Čekejte, prosím...
A A A
271/1998 Sb. znění účinné od 26. 11. 1998 do 31. 12. 2000

271

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 12. listopadu 1998

o stanovení požadavků na hnojiva

 

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 16 písm. a) a b) a § 3 odst. 4 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech):

§ 1

Rizikové prvky a jejich limitní hodnoty

v hnojivech, statkových hnojivech, pomocných

půdních látkách, pomocných rostlinných

přípravcích a substrátech a přípustné odchylky

(1)

Limitní hodnoty rizikových prvků v hnojivech, statkových hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech jsou stanoveny v příloze č. 1.

(2)

Přípustné odchylky od hodnot chemických a fyzikálních vlastností hnojiv a přípustné odchylky od hodnot a obsahu jednotlivých součástí hnojiv jsou stanoveny v příloze č. 2.

§ 2

Typy hnojiv

Typy hnojiv jsou stanoveny v příloze č. 3.

§ 3

Označování hnojiv, pomocných půdních látek,

pomocných rostlinných přípravků a substrátů

(1)

Balená hnojiva, pomocné půdní látky, pomocné rostlinné přípravky a substráty uváděné do oběhu mají označení uvedené na obalu nebo s obalem spojené.

(2)

Označení živin je stanoveno v příloze č. 4, je slovní a v chemických symbolech.

(3)

Obsah živin u jednosložkových a vícesložkových hnojiv musí být v označení hnojiva uveden v procentech hmotnosti jako celé číslo nebo na jedno desetinné místo; pro vícesložková hnojiva v pořadí N, P (PO), K (KO).

(4)

Formy a rozpustnosti živin musí být v označení hnojiva uvedeny v procentech hmotnosti hnojiva, pokud příloha č. 3 nestanoví jiný způsob.

(5)

Hmotností nebo objemem uváděnými v označení obalové jednotky či dodávky hnojiva se rozumí čistá hmotnost nebo čistý objem hnojiva.

(6)

Ustanovení odstavců 2 až 5 platí pro pomocné půdní látky, pomocné rostlinné přípravky a substráty obdobně.

§ 4

Balení hnojiv

(1)

Hnojiva odpovídající typu stanovenému v příloze č. 3 se uvádějí do oběhu pouze balená, je-li to uvedeno ve sloupci 7 této přílohy.

(2)

Obal nesmí negativně ovlivňovat vlastnosti hnojiv, pomocných půdních látek, pomocných rostlinných přípravků a substrátů; obaly musí být uzavřeny tak, aby otevřením byl obal nebo uzávěr obalu neopravitelně poškozen.

§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:

Ing. Fencl v. r.

Příloha č. 1

Limitní hodnoty rizikových prvků v hnojivech, statkových hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech

 

1. Minerální hnojiva, pomocné půdní látky, pomocné rostlinné přípravky

 

minerální hnojiva s fosforečnou složkou a nichž je hmotnostní zlomek celkového fosforu jaka

a)

P2O5 s 5 % a více:

mg/kg P2O5

mg/kg hnojiva

kadmium.

olovo

rtuť

arsen

chrom

50

15

1,0

10

150

b)

minerální hnojiva s fosforečnou složkou u nichž je hmotnostní zlomek celkového fosforu jako P2O5 menši než 5 %, ostatní minerální hnojiva neobsahující fosfor, pomocné půdní látky a pomocné rostlinné přípravky

mg/kg hnojiva pomocné půdní látky, pomocného rostlinného přípravku

kadmium.

olovo

rtuť

arsen

chrom

11)

10

1,0

10

50

c)

minerální vápenatá a hořečnatovápenatá hnojiva

mg/kg hnojiva

kadmium.

olovo

rtuť

arsen

chrom

1,5

30

0,5

10

50

2. Organická hnojiva2), substráty, statková hnojiva

mg/kg sušiny

kadmium

olovo

rtuť

arsen

chrom

měď

molybden

nikl

zinek

2 3)

100

1,0

10

100

100

5

50

300

3. Organominerální hnojiva

U organommerálních hnojiv podle složení hnojiva a způsobu jeho použití se uplatní limity pro minerální nebo pro organická hnojiva:

Příloha č. 2

Přípustné odchylky

 

1.

