Čekejte, prosím...
A A A
124/1998 Sb. znění účinné od 8. 6. 1998 do 30. 4. 2004

124

 

ZÁKON

ze dne 13. května 1998,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb.,

o investičních společnostech a investičních fondech,

ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění zákona České národní rady č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 151/1996 Sb. a zákona č. 15/1998 Sb., se mění a doplňuje takto:

 

1.

V § 2 odst. 2 se první věta nahrazuje touto větou: „Za kolektivní investování se považuje též obhospodařování majetku v podílovém fondu a obhospodařování majetku investičního nebo penzijního fondu na základě smlouvy o obhospodařování majetku investičního nebo penzijního fondu investiční společností (dále jen „obhospodařovatelská smlouva“).“.

 

2.

§ 3 odst. 2 zní:

(2) Obchody s cennými papíry může investiční společnost nebo investiční fond vykonávat pouze prostřednictvím makléře2) nebo obchodníka s cennými papíry.“.

 

3.

V § 4 odst. 2 se vypouští věta druhá.

 

4.

V § 4 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

(3) Označení „investiční společnost“ je oprávněna užívat ve svém obchodním jménu nebo při popisu své činnosti pouze právnická osoba se sídlem na území České republiky, které bylo uděleno povolení podle § 8 tohoto zákona.

(4) Základní jmění investiční společnosti musí činit nejméně 20 miliónů Kč.“.

 

5.

V § 5 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Vydáváním podílových listů shromažďuje investiční společnost peněžní prostředky v podílovém fondu.“.

 

6.

§ 5 odst. 3 zní:

(3) Majetek v podílovém fondu je investiční společnosti svěřen do obhospodařování. Investiční společnost jej používá ke koupi cenných papírů nebo ukládá na účty u bank vedené pro podílový fond a obhospodařuje svým jménem na účet majitelů podílových listů (dále jen „podílníci“).“.

 

7.

V § 5a odst. 1 se slova „povolení uděleného podle § 8 odst. 1“ nahrazují slovy „uděleného povolení (§ 8 odst. 1 a § 9 odst. 1)“.

 

8.

§ 5a odst. 1 písm. a) zní:

a)

shromažďovat peněžní prostředky v podílových fondech a obhospodařovat majetek v podílových fondech v souladu s tímto zákonem a statuty podílových fondů,“.

 

9.

§ 5a odst. 1 písm. b) zní:

b)

obhospodařovat majetek investičních fondů v souladu s tímto zákonem, statuty obhospodařovaných investičních fondů a obhospodařovatelskými smlouvami,“.

 

10.

§ 5a odst. 1 písm. c) zní:

c)

obhospodařovat majetek penzijních fondů v souladu s tímto zákonem, statuty obhospodařovaných penzijních fondů a obhospodařovatelskými smlouvami,“.

 

11.

V § 5a odst. 2 se za závorku vkládají slova „s odbornou péčí (§ 17a)“ a slova „při dodržování pravidel stanovených pro omezení a rozložení rizika (§ 24)“ se nahrazují slovy „v souladu s tímto zákonem“.

 

12.

V § 5a odst. 3 se za slovem „společníků“ tečka nahrazuje čárkou a připojují se slova „zaměstnanců, prokuristů a členů představenstva a dozorčí rady.“.

 

13.

§ 5a odst. 4 zní:

(4) Pokud tento zákon nestanoví jinak, investiční společnost nesmí z obhospodařovaného majetku poskytovat půjčky, úvěry nebo dary ani jej používat k zajištění vlastních závazků nebo závazků třetích osob. Obhospodařovaný majetek nesmí investiční společnost používat k úhradě závazků, které s činností spojenou s obhospodařováním tohoto majetku bezprostředně nesouvisejí.“.

 

14.

V § 5a se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

(5) Investiční společnost nesmí z obhospodařovaného majetku investičního fondu, majetku v podílovém fondu nebo majetku penzijního fondu poskytnout zálohu na nákup cenných papírů pro tento fond.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

 

15.

V § 5b odst. 1 se na konci věty slovo „to“ nahrazuje slovy „tuto činnost“.

 

16.

V § 5b odst. 5 se slovo „neurčuje“ nahrazuje slovem „nestanoví“.

 

17.

§ 5c odst. 1 včetně poznámky č. 3d) zní:

(1) Investiční společnost může pro podílový fond, který obhospodařuje, uzavírat opční3d) a termínové obchody jen k omezení rizik z nepříznivého vývoje kurzů cenných papírů, úrokových měr nebo devizových kurzů v souvislosti s obhospodařováním majetku v tomto fondu. Za termínový obchod se pro účely tohoto zákona považuje smlouva o koupi cenných papírů, pokud doba mezi uzavřením smlouvy a plněním závazků z této smlouvy je delší než 15 dnů.

__________

3d)

§ 14 zákona ČNR č. 591/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

 

18.

§ 5d odst. 2 písm. d) zní:

d)

ujednání o zajištění závazku dlužníka.“.

 

19.

V § 5d odst. 3 se slovo „přiměřeně“ nahrazuje slovem „obdobně“.

 

20.

V § 5e se na začátek vkládá nový odstavec 1 a dosavadní odstavec 2 se vypouští.

Odstavec 1 zní:

(1) Pokud investiční společnost přijímá k překlenutí krátkodobých potřeb podílového fondu úvěr nebo půjčku (§ 14 odst. 3), může jej zajistit zajišťovacím převodem cenných papírů z tohoto fondu.“.

Dosavadní odstavec 1 se označuje jako odstavec 2.

 

21.

V § 5e odst. 2 písm. e) se slovo „dlužníka“ nahrazuje slovem „věřitele“.

 

22.

§ 7 odst. 2 až 10 znějí:

(2) Investiční fond používá svůj majetek ke koupi cenných papírů, nemovitostí a movitých věcí nebo jej má uložen na bankovním účtě.

(3) Investiční fond hospodaří se svým majetkem sám nebo může obhospodařování svého majetku svěřit pouze investiční společnosti na základě obhospodařovatelské smlouvy. Investiční fond nebo investiční společnost, která jej obhospodařuje, nesmí provádět operace s cennými papíry v majetku investičního fondu prostřednictvím majetkově nebo personálně propojené osoby. Tento zákaz se nevztahuje na obchodování prostřednictvím osoby vykonávající pro investiční nebo podílový fond funkci depozitáře podle tohoto zákona.

(4) Pokud investiční fond hospodaří se svým majetkem sám, osoby jednající jeho jménem jsou povinny jednat s odbornou péčí (§ 17a) a v souladu se statutem investičního fondu. Dojde-li ke střetu zájmů investičního fondu se zájmy osoby jednající jeho jménem, je tato osoba povinna dát přednost zájmům investičního fondu.

(5) Investiční fond nesmí používat svůj majetek k poskytnutí zálohy na nákup cenných papírů.

(6) Akcie investičních fondů jsou veřejně obchodovatelné. Stanovy společnosti nemohou omezit jejich převoditelnost. Investiční fond může vydávat akcie pouze jedné jmenovité hodnoty a nesmí vydávat prioritní a zaměstnanecké akcie.

(7) Obchodní jméno investičního fondu musí obsahovat označení „investiční fond“.

(8) Označení „investiční fond“ je oprávněna užívat ve svém obchodním jménu nebo při popisu své činnosti pouze právnická osoba se sídlem na území České republiky, které bylo uděleno povolení podle § 8.

(9) Investiční fond nesmí ze svého majetku poskytovat dary, úvěry nebo půjčky ani používat svého majetku k zajištění závazků třetích osob, pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 5d)․

(10) Investiční fond může přijímat ke krytí dočasných potřeb jen úvěry, půjčky a půjčky cenných papírů poskytnuté na dobu ne delší než šest měsíců. Souhrn přijatých úvěrů, půjček a půjček cenných papírů nesmí přesahovat 10 % majetku investičního fondu ke dni uzavření smlouvy o úvěru nebo půjčce.“.

 

23.

§ 8 včetně nadpisu a poznámky č. 4) zní:

§ 8

Vznik investiční společnosti a investičního fondu

 

(1) Ke vzniku investiční společnosti nebo investičního fondu je třeba povolení.

