Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

324/1997 Sb. znění účinné od 1. 5. 2004 do 20. 3. 2005
změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 113/2005 Sb.

1.5.2004

zrušeno

vyhláškou č. 259/2003 Sb.

1.5.2004

vyhláškou č. 24/2001 Sb.

1.1.2002

Více...

324

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 10. prosince 1997

o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, o přípustné odchylce

od údajů o množství výrobku označeného symbolem „e“

 

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 písm. a) a f) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, (dále jen „zákon“):

ODDÍL 1

ZPŮSOB OZNAČOVÁNÍ POTRAVIN

A TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ (§ 1-7)

Základní ustanovení

§ 1

(1)

Označení potravin a tabákových výrobků se provádí na obalech určených pro spotřebitele, na vnějších obalech nebo na jejich nesnadno oddělitelných součástech, na připojených součástech nebo na písemné dokumentaci, která potravinu doprovází. Pro účely této vyhlášky se za vnější obaly nepovažují otevřené vratné obaly, zejména přepravky pro nebalené potraviny.

(2)

Označení podle odstavce 1 nesmí být v rozporu s označením v písemné dokumentaci, na etiketě, krčkové nebo rukávové etiketě, které potravinu provázejí nebo se k ní vztahují.

(3)

Označení potravin údaji podle § 6 až 8 zákona musí být pro spotřebitele srozumitelné, uvedené na viditelném místě, snadno čitelné, nezakryté, nepřerušené jinými údaji, nesmazatelné a vyjádřené v nekódované formě, s výjimkou označení šarže, nestanoví-li zvláštní právní předpis1 jinak.

(4)

Označení šarže se uvede u balených potravin a tabákových výrobků na obale, u nebalených potravin a tabákových výrobků na vnějších obalech, popřípadě v průvodní dokumentaci. Před označení šarže se umístí písmeno "L", s výjimkou případů, kdy je označení šarže jasně rozlišitelné od ostatních údajů a není možná záměna s jinými údaji. U baleného stolního másla se místo označení šarže uvede datum výroby.

(5)

Název potraviny se doplní údajem o fyzikálním stavu potraviny nebo o způsobu její úpravy, jako zejména v prášku, mletá, drcená, sušená, instantní, zmrazená, koncentrovaná, uzená, sterilovaná, pasterovaná, pokud tento fyzikální stav nebo úprava nevyplývají již z názvu nebo charakteru druhu, skupiny nebo podskupiny potravin. Doplňující údaje se uvedou na obalu vždy, pokud by jejich neuvedení mohlo spotřebitele uvést v omyl. Požadovaný způsob úpravy názvu potraviny a jeho uvedení na obalu se vztahuje přiměřeně též na tabákové výrobky.

(6)

U čerstvého ovoce a čerstvé zeleniny se uvede země původu, a to i v případě, že tyto potraviny byly přetříděny, přebaleny nebo jinak upraveny na území České republiky a následně uvedeny do oběhu.

(7)

Z uvedení obchodní firmy na obalu potraviny musí být zřejmé, zda se jedná o výrobce, dovozce, prodejce nebo balírnu.

(8)

Označování tabákových výrobků se provádí v rozsahu stanoveném v § 12 odst. 3 písm. d) zákona.

§ 2

Pro účely této vyhlášky se rozumí

 

a)

označením veškerá slova, číselné údaje, ochranné známky, název potraviny, obchodní firma, popřípadě název nebo jméno a příjmení výrobce nebo dovozce nebo prodejce nebo balírny, zobrazení, symbol nebo znak vztahující se k potravině a umístěné na obalu určeném pro spotřebitele, na vnějším obalu nebo na jejich nesnadno oddělitelných součástech, na připojených součástech nebo na písemné dokumentaci, která potravinu doprovází.

b)

údajem o množství (hmotnosti nebo objemu) čisté množství (hmotnost nebo objem) bez obalu uvedené ve stanovených jednotkách,

c)

nálevem voda, vodný roztok jedlé soli, vodné roztoky potravinářských kyselin, kvasný ocet, vodné roztoky přírodních nebo náhradních sladidel, popřípadě jejich směsi, ovocné a zeleninové šťávy v případě ovoce a zeleniny, za předpokladu, že tekutina při této úpravě pouze doplňuje základní složky a není rozhodujícím kritériem pro nabízení k prodeji a prodej výrobku,

d)

rovnocennou potravinou potravina, jejíž vlastnosti, jako např. složení, výživová hodnota, výživové účinky nebo zamýšlené použití, odpovídají běžným potravinám. Při posuzování, zda je, či není potravina rovnocenná dosud používaným potravinám, se vychází z vědeckého hodnocení příslušných znaků a vlastností a jejich přirozené variability. Potravina se nepovažuje za rovnocennou, pokud obsahuje bílkovinu nebo deoxyribonukleovou kyselinu pocházející z genetické modifikace, 2

e)

balenou potravinou každý jednotlivý výrobek určený pro nabízení k přímému prodeji spotřebiteli nebo provozovnám stravovacích služeb, který se skládá z potraviny a obalu, do něhož byla potravina vložena před jejím nabídnutím k prodeji, a to bez ohledu na to, zda je potravina v obalu uzavřena zcela nebo pouze zčásti, avšak vždy takovým způsobem, že obsah nelze vyměnit, aniž by došlo k otevření nebo výměně obalu.

§ 3

Označení množství potraviny na obalu

(1)

Na snadno viditelném místě obalu určeném pro spotřebitele a vnějším obale podle § 6 odst․ 6 zákona (dále jen na obale) se označí

a)

u tekutých potravin údaj o objemu v mililitrech (ml), centilitrech (cl) nebo litrech (l),

b)

u jiných než tekutých potravin údaj o hmotnosti v gramech (g) nebo kilogramech (kg),

c)

u polotekutých, polotuhých a šlehaných potravin údaj o objemu v mililitrech (ml), centilitrech (cl) nebo litrech (l), nebo hmotnosti v gramech (g) nebo kilogramech (kg),

d)

údaj o hmotnosti a počtu kusů nebo pouze údaj o počtu kusů, je-li tak stanoveno ve zvláštních právních předpisech.3

(2)

Pokud se balená potravina, včetně zmrazené, nachází v nálevu, musí být kromě celkové hmotnosti uvedena na obalu i hmotnost pevné potraviny. Údaj o celkové hmotnosti a hmotnosti nebo procentickém podílu pevné části se na obalu uvede i u potravin, které se nacházejí v jedlém oleji nebo ve vlastní šťávě. V případě, že část pevného podílu přechází při zpracování do nálevu, šťávy nebo oleje, uvede se hmotnostní podíl pevné složky v hodnotě vložené před zpracováním a tato skutečnost se označí na obalu.

