Čekejte, prosím...
A A A
342/1997 Sb. znění účinné od 25. 2. 2008 do 31. 3. 2012
změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 53/2008 Sb.

25.2.2008

vyhláškou č. 250/2007 Sb.

1.12.2007

vyhláškou č. 38/2005 Sb.

19.2.2005

342

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 12. prosince 1997,

kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam

zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají

 

Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví podle § 16 odst. 3 zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 134/1997 Sb.:

§ 1

Úvodní ustanovení

(1)

Uznávání nemocí z povolání provádějí zdravotnická zařízení uvedená v příloze této vyhlášky (dále jen „středisko nemocí z povolání“), a to na základě posouzení zdravotnickým zařízením, jehož součástí je oddělení nebo klinika nemocí z povolání nebo pracovního lékařství,1 (dále jen „pracovně lékařské pracoviště“).

(2)

Uznávání nemocí z povolání vojáků v činné službě,2 žáků vojenských škol, kteří nejsou vojáky v činné službě,3 občanských zaměstnanců Ministerstva obrany a Armády České republiky, občanských zaměstnanců ostatních rozpočtových a příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo obrany, a státních podniků, jejichž zakladatelem je Ministerstvo obrany,4 (dále jen „vojáci a občanští zaměstnanci“) provádí oddělení nemocí z povolání Ústřední vojenské nemocnice v Praze (dále jen „vojenské středisko nemocí z povolání“).

§ 2

Posuzování nemocí z povolání

(1)

Pracovně lékařské pracoviště posuzuje onemocnění, u něhož vzniklo podezření, že se jedná o nemoc z povolání (dále jen „onemocnění“), z podnětu ošetřujícího lékaře5 nebo fyzické osoby (dále jen „osoba“) trpící onemocněním. Posouzení onemocnění provádí

a)

pracovně lékařské pracoviště se sídlem v územním obvodu střediska nemocí z povolání, v jehož územním obvodu se nachází pracoviště, na němž osoba trpící onemocněním vykonává práci v pracovněprávním nebo obdobném vztahu v době podání žádosti o uznání nemoci z povolání,

b)

pracovně lékařské pracoviště se sídlem v územním obvodu střediska nemocí z povolání, v jehož územním obvodu je místo sídla nebo místo podnikání zaměstnavatele osoby trpící onemocněním, která vykonávala nebo vykonává práci v zahraničí,

c)

pracovně lékařské pracoviště se sídlem v územním obvodu střediska nemocí z povolání, v jehož územním obvodu je místo sídla nebo místo podnikání zaměstnavatele, u kterého osoba trpící onemocněním, která trvale pobývá v zahraničí, naposledy vykonávala práci,

d)

pracovně lékařské pracoviště se sídlem v územním obvodu střediska nemocí z povolání, v jehož územním obvodu je místo trvalého pobytu ostatních osob trpících onemocněním, které vykonávaly práci.

(2)

Příslušné pracovně lékařské pracoviště provádí posouzení onemocnění osob uvedených v odstavci 1 na základě zjištění zdravotního stavu před vznikem onemocnění, výsledku lékařských vyšetření a dále na základě ověření podmínek vzniku onemocnění.

(3)

Podmínky vzniku onemocnění ověřuje

a)

krajská hygienická stanice, v jejímž správním území je pracoviště, na němž osoba trpící onemocněním vykonává nebo vykonávala práci v pracovněprávním nebo obdobném vztahu,

b)

Státní úřad pro jadernou bezpečnost8 u onemocnění, které mohlo vzniknout v souvislosti s prací s ionizujícím zářením nebo radioaktivními látkami,

c)

krajská hygienická stanice, v jejímž správním území je příslušné pracovně lékařské pracoviště uvedené v odstavci 1 písm. b), a to na základě údajů o podmínkách vzniku onemocnění sdělených písemně tímto pracovištěm a zaměstnavatelem a za využití informací o podmínkách výkonu práce dostupných ze zahraničí.

(4)

Po posouzení onemocnění příslušné pracovně lékařské pracoviště postoupí případ k ověření závěru posouzení onemocnění a k vydání lékařského posudku9 (dále jen „posudek“) středisku nemocí z povolání, v jehož územním obvodu má sídlo, (dále jen „příslušné středisko nemocí z povolání“).

§ 3

Uznávání nemocí z povolání

(1)

Příslušné středisko nemocí z povolání při ověření závěrů příslušného pracovně lékařského pracoviště vychází z postoupené zdravotnické a spisové dokumentace.

(2)

Příslušné středisko nemocí z povolání v případě nepřesného nebo neúplného posouzení onemocnění doplní potřebné podklady nebo vrátí případ k došetření příslušnému pracovně lékařskému pracovišti.