(2) Povolení uděluje na žádost zakladatelů Komise.

(3) Investiční společnost nebo investiční fond nelze založit na základě výzvy k upisování akcií a jejich počáteční základní jmění musí být splaceno v plné výši před podáním žádosti o povolení podle odstavce 1.

(4) V žádosti o povolení podle odstavce 1 je zakladatel povinen uvést

a)

obchodní jméno a sídlo investiční společnosti nebo investičního fondu,

b)

výši základního jmění (§ 4 odst. 4),

c)

věcné, personální a organizační předpoklady pro činnost investiční společnosti nebo investičního fondu,

d)

jména, bydliště a podpisové vzory navrhovaných členů představenstva a členů dozorčí rady investiční společnosti nebo investičního fondu a údaje o jejich majetkovém a personálním propojení (§ 24a),

e)

obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo banky, která bude pro investiční společnost nebo investiční fond vykonávat činnost depozitáře (§ 30),

f)

další skutečnosti vyžadované tímto zákonem.

(5) Přílohu k žádosti o povolení podle odstavce 1 tvoří

a)

listiny prokazující založení akciové společnosti, včetně jejích stanov,

b)

doklady nebo čestná prohlášení osob uvedených v odstavci 4 písm. d) o dosaženém vzdělání, odborné praxi, o členství ve statutárních orgánech a dozorčích radách jiných společností a o splnění podmínek stanovených v § 29,

c)

výpisy z rejstříku trestů osob uvedených v odstavci 4 písm. d), ne starší než tři měsíce,

d)

návrh statutu investičního fondu,

e)

návrh prospektu akcie investičního fondu v rozsahu části, která není nahrazena statutem,4)

f)

smlouva s odkládací podmínkou nebo smlouva o smlouvě budoucí s bankou, která bude vykonávat činnost depozitáře (§ 30),

g)

doklad prokazující splacení základního jmění.

(6) Pokud bude investiční fond využívat služeb investiční společnosti, musí být přílohou žádosti smlouva s odkládací podmínkou nebo smlouva o smlouvě budoucí s investiční společností, která bude obhospodařovat majetek investičního fondu.

(7) Při rozhodování o žádosti vezme Komise v úvahu zejména původ a výši základního jmění investiční společnosti nebo investičního fondu, která jim musí umožnit řádný výkon jejich činností. Komise povolení neudělí, pokud navrhovaní členové představenstva nebo dozorčí rady nebudou osobami vhodnými pro důvěryhodnou a transparentní činnost investiční společnosti nebo investičního fondu, zejména z hlediska nežádoucího personálního nebo kapitálového propojení nebo střetu zájmů, nebo nebudou mít pro výkon funkce člena představenstva nebo dozorčí rady potřebné zkušenosti a kvalifikaci.

(8) Povolení podle odstavce 1 se uděluje na dobu neurčitou nebo určitou, a to podle žádosti investiční společnosti nebo investičního fondu, a nelze je převést na jinou osobu.

(9) Podmínkou volitelnosti nebo jmenování nového člena představenstva nebo člena dozorčí rady je předchozí souhlas Komise. Součástí žádosti o souhlas k volbě nebo jmenování jsou doklady podle odstavce 5 písm. b) a c).

(10) Komise souhlas neudělí, pokud nebude přesvědčena, že zvolená nebo jmenovaná osoba je vhodná pro důvěryhodnou a transparentní činnost investiční společnosti nebo investičního fondu, zejména z hlediska nežádoucího personálního nebo majetkového propojení nebo střetu zájmů, a že má pro výkon funkce člena představenstva nebo dozorčí rady potřebné zkušenosti a kvalifikaci.

(11) Rozhodnutí o žádosti podle odstavce 10 musí Komise vydat nejpozději do 15 dnů ode dne jejího doručení.

__________

4)

§ 74 zákona ČNR č. 591/1992 Sb.“.

 

24.

V § 9 odst. 2 se slovo „označení“ nahrazuje slovem „název“ a slova „jeho statut (§ 15)“ se nahrazují slovy „návrh jeho statutu (§ 15) a návrh prospektu podílového listu v rozsahu části, která není nahrazena statutem“.

 

25.

§ 9 odst. 5 zní:

(5) Označení „otevřený podílový fond“ nebo „uzavřený podílový fond“ je oprávněna užívat pouze investiční společnost pro podílový fond, k jehož vytvoření obdržela povolení podle odstavce 1.“.

 

26.

V § 10 odst. 2 se slova „zpětný prodej“ nahrazují slovem „odkoupení“ a slovo „koupit“ se nahrazuje slovy „odkoupit za podmínek stanovených v § 13 odst. 1 a 2 tohoto zákona“.

 

27.

§ 10 odst. 3 zní:

(3) V povolení k vydávání podílových listů uzavřeného podílového fondu musí být stanoven minimální počet vydaných podílových listů nutných ke vzniku podílového fondu a je stanovena doba, po kterou budou podílové listy vydávány. Pokud ve stanovené době nebyl vydán stanovený minimální počet podílových listů, uzavřený podílový fond nevznikne.“.

 

28.

V § 10 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Komise může povolit zřízení nových uzavřených podílových fondů pouze na dobu určitou, nepřesahující deset let.“.

 

29.

§ 11 odst. 1 zní:

(1) Podílový list je cenný papír, se kterým je spojen podíl podílníka na majetku v podílovém fondu a právo na vyplacení podílu na zisku z hospodaření s majetkem v podílovém fondu, pokud tak stanoví statut podílového fondu, a v rozsahu a za podmínek stanovených tímto statutem. Aktuální hodnota podílového listu se stanoví jako podíl vlastního jmění v podílovém fondu (§ 17 odst. 4) připadající na jeden podílový list.“.

 

30.

V § 11 odst. 2 se připojuje tato věta: „Podílový list vydaný v listinné podobě ve formě na jméno je převoditelný rubopisem.“.

 

31.

§ 11 odst. 4 zní:

(4) Podílové listy stejného podílového fondu a stejné hodnoty zakládají stejná práva všech podílníků.“.

 

32.

V § 12 odst. 1 se slova „ode dne emise4b)“ nahrazují slovy „od data emise4b)“.

 

33.

V § 12 odst. 2 větě první se slova „částku odpovídající jeho podílu na majetku v podílovém fondu sníženém o závazky“ nahrazují slovy „jeho aktuální hodnotu stanovenou ke dni vydání“ a věta druhá se nahrazuje touto větou „Rozdíl mezi jmenovitou a aktuální hodnotou vydaného podílového listu je emisním ážiem, které zvyšuje vlastní jmění ve fondu, nebo disážiem, které snižuje vlastní jmění ve fondu.“.

 

34.

V § 12 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Hodnota podílového listu ke dni vydání může být při jeho vydání zvýšena o přirážku uvedenou ve statutu podílového fondu.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

 

35.

V § 12 se v odstavci 4 za slova „převádějí na“ vkládá slovo „běžný“.

 

36.

Nadpis pod § 13 zní: „Odkupování podílového listu otevřeného podílového fondu“.

 

37.

§ 13 odst. 1 zní:

(1) Investiční společnost odkupuje podílový list s použitím prostředků z majetku v podílovém fondu za částku stanovenou podle § 11 odst. 1 ke dni uplatnění práva na odkoupení podílového listu. Tato částka může být snížena o srážku uvedenou ve statutu.“.

 

38.

V § 13 odst. 2 se slovo „koupit“ nahrazuje slovem „odkoupit“ a slova „zpětný prodej podílového listu“ se nahrazují slovy „jeho odkoupení“.

 

39.

V § 13 odst. 3 se slovo „koupených“ nahrazuje slovem „odkupovaných“.

 

40.