(3)

Údaj o hmotnosti nebo objemu, pokud není provázen označením symbolem "e",4 se doplní o přípustnou zápornou hmotnostní nebo objemovou odchylku od uvedeného množství. Odchylka od množství nemusí být na obalu vyznačena, pokud jsou splněny požadavky na odchylky uvedené u jednotlivých potravin ve zvláštních právních předpisech.3 Kladná hmotnostní nebo objemová odchylka se nepovažuje za klamání spotřebitele.

(4)

Údaj o množství se nevyžaduje u potravin, které

a)

podléhají významným ztrátám na objemu nebo hmotnosti a jež jsou prodávány podle počtu kusů nebo váženy v přítomnosti spotřebitele,

b)

jsou baleny v množství menším než 5 g nebo 5 ml, nejde-li o koření a byliny,

c)

jsou prodávány podle počtu kusů a tento počet je přes obal jasně viditelný a lehce spočitatelný, nebo je počet kusů uveden při označení potraviny.

(5)

Pokud se potravina v obalu určeném pro spotřebitele skládá ze dvou nebo více dílčích balení, které obsahují stejné množství téže potraviny, uvede se na obalu množství potraviny v jednom dílčím balení a celkový počet těchto dílčích balení. Tyto údaje se na obale nemusí uvádět, pokud počet dílčích balení je přes obal jasně viditelný a lehce spočitatelný a pokud je jasně viditelný alespoň jeden údaj o množství v dílčím balení.

(6)

Pokud se potravina v obalu určeném pro spotřebitele skládá ze dvou nebo více dílčích balení neurčených k jednotlivému prodeji, označí se na obalu celkové množství potraviny.

§ 4

Datum minimální trvanlivosti

a datum použitelnosti potravin

(1)

Datum minimální trvanlivosti se uvádí slovy "minimální trvanlivost do..." s udáním dne, kalendářního měsíce a roku ukončení této doby v uvedeném pořadí. V případě, že není uveden den v souladu s odstavcem 2 písm. b) nebo c), uvede se minimální trvanlivost slovy „minimální trvanlivost do konce.....“.

(2)

U potravin s minimální dobou trvanlivosti

a)

3 měsíce nebo kratší nemusí být v datu minimální trvanlivosti uveden rok,

b)

delší než 3 měsíce, ale ne více než 18 měsíců, nemusí být v datu minimální trvanlivosti uveden den,

c)

delší než 18 měsíců nemusí být uveden v datu minimální trvanlivosti den a kalendářní měsíc.

(3)

Dobou minimální trvanlivosti se při označování podle odstavce 2 písm. b) a c) rozumí doba ukončená posledním dnem příslušného kalendářního měsíce nebo roku.

(4)

Datum minimální trvanlivosti se nevyžaduje u

a)

čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny a konzumních brambor neloupaných, nekrájených nebo jinak neupravených. To neplatí pro naklíčená semena a podobné výrobky, např. klíčky luštěnin,

b)

konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů s obsahem alkoholu 10 a více objemových procent, s výjimkou emulzních lihovin,

c)

u vín, likérových vín, šumivých vín, aromatizovaných vín a podobných výrobků,7 jakož i u výrobků získaných z jiného ovoce než z hroznů a nápojů, které spadají pod kódy celního sazebníku 2206 00 91, 2206 00 93 a 2206 00 99 a jsou vyrobeny z hroznů nebo hroznového moštu,

d)

pekařských výrobků určených ke spotřebě do 24 hodin po výrobě,

e)

jedlé soli,

f)

přírodních sladidel v pevném stavu,

g)

cukrovinek vyrobených výhradně z přírodních sladidel5 nebo z cukru5a a barviv nebo látek určených k aromatizaci,

h)

žvýkaček a podobných výrobků určených ke žvýkání,

i)

kvasného octa,

j)

limonád, ovocných šťáv, ovocných nektarů a alkoholických nápojů, pokud se tyto potraviny nacházejí v nádobách o obsahu nad 5 litrů a pokud jsou určeny pro provozovny stravovacích služeb,

k)

jednotlivých porcí nebalené zmrzliny.

 

(5)

Datum použitelnosti se uvádí slovy "spotřebujte do..." s udáním dne a měsíce, popřípadě též roku ukončení této doby v uvedeném pořadí.

(6)

Jestliže za slovy "spotřebujte do..." nebo "minimální trvanlivost do..." nebude následovat datum, musí zde být uvedeno, kde je toto datum na obalu vyznačeno.

(7)

Je-li potravina označena datem použitelnosti, doplní se vždy údajem o konkrétních podmínkách skladování vyjádřeným u teplot číselnými hodnotami. Nejsou-li podmínky skladování u takto označených potravin stanoveny prováděcí vyhláškou, stanoví je výrobce nebo dovozce.

(8)

Pokud potravina balená a označená ve výrobě byla rozbalena za účelem prodeje jednotlivých částí, považuje se za potravinu nebalenou, podléhající označení podle § 8 odst. 1 písm. a) zákona.

§ 5

Údaje o způsobu použití potraviny

(1)

Údaje o způsobu použití potraviny musí být uvedeny takovým způsobem, aby umožnily její správné použití.

(2)

Balená potravina určená ke spotřebě po mikrovlnném ohřevu v obalu musí mít na obalu uveden postup a způsob ohřevu.

(3)

Balená potravina určená ke spotřebě po nezbytné tepelné úpravě musí být takto označena, a pokud to povaha potraviny vyžaduje, musí být uveden i postup a způsob tepelné úpravy potraviny. To neplatí pro potraviny, u kterých je jednoznačně zřejmé, že je bez tepelné úpravy nelze konzumovat.

(4)

U potravin, které vyžadují před spotřebou úpravu ředěním nebo rozpouštěním v tekutině, musí být uveden na obalu doporučený poměr ředění, popřípadě způsob přípravy.

