Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

12/1998 Sb. znění účinné od 1. 4. 1998 do 31. 12. 2007

12

 

ZÁKON

ze dne 7. ledna 1998,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání,

ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 224/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb. a zákona č. 151/1997 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.

§ 1 odst. 2 zní:

(2) Dlužník je v úpadku, jestliže má více věřitelů a není schopen plnit své splatné závazky. Jestliže dlužník zastavil platby, má se za to, že není schopen plnit své splatné závazky.“.

 

2.

§ 3 odst. 2 a 3 zní:

(2) Soud rozhoduje usnesením. Jednání nařizuje jen tehdy, stanoví-li to zákon nebo jestliže to soud považuje za nutné. Přerušení řízení není přípustné. Prominutí zmeškání lhůty učastníkem řízení není přípustné. Předběžné opatření může soud nařídit i bez návrhu.

(3) Jestliže zákon nestanoví určitý způsob předvolávání k soudu nebo uvědomování účastníků, lze k soudu předvolat nebo účastníky uvědomit též vyhláškou, která se zveřejní nejméně 15 dnů předem v Obchodním věstníku a na úřední desce soudu.“.

 

3.

Za § 4 se vkládá nový § 4a, který zní:

§ 4a

 

(1) Pokud je právnická osoba nebo fyzická osoba-podnikatel v úpadku (§ 1), je povinna bez zbytečného odkladu podat návrh na prohlášení konkursu.

(2) Povinnost podle odstavce 1 mají i osoby, které jsou oprávněny podat jménem dlužníka návrh na zahájení soudního řízení, s výjimkou nuceného správce podle zvláštních předpisů, a likvidátor právnické osoby, pokud právnická osoba v likvidaci je předlužena․

(3) Pokud osoby uvedené v odstavci 2 nesplní svou povinnost podat návrh na prohlášení konkursu nebo nesplní-li tuto povinnost alespoň některá z nich, odpovídají věřitelům společně a nerozdílně za škodu, která tím věřitelům vznikne.

(4) Zpětvzetí návrhu podaného podle odstavce 1 nebo 2 není přípustné.“.

 

4.

V § 5a odst. 1 se středník nahrazuje tečkou a část věty za středníkem se vypouští.

 

5.

§ 11 odst. 1 první věta zní: „Pokud počet konkursních věřitelů přesahuje 50, jsou povinni ustavit věřitelský výbor.“.

 

6.

§ 12 odst. 2 zní:

(2) Při výkonu své dohlédací činnosti soud rozhoduje o záležitostech, které se týkají průběhu konkursu, a činí opatření nezbytná k zajištění jeho účelu.“.

 

7.

§ 12 se doplňuje odstavcem 3, který zní:

(3) Proti rozhodnutí soudu, které soud učinil při výkonu dohlédací činnosti podle odstavců 1 a 2, není odvolání přípustné.“.

 

8.

V § 12a odst. 1 se za slovo „soud“ vkládají slova „bez zbytečného odkladu“ a na konci odstavce se připojuje tato věta: „Proti usnesení o prohlášení konkursu se může odvolat dlužník, pokud není navrhovatelem; proti usnesení o zamítnutí návrhu se může odvolat navrhovatel a navrhovatelé, kteří přistoupili k řízení.“.

 

9.

Dosavadní text § 14a se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým odstavcem 2, který zní:

(2) Správce je povinen předložit soudu konečnou zprávu do 18 měsíců od prohlášení konkursu, pokud soud v rozhodnutí o prohlášení konkursu nestanovil jinou přiměřenou lhůtu. Lhůtu 18 měsíců i lhůtu stanovenou soudem může soud prodloužit, odůvodňují-li to okolnosti případu.“.

 

10.

V § 15 odst. 1 písm. c) se za slovo „věci“ vkládají tato slova: „ , práva a jiné majetkové hodnoty“.

 

11.

§ 17 odst. 2 zní:

(2) Povinnosti podle odstavce 1 mají i osoby, které jsou oprávněny jménem úpadce jednat, včetně likvidátora, jestliže úpadcem je právnická osoba v likvidaci.“.

 

12.