§ 13 odst. 4 zní:

(4) Investiční společnost může odkupování podílových listů v mimořádných případech pozastavit nejdéle na dobu tří měsíců, pokud je to nezbytné z důvodu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů podílníků. Písemné oznámení o rozhodnutí pozastavit odkupování podílových listů, s uvedením data a důvodů pozastavení a doby, na kterou se odkupování pozastavuje, je investiční společnost povinna bez zbytečného odkladu doručit Komisi. Zároveň musí o pozastavení odkupování informovat podílníky způsobem uvedeným ve statutu fondu. O opatřeních, jež povedou k odstranění příčin pozastavení odkupování podílových listů, je investiční společnost povinna informovat Komisi do tří pracovních dnů ode dne pozastavení.“.

 

41.

V § 13 se doplňují odstavce 5 až 10, které znějí:

(5) V případě, že pozastavení odkupování podílových listů je v rozporu se zájmy podílníků, Komise rozhodnutí investiční společnosti o pozastavení odkupování podílových listů zruší. Opravný prostředek proti rozhodnutí o zrušení pozastavení odkupování podílových listů nemá odkladný účinek. Investiční společnost je povinna bez zbytečného odkladu informovat podílníky o zrušení pozastavení odkupování podílových listů způsobem uvedeným ve statutu fondu.

(6) Pokud Komise neuzná opatření podle odstavce 4 za dostatečná, může rozhodnout o odejmutí povolení podle § 9 odst. 1 tohoto zákona.

(7) Doba pozastavení odkupování podílových listů začíná běžet dnem rozhodnutí investiční společnosti o pozastavení odkupování podílových listů. Od tohoto dne investiční společnost nesmí vydávat podílové listy ani provádět odkupování podílových listů. Zákaz odkupování podílových listů se vztahuje i na podílové listy, o jejichž odkoupení podílníci požádali před jeho pozastavením, pokud nedošlo dosud k jejich odkoupení, a na podílové listy, na jejichž odkup bylo uplatněno právo během doby pozastavení odkupování podílových listů.

(8) Pokud v průběhu doby pozastavení odkupování podílových listů dojde ke snížení vlastního jmění v podílovém fondu, je investiční společnost povinna zaslat Komisi, bez zbytečného odkladu, po zjištění této skutečnosti rozbor důvodů snížení vlastního jmění.

(9) Investiční společnost je povinna odkoupit podílové listy za cenu stanovenou podle § 11 odst. 1 ke dni, kdy bylo obnoveno odkupování podílových listů.

(10) Podílník nemá právo na úrok z prodlení po dobu pozastavení odkupování podílových listů, ledaže investiční společnost již byla v době pozastavení odkupování podílových listů v prodlení nebo pokud Komise zrušila rozhodnutí investiční společnosti o pozastavení odkupování podílových listů jako neodůvodněné. Úrok z prodlení musí investiční společnost uhradit ze svých prostředků.“.

 

42.

V § 14 odst. 1 se vypouští písmeno a).

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).

 

43.

§ 14 odst. 2 zní:

(2) Investiční společnost nesmí operace s cennými papíry v majetku v podílovém fondu provádět prostřednictvím majetkově nebo personálně propojené osoby. Tento zákaz se nevztahuje na obchodování prostřednictvím osoby vykonávající pro investiční nebo podílový fond funkci depozitáře podle tohoto zákona.“.

 

44.

§ 14 odst. 3 zní:

(3) Investiční společnost může přijímat ke krytí dočasných potřeb spojených s obhospodařováním majetku v podílovém fondu úvěry a půjčky včetně půjček cenných papírů, a to nejdéle na dobu šesti měsíců. Souhrn přijatých úvěrů a půjček, včetně půjček cenných papírů, nesmí přesahovat 10 % hodnoty majetku v podílovém fondu ke dni uzavření smlouvy o úvěru nebo půjčce.“.

 

45.

V § 15 odst. 1 větě druhé se vypouštějí slova „a změny“.

 

46.

V § 15 odst. 2 se vypouštějí slova „podílového fondu nebo se statutem investičního“.

 

47.

V nadpisu pod § 16 se vypouštějí slova „a prospektu“.

 

48.

V § 16 odst. 1 se na konci písmene d) připojují slova „údaje o jejich formě a podobě,“.

 

49.

V § 16 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

h)

pravidla pro přijímání změn statutu.“.

 

50.

V § 16 se odstavce 4 a 5 vypouštějí.

 

51.

§ 17 odst. 1 písm. d) včetně poznámky č. 4da) zní:

d)

jinými dluhopisy, které jsou veřejně obchodovatelné,4d) a dluhopisy se splatností do jednoho roku, které jsou vedeny v evidenci zřízené Českou národní bankou podle zvláštního zákona.4da)

__________

4da)

§ 98 odst. 2 zákona ČNR č. 591/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

 

52.

V § 17 odst. 1 písm. e) se na konci vypouští čárka a připojují se slova „a zatímními listy nahrazujícími akcie, u nichž emitent požádal o povolení k veřejnému obchodování,“.

 

53.

V § 17 odst. 1 písm. f) se slova „státy Evropské unie“ nahrazují slovy „členské země Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (dále jen OECD“)“.

 

54.

V § 17 odst. 1 písm. g) ve větě první se vypouští slovo „zahraničním“ a za slovo „trhu“ se vkládají slova „zemí OECD nebo na jiném zahraničním trhu“.

 

55.

V § 17 odst. 1 písm. g) se vypouští věta druhá.

 

56.

V § 17 odst. 1 se na konci odstavce tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h) až j), která včetně poznámek č. 4ea) a 4eb) znějí:

h)

opčními listy4ea) opravňujícími získat veřejně obchodovatelné cenné papíry,

i)

podílovými listy otevřených podílových fondů,

j)

kupóny k cenným papírům uvedeným v písmenech a) až g).4eb)

__________

4ea)

§ 217a zákona č. 513/1991 Sb., ve znění zákona č. 142/1996 Sb.

4eb)

§ 12 zákona ČNR č. 591/1992 Sb.“.

 

57.

§ 17 odst. 4 zní:

(4) Ministerstvo stanoví vyhláškou způsob výpočtu hodnot cenných papírů v majetku v podílovém fondu nebo investičního fondu. Výpočet hodnot ministerstvem určených druhů cenných papírů dle vyhlášky provádí a uveřejňuje Středisko cenných papírů. Organizátoři veřejných trhů a Česká národní banka jsou povinni poskytnout Středisku cenných papírů údaje, které potřebuje ke splnění své povinnosti dle předchozí věty.“.

 

58.

V § 17 se odstavec 5 vypouští.

 

59.

Za § 17 se vkládá nový § 17a, který včetně nadpisu zní:

§ 17a

Odborná péče při obhospodařování majetku

v podílovém fondu a majetku investičního fondu

 

(1) Investiční společnost a investiční fond jsou povinny cenný papír koupit jen za nejnižší cenu, za kterou by jej bylo možné při vynaložení odborné péče koupit, a prodat jen za nejvyšší cenu, za kterou by jej bylo možné při vynaložení odborné péče prodat. Stejnou odbornou péči jsou povinny vynaložit při obchodech s právy spojenými s cennými papíry nebo odvozenými od cenných papírů, úrokových měr a kurzů deviz.

(2) Vynaložení odborné péče osobami jednajícími jménem investiční společnosti nebo investičního fondu znamená zejména to, že jednající osoby

a)

nemanipulují s cenou na veřejných trzích, nezneužívají důvěrných informací, nešíří nesprávné či zavádějící informace,

b)

jednají čestně, odpovědně a ve prospěch akcionářů či podílníků obhospodařovaných fondů,

c)

veškeré obchody provádějí za nejlepších podmínek (cena, termíny, úrokové sazby, úvěrová rizika apod.), které jsou prokazatelně doloženy,

d)

ceny jednotlivých nákupů a prodejů porovnávají vzájemně mezi sebou a s vývojem kurzů a cen uveřejněných veřejnými trhy,

e)

dokumentují způsob provedení obchodů, kontrolují objektivnost evidovaných údajů a předchází riziku finančních ztrát,

f)

provádí analýzu ekonomické výhodnosti obchodů z veřejně přístupných informací.