§ 6

Údaje o složení potravin

(1)

Údaje o složení potravin podle použitých surovin, přídatných látek, potravních doplňků a látek určených k aromatizaci potravin (dále jen "složka"), které jsou použity při výrobě nebo přípravě potraviny a jsou v konečném výrobku stále přítomné, i když ve změněné formě, se řadí sestupně podle obsahu jednotlivých složek v potravině v době výroby potravin a musí být uvedeny slovem "složení". Sestupné pořadí složek se neuvádí u ovocných a zeleninových směsí, u směsí koření nebo bylin, pokud hmotnostní podíl jedné složky výrazně nepřevládá, a označí se slovy "v proměnlivých hmotnostních podílech". Údaje o složení potraviny podle množství potravních doplňků se nemusí uvádět v případě, že je potravina označena údaji o výživové (nutriční) hodnotě podle zvláštních právních předpisů.6

(2)

Za složky se nepovažují

a)

součásti složky, které se během výroby přechodně odloučí a poté jsou k potravině opět připojeny a při tom co do množství nepřekročí svůj původní podíl,

b)

přídatné látky, které se dostaly do potraviny z jedné nebo více složek této potraviny, pokud technologicky neovlivňují jakost, zdravotní nezávadnost nebo nutriční hodnotu konečného výrobku, nestanoví-li zvláštní právní předpis1 jinak,

c)

přídatné látky, které jsou užity v nezbytně nutných množstvích jako rozpouštědla nebo nosiče přídatných látek, aromat nebo potravních doplňků,

d)

pomocné látky.

(3)

Složky se neuvádí

a)

u jednosložkových potravin v případě, že název potraviny je totožný se jménem složky anebo název složku jasně identifikuje,

b)

u čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny a konzumních brambor, pokud nejsou loupané, krájené nebo jinak upravené,

c)

u sycených vod označených jako sycené, pokud k nim nebyly přidány jiné složky,

d)

u kvasného octa získaného výlučně z jedné základní suroviny, pokud k němu nebyly přidány jiné složky,

e)

u sýrů, másla, kysaného mléka a smetany, pokud k nim nebyly přidány jiné složky než mléčné výrobky, enzymy a mikrobiální kultury potřebné k jejich výrobě a jedlá sůl potřebná k výrobě sýrů, s výjimkou ochucených čerstvých sýrů a tavených sýrů,

f)

stanoví-li tak zvláštní právní předpisy.3

(4)

Názvy jednotlivých složek lze nahradit těmito názvy:

a)

"olej" a "tuk" doplněný označením "rostlinný" nebo "živočišný" nebo údajem o specifickém rostlinném nebo živočišném původu pro jedlé tuky a oleje s výjimkou oleje olivového; pokud se jedná o ztužený tuk nebo olej, doplní se označením "ztužený",

b)

"škrob" pro škroby a škroby modifikované fyzikálním způsobem a enzymy; nelze-li vyloučit přítomnost lepku, musí být doplněn jeho specifický rostlinný původ,

c)

„maso“6a doplněné o označení jeho živočišného druhu podle zvláštního právního předpisu,6b

d)

"sýr" pro všechny druhy sýrů, kde sýr nebo směs sýrů tvoří složku jiné potraviny, za předpokladu, že potravina není označena specifickým názvem sýru,

e)

"ryby" pro všechny druhy ryb za předpokladu, že potravina není označena specifickým druhem ryby,

f)

"koření" nebo "směs koření" pro všechna koření, nepřesahuje-li tato složka 2 % hmotnosti výrobku,

g)

"byliny" nebo "směs bylin" pro všechny byliny nebo části bylin, nepřesahuje-li tato složka 2 % hmotnosti výrobku,

h)

"žvýkačkové báze" pro všechny druhy přípravků používaných jako základ při výrobě žvýkaček,

i)

"cukr" pro všechny typy sacharózy bez ohledu na původ,

j)

"dextróza" pro bezvodou glukózu a monohydrát glukózy,

k)

"glukózový sirup" pro glukózový sirup a bezvodý glukózový sirup,

l)

"mléčné bílkoviny" pro všechny typy mléčných bílkovin (kasein, kaseináty, syrovátková bílkovina a jejich směsi),

m)

"kakaové máslo" pro vylisovaný nebo jinak získaný nebo rafinovaný kakaový tuk,

n)

"kandované ovoce" pro veškeré kandované ovoce, nepřesahuje-li tato složka 10 % hmotnosti výrobku,

o)

"zelenina" pro směsi zeleniny nepřesahující 10 % hmotnosti potraviny za předpokladu, že potravina není označena specifickým názvem zeleniny,

p)

"víno" pro všechny druhy vín tak, jak jsou vymezeny ve zvláštním právním předpise,7

r)

"strouhanka" pro všechny typy strouhanky z pečených cereálních výrobků, směsi na obalování a panýrovací směsi,

s)

"mouka" pro směsi mouky ze dvou nebo více druhů obilí; za označením "mouka" následuje výčet druhů obilí, z nichž byla vyrobena, v sestupném pořadí podle hmotnostních podílů.

(5)

U složky, která se sama skládá ze dvou nebo více dílčích složek, se tyto dílčí složky považují za složky potraviny a uvedou se samostatně ve složení. Podle charakteru potraviny může být složka, která se sama skládá ze dvou nebo více dílčích složek, uvedena jako jedna složka ve složení potraviny a bezprostředně za ní nebo vedle ní následuje výčet jejích dílčích složek. Tento výčet se však nemusí uvádět v případě, že složka skládající se z více dílčích složek představuje méně než 25 % celkové hmotnosti nebo objemu potraviny, a v případě, že složkou je potravina podle odstavce 3, nebo pokud je složkou potravina, u níž se v souladu se zvláštním právním předpisem nevyžaduje uvádět složení; to neplatí v případech, kdy složkou jsou přídatné látky, přičemž odstavec 2 zůstává nedotčen.

(6)

Voda a těkavé složky se uvedou ve složení výrobku v pořadí podle jejich hmotnosti v konečném výrobku. Množství vody přidané jako složka se vypočítá odečtením celkového množství ostatních použitých složek od celkového množství konečného výrobku. Voda přidávaná do potraviny se na obalu označí jako její složka, pokud její obsah v konečném výrobku představuje více než 5 %, nestanoví-li zvláštní právní předpisy3 jinak. Jako složka se neoznačí voda obsažená v jiné složce téže potraviny a voda i ostatní těkavé složky odpařené i částečně během výrobního procesu. Přidaná voda se neuvede jako složka, jestliže je voda použita během výrobního procesu výhradně k obnovení některé složky použité v koncentrovaném nebo sušeném stavu, nebo v případě nálevu, který se obvykle nekonzumuje.

(7)

U sušených a zahuštěných potravin obnovujících se přidáním vody lze na obalu uvést složky v pořadí podle jejich poměru v obnoveném výrobku, pokud jsou k tomuto výčtu připojena slova „složky v obnoveném výrobku“ nebo slova „složky ve výrobku připraveném k použití“.

