Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

305/1997 Sb. znění účinné od 1. 1. 1998

305

 

ZÁKON

ze dne 13. listopadu 1997,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 368/1992 Sb.,

o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

a kterým se mění zákon České národní rady č. 551/1991 Sb.,

o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů,

a zákon České národní rady č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb. a zákona č. 151/1997 Sb., se mění a doplňuje takto:

 

1.

§ 6 odst. 1 a 3 znějí:

(1) Poplatky stanovené v sazebníku pevnou částkou se platí bez vyměření a jsou splatné před provedením úkonu uvedeného v jednotlivých položkách sazebníku, není-li stanoveno jinak v poznámkách k jednotlivým položkám sazebníku. Nezaplatí-li poplatník poplatek v této době, vyzve ho správní orgán, aby tak učinil do 15 dnů ode dne, který následuje po doručení výzvy. Současně ho poučí, že nebude-li výzvě vyhověno, zahájené řízení se zastaví. Proti výzvě k zaplacení poplatku lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne, který následuje po doručení výzvy.

(3) Správní orgán vydá výsledek provedeného úkonu až poté, co poplatník prokáže, že poplatek zaplatil, není-li v poznámkách k jednotlivým položkám sazebníku stanoveno jinak․ Nezaplatí-li poplatník poplatek ve lhůtě uvedené v odstavcích 1 a 2, správní orgán úkon neprovede nebo zastaví zahájené řízení, pokud to nevylučují zvláštní předpisy, podle nichž správní orgán provádí úkon podléhající poplatku. Zaplatí-li poplatník poplatek po lhůtě uvedené v odstavcích 1 a 2, správní orgán uzná zaplacení poplatku a postupuje v řízení tak, jako by byl poplatek zaplacen včas, pokud v mezidobí nebylo pravomocně rozhodnuto o zastavení řízení.“.

 

2.

V § 7 odst. 2 se věty třetí a čtvrtá nahrazují větami: „Český zastupitelský úřad může přijmout placení poplatku i v měně jiného státu, je-li Českou národní bankou vyhlašován její směnný kurs devizového trhu. Český zastupitelský úřad přijme vždy placení poplatku v české měně.“.

 

3.

§ 7 odst. 3 až 5 znějí:

(3) Přepočet české měny na cizí měnu a naopak provádí český zastupitelský úřad podle směnného kursu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou k prvnímu dni měsíce, v němž je poplatek vyměřován nebo oznamován. Pro přepočet měn, jejichž směnný kurs devizového trhu Česká národní banka nevyhlašuje, se použije kurs USD k místní měně vyhlášený zahraniční bankou státu, v němž má zastupitelský úřad sídlo, k prvnímu dni měsíce, v němž je poplatek vyměřován nebo oznamován.

(4) Správní orgány na českém hraničním přechodu vyměřují a vybírají poplatky v české měně. Poplatek může být zaplacen i v cizí měně, kterou tuzemské banky vykupují.

(5) Přepočet cizí měny na českou měnu se provádí na českém hraničním přechodu podle směnného kursu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou v pátek předchozího týdne, po celý následující kalendářní týden. Rozdíl mezi částkou placenou v cizí měně a sazbou poplatku může být vrácen v české měně.“.

 

4.

§ 8 odst. 3, 4 a 6 znějí:

(3) Rozhodnutí o vrácení poplatku vykonává správní orgán, který poplatek vyměřil a vybral. Poplatek vrací správní orgán z účtu, na který byl poplatek zaplacen. Ze zvláštního účtu podle § 7 odst. 7 vrací správní orgán i poplatky, které byly zaplaceny kolkovou známkou. Není-li zvláštní účet zřízen, vykonává rozhodnutí správního orgánu o vrácení poplatku zaplaceného kolkovou známkou finanční úřad příslušný podle sídla správního orgánu.

(4) Správní orgán nerozhodne o částečném vrácení poplatku podle odstavce 2, nepřevyšuje-li sazba poplatku 50 Kč.