(3) Je-li v řízení o náhradu škody způsobené porušením povinností při obhospodařování majetku (§ 5a odst. 6) sporné, zda investiční společnost nebo investiční fond jednaly s odbornou péčí, nesou důkazní břemeno. Jestliže však investiční společnost nebo investiční fond kupuje či prodává cenné papíry nebo práva s cennými papíry spojená na veřejném trhu, přijímáním návrhů určených předem neurčenému okruhu osob, má se za to, že při jejich koupi či prodeji jednala s odbornou péčí.“.

 

60.

V § 18 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou, která včetně poznámky č. 4fa) zní: „Ocenění provede znalec.4fa)

__________

4fa)

Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.“.

Věta třetí se vypouští.

 

61.

§ 19 se vypouští.

 

62.

V § 21 se za slovo „kurzů“ vkládají slova „nebo cen“.

 

63.

Nadpis pod § 22 zní: „Rozdělení výsledku hospodaření“.

 

64.

§ 22 odst. 2 zní:

(2) Pokud hospodaření investiční společnosti s majetkem v podílovém fondu nebo hospodaření investičního fondu skončí ztrátou, použijí se ke krytí ztráty nerozdělený zisk z minulých let, rezervní fond a další fondy tvořené ze zisku. Nestačí-li tyto zdroje, musí být ztráta kryta u podílového fondu snížením jeho kapitálového fondu a u investičního fondu snížením základního jmění.“.

 

65.

V § 23 se za slova „údaje o“ vkládají slova „hospodářských výsledcích,“.

 

66.

§ 24 včetně nadpisu zní:

§ 24

Omezení a rozložení rizika

 

(1) Hodnota cenných papírů (§ 17 odst. 1 a 4) jednoho druhu vydaných stejným emitentem nesmí tvořit více než 10 % majetku v podílovém fondu nebo majetku investičního fondu.

(2) Omezení uvedené v odstavci 1 se nevztahuje na státní dluhopisy, na dluhopisy, jejichž emitentem je Česká národní banka, členská země OECD nebo centrální banka členské země OECD. V těchto případech hodnota jedné emise dluhopisů nesmí tvořit více než 30 % majetku v podílovém fondu nebo majetku investičního fondu.

(3) Majetek investičního fondu nesmí být tvořen z více než 5 % hodnotou jedné nemovitosti nebo jedné movité věci.

(4) V majetku v podílovém fondu nebo v majetku investičního fondu nesmí být více než 11 % z celkové jmenovité hodnoty cenných papírů jednoho druhu vydaných stejným emitentem.

(5) Investiční společnost musí zabezpečit, aby v majetku v podílových fondech, které obhospodařuje, nebylo více než 11 % z celkové jmenovité hodnoty cenných papírů jednoho druhu, vydaných stejným emitentem.

(6) Omezení uvedená v odstavcích 4 a 5 se nevztahují na státní dluhopisy, na dluhopisy, jejichž emitentem je Česká národní banka, členská země OECD nebo centrální banka členské země OECD.

(7) Při uplatnění výměnných a předkupních práv a při změnách kurzů cenných papírů, změnách ocenění nemovitostí a movitých věcí mohou být podíly uvedené v předchozích odstavcích překročeny nejdéle na dobu šesti měsíců, během které musí být zabezpečeno rozložení rizika podle předchozích ustanovení.

(8) Investiční společnost a investiční fond jsou povinny neprodleně oznámit Komisi překročení limitů uvedených v odstavcích 1 až 5.“.

 

67.

Za § 24 se vkládají nové § 24a a 24b, které včetně nadpisů a poznámky č. 4fb) znějí:

§ 24a

Majetkové a personální propojení

 

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)

osobou majetkově propojenou s investiční společností nebo investičním fondem osoba, která se podílí více než 10 % na hlasovacích právech nebo základním jmění této investiční společnosti nebo investičního fondu, nebo osoba, v níž se investiční společnost nebo investiční fond podílí na hlasovacích právech nebo základním jmění více než 10 %,

b)

osobou personálně propojenou s investiční společností nebo investičním fondem právnická osoba, jejímž statutárním orgánem nebo členem jejího statutárního nebo dozorčího orgánu je fyzická osoba, která je současně členem představenstva nebo dozorčí rady, zaměstnancem nebo prokuristou této investiční společnosti nebo investičního fondu.

(2) Pokud investiční společnost obhospodařuje majetek penzijního fondu nebo investičního fondu, nesmějí osoby jednající jménem investiční společnosti vykonávat hlasovací práva vyplývající z akcií, které jsou v majetku tohoto penzijního fondu nebo investičního fondu.

(3) Investiční společnost při obhospodařování podílových nebo investičních fondů nesmí pro tyto fondy smluvně nabývat cenné papíry a jiný majetek od členů svého představenstva, dozorčí rady, prokuristů a zaměstnanců ani na tyto osoby smluvně převádět cenné papíry a jiný majetek obhospodařovaných podílových a investičních fondů. Toto omezení se nevztahuje na nákup a prodej podílových listů.

(4) Majetek v podílovém fondu a majetek investičního fondu nesmí být tvořen

a)

podílovými listy uzavřených podílových fondů, akciemi investičních společností a akciemi jiných investičních fondů,

b)

akciemi akciových společností, které mají na hlasovacích právech nebo základním jmění investiční společnosti nebo investičního fondu větší než 10% podíl.

(5) Pokud investiční fond nebo investiční společnost pro podílový fond nabyde cenné papíry uvedené v odstavci 4 jinak než smluvně, jsou povinny tyto cenné papíry prodat do šesti měsíců od jejich nabytí.

(6) Ustanovení odstavce 3 se vztahuje obdobně také na investiční fond, jehož majetek není obhospodařován investiční společností.

 

§ 24b

Nabývání akcií investiční společnosti a investičního fondu

 

(1) Hodlá-li osoba získat větší než 10% podíl na hlasovacích právech4fb) nebo na základním jmění investiční společnosti, je povinna požádat o předchozí souhlas Komisi; obdobnou povinnost má před zvýšením svého podílu na hlasovacích právech nebo na základním jmění investiční společnosti o každých dalších 5 %.

(2) Komise souhlas podle odstavce 1 neudělí, pokud by získání uvedeného podílu nebylo v souladu s požadavkem důvěryhodnosti kolektivního investování.

(3) Osoba, která obdržela souhlas podle odstavce 1 a poté svůj podíl na hlasovacích právech nebo na základním jmění snížila pod některý z uvedených limitů, je povinna tuto skutečnost oznámit Komisi.

(4) Žádost o souhlas podle odstavce 1 a oznámení podle odstavce 3 musí obsahovat obchodní jméno a sídlo nebo jméno a bydliště povinné osoby, s uvedením jejího podílu, který hodlá získat na hlasovacích právech nebo na základním jmění investiční společnosti.

(5) Osoba, která v případech podle odstavce 1 nemá souhlas Komise, pozbývá hlasovací práva spojená s jejím podílem na hlasovacích právech nebo na základním jmění přesahujícím 10 %. Komise je oprávněna uplatnit vůči této osobě sankce podle § 37 odst. 1 písm. a) bodu 1 a odstavců 2 a 4.

(6) Ustanovení odstavců 1 až 5 se vztahují obdobně na investiční fond.

__________

4fb)

§ 66a obchodního zákoníku, ve znění zákona č. 142/1996 Sb.“.

 

68.

§ 25 odst. 1 včetně poznámky č. 4fc) zní:

(1) Investiční společnost je povinna nejdéle do jednoho měsíce po skončení pololetí a do tří měsíců po skončení kalendářního roku uveřejnit zprávu o svém hospodaření a o hospodaření podílových fondů, které obhospodařuje. Za den uveřejnění zprávy o hospodaření se považuje den předání této zprávy Středisku cenných papírů a Komisi. Součástí roční zprávy je účetní závěrka investiční společnosti a účetní závěrky podílových fondů, které obhospodařuje, v nezkrácené formě, a zpráva auditora v úplném znění.4fc) Pokud ve lhůtě tří měsíců po skončení kalendářního roku není audit ukončen, je investiční společnost povinna uveřejnit zprávu auditora neprodleně po skončení auditu.

__________

4fc)

§ 14 zákona ČNR č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky.“.

