Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

312/1997 Sb. znění účinné od 9. 10. 1998 do 31. 12. 1998
změněnos účinností odpoznámka

nařízením č. 235/1998 Sb.

9.10.1998

312

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 3. prosince 1997,

kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla

pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí

a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník)

 

Vláda nařizuje podle § 56 odst. 2 a § 57 odst. 1 písm. a), c), d), f) a g) zákona České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon:

§ 1

Není-li dále stanoveno jinak, vyměřuje se z dováženého zboží clo podle sazeb stanovených celním sazebníkem uvedeným v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

§ 2

Ze zboží uvedeného v příloze č. 2 k tomuto nařízení se vyměřuje clo podle sazeb stanovených v této příloze, za předpokladu, že:

a)

zboží je navrženo do celního režimu volného oběhu,

b)

zboží pochází ze státu, se kterým byla uzavřena smlouva o vzájemném poskytování celních výhod, nebo ze státu, kterému jsou celní výhody poskytovány podle zvláštního předpisu,1

c)

celní kvóta vztahující se k tomuto zboží není vyčerpána.

§ 3

Preferenční sazební opatření stanovená v celním sazebníku uvedeném v příloze č. 1 k tomuto nařízení se vztahují na zboží pocházející a dovážené přímo z rozvojových zemí, které jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

§ 4

Zboží pocházející a dovážené přímo z nejméně rozvinutých zemí, které jsou uvedeny v příloze č. 4 tohoto nařízení, je bez cla.

§ 5

Zbožím pocházejícím z rozvojových nebo nejméně rozvinutých zemí se rozumí zboží, které splňuje podmínky stanovené zvláštním předpisem.2

§ 6

Zboží dovážené ze zahraničí, které má preferenční původ v České republice podle podmínek stanovených mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána,3

§ 7

Zrušuje se nařízení vlády č. 301/1996 Sb․, kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník).

§ 8

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1998.

Předseda vlády:

prof. Ing. Klaus CSc. v. r.

Ministr financí:

Ing. Pilip v. r.

Příloha 1 a Příloha 2 jsou publikovány jako samostatné databáze

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
§ 3 nařízením vlády č. 235/1998 Sb.9.10.1998


Poznámky pod čarou:

§ 2 a příloha č. 1 vyhlášky Ministerstva financí č. 92/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona.

§ 3, 4, 5 a 6 a příloha č. 4 vyhlášky Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 69/1989 Sb., o osvobození obchodního zboží dováženého a pocházejícího z rozvojových zemí od dovozního cla.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 7/1995 Sb., o sjednání Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé – Protokol 4, v platném znění.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 28/1997 Sb., o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky, kterou se mění ustanovení článku 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o pravidlech o původu zboží a metodách administrativní spolupráce ze dne 22. února 1993.

Dohoda mezi Českou republikou a zeměmi Evropského sdružení volného obchodu, Praha, 20. 3. 1992 – Protokol B, v platném znění.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 54/1995 Sb., o sjednání Středoevropské dohody o volném obchodu mezi Českou republikou, Maďarskou republikou, Polskou republikou a Slovenskou republikou – Protokol 7, v platném znění.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 223/1996 Sb., o sjednání Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Bulharskou republikou – Protokol 3.

Dohoda o oblasti volného obchodu mezi Českou republikou a Estonskou republikou, Talin, 19. 4. 1996 – Protokol 2.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 192/1997 Sb., o sjednání Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou – Protokol 3.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 189/1997 Sb., o sjednání Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Litevskou republikou – Protokol 3.

Poznámky pod čarou:
1

§ 2 a příloha č. 1 vyhlášky Ministerstva financí č. 92/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona.

2

§ 3, 4, 5 a 6 a příloha č. 4 vyhlášky Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 69/1989 Sb., o osvobození obchodního zboží dováženého a pocházejícího z rozvojových zemí od dovozního cla.

3

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 7/1995 Sb., o sjednání Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé – Protokol 4, v platném znění.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 28/1997 Sb., o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky, kterou se mění ustanovení článku 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o pravidlech o původu zboží a metodách administrativní spolupráce ze dne 22. února 1993.

Dohoda mezi Českou republikou a zeměmi Evropského sdružení volného obchodu, Praha, 20. 3. 1992 – Protokol B, v platném znění.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 54/1995 Sb., o sjednání Středoevropské dohody o volném obchodu mezi Českou republikou, Maďarskou republikou, Polskou republikou a Slovenskou republikou – Protokol 7, v platném znění.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 223/1996 Sb., o sjednání Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Bulharskou republikou – Protokol 3.

Dohoda o oblasti volného obchodu mezi Českou republikou a Estonskou republikou, Talin, 19. 4. 1996 – Protokol 2.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 192/1997 Sb., o sjednání Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou – Protokol 3.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 189/1997 Sb., o sjednání Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Litevskou republikou – Protokol 3.