Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

2/1998 Sb. znění účinné od 27. 1. 1998

2

 

ZÁKON

ze dne 2. prosince 1997,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb.

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.

V § 11 odst. 1 písm. d) se na konci čárka nahrazuje tečkou a připojují se tyto věty:¨

Lékař či jiný odborný pracovník ve zdravotnictví ani zdravotnické zařízení nesmí za tuto zdravotní péči ani v souvislosti s poskytnutím této péče přijmout od pojištěnce žádnou úhradu․ Při porušení této povinnosti je oprávněn příslušný orgán státní správy odejmout oprávnění k poskytování zdravotní péče nebo uložit pokutu. Ze stejných důvodů je příslušná zdravotní pojišťovna oprávněna vypovědět smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče. Zdravotní pojišťovny koordinují svůj postup s orgány státní správy při uplatňování postihu za porušení povinnosti uložené tímto ustanovením zákona,“.

 

2.

V § 17 odst. 2 větě čtvrté se za slovo „měsíců“ vkládají tato slova: „nebo pokud předložená rámcová smlouva odporuje právním předpisům nebo veřejnému zájmu.“.

 

3.

§ 17 odst. 5 zní:

(5) Hodnoty bodu a výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění se dohodnou v dohodovacím řízení zástupců

a)

Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a ostatních zdravotních pojišťoven a

b)

příslušných profesních sdružení poskytovatelů jako zástupců smluvních zdravotnických zařízení.

Výsledek dohodovacího řízení posoudí Ministerstvo zdravotnictví z hlediska souladu s právními předpisy a veřejným zájmem a vyhlásí jej ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví. Nedojde-li dohodovací řízení k výsledku do 15 dnů před skončením účinnosti posledních výsledků dohodovacího řízení nebo pokud výsledek dohodovacího řízení bude odporovat právním předpisům nebo veřejnému zájmu, vláda České republiky rozhodne na návrh Ministerstva zdravotnictví o hodnotách bodu a výši úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění; rozhodnutí se vyhlásí ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví.“.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Zeman v. r.

Tošovský v. r