 

69.

V § 25 odst. 3 písm. a) se číslovka „3 %“ nahrazuje číslovkou „0,5 %“ a slova „hodnoty podílového fondu“ se nahrazují slovy „vlastního jmění v podílovém fondu“.

 

70.

V § 25 odst. 3 písm. c) se slovo „vrácených“ nahrazuje slovem „odkoupených“ a slovo „vráceny“ se nahrazuje slovem „odkoupeny“.

 

71.

V § 25 odst. 3 písm. d) se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňuje se nové písmeno e), které zní:

e)

údaje o osobách, které mají více než 10 % podíl na hlasovacích právech nebo na základním jmění investiční společnosti.“.

 

72.

V § 25 se odstavec 5 vypouští.

 

73.

V § 26 odst. 1 písm. a) se slovo „majetku“ nahrazuje slovy „vlastního jmění“.

 

74.

§ 26 odst. 1 písm. b) zní:

b)

nejméně jedenkrát měsíčně za období předchozích tří měsíců údaj o počtu vydaných a odkoupených podílových listů a o částkách, za které byly podílové listy vydány a odkoupeny.“.

 

75.

§ 26 odst. 2 zní:

(2) Investiční společnost je povinna jedenkrát za týden uveřejnit za každý uzavřený podílový fond, který obhospodařuje, způsobem uvedeným ve statutu fondu

a)

údaje o výši vlastního jmění a jeho struktuře a o výši vlastního jmění připadajícího na podílový list k poslednímu pracovnímu dni týdne,

b)

diskont podílového listu k poslednímu pracovnímu dni týdne, kterým se rozumí hodnota rozdílu mezi stem a procentním podílem ceny podílového listu na veřejných trzích k vlastnímu jmění připadajícímu na jeden podílový list. Pokud se s podílovým listem ke dni výpočtu diskontu na veřejných trzích neobchodovalo, použije se pro výpočet diskontu cena podílového listu, která byla uveřejněna na veřejných trzích v období předchozích 20 pracovních dnů. Jestliže se s podílovým listem neobchodovalo ani v tomto období, investiční společnost uveřejní namísto diskontu sdělení, že s podílovým listem nebylo v posledních 20 pracovních dnech na veřejném trhu obchodováno z důvodu chybějící nabídky nebo poptávky, popř. nabídky i poptávky,

c)

průměr diskontů vypočtených podle tohoto odstavce za poslední tři měsíce.“.

 

76.

V § 26 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Údaje podle odstavců 1 a 2 zasílá investiční společnost též Středisku cenných papírů.“.

 

77.

V § 26a se vypouští odstavec 3.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

 

78.

V § 26a odst. 3 se za číslovku „4“ vkládají slova „a § 26“ a slovo „ministerstvem“ se nahrazuje slovy „vyhláškou ministerstva“.

 

79.

V § 26a se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Informace předané podle § 25 a 26 Středisku cenných papírů musí být ve Středisku cenných papírů k dispozici veřejnosti.“.

 

80.

V § 26a se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Ustanovení § 25, 26 a § 26a odst. 1 a 2 se použijí obdobně i na investiční fondy.“.

 

81.

§ 27 odst. 1 písm. a) zní:

a)

2 % průměrné roční hodnoty vlastního jmění v podílovém fondu, investičního fondu nebo penzijního fondu, která se vypočte jako průměr hodnoty vlastního jmění k poslednímu dni každého kalendářního měsíce, nebo“.

 

82.

§ 28 včetně nadpisu a poznámky č. 4i) zní:

§ 28

Povinnost mlčenlivosti

 

(1) Osoby, které jsou členem představenstva nebo dozorčí rady, prokuristé, likvidátoři, nucení správci, správci konkurzní podstaty a zaměstnanci investiční společnosti, investičního fondu a depozitáře, jakož i zaměstnanci Komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu členského nebo pracovního poměru nebo jiné činnosti a které v zájmu investiční společnosti nebo investičního fondu nelze sdělovat jiným osobám.

(2) Osoby, které jsou členem představenstva nebo dozorčí rady, prokuristé, likvidátoři, nucení správci, správci konkurzní podstaty a zaměstnanci investiční společnosti, investičního fondu a depozitáře, jakož i zaměstnanci Komise jsou zproštěni povinnosti zachovávat mlčenlivost v případě

a)

občanského soudního řízení,

b)

jde-li o poskytnutí informací orgánům činným v trestním řízení nebo vyšetřovací komisi Poslanecké sněmovny,

c)

daňového řízení,

d)

plnění povinností podle zvláštního zákona.4i)

(3) Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 1 trvá i po skončení členského nebo pracovního poměru nebo jiné činnosti.

__________

4i)

Např. zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů.“.

 

83.

V § 29 odst. 1 se slovo „může“ nahrazuje slovem „nesmí“ a vypouštějí se slova „pouze osoba, která není současně“.

 

84.

§ 29 odst. 1 písm. a) zní:

a)

poslanec nebo senátor Parlamentu České republiky, člen vlády České republiky, člen Nejvyššího kontrolního úřadu nebo člen bankovní rady České národní banky,“.

 

85.

§ 29 odst. 1 písm. b) zní:

b)

člen představenstva, člen dozorčí rady, zaměstnanec, makléř nebo prokurista obchodníka s cennými papíry,“.

 

86.

§ 29 odst. 1 písm. c) zní:

c)

člen představenstva, člen dozorčí rady, zaměstnanec nebo prokurista banky, která pro tuto investiční společnost nebo tento investiční fond vykonává funkci depozitáře,“.

 

87.

§ 29 odst. 1 písm. d) zní:

d)

člen představenstva, člen dozorčí rady, zaměstnanec nebo prokurista jiné investiční společnosti nebo jiného investičního fondu anebo penzijního fondu.“.

 

88.

V § 29 odst. 3 se slova „Statutárním orgánem, členem statutárního orgánu“ nahrazují slovy „Členem představenstva“.

 

89.

V § 29 se odstavec 4 vypouští.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

 

90.

Za § 29 se vkládá nový § 29a, který včetně poznámky č. 5c) zní:

§ 29a

 

(1) Investiční společnost je povinna vypracovat vnitřní organizační a pracovní směrnici, ve které stanoví zejména

a)

pravidla vnitřního provozu a mechanizmus vnitřní kontroly,

b)

kontrolní a bezpečnostní opatření pro zpracování a evidenci dat,

c)

pravidla pro smlouvy o převodech cenných papírů uzavírané zaměstnanci, členy představenstva a dozorčí rady investiční společnosti na vlastní účet nebo na účet osob jim blízkých,5c)

d)

opatření k zamezení použití finančních prostředků a cenných papírů obhospodařovaných investičních a podílových fondů k obchodům na účet investiční společnosti,

e)

postupy k omezení střetu zájmů mezi investiční společností a obhospodařovanými investičními nebo podílovými fondy nebo mezi obhospodařovanými fondy navzájem,

f)

pravidla jednání ve vztahu k podílníkům a akcionářům obhospodařovaných investičních a podílových fondů,

g)

pravidla pro zamezení legalizace výnosů pocházejících z trestné činnosti.4i)

(2) Ustanovení odstavce 1 se vztahují obdobně také na investiční fondy. Ustanovení odstavce 1 písm. c) se vztahují i na smlouvy o převodech nemovitostí a movitých věcí, které uzavírají zaměstnanci, členové představenstva nebo dozorčí rady investičního fondu.

__________

5c)

§ 116 občanského zákoníku.“.

 

91.

V § 30 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

(1) Investiční společnost a investiční fond jsou povinny uzavřít s bankou depozitářskou smlouvu.“.

Dosavadní odstavce 1 až 5 se označují jako odstavce 2 až 6.

 

92.

V § 30 odst. 5 se slova „Povinnou náležitostí depozitářské smlouvy je ujednání o tom, že“ nahrazují slovem „Depozitářská“.

 

93.

V § 30 se doplňuje odstavec 7, který zní:

(7) I po zániku depozitářské smlouvy podle odstavce 5 se vzájemné vztahy mezi investiční společností nebo investičním fondem a bývalým depozitářem vzniklé při vypořádání vzájemných práv a povinností v souvislosti se zánikem depozitářské smlouvy řídí touto smlouvou, pokud je to z povahy věci možné.“.