(8)

Množství složky v hmotnostních nebo objemových procentech, popřípadě v g/100 g potraviny nebo v ml/100 ml se uvede na obalu v blízkosti názvu nebo u příslušné složky, s výjimkou lihovin, v případě, že

a)

název složky nebo skupiny složek se použije v názvu potraviny, pod nímž se potravina uvádí do oběhu nebo jí spotřebitel obvykle s tímto názvem spojuje,

b)

složka nebo skupina složek je v označení zdůrazněna slovně, obrazově nebo graficky,

c)

složka nebo skupina složek je základní pro charakteristiku potraviny a pro její odlišení od výrobků, se kterými by mohla být zaměnitelná pro svůj název nebo vzhled,

d)

potravina ztratila po tepelné nebo jiné úpravě vodu. Uváděné množství musí odpovídat množství použité složky nebo použitých složek v hotovém výrobku a musí být vyjádřeno v procentech. Jestliže však množství složky nebo celkové množství všech složek překračuje 100 %, musí být údaj v procentech nahrazen hmotností složek použitých k přípravě 100 g hotového výrobku. Množství těkavých složek se uvede v závislosti na jejich hmotnostních podílech v konečném výrobku.

Ustanovení písmen a) a b) se nevztahuje na složky označené podle odstavce 16.

(9)

Ustanovení odstavce 8 se nevztahuje na potraviny nebo skupiny složek,

a)

jejichž hmotnost se uvádí podle § 3 odst. 2,

b)

u kterých je uvádění množství složky povinné podle zvláštního právního předpisu,

c)

které jsou používány v malých množstvích pro účely ochucení,

d)

jedná-li se o směsi ovoce, zeleniny, koření nebo bylin, v nichž žádný druh, co do hmotnostního podílu, výrazně nepřevládá,

e)

pokud jde o vitaminy a minerální látky, jejichž množství v potravině je označeno podle zvláštních právních předpisů,6

f)

pokud zvláštní právní předpis stanoví jinak, 3

g)

které nejsou takové povahy, aby jejich uvedení v názvu, pod kterým je potravina prodávána, mělo vliv na výběr spotřebitelem v zemi prodeje, neboť rozdílné množství těchto složek není podstatné pro charakterizaci potraviny nebo potravinu neodlišuje od podobných potravin,

h)

pokud jde o potraviny označené podle § 6 odst. 16.

(10)

Pokud potravina obsahuje více než 2,5 % jedlé soli, musí být její obsah vyznačen na obalu potraviny v procentech hmotnostních. Tato povinnost se nevztahuje na dehydratované výrobky, ochucovadla a studené omáčky a dresinky.

(11)

Je-li na obalu vyznačeno obohacení potraviny některým z potravních doplňků, zejména vitaminy, minerálními látkami nebo aminokyselinami, musí být deklarované množství, popřípadě vyšší množství než deklarované množství potravního doplňku přítomno v potravině po celou dobu minimální trvanlivosti nebo použitelnosti.

(12)

Pokud označení na obalu potraviny uvádí výživové tvrzení nebo stanoví-li tak zvláštní právní předpisy,3 musí být doplněno údaji o výživové (nutriční) hodnotě potraviny způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem6 a v případě potravin určených pro zvláštní výživu se postupuje podle zvláštního právního předpisu9.

(13)

Pokud byl v potravině snížen obsah určité živiny6 o více než 25 % oproti hodnotě stanovené ve zvláštních právních předpisech,3 lze tuto potravinu označit jako potravinu se sníženým obsahem živiny, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak.6 Stejným způsobem se postupuje i v případě, že zvláštní právní předpisy3 nestanoví obsah určité živiny v potravině.

(14)

Jestliže potravina určitou živinu neobsahuje, lze ji označit jako potravinu neobsahující určitou živinu, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak.6

(15)

Při označení použitých přídatných látek, látek určených k aromatizaci a potravních doplňků se použijí názvy uvedené ve zvláštním právním předpise.1

(16)

Jiné než přírodní sladidlo5 nebo cukr,5a pokud bylo přidáno k potravině, (dále jen „sladidlo“) se doplní v blízkosti názvu potraviny slovy „se sladidlem“. Pokud bylo k potravině přidáno přírodní sladidlo5 a sladidlo nebo cukr5a a sladidlo, doplní se v blízkosti názvu potraviny slova „s přírodním sladidlem a sladidlem“ nebo „s cukrem a sladidlem“.

(17)

Nápoje s obsahem etanolu vyšším než 1,2 % objemových musí být označeny skutečným obsahem etanolu v procentech objemových.

§ 6a

Údaje o přídatných látkách

(1)

Přítomnost přídatné látky v potravině se na obalu označí v údajích o složení potraviny uvedením názvu látky nebo jejího číselného kódu,1 a pokud tak stanoví zvláštní právní předpis,6 i jejím množstvím a údajem o možnosti nepříznivého ovlivnění zdraví lidí.

(2)

Ustanovení odstavce 1 neplatí v případě, že přídatnou látkou je modifikovaný škrob a je na obalu označen slovy "modifikovaný škrob".

(3)

U přídatných látek, které náležejí do kategorií antioxidanty, barviva, konzervanty, kyseliny, regulátory kyselosti, tavicí soli, kypřicí látky (kypřidla), sladidla, zpevňující látky, zvlhčující látky, plnidla, balící plyny, látky zvýrazňující aroma nebo chuť, zahušťovadla, želírující látky (želírovadla), stabilizátory, emulgátory, protispékavé látky, odpěňovače, lešticí látky, látky zlepšující mouku, musí být uveden vedle názvu přídatné látky nebo označení přídatné látky číselným kódem také název kategorie, do které přídatná látka patří. Pokud přídatná látka patří způsobem použití do několika kategorií, uvede se název kategorie, která odpovídá hlavnímu účelu, pro který je tato přídatná látka v potravině použita.

(4)

Potraviny u kterých byla trvanlivost prodloužena použitím balicích plynů, se na obalu označí slovy "Baleno v ochranné atmosféře".

(5)

Potraviny obsahující více než 10 % náhradních sladidel polyalkoholických cukrů E 420, E 421, E 953, E 965, E 966 nebo E 967 musí být na obalu určeném pro spotřebitele označeny výstrahou "Nadměrná konzumace může vyvolat projímavé účinky".