(6) Nevyhovění žádosti, návrhu, přihlášce, podnětu, oznámení nebo jejich zpětvzetí není důvodem pro vrácení poplatku, je-li poplatek splatný již při podání (§ 6 odst. 1).“.

 

5.

§ 9 odst. 1 písm. c) zní:

c)

obce, jde-li o úkony prováděné orgány obcí nebo o úkony týkající se výkonu státní správy, který je na ně přenesen.“.

 

6.

V § 9 odst. 2 písm. a) se za slova „o státní sociální podpoře,“ vkládají slova „o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie a nájemného,“, za slova „o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění“ se vkládají tato slova: „a o veřejném zdravotním pojištění“.

 

7.

V § 9 odst. 2 se vypouští písmeno d) včetně poznámky č. 3a) a písmeno e) se označuje písmenem d).

 

8.

V § 9 odst. 4 se za slova „popřípadě úkony“ vkládají tato slova: „,a to“.

 

9.

§ 9 se doplňuje odstavcem 6, který včetně poznámky č. 4a) zní:

(6) Na zdravotní pojišťovny se při prokazování nároku na osvobození podle odstavce 2 písm. a) nevztahují ustanovení o mlčenlivosti podle zvláštních předpisů.4a)

__________

4a)

Zákon ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon

ČNR č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon

ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

10.

Za § 9 se vkládá nový § 9a, který zní:

§ 9a

 

(1) Z poplatku vybraného podle položky 20 písm. c) sazebníku je příslušný správní orgán (úřad obce) povinen převést do státního rozpočtu za každý výherní hrací přístroj povolený k provozování částku

5000 Kč při povolení vydaném nejdéle na tři měsíce,

8000 Kč při povolení vydaném nejdéle na šest měsíců,

15 000 Kč při povolení vydaném na kalendářní rok.

(2) Obecní úřad na částky podle odstavce 1 zakoupí kolkové známky a vylepí vrchní díly kolkových známek do své spisové evidence týkající se konkrétního povolení. Spodní díly kolkových známek vylepí na kopii povolení k provozování výherních hracích přístrojů a oba díly kolkové známky znehodnotí otiskem úředního razítka. Kopii povolení se spodními díly kolkových známek zašle do 30 dnů následujících po vydání povolení místně příslušnému finančnímu úřadu.“.

 

11.

Sazebník správních poplatků uvedený v příloze k zákonu České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zní:

Příloha k zákonu ČNR č. 368/1992 Sb.

 

Priloha_Sb_1997_305-P1.rtf

Čl. II

Přechodná ustanovení

Pro poplatky splatné před účinností tohoto zákona platí dosavadní předpisy. Pokud poplatník zaplatil před účinností tohoto zákona poplatek splatný až po nabytí účinnosti tohoto zákona, případný rozdíl mezi zaplacenou částkou a novou výší poplatku se vypořádá postupem podle § 6 zákona o správních poplatcích, jde-li o nedoplatek, anebo podle § 8 zákona o správních poplatcích, jde-li o přeplatek.

Čl. III

Zákon České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 592/1992 Sb., zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona č. 60/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb. a zákona č. 48/1997 Sb., se mění takto:

V § 11 se vypouští odstavec 2 a zároveň se zrušuje číslování odstavců.

Čl. IV

Změna a doplnění zákona České národní rady

č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

ve znění pozdějších předpisů

Zákon České národní rady č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona České národní rady č. 184/1991 Sb., zákona České národní rady č. 338/1992 Sb. a zákona č. 48/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:

 

1.

V § 1 se za písmenem f) nahrazuje tečka čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

g)

poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj.“.

 

2.

Za § 10 se vkládá nový § 10a), který včetně poznámky č. 15) zní:

§ 10a

(1) Poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj podléhá každý povolený hrací přístroj.15) Obec není povinna poskytnout osvobození od tohoto poplatku.

(2) Poplatek za výherní hrací přístroj platí jeho provozovatel.

(3) Sazba poplatku za každý výherní hrací přístroj na tři měsíce činí od 5000 Kč do 20 000 Kč.

__________

15)

Zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb.“.

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1998.

Zeman v.r.

Havel v.r.

Klaus v.r.