 

94.

V § 31 odst. 1 se za slovo „podílový“ vkládají slova „nebo investiční“.

 

95.

V § 31 odst. 2 se slova „běžných účtech“ nahrazují slovy „běžném účtu“.

 

96.

V § 31 odst. 3 se na konci písmene b) nahrazuje čárka tečkou a písmeno c) se vypouští.

 

97.

V § 32 odst. 1 se slova „Depozitář je při výkonu své funkce povinen kontrolovat hospodaření investiční společnosti a hospodaření s majetkem investičního fondu, a to zejména,“ nahrazují slovy „Depozitář je při výkonu své funkce povinen kontrolovat, zda činnost investiční společnosti nebo investičního fondu je v souladu s tímto zákonem a statutem fondu, zejména“.

 

98.

V § 32 odst. 1 písm. a) se slova „podílového fondu“ nahrazují slovy „v podílovém fondu“.

 

99.

§ 32 odst. 1 písm. b) zní:

b)

zda je ověřována účetní závěrka,“.

 

100.

V § 32 odst. 1 písm. c) se slovo „vracení“ nahrazuje slovem „odkupování“.

 

101.

V § 32 odst. 1 písm. d) se slova „podílových fondů“ nahrazují slovy „majetku v podílovém fondu“.

 

102.

V § 32 odst. 3 se za slovo „neprodleně“ vkládají slova „investiční společnosti nebo investičnímu fondu a současně i“.

 

103.

V § 32 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

(5) V případě, že depozitář zjistí, že při výkonu činností investiční společnosti nebo investičního fondu došlo k poškození zájmů akcionářů investičního fondu nebo podílníků podílového fondu, nebo bude mít důvodné podezření, že by o takový případ mohlo jít, může účastníkům takové operace pozastavit nakládání s účty cenných papírů ve Středisku cenných papírů, a to nejdéle na dobu tří dnů. Současně je povinen bez zbytečného odkladu informovat o tomto opatření Komisi. Komise v uvedené lhůtě toto pozastavení zruší nebo rozhodne o předběžném opatření dle zvláštního zákona.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

 

104.

V § 33 odst. 1 se připojuje tato věta: „Tato povinnost se nevztahuje na zahraniční cenné papíry, které jsou v majetku v podílovém fondu nebo majetku investičního fondu a jsou v úschově v zahraniční bance.“.

 

105.

§ 33 odst. 3 zní:

(3) Investiční společnost a investiční fond používají služeb depozitáře k obstarání emise podílových listů podílových fondů nebo akcií investičních fondů a odkupování podílových listů.“.

 

106.

V § 33a odst. 1 se vypouštějí slova „a o záměru uzavřít smlouvu o tichém společenství“ a slova „nebo smlouvy o tichém společenství“.

 

107.

§ 33b odst. 1 zní:

(1) Pokud investiční fond nepoužívá služeb depozitáře při obchodování s cennými papíry a nemovitými a movitými věcmi, je povinen bez zbytečného odkladu a způsobem stanoveným depozitářskou smlouvou informovat depozitáře o

a)

koupi nebo prodeji cenných papírů,

b)

uzavření opčních a termínových obchodů nebo jejich plnění,

c)

koupi a prodeji nemovitých a movitých věcí.“.

 

108.

V § 35 odst. 1 se připojují slova „do 24 hodin od doručení návrhu“.

 

109.

§ 35 odst. 3 zní:

(3) Soud zruší investiční společnost nebo investiční fond též na návrh Komise, jestliže jim bylo podle § 37 odst. 1 písm. e) odňato povolení.“.

 

110.

V § 35a odst. 1 písm. a) se slova „na majetek investiční společnosti nebo investičního fondu byl prohlášen konkurs“ nahrazují slovy „nabylo právní moci rozhodnutí o prohlášení konkursu na majetek investiční společnosti nebo investičního fondu“.

 

111.

V § 35a odst. 1 se vkládá nové písmeno c), které zní:

c)

pokud investiční společnost nebo investiční fond nezahájily do šesti měsíců ode dne udělení povolení ke vzniku činnost nebo po dobu šesti měsíců nevykonávaly činnost,“.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

 

112.

§ 35a odst. 3 zní:

(3) V rozhodnutí, jímž se odebírá povolení, na základě něhož vznikla investiční společnost, stanoví Komise, zda podílový fond touto investiční společností obhospodařovaný zanikne, či zda jeho obhospodařování bude převedeno na jinou investiční společnost.“.

 

113.

V § 35b odst. 2 se vypouští slovo „vydání“.

 

114.

§ 35d včetně nadpisu a poznámky č. 6b) zní:

§ 35d

Zrušení podílového fondu

 

(1) Ke zrušení podílového fondu dojde

a)

na základě rozhodnutí Komise o odejmutí povolení ke vzniku podílového fondu,

b)

splynutím nebo sloučením podílových fondů,

c)

uplynutím doby, pokud byl podílový fond podle uděleného povolení a statutu zřízen na dobu určitou.

(2) Komise odejme investiční společnosti povolení podle § 9

a)

po uplynutí šesti měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto povolení, pokud investiční společnost nezačala vydávat podílové listy,

b)

na žádost investiční společnosti, pokud tím nedojde k poškození zájmů podílníků.

(3) Do šesti měsíců ode dne zrušení podílového fondu je investiční společnost povinna prodat majetek v podílovém fondu a vypořádat jeho pohledávky a závazky. Do jednoho měsíce od vypořádání pohledávek a závazků je investiční společnost povinna vyplatit podílníkům jejich podíly. Toto ustanovení se nevztahuje na zrušení podílového fondu sloučením nebo splynutím.

(4) Investiční společnost je povinna pod dohledem depozitáře zrušit podílový fond a vyplatit podílníkům jejich podíly, jestliže jí Komise odňala povolení, na jehož základě byl podílový fond vytvořen.

(5) Ke dni zrušení podílového fondu je investiční společnost povinna vypracovat mimořádnou účetní závěrku6b) tohoto fondu.

(6) Jestliže počet podílových listů otevřeného podílového fondu se snížil o více než 50 % v porovnání s průměrným stavem za poslední tři měsíce, je investiční společnost povinna o této skutečnosti neprodleně informovat Komisi a zrušit otevřený podílový fond, pokud Komise nerozhodne jinak.

(7) Nabylo-li právní moci rozhodnutí o prohlášení konkurzu na majetek investiční společnosti, zajistí uzavření hospodaření a zrušení podílového fondu a výplatu podílů podílníkům správce konkurzní podstaty. Pokud bylo soudem povoleno vyrovnání, zajistí zrušení podílového fondu a výplatu podílu podílníkům vyrovnací správce, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(8) Součástí konkurzní podstaty investiční společnosti není majetek v podílovém fondu. Majetek v podílovém fondu nelze ani použít k vyrovnání s věřiteli investiční společnosti podle zvláštního zákona.6c)

(9) Dojde-li ke zrušení investiční společnosti s likvidací, zajistí zrušení podílových fondů obhospodařovaných zrušenou investiční společností a výplatu podílů podílníkům likvidátor.

__________

6b)

§ 19 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.“.

 

115.

Nadpis „Splynutí podílových fondů“ umístěný nad § 35e se vkládá pod § 35e.

 

116.

V § 35e se doplňují odstavce 7 až 11, které znějí:

(7) Investiční společnost, která obhospodařuje podílový fond, jenž má být zrušen splynutím, je povinna uveřejnit rozhodnutí Komise vydané podle odstavce 3 a statut podílového fondu, který má vzniknout splynutím, a to do jednoho měsíce ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. K uveřejnění musí dojít způsobem stanoveným statutem podílového fondu, jenž má být zrušen. Současně musí být uveřejněno i oznámení o vzniku práva na odkoupení podílového listu podle odstavce 8.