(6)

Přídatné látky, které se dostaly do potraviny z jedné nebo více použitých složek, se na obalu uvádějí jen v případech, je-li přídatnou látkou

a)

barvivo ve složce, které je okem rozeznatelné jako zvláštní součást potraviny,

b)

oxid siřičitý, pokud jeho obsah v konečném výrobku převýší 50 mg.kg-1 nebo mg.l-1,

c)

kyselina benzoová, pokud její obsah nebo obsah jejích solí přepočítaný na kyselinu benzoovou v konečném výrobku převýší 50 mg.kg-1 nebo mg.l-1,

d)

kyselina sorbová, pokud její obsah nebo obsah jejích solí přepočítaný na kyselinu sorbovou v konečném výrobku převýší 100 mg.kg-1 nebo mg.l-1.

(7)

V případě, že přídatná látka použitá při výrobě potraviny obsahuje geneticky modifikovaný organismus nebo je z něj vyrobena, ale již jej neobsahuje a není rovnocennou potravinou, doplní se označení potraviny informacemi o

a)

přítomnosti přídatné látky jako složky, která je geneticky modifikovaným organismem nebo jej obsahuje, a to slovy "geneticky modifikováno" nebo "obsahuje geneticky modifikovaný organismus". Tato slova se uvedou ve složení potraviny bezprostředně za názvem této složky nebo formou hvězdičky (*) u složky a zvýrazněného označení pod seznamem složek. Velikost písma označení pod seznamem složek musí být stejná nebo větší než velikost písma použitého ve složení potraviny,

b)

jakémkoli charakteristickém znaku či vlastnosti, jako je např. složení, výživová hodnota nebo výživové účinky nebo zamýšlené použití, kvůli kterým použitá přídatná látka není rovnocenná dosud používaným přídatným látkám. V případě přídatných látek, které byly vyrobeny z geneticky modifikovaného organismu, ale již jej neobsahují, se kromě údaje o znaku či vlastnosti, kvůli které již přídatná látka není rovnocenná, v označení uvedou slova "vyrobeno z geneticky modifikované (-ho)..." následovaná názvem použité suroviny, a to ve složení v závorkách bezprostředně za názvem složky nebo pomocí hvězdičky (*) u složky a zvýrazněného označení pod seznamem složek. Velikost písma označení pod seznamem složek musí být stejná nebo větší než velikost písma použitého ve složení potraviny,

c)

přítomnosti látky v přídatné látce, která může ovlivnit zdraví spotřebitelů.

(8)

Přídatné látky, jejich směsi nebo jejich naředěné formy určené k přímému prodeji spotřebiteli musí být na obalu určeném pro spotřebitele označeny kromě údajů uvedených v § 6 odst. 1 zákona těmito údaji:

a)

názvem výrobku a jeho číselným kódem, pokud je stanoven ve zvláštním právním předpise,1

b)

slovy "pro použití v potravinách" nebo "omezené použití v potravinách" nebo bližším údajem o použití v potravinách,

c)

výčtem všech složek v sestupném pořadí podle klesajícího množství, jsou-li ve směsi přídatných látek nebo jejich naředěné formě obsaženy kromě základní přídatné látky ještě další složky, jako jsou jiné přídatné látky, nosiče a rozpouštědla nebo potraviny. U dalších složek, které mají charakter látky přídatné, se uvede název kategorie a název látky nebo číselný kód podle zvláštního právního předpisu,1

d)

údaji podle odstavce 7. V případě jednosložkových přídatných látek podle odstavce 7 písm. a) se slova "geneticky modifikováno" nebo "obsahuje geneticky modifikovaný organismus" uvedou zřetelně viditelná na obalu. V případě jednosložkových přídatných látek podle odstavce 7 písm. b) se slova "vyrobeno z geneticky modifikované (-ho)..." uvedou zřetelně viditelná na obalu.

§ 6b

Údaje o látkách určených k aromatizaci potravin

(1)

Přítomnost látky určené k aromatizaci potraviny se na obalu označí slovem "aroma" ve výčtu uváděných složek a popřípadě další specifikací, jako např. přírodní nebo umělé, podle zvláštního právního předpisu8 nebo doplněním konkrétního názvu nebo popisu aromatu.

(2)

Termín "přírodní" nebo jakýkoliv výraz rovnocenného významu lze použít pouze pro aromata splňující požadavky na přírodní aromatické látky nebo aromatické přípravky podle zvláštního právního předpisu.8 Pokud označení látky určené k aromatizaci obsahuje odkaz na potravinu nebo na zdroj aromatu, nesmí být slovo "přírodní" nebo jakýkoliv výraz rovnocenného významu použit, pokud nebyla aromatická složka izolována vhodnými fyzikálními, enzymatickými nebo mikrobiálními postupy nebo tradičními způsoby přípravy potravin výhradně nebo téměř výhradně z dotyčné potraviny nebo dotyčného zdroje aromatu.

(3)

V případě, že aroma použité při výrobě potraviny obsahuje geneticky modifikovaný organismus nebo je z něj vyrobeno, ale již jej neobsahuje a není rovnocennou potravinou, doplní se označení potraviny podle odstavce 1 informacemi o

a)

přítomnosti aroma, které je geneticky modifikovaným organismem nebo ho obsahuje, a to slovy "geneticky modifikováno" nebo "obsahuje geneticky modifikovaný organismus", která se uvedou ve složení bezprostředně za názvem složky nebo formou hvězdičky (*) u složky a zvýrazněného označení pod seznamem složek. Velikost písma označení pod seznamem složek musí být stejná nebo větší než velikost písma použitého ve složení potraviny. U jednosložkových aromat podle odstavce 4 se slova "geneticky modifikováno" nebo "obsahuje geneticky modifikovaný organismus" uvedou zřetelně viditelně na obalu,

b)

jakémkoliv charakteristickém znaku či vlastnosti, jako je např. složení, výživová hodnota nebo výživové účinky nebo zamýšlené použití, kvůli kterým použité aroma není rovnocenné dosud používaným aromatům. V případě aromat, která byla vyrobena z geneticky modifikovaného organismu, ale již jej neobsahují, se kromě údaje o znaku či vlastnosti, kvůli které již aroma není rovnocennou potravinou, v označení uvedou slova "vyrobeno z geneticky modifikované (-ho)..." následovaná názvem použité suroviny, a to ve složení v kulatých závorkách bezprostředně za názvem složky nebo pomocí hvězdičky (*) u složky a zvýrazněného označení pod seznamem složek. Velikost písma označení pod seznamem složek musí být stejná nebo větší než velikost písma použitého ve složení potraviny. U jednosložkových aromat podle odstavce 5 se slova "vyrobeno z geneticky modifikované (-ho)..." uvedou zřetelně viditelná na obalu,

c)

přítomnosti látky v aroma, která může ovlivnit zdraví spotřebitelů.