Minerální jednosložková hnojiva

a)

dusíkatá hnojiva

absolutní hodnota přípustné odchylky v % hmotnosti

 

 

N

MgO

 

ledek vápenato hořečnatý

0,4

0,9

 

ledek vápenatý, dusičnan sodný, ledek chilský

0,4

 

 

síran amonný

0,3

 

 

dusičnan amonný se síranem amonným a síranem hořečnatým

0,8

0,9

 

ledek amonný

0,8

 

 

dusičnan amonný

0,6

 

 

směs síranu amonného s dusičnanem amonným

0,8

 

 

dusíkaté vápno, dusíkaté vápno s dusičnanem

1,0

 

 

močovina

0,4

 

 

kapalná dusíkatá hnojiva, kapalný čpavek

0,6

 

Jestliže se musí uvést v označení více než jedna forma dusíku, činí přípustná odchylka pro obsah každé formy dusíku jednu desetinu obsahu celkového dusíku v hnojivu, nejvýše 2 % procenta hmotnosti. Stanovená odchylka pro živiny nesmí být celkově překročena u žádného jednotlivého typu hnojiva.

b)

fosforečná hnojiva

absolutní hodnota přípustné odchylky v % hmotnosti

 

 

P2O5

vodorozpustný

podíl P2O5

 

superfosfát, obohacený superfosfát

0,8

0,9

 

trojitý superfosfát

0,8

1,3

 

dikalcium fosfát, kalcinovaný fosfát

0,8

 

 

Thomasova moučka

1,0

0,9

 

surový fosfát částečně obohacený

0,8

 

 

fosforečnan hlinitovápenatý

0,8

 

 

přírodní měkký fosforit

0,8

 

Jestliže se musí uvést v označení více než jedna rozpustnost fosforečnanu, činí přípustná odchylka pro obsah každé rozpustnosti fosforečnanu jednu desetinu obsahu celkového fosforečnanu v hnojivu, nejvýše 2 % hmotnosti. Toto ustanovení neplatí pro podíl vodorozpustného P2O5, který se má uvádět. Stanovená odchylka pro živiny nesmí být celkově překročena u žádného jednotlivého typu hnojiva.

c)

draselná hnojiva

absolutní hodnota přípustné odchylky v % hmotnosti

 

 

K2O

MgO

 

surová draselná sůl ( kainit )

1,5

0,9

 

obohacená surová draselná sůl

1,0

0,9

 

chlorid draselný do 55 % K2O

1,0

 

 

chlorid draselný nad 55 % K2O

0,5

 

 

chlorid draselný s hořčíkem

1,5

0,9

 

síran draselný

0,5

 

 

sírou draselný s hořčíkem

1,5

0,9

 

kieserit se síranem draselným

1,0

0,9

d)

hnojiva s vápníkem, hořčíkem a sírou(hnojiva s druhotnými živinami)

 

 

Ca Mg

MgO S

 

chlorid vápenatý - roztok

0,6

 

 

síran hořečnatý

0,9

0,4

 

kieserit

0,9

0,4

 

chlorid hořečnatý - roztok

0,5

 

 

elementární síra

0,4

 

 

sírou vápenatý

0,6

0,4

2.