(3)

Po ověření závěrů posouzení onemocnění (§ 2 odst. 4) vydá příslušné středisko nemocí z povolání

a)

posudek,9 kterým se uznává nemoc z povolání, a jeho stejnopis zašle osobě trpící nemocí z povolání, osobě, pro kterou v souvislosti s vydáním tohoto posudku vyplývají povinnosti, a příslušnému pracovně lékařskému pracovišti nebo

b)

posudek,9 kterým se neuznává nemoc z povolání, a jeho stejnopis zašle osobě trpící onemocněním; posudek obsahuje poučení o možnosti jeho přezkoumání.

(4)

Jde-li o uznání nemoci z povolání osob uvedených v § 2 odst. 1 písm. c), použijí se ustanovení odstavců 1 až 3 obdobně.

§ 4

Posuzování a uznávání nemocí z povolání vojáků

a občanských zaměstnanců

(1)

Při posuzování onemocnění vojáků a občanských zaměstnanců postupuje vojenské pracovně lékařské pracoviště podle § 2 odst. 2; podmínky vzniku onemocnění ověřuje na základě zhodnocení provedeného orgánem ochrany veřejného zdraví Ministerstva obrany․10

(2)

Po posouzení onemocnění příslušné vojenské pracovně lékařské pracoviště postoupí případ k ověření závěru posouzení onemocnění a k vydání posudku vojenskému středisku nemocí z povolání.

(3)

Po ověření závěrů posouzení vydá vojenské středisko nemocí z povolání posudek podle § 3 odst. 3 a jeho stejnopis zašle osobě trpící nemocí z povolání nebo osobě trpící onemocněním a osobě, pro kterou v souvislosti s vydáním tohoto posudku vyplývají povinnosti.

§ 4a

Lékařské vyšetření pro potřeby posouzení vzniku nemoci z povolání osoby, která je občanem jiného členského státu Evropské unie s povolením k přechodnému pobytu nebo s povolením k trvalému pobytu na území České republiky,10a jejíž onemocnění, u kterého je podezření na nemoc z povolání, vzniklo při výkonu práce v jiném členském státu Evropské unie, provádí příslušné středisko nemocí z povolání, v jehož územním obvodu je místo pobytu této osoby. Lékařské vyšetření se provádí na základě žádosti kompetentní instituce.10b

Společná ustanovení

§ 5

Posudek obsahuje

a)

náležitosti podle zvláštního právního předpisu stanovícího náležitosti a obsah zdravotnické dokumentace10c,

b)

datum zjištění nemoci, kterým je den vyšetření, při kterém bylo poprvé prokázáno onemocnění uznané později za nemoc z povolání včetně stupně závažnosti poruchy, pokud ho zvláštní právní předpis stanovící seznam nemocí z povolání vymezuje11.

§ 6

Posudek, kterým byla uznána nemoc z povolání, zašle příslušné středisko nemocí z povolání nebo vojenské středisko nemocí z povolání

a)

praktickému lékaři, který poskytuje osobě trpící nemocí z povolání primární zdravotní péči11a,

b)

příslušnému lékaři závodní preventivní péče12, jde-li o zaměstnance, a

c)

orgánu uvedenému v § 2 odst. 3.

§ 7

Zjistí-li se na základě nového vyšetření, že osoba, jejíž onemocnění bylo uznáno za nemoc z povolání, již netrpí touto nemocí, příslušné středisko nemocí z povolání nebo vojenské středisko nemocí z povolání vydá posudek podle § 3 odst. 3 písm. b). Posudek vydaný11a příslušným pracovně lékařským pracovištěm nebo vojenským střediskem nemocí z povolání zašle toto pracoviště nebo středisko posudek zaměstnavateli nebo vojenskému útvaru, u kterého osoba trpící nemocí z povolání naposledy vykonávala práci (službu) za podmínek, za kterých vznikají nemoci z povolání.

§ 8

Evidenci osob, jejichž onemocnění bylo uznáno za nemoc z povolání, vede příslušné pracovně lékařské pracoviště, u vojáků a občanských zaměstnanců vojenské středisko nemocí z povolání, které těmto osobám poskytuje dispenzární péči. Při evidenci všech osob, jejichž onemocnění bylo uznáno jako nemoc z povolání, se postupuje podle zvláštního právního předpisu.13

§ 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1998.

Ministr:

PhDr. Stráský v. r.