(4)

Aromata určená k prodeji spotřebiteli se kromě údajů uvedených v § 6 odst. 1 zákona a v od-stavcích 1 až 3 označí výrazem "pro použití v potravinách".

(5)

Při obsahu přidaného kofeinu v nealkoholickém nápoji nebo v koncentrátu k přípravě nealkoholického nápoje musí být na obalu uvedeno označení „Obsahuje kofein“. Je-li obsah kofeinu vyšší než 150 mg/l, uvedou se v blízkosti názvu slova „S vysokým obsahem kofeinu“ a za těmito slovy v závorce údaj o obsahu kofeinu vyjádřený v mg/100 ml při dodržení podmínek § 1 odst. 3 této vyhlášky. Požadavek na označení vysokého obsahu kofeinu se nevztahuje na všechny druhy kávy, kávových extraktů, čaje a výrobků z čaje.

(6)

Při obsahu přidaného chininu v nealkoholickém nápoji nebo v koncentrátu k přípravě nealkoholického nápoje musí být na obalu uvedeno označení "Obsahuje chinin".

(7)

Je-li chinin nebo kofein použit jako látka určená k aromatizaci potraviny, uvede se tato látka ve výčtu uváděných složek na obalu za slovem „aroma“.

§ 6c

Údaje o potravinách nového typu

(1)

Potraviny nového typu, s výjimkou přídatných látek uvedených v § 6a a aromat uvedených v § 6b, se kromě údajů uvedených v § 6 zákona na obalu dále označí

a)

údajem o jakémkoli charakteristickém znaku nebo vlastnosti potraviny nebo její složky, jako je složení, nutriční hodnota nebo nutriční účinky, kvůli kterým již potravina není rovnocenná existující potravině,

b)

informací o postupu, kterým bylo změny příslušného znaku nebo vlastnosti potraviny dosaženo.

(2)

Potravina, která je geneticky modifikovaným organismem nebo jej obsahuje, se na obalu označí slovy "geneticky modifikováno" nebo "obsahuje geneticky modifikovaný organismus". Toto označení se uvede ve složení bezprostředně za názvem složky nebo formou hvězdičky (*) u složky a zvýrazněného označení pod seznamem složek. Velikost písma označení pod seznamem složek musí být stejná nebo větší než velikost písma použitého ve složení potraviny.

(3)

Potravina vyrobená z geneticky modifikovaného organismu, která jej již neobsahuje a která není rovnocenná existující potravině, se označí slovy "vyrobeno z geneticky modifikované (-ho)..." následovanými názvem použité suroviny, a to ve složení v závorkách bezprostředně za názvem složky nebo pomocí hvězdičky (*) u složky a zvýrazněného označení pod seznamem složek. Velikost písma označení pod seznamem složek musí být stejná nebo větší než velikost písma použitého ve složení potraviny. U jednosložkových potravin se slova "vyrobeno z geneticky modifikované (-ho)..." uvedou zřetelně viditelná na etiketě.

§ 7

(1)

Označování a způsoby, kterými se provádí, nesmí uvádět kupujícího závažným způsobem v omyl, a to zejména

a)

pokud se týká charakteristiky potraviny, její podstaty, totožnosti, vlastností, složení, množství, trvanlivosti, původu nebo vzniku, způsobu zpracování nebo výroby,

b)

přisuzováním účinků nebo vlastností, které potravina nevykazuje,

c)

vyvoláváním dojmu, že potravina vykazuje zvláštní charakteristické vlastnosti, když ve skutečnosti tyto vlastnosti mají všechny podobné potraviny.

(2)

Na obalu, na jeho nesnadno oddělitelných součástech a na písemné dokumentaci, která potravinu doprovází, se nesmí uvádět údaje, že

a)

potravina je zdrojem všech životně nezbytných živin, nejde-li o potraviny, u nichž je tato vlastnost stanovena ve zvláštním právním předpise9 nebo potvrzena příslušným správním orgánem,

b)

běžné potraviny nedodají potřebné množství živin, které obsahuje nabízená potravina,

c)

potravina má zvýšenou nebo zvláštní nutriční hodnotu v důsledku přídavku přídatných látek nebo potravních doplňků, bez provedeného nutričního hodnocení,

d)

potravina má zvláštní vlastnosti, přestože tyto vlastnosti vykazují všechny srovnatelné potraviny,

e)

potravina je vhodná k prevenci, zmírnění nebo léčení zdravotní poruchy nebo k lékařským účelům, pokud nestanoví zvláštní právní předpis jinak,

f)

charakter nebo původ potraviny je "domácí", "čerstvý", "živý", "čistý", "přírodní", "pravý" nebo "racionální", pokud toto označení výrobku není součástí názvu druhu, skupiny nebo podskupiny uvedené u jednotlivých druhů potravin ve zvláštních právních předpisech,3

g)

potravina je určena pro zvláštní výživu nebo je dietní, popřípadě dietetická, pokud by to neodpovídalo požadavku zvláštního právního předpisu,9

h)

potravina byla vyrobena podle náboženských nebo rituálních předpisů, bez doložení příslušnými náboženskými autoritami.

(3)

Na obalu, na jeho nesnadno oddělitelných součástech a na písemnostech, které potravinu doprovázejí, se dále nesmí uvádět údaje

a)

jejichž pravdivost nelze dokázat,

b)

které by mohly vyvolat pochybnosti o neškodnosti jiných podobných potravin nebo vyvolat u spotřebitele obavy z jejich použití,

c)

o rychlosti úbytku tělesné hmotnosti nebo jeho rozsahu při konzumaci určité potraviny,

d)

které by mohly vést k záměně běžných potravin s potravinami pro zvláštní výživu.

(4)

Ustanovení odstavců 1 až 3 platí rovněž pro způsob nabízení potravin k prodeji, zejména s ohledem na jejich tvar, vzhled nebo balení, použité obalové materiály, grafickou úpravu a způsob uspořádání, ve kterém jsou vystaveny k prodeji.

(5)

Zvláštní údaje uváděné na obalu biopotravin pocházejících z ekologického zemědělství a podmínky jejich použití stanoví zvláštní právní předpis.10

(6)

Označování podle § 6a až 6c se nevztahuje na potraviny, v jejichž složkách je přítomen materiál pocházející z geneticky modifikovaného organismu v množství nepřesahujícím 1 % příslušné složky, pokud je přítomnost tohoto materiálu neúmyslná a náhodná. Aby bylo možné určit, že přítomnost této látky je neúmyslná a náhodná, musí provozovatelé potravinářských podniků poskytnout dozorovým orgánům důkazy, že učinili příslušná opatření pro vyloučení možnosti, že jako výchozí suroviny bylo použito geneticky modifikovaných organismů nebo produktů z nich uvedených v předchozí větě.