(8) Podílníkům podílového fondu, který má být zrušen splynutím, pokud se splynutím nesouhlasí, vzniká uveřejněním oznámení podle odstavce 7 právo na odkoupení podílového listu investiční společností, pokud jim nevzniklo již před tímto dnem, a to k tíži podílového fondu, který má být zrušen. Ustanovení § 13 se použijí obdobně i na odkoupení podílového listu podle tohoto odstavce.

(9) Právo na odkoupení podílových listů podle odstavce 8 zaniká, pokud nebylo uplatněno u investiční společnosti do dvou měsíců ode dne, kdy bylo uveřejněno rozhodnutí Komise podle odstavce 3, pokud splynutím nevznikl otevřený podílový fond.

(10) Podílové fondy zanikají a nový podílový fond vzniká po uplynutí tří měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Komise, jímž se povoluje vznik podílového fondu splynutím. K témuž datu se stávají podílníci zrušovaných podílových fondů podílníky podílového fondu, který splynutím vznikl.

(11) Investiční společnost, která obhospodařuje podílový fond vytvořený splynutím, je povinna do tří měsíců ode dne splynutí vyměnit podílníkům podílové listy zrušených podílových fondů za podílové listy nově vzniklého podílového fondu v poměru určeném podle výše vlastního jmění v podílovém fondu připadajícího na podílový list každého ze zrušených podílových fondů.“.

 

117.

§ 35f včetně nadpisu zní:

§ 35f

Sloučení podílových fondů

 

(1) Investiční společnost může rozhodnout o sloučení dvou nebo více podílových fondů, které obhospodařuje, s jedním podílovým fondem (dále jen „přejímající podílový fond“).

(2) Má-li dojít ke sloučení podílových fondů obhospodařovaných různými investičními společnostmi, vyžaduje se i písemná dohoda těchto investičních společností o zrušení jimi obhospodařovaných slučovaných podílových fondů a o případných změnách statutu přejímajícího podílového fondu.

(3) Ke sloučení podílových fondů je třeba povolení Komise. Žádost podává investiční společnost, která bude obhospodařovat přejímající podílový fond. K žádosti je nutno připojit doklady prokazující splnění požadavků uvedených v odstavci 2 a návrh změn statutu přejímajícího podílového fondu, pokud se tento statut mění.

(4) Účastníky řízení jsou investiční společnosti, které obhospodařují podílové fondy, jež se mají sloučit, a jejich depozitáři. Před vydáním rozhodnutí si Komise vyžádá písemné stanovisko těchto depozitářů.

(5) Komise žádost podle odstavce 3 zamítne, pokud nebyly splněny požadavky stanovené tímto zákonem nebo pokud by sloučením podílových fondů byly ohroženy zájmy podílníků.

(6) Rozhodnutí, jímž se povoluje sloučení podílových fondů, musí obsahovat

a)

názvy slučovaných podílových fondů a název přejímajícího podílového fondu,

b)

obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo obhospodařující investiční společnosti,

c)

změny statutu přejímajícího podílového fondu, pokud se tento statut mění.

(7) Investiční společnost obhospodařující podílový fond, který má být zrušen sloučením, je povinna uveřejnit rozhodnutí podle odstavce 3 a statut přejímajícího podílového fondu, a to do jednoho měsíce ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. K uveřejnění musí dojít způsobem uvedeným ve statutu slučovaného podílového fondu. Současně musí být uveřejněno i oznámení o vzniku práva na vrácení podílového listu podle odstavce 8.

(8) Podílníkům podílového fondu, který má být zrušen sloučením, pokud se sloučením nesouhlasí, vzniká uveřejněním oznámení podle odstavce 7 právo na odkoupení podílového listu investiční společností, pokud jim nevzniklo již před tímto dnem, a to k tíži podílového fondu, který má být zrušen. Ustanovení § 13 se použijí obdobně i na odkoupení podílového listu podle tohoto odstavce.

(9) Právo na odkoupení podílových listů podle odstavce 8 zaniká, pokud nebylo uplatněno u investiční společnosti do dvou měsíců ode dne, kdy bylo uveřejněno rozhodnutí Komise podle odstavce 7, pokud sloučením nevznikl otevřený podílový fond.

(10) Slučovaný podílový fond zaniká po uplynutí tří měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Komise, jímž se povoluje sloučení podílových fondů. K témuž datu se stávají podílníci slučovaného podílového fondu podílníky přejímajícího podílového fondu.

(11) Investiční společnost, která obhospodařuje přejímající podílový fond, je povinna do tří měsíců ode dne sloučení vyměnit podílníkům podílové listy zrušených podílových fondů za podílové listy přejímajícího podílového fondu podle výše vlastního jmění v podílovém fondu připadajícího na podílový list podílového fondu, který se zrušuje sloučením.“.

 

118.

§ 35g se vypouští.

 

119.

V § 35h se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:

(7) Statut otevřeného podílového fondu, který vznikl přeměnou z uzavřeného podílového fondu, může obsahovat ustanovení, kterým se znevýhodní odkup podílových listů stanovením vyšší srážky po určitou dobu zpětného odkupu.

(8) Srážka může být stanovena nejvýše na dobu dvou let a v prvním roce následujícím po dni přeměny podílového fondu nesmí překročit 20 % a ve druhém roce 10 % hodnoty podílového listu (§ 11 odst. 1). Srážka při odkupu podílových listů zůstává v majetku v podílovém fondu.“.

 

120.

§ 35i včetně nadpisu zní:

§ 35i

Přeměna investičního fondu na jiný podnikatelský subjekt

 

Investiční společnost ani investiční fond se nesmí přeměnit na jiný podnikatelský subjekt.“.

 

121.

Za § 35i se doplňují § 35j a 35k, které včetně nadpisů znějí:

§ 35j

Přeměna investičního fondu na otevřený podílový fond

 

(1) Valná hromada investičního fondu může dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů rozhodnout o jeho přeměně na otevřený podílový fond.

(2) Valná hromada současně rozhodne, která investiční společnost bude otevřený podílový fond obhospodařovat, a uloží představenstvu

a)

odprodat movité a nemovité věci, pokud jsou v majetku investičního fondu,

b)

splnit závazky investičního fondu,

c)

ukončit smlouvy o tichém společenství, pokud byly jménem investičního fondu uzavřeny a trvají,

d)

ukončit obhospodařovatelskou smlouvu, pokud byla uzavřena, a

e)

vypovědět nebo změnit depozitářskou smlouvu.

(3) K přeměně investičního fondu na otevřený podílový fond je třeba povolení Komise. Rozhodnutí musí obsahovat výrok o odnětí povolení uděleného podle § 8 a výrok o udělení povolení podle § 9.

(4) K žádosti o povolení podle odstavce 3 investiční fond předloží

a)

notářský zápis z konání valné hromady,

b)

písemný souhlas investiční společnosti, která bude otevřený podílový fond obhospodařovat,

c)

projekt přeměny investičního fondu na otevřený podílový fond, který musí obsahovat alespoň

1.

posouzení struktury cenných papírů, které jsou majetkem dosavadního investičního fondu, likvidity těchto cenných papírů a objem pohledávek investičního fondu, jejich návratnosti,

2.

údaj, v jakém poměru budou vyměněny akcie investičního fondu za podílové listy otevřeného podílového fondu,

3.

způsob výměny akcií za podílové listy a případné časové omezení jejich zpětného odkupu,

d)

doklady

1.

o odprodeji movitého a nemovitého majetku, který nemůže být v portfoliu podílového fondu,

2.

o ukončení smluv o tichém společenství,

3.

o ukončení obhospodařovatelské smlouvy, pokud byla uzavřena,

4.

o ukončení nebo změně depozitářské smlouvy,

5.

prohlášení představenstva, že byly splněny závazky investičního fondu,

6.

účetní závěrka s vyjádřením auditora ke dni konání valné hromady.

(5) Přílohu k žádosti o povolení podle odstavce 3 tvoří dále statut nově vznikajícího podílového fondu, který může obsahovat ustanovení, kterým se znevýhodní odkupování podílových listů stanovením vyšší srážky po určitou dobu zpětného odkupu.

