Čekejte, prosím...
A A A
154/1998 Sb. znění účinné od 28. 7. 1998

154

 

ZÁKON

ze dne 12. června 1998,

kterým se mění zákon č. 3/1993 Sb.,

o státních symbolech České republiky

 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 3/1993 Sb․, o státních symbolech České republiky, se mění takto:

1.

V § 7 odst. 1 se slova „na slova“ nahrazují spojkou „a“.

 

2.

Příloha č. 6 zní:

Příloha č. 6

 

Autentické znění české hymny, otištěné ve Věstníku ministerstva školství a národní osvěty,

roč. XV, 1933, výnos č. 39 (9. 5. 1933).“.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Zeman v. r.

Havel v. r.

Tošovský v. r.