Minerální vícesložková hnojiva

a)

pro jednotlivou živinu

 

dusík

1,1

N

 

oxid fosforečný

1,1

P2O5

 

oxid draselný

1,1

K2O

b)

záporné odchylky od uvedeného obsahu celkem nejvýše:

 

hnojivo NP

1,5

 

 

hnojivo NK

1,5

 

 

hnojivo PK

1,5

 

 

hnojivo NPK

1,9

 

 

u hnojiv NPK, NP,NK a PK s hořčíkem pro hořčík

0,9

MgO

 

u hnojiv NPK, NP,NK a PK s uhličitanem vápenatým pro

vápník

3,0

CaCO3

c)

pro obsahy forem dusíku a rozpustností fosforečnanů činí přípustná odchylka vždy podle formy živiny nebo rozpustnosti živiny jednu desetinu celkového obsahu živin v hnojivu, nejvýše 2 % hmotnosti. Součet odchylek pro živiny, stanovených u každého jednotlivého typu hnojiva, nesmí být celkově překročen.

d)

pro chlorid

0,2

Cl

 

absolutní hodnota přípustné odchylky v % hmotnosti

3.

Hnojiva se stopovými živinami

 

 

 

obsah stopových živin přes

2 %

0,4

 

obsah stopových živin do

2 %

jedna pětina uváděného obsahu

4.

Minerální hnojiva vápenatá a hořečnatá

 

 

Ca

CaCO3

MgO

MgCO3

a)

vápenec, dolomitický vápenec, vápnitý dolomit dolomit

 

3,0

 

1,0

b)

vápno vzdušné bílé, vápno vzdušné dolomitické

3,0

 

1,0

 

5.

Organická a organominerální hnojiva

a)

organická hnojiva pro jednotlivou živinu

 

 

 

dusík

0,2

N

 

oxid fosforečný

0,2

P2O5

 

oxid draselný

0,2

K2O

 

záporné odchylky od uvedeného obsahu celkem nejvýše:

0,5

b)

organominerální hnojiva pro jednotlivou živinu

 

dusík

1,0

N

 

oxid fosforečný

2,0

P2O5

 

oxid draselný

1,0

K2O

 

záporné odchylky od uvedeného obsahu celkem nejvýše:

0,5

Příloha č. 3

Tabulky typů hnojiv

Minerální jednosložková hnojiva

Dusíkatá hnojiva

 

číslo typu

označení typu

minimální obsah živin

součásti určující typ, formy a rozustnost živin

hodnocení součásti a další požadavky

složení ,způsob výroby

zvláštní ustanovení

1

2

3

4

5

6

7

1.1.1

ledek vápenatý

15% N

celkový dusík

dusík jako celkový nebo jako dusičnanový a amonný , maximální obsah amonného sudíku 1,5%N

dusičnan vápenatý současně s dusičnanem amonným

může být uváděn obsah dusičnanového a amonného dusíku

1.1.2

ledek vápenatý

13% N5% MgO

dusičnanový dusík,oxid hořečnatý

dusičnanový dusíkobsahhorčíku je ve formě vodorozpustné soli vyjídřený jako oxid hořečnatý

dusičnan vápenatý;dušičnan hořečnatý

 

1.1.3

roztok ledku hořečnatého

6 % N9 % MgO

dusičnanový dusíkoxid hořečnatý vodorozpustný

dusičnanový dusík,obsah hořčíku je ve formě rozpustné soli vyjádřený jako oxid hořečnatý ;minimálně hodnota pH 4

dusičnan hořečnatý

 

1.1.4

dusičnan sodný

15% N

dusičnanový dusík

dusičnan sodný získaný chemickou reakcí

 

 

1.1.5

ledek chilský

15% N

dusičnanový dusík

přírodní dusičnan sodný

 

 

1.2.1

dusíkaté vápno(kyanamid vápenatý)

18% N

celkový dusík

dusík jako celkový; minimálně 75% uvedeného dusíku je vázáno jako kyanamid

kyanamid vápenatý, oxid vápenatý spolu s amonnými solemi, močovina

 

1.2.2

dusíkaté vápno s dusičnanem

18% N

celkový dusík, dusičnanový dusík

dusík jako celkový;minimálně 75% dusíku (po odečtení dusičnanového) vázaného jako kyanamid; obsah dusičnanového dusíku od 1% do 3% N

kyanamid vápenatý , oxid vápenatý, dusičnan,spolu s amonnými solemi, močovina

 