(6) Srážka podle odstavce 5 může být stanovena nejvýše na dobu dvou let a v prvním roce následujícím po dni přeměny investičního fondu nesmí překročit 20 % a ve druhém roce 10 % hodnoty podílového listu (§ 11 odst. 1). Srážka při odkupu podílových listů zůstává v majetku v podílovém fondu.

(7) Výmaz investičního fondu z obchodního rejstříku může být proveden pouze na základě pravomocného rozhodnutí Komise, kterým se podle odstavce 3 odnímá povolení ke vzniku investičního fondu.

(8) Dnem výmazu z obchodního rejstříku se akcionáři zaniklého investičního fondu stávají podílníky otevřeného podílového fondu a majetek investičního fondu přechází na podílníky otevřeného podílového fondu a stává se jejich společným majetkem.

(9) Investiční společnost, která obhospodařuje majetek otevřeného podílového fondu, je povinna vyměnit akcie za podílové listy v souladu s projektem přeměny a předat podílníkům statut otevřeného podílového fondu, pokud jsou jí podílníci známi, nebo statut zveřejnit.

 

§ 35k

Povinná přeměna uzavřeného podílového fondu

nebo investičního fondu na otevřený podílový fond

 

(1) V případě, že průměr posledních 18 diskontů u uzavřeného podílového fondu nebo investičního fondu vypočtených podle § 26 odst. 2 písm. b) přesáhl během prvních 12 měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona 40 %, v období mezi 13. a 21. měsícem po nabytí účinnosti tohoto zákona 30 % a průměr posledních 12 diskontů vypočtených podle § 26 odst. 2 kdykoliv po uplynutí 21 měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona 20 %, je investiční společnost nebo investiční fond povinen bez zbytečného odkladu informovat o této skutečnosti Komisi a bez zbytečného odkladu provést přeměnu uzavřeného podílového fondu nebo investičního fondu na otevřený podílový fond.

(2) Pokud Komise usoudí, že přeměna podle odstavce 1 je neúčelná z hlediska ochrany zájmů podílníků podílového fondu nebo akcionářů investičního fondu, odejme investičnímu fondu povolení udělené podle § 8 odst. 1 nebo povolení udělené investiční společnosti podle § 9 odst. 1. Tato povolení odejme též, jestliže investiční společnost nebo investiční fond nesplní povinnosti uložené v odstavci 1.

(3) Pokud dojde k přeměně uzavřeného podílového fondu na otevřený podílový fond podle odstavce 1, je investiční společnost, která tento fond obhospodařuje, povinna učinit bez zbytečného prodlení opatření podle § 35h odst. 5, 7 a 8 a projednat je s Komisí, která s nimi musí vyslovit souhlas.

(4) Pokud dojde k přeměně investičního fondu na otevřený podílový fond, je představenstvo investičního fondu povinno bez zbytečného prodlení učinit opatření podle § 35j odst. 2, odst. 4 písm. c) a d) bodu 6 a odstavců 5 až 9 a projednat je s Komisí, která s nimi musí vyslovit souhlas.

(5) Ustanovení odstavců 1 až 4 se použijí též pro podílový fond, s jehož podílovým listem se v posledních 20 pracovních dnech na veřejném trhu neobchodovalo (§ 26 odst. 2) z důvodu chybějící poptávky. Obdobně se toto ustanovení použije i pro investiční fond.

(6) K přeměně uzavřeného podílového fondu nebo investičního fondu na otevřený podílový fond dochází dnem rozhodnutí, který byl jako den přeměny stanoven investiční společností nebo investičním fondem a odsouhlasen Komisí.“.

 

122.

Za § 35k se doplňuje § 35l, který včetně nadpisu zní:

§ 35l

Přeměna ostatních uzavřených podílových fondů

a investičních fondů na otevřené podílové fondy

 

(1) Uzavřený podílový fond nebo investiční fond vytvořený nebo založený před účinností tohoto zákona, který nebude podle § 35h, 35j a 35k přeměněn na otevřený podílový fond do konce roku 2000, musí investiční společnost nebo investiční fond přeměnit na otevřený podílový fond do konce roku 2002. Pro tuto přeměnu se použije ustanovení § 35h a 35j obdobně.

(2) Pokud investiční společnost nebo investiční fond nesplní povinnost podle odstavce 1, odejme Komise investiční společnosti povolení, které udělila podle § 9 odst. 1, nebo investičnímu fondu odejme povolení, které mu udělila podle § 8 odst. 1.“.

 

123.

V § 36 odst. 1 se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňují se nová písmena k), l) a m), která znějí:

k)

akciovými společnostmi přeměněnými podle § 35i, a to za dobu, po kterou byly investičními fondy; státnímu dozoru podléhají tyto společnosti po dobu deseti let ode dne zápisu změny předmětu podnikání do obchodního rejstříku,

l)

investičními společnostmi a investičními fondy, kterým bylo odejmuto povolení udělené podle § 8a, které vstoupily do likvidace, po dobu likvidace až do zániku společnosti,

m)

správcem konkursní podstaty.“.

 

124.

V § 36 odst. 5 se slova „§ 7 odst. 5“ nahrazují slovy „§ 7 odst. 8“.

 

125.

V § 36a odst. 2 se slova „Finančním zpravodaji“ nahrazují slovy „Obchodním věstníku“.

 

126.

§ 37 odst. 4 zní:

(4) Pokud Komise při výkonu státního dozoru zjistí, že osoby nepodléhající státnímu dozoru podle tohoto zákona porušily povinnosti uložené jim v § 24b, může jim uložit pokutu až do výše 10 miliónů Kč. Kopii pravomocného rozhodnutí o uložení pokuty zašle Komise emitentovi daného cenného papíru.“.

 

127.

V § 37d odst. 2 se slova „jsou ohroženy“ nahrazují slovy „byly poškozeny“ a slova „investorů a“ se nahrazují slovy „podílníků nebo akcionářů“.

 

128.

V § 37d odst. 4 se vypouští slovo „vedeného“.

 

129.

V § 37e odst. 5 se slovo „dvou“ nahrazuje slovem „tří“ a slova „které je zapotřebí ještě uskutečnit“ se vypouštějí.

 

130.

V § 37e se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) Náklady spojené s výkonem nucené správy jsou placeny z majetku investiční společnosti nebo investičního fondu.“.

 

131.

V § 37m se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Nuceným správcem nebo likvidátorem nesmí být osoba, která je personálně nebo kapitálově propojena s investiční společností nebo investičním fondem, nebo osoba, která byla nebo je auditorem investiční společnosti nebo investičního fondu nebo která se na auditu investiční společnosti nebo investičního fondu podílela.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Investiční společnosti a investiční fondy vzniklé před nabytím účinnosti tohoto zákona jsou povinny

a)

uvést své statuty do souladu se zákonem o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění tohoto zákona, a to do šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,

b)

zvýšit a plně splatit své základní jmění podle § 4 odst. 4 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění tohoto zákona, a to do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,

c)

splnit podmínky stanovené v § 24 a § 24a odst. 4 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění tohoto zákona, a to do 31. prosince 2000; cenné papíry jednoho druhu vydané stejným emitentem, které byly v majetku investičního fondu ke dni jeho přeměny podle § 35j a 35k tohoto zákona, se po dobu 18 měsíců ode dne této přeměny nezahrnují do omezení stanoveného v § 24 odst. 5.

2.

Smlouvy o tichém společenství uzavřené před nabytím účinnosti tohoto zákona zanikají 31. prosince 1998, pokud nezanikly dříve.

3.

Osoba, která získala větší než 10% podíl na hlasovacích právech nebo na základním jmění investiční společnosti nebo investičního fondu před nabytím účinnosti tohoto zákona, je povinna oznámit tuto skutečnost Komisi do jednoho měsíce po nabytí účinnosti tohoto zákona.

4.

Investiční společnosti jsou povinny do jednoho měsíce od nabytí účinnosti tohoto zákona zrušit smlouvy uzavřené před nabytím jeho účinnosti, které jsou v rozporu s § 14 odst. 2.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Zeman v. r.

Havel v. r.

Tošovský v. r.