§ 17 se doplňuje odstavcem 3, který zní:

(3) Povinnosti podle odstavce 1 musejí být splněny nejpozději do 30 dnů od prohlášení konkursu. Nestane-li se tak, učiní soud ke splnění těchto povinností přiměřená opatření.“.

 

13.

V § 18 odst. 1 se druhá věta vypouští.

 

14.

V § 20 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Přihlásit lze i pohledávku vázanou na podmínku. Ručitel takto přihlašuje svoji pohledávku, která mu vůči úpadci vznikne, bude-li za něho plnit jeho závazek vůči věřiteli.“.

Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 5 až 8.

 

15.

§ 22 odst. 1 druhá věta zní: „Náhradu nákladů spojených se zvláštním přezkumným jednáním může soud uložit konkursním věřitelům, kteří opožděné přihlášky podali.“.

 

16.

V § 23 odst. 2 druhé větě se za slova „o pravosti“ vkládají tato slova: „a výši“.

 

17.

§ 27 odst. 2 zní:

(2) Prodej mimo dražbu uskuteční správce se souhlasem soudu; při svém rozhodování přihlédne soud zejména k vyjádření věřitelského výboru, k době předpokládaného zpeněžení, jakož i k nákladům, které bude třeba vynaložit na další udržování a správu podstaty. Udělí-li soud souhlas, může též stanovit podmínky pro prodej. Věci lze prodat mimo dražbu i pod odhadní cenu. Obdobně lze převést i úpadcovy sporné nebo obtížně vymahatelné pohledávky. Souhlasu soudu není třeba k prodeji věcí bezprostředně ohrožených zkázou nebo znehodnocením.“.

 

18.

§ 27 odst. 5 zní:

(5) Od osob, které zajišťují pohledávky vůči úpadci, si správce vyžádá a vymáhá plnění ve prospěch podstaty; jakmile je toto plnění poskytnuto, stane se pohledávka této osoby pohledávkou v konkursu, aniž by bylo třeba ji přihlásit. Ustanovení tohoto odstavce neplatí, jde-li o ručitele.“.

 

19.

§ 31 odst. 2 úvodní věta zní: „Pohledávkami za podstatou, pokud vznikly po prohlášení konkursu, jsou“.

 

20.

V § 31 odst. 2 písm. d) se slovo „všeobecné“ nahrazuje slovem „veřejné“.

 

21.

V § 31 odst. 2 písm. f) se za slovy „podle § 14 odst. 1 písm. a)“ čárka nahrazuje tečkou a zbývající část věty se vypouští.

 

22.

§ 31 odst. 3 úvodní věta zní: „Pracovními nároky, pokud vznikly po prohlášení konkursu anebo v měsíci, v němž byl konkurs prohlášen, jsou“.

 

23.

V § 31 odst. 3 písm. ch) se za slovy „nemocí z povolání“ čárka nahrazuje tečkou a zbývající část věty se vypouští.

 

24.

V § 32 odst. 2 písm. b) se slova „příspěvky na sociální zabezpečení (pojištění) a pojistné na všeobecné“ nahrazují slovy „pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné“.

 

25.

V § 33 odst. 1 písm. d) se na konci středník nahrazuje čárkou a připojují se tato slova: „s výjimkou penále za nezaplacení daní, poplatků, cla, pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nebo pojistného na veřejné zdravotní pojištění včas a ve správné výši, pokud povinnost zaplatit toto penále vznikla před prohlášením konkursu;“.

 

26.

V § 54 odst. 1 písm. c) se slova „příspěvky na sociální zabezpečení (pojištění) a pojistné na všeobecné“ nahrazují slovy „pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné“.

 

27.

§ 68a se vypouští.

Čl. II

1.

Tento zákon platí i pro řízení zahájená před jeho účinností; právní účinky úkonů, které nastaly dříve, zůstávají zachovány.

2.

Nastala-li splatnost všech závazků dlužníka před nabytím účinnosti tohoto zákona, může soud se souhlasem věřitelského výboru prodloužit ochrannou lhůtu stanovenou podle § 5c o dalších šest měsíců.

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1998.

Zeman v. r.

Havel v. r.

Tošovský v. r.