13

síran amonný

20% N

amoniakální dusík

dusík jako amoniákální

síran amonný

 

 

Dusíkatá hnojiva

 

číslo typu

označení typu

minimální obsah živin

součásti určující typ, formy a rozpustnost živin

hodnocené součásti a další požadavky

složení,způsob výroby

zvláštní ustanovení

1

2

3

4

5

6

7

1.4.1

dusičnan amonný

28 % N

celkový, amonný a dusičnanový dusík

dusík jako celkový nebo jako amonný a dusičnanový ,obě formy se podílí polovinou na obsahu

dusičnan amonný

hnojivo smí být dodáváno pouze v uzavřených obalech

1.4.2

ledek amonný

20% N

celkový, amonný a dusičnanový dusík

dusík jako celkový nebo jako amonný a dusičnanový ,obě formy se podílí polovinou na obsahu

dusičnan amonný s uhličitanem a síranem vápenatým a hořečnatým

hnojivo je možné označit jako ledek amonný s vápencem (dolomitem) jen obsahuje-li kromě dusičnanu amonného uhličitan vápenatý (vápenec), či dolomit,minimálně 20%; čistota použitých uhličitanů min.90%

1.5

síran amonnýs dusičnanem amonným

25% N

celkový ,amonný a dusičnanový dusík

dusík jako celkový nebo jako amonný a dusičnanový ;minimální obsah dusičnanového dusíku 5 %

dusičnan amonný, síran amonný

 

1.6

dusičnan amonný se síranem amonným a síranem hořečnatým

19 % N5 % MgO

celkový, amonný a dusičnanový dusík;vodorozpustný oxid hořečnatý

dusík jako celkový nebo jako amonný a dusičnanový ;minimální obsah dusičnanového dusíku 6 %;hořčík ve formě vodorozpustné soli, jako oxid hořečnatý

dusičnan amonný, síran amonný,síran hořečnatý

 

1.7

dusičnan amonný se síranem amonným a síranem hořečnatým

19 % N5 % MgO

celkový, amonný a dusičnanový dusík;vodorozpustný oxid hořečnatý

dusík jako celkový nebo jako amonný a dusičnanový ;minimální obsah dusičnanového dusíku 6 %;hořčík v podobě celkového oxidu hořečnatého

dusičnan amonný, amonné a hořečnaté sloučeniny (uhličitan hořečnato-vápenatý -dolomit,uhličitan hořečnatý-magnezit, či síran hořečnatý a amonný)

případně se uvádí obsah vodorozpustného oxidu hořečnatého

1.8

močovina

44% N

celkový dusík jako močovinový

dusík jako celkový;max.obsah biuretu 1,2%

močovina

 

 

Dusíkatá hnojiva

 

číslo typu

označení typu

minimální obsah živin

součásti určující typ, formy a rozpustnost živin

hodnocené ssoučásti a další požadavky

složení,způsob výroby

zvláštní ustanovení

1

2

3

4

5

6

7

1.9.1

roztok dusičnanu vápenatého

8 % N

celkový dusík

dusík jako celkový nebo jako dusičnanový a amonný ; amonný dusík nejvýše 1%

roztok dusičnanu vápenatého ve vodě

případně se uvádí obsah dusičnanového a amonného dusíku

1.9.2

kapalné dusíkaté hnojivo

15 % N

cekový a močovinový dusík ;amoný nebo dusičnanový dusík, pokud jejich obsah je min. 1 %

dusík jako celkový nebo jako močovinový, amonný a dusičnanový ; maximální obsah biuretu=obsah močovinového dusíku x 0,026

získaný chemickou cestou ,či rozpuštěním ve vodě; stálý za atmosferického tlaku; bez přídavku živin živočišného či rostlinného původu

hnojivo může být uvedeno na trh s údajem " s nízkým obsahem biuretu", nepřesáhne-li jeho obsah 0,2 %

