Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

185/1998 Sb. znění účinné od 1. 9. 1998 do 3. 9. 2003

185

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 17. července 1998,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 261/1997 Sb., kterou se stanoví práce

a pracoviště, které jsou zakázané všem ženám, těhotným ženám, matkám

do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství

výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání

 

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 150 odst. 2 a v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle § 167 odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 74/1994 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 261/1997 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázané všem ženám, těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání, se mění takto:

1.

V § 1 písm. a) bodu 2 se slova „při rozjezdu tažná síla větší než 115 N nebo tlačná síla větší než 160 N a“ zrušují.

2.

V § 1 písm․ a) bodu 3 se slova „ , a průměrný celosměnový minutový energetický výdej překračuje 9,4 KJ.min-1 netto“ zrušují.

3.

V § 1 písm. b) bod 2 včetně poznámky pod čarou č. 1a) zní:

2.

Vibrace přenášené na ruce překračují při podrobném hodnocení nejvyšší přípustné hodnoty1a) a síla potřebná pro ovládání nářadí překračuje podle výsledků měření 10 % Fmax (nejvyšší svalová síla, vynaložená v dané pracovní poloze při maximálním volním úsilí), jde-li o práci s převahou statické složky, nebo 30 % Fmax, jde-li o práci s převahou dynamické složky,

__________

1a)

Tabulka č. 14 přílohy k vyhlášce č. 13/1977 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, uveřejněné pod č. 41/1977 sb. Hygienické předpisy, oznámené v částce 4/1977 Sb.

Směrnice č. 53/1980 sb. Hygienické předpisy, jimiž se stanoví způsob měření a hodnocení vibrací, oznámené v částce 32/1980 Sb.“.

4.

V § 1 písm. e) se slova „18 %“ nahrazují slovy „20 %“.

5.

V § 2 písm. h) se na konci bodu 1 doplňují tato slova: „(chemické látky označené ve zvláštním právním předpise R 39, R 40 a R 48).3a)“.

6.

Za poznámku pod čarou č. 3) se vkládá poznámka pod čarou č. 3a), která zní:

__________

3a)

Např. vyhláška č. 84/1997 Sb., kterou se upravuje registrace přípravků na ochranu rostlin a zacházení s nimi a technické a technologické požadavky na mechanizační prostředky na ochranu rostlin a jejich kontrolní testování.“.

7.

V § 2 písm. h) se na konci bodu 4 vypouští čárka a doplňují se tato slova: „(chemické látky ve zvláštním právním předpise označené R 24),3a)“.

8.

V § 2 písm. h) se na konci bodu 5 vypouští čárka a doplňují se tato slova: „(chemické látky ve zvláštním právním předpise označené R 42 a R 43),3a)“.

9.

V § 2 písm. m) bodu 3 se za slova „třídy,5)“ vkládají slova „nejde-li o jejich používání v laboratořích nebo při poskytování zdravotní nebo veterinární péče,“.

10.

V § 2 se na konci písmene o) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno p), které zní:

p)

práce při ošetřování pacientů umístěných v uzavřených psychiatrických odděleních zdravotnických zařízení.“.

11.

V § 4 odst. 1 písm. a) bodu 3 se číslice „7, 8 a 9“ nahrazují číslicemi „7 a 8“.

12.

V § 4 odst. 1 písm. g) se slova „18 %“ nahrazují slovy „20 %“.

13.

V § 4 odst. 1 písm. m) se na konci bodu 1 doplňují tato slova: „(chemické látky označené ve zvláštním právním předpise R 39, R 40 a R 48),3a)“.

14.

V § 4 odst. 1 písm. m) se na konci bodu 2 doplňují tato slova: „(chemické látky označené ve zvláštním právním předpise R 42 a R 43),3a)“.

15.

V § 4 odst. 1 písm. m) se na konci bodu 4 doplňují tato slova: „(chemické látky označené ve zvláštním právním předpise R 24),3a)“.

16.

V § 4 odst. 2 písmeno b) zní:

b)

v odstavci 1

1.

písm. d), h), i) a k) s výjimkou výroby a balení jedů,

2.

písm. l), jde-li o výuku metod chemické analýzy,

3.

písm. m) bodu 3, jde-li o práce s olovem a jeho sloučeninami,

4.

písm. n) a p) bodech 2 a 3 a bodu 4, jde-li o používání zařízení pro uskladňování a používání stlačených, kapalných nebo rozpuštěných plynů,

5.

písm. p) bodech 5, 8 a 9,

6.

písm. r)

neplatí, jde-li o práce konané z důvodu přípravy na povolání, pokud je při nich soustavným odborným dozorem, organizací práce nebo jinými opatřeními, například použitím osobních ochranných pracovních prostředků, zajištěna dostatečná ochrana zdraví mladistvých,“.

17.

V příloze č. 3 Seznam karcinogenů 1. skupiny se zrušuje položka „Benzo[a]anthracen“.

18.

Příloha č. 9 se zrušuje.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1998.

Ministryně:

MUDr. Roithová, MBA v. r.