ODDÍL 2

zrušen (§ 8-14)

§ 8

zrušen

§ 9

zrušen

§ 10

zrušen

§ 11

zrušen

§ 12

zrušen

 

Poznámka: Počet kontrolovaných vzorků balení je roven 20.

 

(2) Kontrola střední hodnoty skutečného množství jednotlivých vzorků balení potraviny tvořících šarži se uskutečňuje v těchto krocích:

a)

odběrem vzorků náhodně odebraných z kontrolované šarže se zjistí skutečný obsah, skutečná hmotnost nebo skutečný objem u „n“ kusů balení a získají se hodnoty x1,x2,...............xn,

b)

rozsahem výběrů

1.

u nedestruktivního zkoušení pro rozsah šarže pod 100 kusů balení je rozsah výběru „n“ roven rozsahu šarže, pro rozsah šarže 100 až 500 kusů balení je rozsah výběru n = 30, pro rozsah šarže přesahující 500 kusů balení je rozsah výběru n = 50,

2.

u destruktivního zkoušení pro rozsah šarže pod 100 kusů balení se destruktivní zkoušení neprovádí, při rozsahu šarže 100 a více kusů balení je rozsah výběru n = 20,

c)

zpracováním výsledků měření z naměřených hodnot x1, x2,........ xn se vypočtou

1.

výběrový průměr

,

2.

výběrový rozptyl

,

3.

výběrová směrodatná odchylka

.

(3) Šarže se považuje za vyhovující z hlediska střední hodnoty skutečného množství, jestliže výběrový průměr x splňuje požadavek, že

,

kde

Qn

je deklarované množství,

n

je počet vzorků zahrnutých do výběru,

s

je výběrová směrodatná odchylka,

je () % - kvantil Studentova t – rozdělení s počtem stupňů volnosti .

(4) Není-li výše uvedený požadavek pro x splněn, šarže se podle tohoto předpisu musí považovat za nevyhovující z hlediska střední hodnoty skutečného obsahu jednotlivých balení tvořících šarži:

a)

přejímací a zamítací kritéria pro nedestruktivní zkoušení jsou

1.

při rozsahu šarže 100 až 500 kusů balení a v rozsahu výběru n = 30 kusů balení je

přejímací kritérium:

zamítací kritérium:;

2.

při rozsahu šarže nad 500 kusů balení a v rozsahu výběru n = 50 kusů balení je

přejímací kritérium:

zamítací kritérium:;

b)

přejímací a zamítací kritéria pro destruktivní zkoušení jsou

při rozsahu šarže 100 a více kusů balení a v rozsahu výběru n = 20 kusů balení je

přejímací kritérium:

zamítací kritérium:.

§ 13

Přechodné ustanovení

Označení potravin a tabákových výrobků balených v období od 1. ledna 1998 do 31. března 1998 se posuzuje jen v rozsahu § 6 zákona.

§ 14

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1998.

Ministr:

Ing. Lux v. r.

Příloha č. 1

Deklarované množství Qn v g nebo ml

Přípustná záporná odchylka

 

jako % z Qn

g nebo ml

nad 5 do 50

9

-

nad 50 do 100

-

4,5

nad 100 do 200

4,5

-

nad 200 do 300

-

9

nad 300 do 500

3

-

nad 500 do 1 000

-

15

nad 1 000 do 10 000

1,5

-

 

Poznámka: Přípustné záporné odchylky vypočtené jako % z Qn se zaokrouhlují na jednu desetinu g nebo ml.

Příloha č. 2

Vzor symbolu „e“ udávající hodnoty jeho jednotlivých rozměrů

 

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
Čl. II vyhlášky č. 24/2001 Sb.17.1.2001


Poznámky pod čarou:

Vyhláška č. 53/2002 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky použití látek přídatných, pomocných a potravních doplňků, ve znění vyhlášky č. 233/2002 Sb.

Vyhláška č. 52/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na množství a druhy látek určených k aromatizaci potravin, podmínky jejich použití, požadavky na jejich zdravotní nezávadnost a podmínky použití chininu a kofeinu.

Zákon č. 153/2000 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.

Například vyhláška č. 330/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čaj, kávu a kávoviny, ve znění vyhlášky č. 91/2000 Sb. a vyhlášky č. 78/2003 Sb.; vyhláška č. 329/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena, ve znění vyhlášky č. 418/2000 Sb.; vyhláška č. 325/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro tabákové výrobky.

Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.

Například vyhláška č. 330/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čaj, kávu a kávoviny, ve znění vyhlášky č. 91/2000 Sb. a vyhlášky č. 78/2003 Sb.; vyhláška č. 329/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena, ve znění vyhlášky č. 418/2000 Sb.; vyhláška č. 325/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro tabákové výrobky.

Zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, ve znění zákona č. 216/2000 Sb.

§ 1 písm. a) vyhlášky č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony.

§ 1 písm. b) vyhlášky č. 76/2003 Sb.

Vyhláška č. 293/1997 Sb., o způsobu výpočtu a uvádění výživové (nutriční) hodnoty potravin a o značení údaje o možném nepříznivém ovlivnění zdraví.

Vyhláška č. 53/2002 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky použití látek přídatných, pomocných a potravních doplňků, ve znění vyhlášky č. 233/2002 Sb.

Vyhláška č. 52/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na množství a druhy látek určených k aromatizaci potravin, podmínky jejich použití, požadavky na jejich zdravotní nezávadnost a podmínky použití chininu a kofeinu.

Například vyhláška č. 330/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čaj, kávu a kávoviny, ve znění vyhlášky č. 91/2000 Sb. a vyhlášky č. 78/2003 Sb.; vyhláška č. 329/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena, ve znění vyhlášky č. 418/2000 Sb.; vyhláška č. 325/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro tabákové výrobky.

§ 10 vyhlášky č. 326/2001 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich.

Vyhláška č. 326/2001 Sb.

Zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, ve znění zákona č. 216/2000 Sb.

Například vyhláška č. 330/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čaj, kávu a kávoviny, ve znění vyhlášky č. 91/2000 Sb. a vyhlášky č. 78/2003 Sb.; vyhláška č. 329/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena, ve znění vyhlášky č. 418/2000 Sb.; vyhláška č. 325/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro tabákové výrobky.