1.9.3

roztok dusičnanu amonného s močovinou

26 % N

celkový, močovinový , amonný ,dusičnanový dusík

dusík jako celkový nebo jako močovinový, amonný a dusičnanový ; z celkového dusíku tvoří polovinu močovinový ; maximální obsah biuretu 0,5%

močovina,dusičnan amonný ;vyráběno chemickou cestou nebo získáno rozpouštěním ve vodě

hnojivo může být uvedeno na trh s údajem " s nízkým obsahem biuretu", nepřesáhne-li jeho obsah 0,2 %

1.10

kapalný amoniak

80 % N

amonný dusík

dusík jako amonný

amoniak

hnojivo může být uvedeno na trh pouze s označením "není vhodné pro povrchovou aplikaci"

 

Fosforečná hnojiva

 

číslo typu

označení typu

minimální obsah živin

součásti určují typ, formy a rozpustnost živin

hodnocené součásti a další požadavky

složení, způsob výroby

zvláštní ustanovení

1

2

3

4

5

6

7

2.1.1

Thomasova moučka

10 % P2O5

fosforečnan rozpustný v 2% kyselině citronové

fosfor jako P2O5 rozpustný v 2% kyselině citronové;prosev:96% částic pod 0,63 mm,75% částic pod 0,16mm

silikofosfát vápenatý; mlet8 struska obsahující fosfor, získaná při výrobě oceli

výši obsahu fosforu je možné uvést v rozpětí 2% hmotnostních

2.1.2

superfosfát

16% P2O5

fosforečnan rozpustný v neutrálním citranu amonném a ve vodě

fosfát jako P2O5 rozpustný v neutrálním citranu amonném ; minimálně 93% uvedeného obsahu ve vodorozpustné formě

monokalcium-fosfát, síran vápenatý ; vyrobeno z mletého přírodního fosfátu rozkladem kyselinou sírovou

zkušební vzorek 1 g

2.1.3

obohacený superfosfát

25% P2O5

fosforečnan rozpustný v neutrálním citranu amonném a ve vodě

fosfát jako P2O5 rozpustný v neutrálním citranu amonném ; minimálně 93% uvedeného obsahu ve vodorozpustné formě

monokalcium-fosfát, síran vápenatý ; vyrobeno z mletého přírodního fosfátu rozkladem kyselinou sírovoua fosforečnou

zkušební vzorek 1 g

2.1.4

trojitý superfosfát

38% P2O5

fosforečnan rozpustný v neutrálním citranu amonném a ve vodě

fosfát jako P2O5 rozpustný v neutrálním citranu amonném ; minimálně 93% uvedeného obsahu ve vodorozpustné formě

monokalcium fosfát, vyrobený z mletého přírodního fosfátu rozkladem kyselinou fosforečnou

zkušební vzorek 3 g

2.2

částečně rozložený fosfát, popřípadě obohacený

20 % P2O5

fosforečnan rozpustný v minerálních kyselinách a ve vodě

fosfor jako P2O5 rozpustný v minurálních kyselinách ; minimálně 40% uvedeného obsahu rozpustného ve vodě;prosev: 98% částic pod 0,63mm90% částic pod 0,16mm

mono-a trikalciumfosfát, síran vápenatý; částečný rozklad mletého surového fosfátu kyselinou sírovou nebo fosforečnou

v návodu musí být uveden rozsah a způsob použití

2.3

dikalcium fosfát

38 % P2O5

fosforečnan rozpustný v alkalickém citranu amonném (Petermann)

fosfor jako P2O5 rozpustný v alkalickém citranu amonném ; prosev 98% částic pod 0,63 mm, 90 % částic pod 0,16 %

dihydrátdikalciumfosfátu; příprava rozhladem minerálních fosforečnanů

 

2.4

kalcinovaný fosfát

25 % P2O5

fosforečnan rozpustný v alkalickém citranu amonném (Petermann)

fosfor jako P2O5 rozpustný v alkalickém citranu amonném ; prosev 96% částic pod 0,63 mm, 75 % částic pod 0,16 %

alkalický fosforečnan vápenatý ,křemičitan vápenatý ; termický rozklad surového fosfátu s přísadou sloučenin alkálií a křemičité kyseliny

