Čekejte, prosím...
A A A
269/1998 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 503/2012 Sb.

1.1.2013

 

269

 

ZÁKON

ze dne 5. listopadu 1998,

kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech

převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění

pozdějších předpisů, zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění

pozdějších předpisů, a zákon č. 162/1997 Sb., o vydání státních dluhopisů na financování

opatření k odstranění následků povodní v roce 1997

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona č. 438/1991 Sb., zákona č. 282/1992 Sb., zákona č. 473/1992 Sb., zákona č. 170/1993 Sb., zákona č. 155/1994 Sb., zákona č. 191/1994 Sb., zákona č. 218/1994 Sb., zákona č. 161/1997 Sb. a zákona č. 164/1998 Sb., se mění takto:

1.

V § 15 odst. 2 písm. l) se na konci textu doplňují tato slova: „a v roce 1998“.

 

2.

V § 15 odst. 2 písm. n) se slova „a na krytí dalších škod s ní souvisejících“nahrazují slovy „a v roce 1998 a na krytí dalších škod s nimi souvisejících“.

Čl. II

zrušen

Čl. III

Zákon č. 162/1997 Sb․, o vydání státních dluhopisů na financování opatření k odstranění následků povodní v roce 1997, se mění takto:

V § 1 odst. 1 se na konci textu doplňují tato slova: „a v roce 1998“.

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Klaus v. r.

 

Havel v. r.

 

Zeman v. r.