Příloha

Seznam středisek nemocí z povolání, která uznávají nemoci z povolání

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, klinika nemocí z povolání

pro obvody Praha 1, Praha 2, Praha 5, Praha 6, Praha 7, Praha 8, okresy Beroun, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-západ a Rakovník

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, klinika nemocí z povolání

pro obvody Praha 3, Praha 4, Praha 9, Praha 10, okresy Benešov, Kolín, Kutná Hora a Praha-východ

Oblastní nemocnice Příbram, a. s., oddělení nemocí z povolání

pro okres Příbram

Oblastní nemocnice Kladno, a. s., nemocnice Středočeského kraje, oddělení nemocí z povolání

pro okres Kladno

Nemocnice České Budějovice, a. s., oddělení pracovního lékařství

pro Jihočeský kraj a okres Pelhřimov

Fakultní nemocnice Plzeň, klinika pracovního lékařství

pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., oddělení nemocí z povolání

pro Ústecký kraj

Krajská nemocnice Liberec, a.s., oddělení nemocí z povolání

pro Liberecký kraj

Fakultní nemocnice Hradec Králové, klinika nemocí z povolání

pro Královéhradecký kraj

Pardubická krajská nemocnice, a.s., Centrum pracovního lékařství

pro Pardubický kraj a okres Havlíčkův Brod

Fakultní nemocnice U sv. Anny, Brno, klinika pracovního lékařství

pro Jihomoravský kraj a okresy Jihlava, Třebíč a Žďár nad Sázavou

Nestátní zdravotnické zařízení provozovatele MUDr. Libuše Adámkové

pro Zlínský kraj

Fakultní nemocnice Olomouc, klinika pracovního lékařství

pro Olomoucký kraj

Fakultní nemocnice Ostrava, klinika pracovního a preventivního lékařství

pro Moravskoslezský kraj s výjimkou okresů Frýdek-Místek a Karviná

Hornická poliklinika s. r. o., oddělení nemocí z povolání

pro Ostravu-město

Karvinská hornická nemocnice a. s., oddělení nemocí z povolání a pracovního lékařství

pro okres Karviná

Nemocnice Podlesí, a. s., oddělení nemocí z povolání

pro okres Frýdek-Místek

Ústřední vojenská nemocnice v Praze, oddělení nemocí z povolání

pro vojáky a občanské zaměstnancePoznámky pod čarou:

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČSR č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví.

§ 20 odst. 2 branného zákona.

§ 53 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 138/1995 Sb.

Zákon č. 15/1993 Sb., o Armádě České republiky a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů.

§ 18 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.

§ 3 odst. 2 písm. i) zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 13/2002 Sb.

§ 67b odst. 10 písm. g) zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona č. 260/2001 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 37/2004 Sb. a zákona č. 53/2004 Sb.

§ 7777b zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona č. 285/2000 Sb.

§ 7777b zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona č. 285/2000 Sb.

§ 7777b zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona č. 285/2000 Sb.

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení Rady (EEC) 1408/71 (31971R1408) o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství,

Nařízení Rady (EEC) 574/72 (31972R0574) stanovující postup při provádění Nařízení Rady (EEC) 1408/71.

Příloha č. 1 bod 8 vyhlášky č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 479/2006 Sb. a vyhlášky č. 64/2007 Sb.

Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání.

§ 18 odst. 1 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona č. 548/1991 Sb.

§ 19 zákona č. 48/1997 Sb.

§ 40 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona č. 548/1991 Sb. a zákona č. 14/1997 Sb.

§ 18 odst. 1 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona č. 548/1991 Sb.

§ 19 zákona č. 48/1997 Sb.

Zákon č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 552/2004 Sb., o předávání osobních a dalších údajů do Národního zdravotnického informačního systému pro potřeby vedení národních zdravotních registrů.

Poznámky pod čarou:
1

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČSR č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví.

2

§ 20 odst. 2 branného zákona.

3

§ 53 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 138/1995 Sb.

4

Zákon č. 15/1993 Sb., o Armádě České republiky a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů.

5

§ 18 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.

8

§ 3 odst. 2 písm. i) zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 13/2002 Sb.

§ 67b odst. 10 písm. g) zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona č. 260/2001 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 37/2004 Sb. a zákona č. 53/2004 Sb.

9

§ 7777b zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona č. 285/2000 Sb.

10

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

10a

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

10b

Nařízení Rady (EEC) 1408/71 (31971R1408) o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství,

Nařízení Rady (EEC) 574/72 (31972R0574) stanovující postup při provádění Nařízení Rady (EEC) 1408/71.

10c

Příloha č. 1 bod 8 vyhlášky č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 479/2006 Sb. a vyhlášky č. 64/2007 Sb.

11

Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání.

11a

§ 18 odst. 1 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona č. 548/1991 Sb.

§ 19 zákona č. 48/1997 Sb.

12

§ 40 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona č. 548/1991 Sb. a zákona č. 14/1997 Sb.

13

Zákon č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 552/2004 Sb., o předávání osobních a dalších údajů do Národního zdravotnického informačního systému pro potřeby vedení národních zdravotních registrů.