 

2.5

fosforečnan hlinitová-penatý

30 % P2 O5

fosforečnan rozpustný v minerálních kyselinách , a v alkalickém citranu amonném (Joulie)

fosfor jako P2O5rozpustný v minerálních kyselinách , min.75% uvedeného obsahu rozpustného v alkalickém citranu amonném ; prosev: 98% částic pod 0,63 mm, 90% částic pod 0,16 mm

fosforečnan hlinitovápenatý ; termický rozhlad surového fosfátu

 

2.6

přírodní měkký fosforit

25 % P2 O5

fosforečnan rozpustný v minerálních kyselinách a v 2% kyselině mravenčí

fosfor jako P2O5rozpustný v minerálních kyselinách , min.55% uvedeného obsahu rozpustného v 2% kyselině mravenčí ; prosev:99% částic pod 0,125mm90% částic pod 0.063 mm

trikalcium fosfát a uhličitan vápenatý ; mletí měkkého fosforitu

je nezbytné uvést propad sítem 0,063 mm;v návodu musí být uveden rozsah a způsob použití

 

Draselná hnojiva

 

číslo typu

označení typu

minimální obsah živin

součásti určujícítyp,formy a rozpustnost živin

hodnocené součásti a další požadavky

složení,způsobvýroby

zvláštní ustanovení

1

2

3

4

5

6

7

3.1

surová draselná sůl (Kainit)

10 % K2O5% MgO

vodorozpustný oxid draselnývodorozspustný oxid hořečnatý

draslík jako vodorozpustný K2Ohořčík ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid hořečnatý

surová draselná sůl (KCl + MgSO4)

 

3.2

obohacená surová draselná sůl

18 % K2O

vodorozpustný oxid draselný

draslík jako vodorozpustný K2O

surová draselná sůl,chlorid draselný (KCl + MgSO4)

obsah ve vodě rozpustného oxidu hořečnatého se může uvést, pokud jeho obsah je min. 5 % MgO

3.3

chlorid draselný

37 % K2O

vodorozpustný oxid draselný

draslík jako vodorozpustný K2O

chlorid draselný ,získaný ze surové soli

v návodu musí být uveden rozsah a způsob použítí

3.4

chlorid draselný s hořčíkem

37% K2O5% MgO

vodorozpustný oxid draselný

draslík jako vodorozpustný K2O,horčík ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid hořečnatý

chlorid draselný , hořečnaté soli, získaný ze surové soli za přídavku hořečnatých solí

v návodu musí být uveden rozsah a způsob použití

3.5

síran draselný

47% K2O

vodorozpustnýoxid draselný

draslík jako vodorozpustný K2O;maximální obsah chloridů 3% Cl

síran draselný

obsah chloridů může být uveden

3.6

síran draselný s hořčíkem

22 % K2O8 % MgO

vodorozpustnýoxiddraselnývodorozpustný oxid hořečnatý

draslík jako vodorozpustný K2O; hořčík ve form2 vodorozpustné soli vyjádřené jako oxid hořečnatý ;maximální obsah chloridů 3 % Cl

síran draselný , síran hořečnatý

obsah chloridů může být uveden

3.7

síran draselný s kieseritem

8 % MgO8% K2Oa celkem 20%

vodorozpustný oxid hořečnatý vodorozpustný oxid draselný

hořčík ve formě soli rozpustné ve vodě vyjádřené jako oxid hořečnatý ; draslík jako vodorozpustný K2O;maxim8ln9 obsah chlorid; 3% Cl

monohydrát síranu hořečnatého ,síran draselný ; připraveno z kieseritu přídavkem síranu draselného

obsah chloridů může být uveden

 

Hnojiva s vápníkem, hořčíkem a sírou (hnojiva s druhotnými živinami)

 