Vyhláška č. 293/1997 Sb., o způsobu výpočtu a uvádění výživové (nutriční) hodnoty potravin a o značení údaje o možném nepříznivém ovlivnění zdraví.

Například vyhláška č. 330/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čaj, kávu a kávoviny, ve znění vyhlášky č. 91/2000 Sb. a vyhlášky č. 78/2003 Sb.; vyhláška č. 329/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena, ve znění vyhlášky č. 418/2000 Sb.; vyhláška č. 325/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro tabákové výrobky.

Například vyhláška č. 330/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čaj, kávu a kávoviny, ve znění vyhlášky č. 91/2000 Sb. a vyhlášky č. 78/2003 Sb.; vyhláška č. 329/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena, ve znění vyhlášky č. 418/2000 Sb.; vyhláška č. 325/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro tabákové výrobky.

Vyhláška č. 293/1997 Sb., o způsobu výpočtu a uvádění výživové (nutriční) hodnoty potravin a o značení údaje o možném nepříznivém ovlivnění zdraví.

Vyhláška č. 23/2001 Sb., kterou se stanoví druhy potravin určených pro zvláštní výživu a jejich způsob použití.

Vyhláška č. 293/1997 Sb., o způsobu výpočtu a uvádění výživové (nutriční) hodnoty potravin a o značení údaje o možném nepříznivém ovlivnění zdraví.

Například vyhláška č. 330/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čaj, kávu a kávoviny, ve znění vyhlášky č. 91/2000 Sb. a vyhlášky č. 78/2003 Sb.; vyhláška č. 329/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena, ve znění vyhlášky č. 418/2000 Sb.; vyhláška č. 325/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro tabákové výrobky.

Vyhláška č. 293/1997 Sb., o způsobu výpočtu a uvádění výživové (nutriční) hodnoty potravin a o značení údaje o možném nepříznivém ovlivnění zdraví.

Například vyhláška č. 330/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čaj, kávu a kávoviny, ve znění vyhlášky č. 91/2000 Sb. a vyhlášky č. 78/2003 Sb.; vyhláška č. 329/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena, ve znění vyhlášky č. 418/2000 Sb.; vyhláška č. 325/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro tabákové výrobky.

Vyhláška č. 293/1997 Sb., o způsobu výpočtu a uvádění výživové (nutriční) hodnoty potravin a o značení údaje o možném nepříznivém ovlivnění zdraví.

Vyhláška č. 53/2002 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky použití látek přídatných, pomocných a potravních doplňků, ve znění vyhlášky č. 233/2002 Sb.

Vyhláška č. 52/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na množství a druhy látek určených k aromatizaci potravin, podmínky jejich použití, požadavky na jejich zdravotní nezávadnost a podmínky použití chininu a kofeinu.

§ 1 písm. a) vyhlášky č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony.

§ 1 písm. b) vyhlášky č. 76/2003 Sb.

§ 1 písm. a) vyhlášky č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony.

§ 1 písm. b) vyhlášky č. 76/2003 Sb.

Vyhláška č. 53/2002 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky použití látek přídatných, pomocných a potravních doplňků, ve znění vyhlášky č. 233/2002 Sb.

Vyhláška č. 52/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na množství a druhy látek určených k aromatizaci potravin, podmínky jejich použití, požadavky na jejich zdravotní nezávadnost a podmínky použití chininu a kofeinu.

Vyhláška č. 293/1997 Sb., o způsobu výpočtu a uvádění výživové (nutriční) hodnoty potravin a o značení údaje o možném nepříznivém ovlivnění zdraví.

Vyhláška č. 53/2002 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky použití látek přídatných, pomocných a potravních doplňků, ve znění vyhlášky č. 233/2002 Sb.

Vyhláška č. 52/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na množství a druhy látek určených k aromatizaci potravin, podmínky jejich použití, požadavky na jejich zdravotní nezávadnost a podmínky použití chininu a kofeinu.

Vyhláška č. 53/2002 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky použití látek přídatných, pomocných a potravních doplňků, ve znění vyhlášky č. 233/2002 Sb.

Vyhláška č. 52/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na množství a druhy látek určených k aromatizaci potravin, podmínky jejich použití, požadavky na jejich zdravotní nezávadnost a podmínky použití chininu a kofeinu.

Vyhláška č. 52/2002 Sb.

Vyhláška č. 52/2002 Sb.

Vyhláška č. 23/2001 Sb., kterou se stanoví druhy potravin určených pro zvláštní výživu a jejich způsob použití.

Například vyhláška č. 330/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čaj, kávu a kávoviny, ve znění vyhlášky č. 91/2000 Sb. a vyhlášky č. 78/2003 Sb.; vyhláška č. 329/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena, ve znění vyhlášky č. 418/2000 Sb.; vyhláška č. 325/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro tabákové výrobky.

Vyhláška č. 23/2001 Sb., kterou se stanoví druhy potravin určených pro zvláštní výživu a jejich způsob použití.

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámky pod čarou:
1

Vyhláška č. 53/2002 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky použití látek přídatných, pomocných a potravních doplňků, ve znění vyhlášky č. 233/2002 Sb.

Vyhláška č. 52/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na množství a druhy látek určených k aromatizaci potravin, podmínky jejich použití, požadavky na jejich zdravotní nezávadnost a podmínky použití chininu a kofeinu.

2

Zákon č. 153/2000 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.

3

Například vyhláška č. 330/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čaj, kávu a kávoviny, ve znění vyhlášky č. 91/2000 Sb. a vyhlášky č. 78/2003 Sb.; vyhláška č. 329/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena, ve znění vyhlášky č. 418/2000 Sb.; vyhláška č. 325/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro tabákové výrobky.

4

Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.

5

§ 1 písm. a) vyhlášky č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony.

5a

§ 1 písm. b) vyhlášky č. 76/2003 Sb.

6

Vyhláška č. 293/1997 Sb., o způsobu výpočtu a uvádění výživové (nutriční) hodnoty potravin a o značení údaje o možném nepříznivém ovlivnění zdraví.

6a

§ 10 vyhlášky č. 326/2001 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich.

6b

Vyhláška č. 326/2001 Sb.

7

Zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, ve znění zákona č. 216/2000 Sb.

8

Vyhláška č. 52/2002 Sb.

9

Vyhláška č. 23/2001 Sb., kterou se stanoví druhy potravin určených pro zvláštní výživu a jejich způsob použití.

10

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.