číslo typu

označení typu

minimální obsah živin

součásti určující typ , formy a rozpustnost živin

hodnocení součásti a další požadavky

složení, způsob výroby

zvláštní ustanovení

1

2

3

4

5

6

7

4.1

síran vápenatý

14 % S25 % CaO

síraoxid vápenatý

síra vyjádřená jako Svápník vyjádřený jako CaO,propad sítem: 99% pod 10 mm, 80% pod 2mm

síran vápenatý v různých hydratačních stupník z přírodních nebo průmyslových zdrojů

může být uveden obsah vápníku

4.2

chlorid vápenatý - roztok

12 % CaO

vodorozpustný oxid vápenatý

vápník vyjádřený jako vodorozpustnýCaO

chlorid vápenatý

označení hnojiva musí obsahovat upozornění na hebricidní vlastnosti

4.3

síra

98 %

síra

síra vyjádřená jako S

síra z přírodních nebo průmyslových zdrojů

 

4.4

kieserit síran hořečnatý

24 % MgO54 % SO4-2

vodorozpustný oxid hořečnatý vodorozpustný oxid sírový

hořčík vyjádřený jako vodorozpustnýMgO, síra vyjádřená jako vodorozpustný anion síranový SO4-2

monohydrát síranu hořečnatého

může být uváděn obsah síry

4.5

hořká sůl síran hořečnatý

15 % MgO33 % SO4-2

vodorozpustný oxid hořečnatý vodorozpustný oxid sírový

hořčík vyjádřený jako vodorozpustnýMgO, síra vyjádřená jako vodorozpustný anion síranový SO4-2

hořká sůl, heptahydrát síranu hořečnatého

může být uváděn obsah síry

4.6

chlorid hořečnatý - roztok

8 % Mg

vodorozpustný hořčík

hořčík vyjádřený jako vodorozpustný Mg, maximlání obsah vápníku 2% Ca

chlorid hořečnatý společně s chloridem vápenatým

 

4.7

síran hořečnatý - roztok

5 % MgO30 % SO4-2

vodorozpustný oxid hořečnatývodorozpustný oxid sírový

hořčík vyjádřený jako MgOvodorozpustný síran hořečnatý síra vyjádřená jako vodorozpustný anion síranový SO4-2

síran hořečnatý

může být uveden obsah síry

 

Tabulka č. 1

formy dusíku

pořadové číslo

forma

1

celkový dusík

2

dusičnanový dusík

3

amonný dusík

4

močovinový dusík

5

kyanamidový dusík

6

isobutylidendimočovinový dusík

7

močovonoformaldehydový dusík

8

krotonylidendimočovinový dusík

9

dikyandiamidový dusík

 

Tabulka č. 2

rozpustnosti fosforečnanů ( jako P2O5)

pořadové číslo

forma

1

rozpustný ve vodě jako P2O5

2

rozpustný v neutráním citranu amonném jako P2O5

3

rozpustný ve vodě a neutrálním citrónu amonném jako P2O5

4

rozpustný pouze v minerální kyselině jako P2O55rozpustný v alkalickém citranu amonném (Petermann) jakoP2O5

5

rozpustný v 2% kyselině citronové jako P2O5

6

rozpustný v minerální kyselině z tohoto množství nejméně 75 % je

7

rozpustných v alkalickém citranu amonném (Joulie ) jako P2O5

8

rozpustný v minerální kyselině z tohoto množství nejméně 55 % je rozpustných ve 2% kyselině mravenčí jako P2O5

9

rozpustný v minerální kyselině z tohoto množství nejméně 55 % je rozpustných ve 2% kyselině mravenčí a nejméně 20 % rozpustných ve vodě jako P2O5

10

rozpustný v 2 % kyselině citronové a v alkalickém citranu amonném (Petermann) jako P2O5

 

Tabulka č. 3

Údaje o obsahu a další požadavky na fosforečnou složku minerálních vícesložkových hnojiv, označovaných ve státech ES jako EU hnojiva.

 

1

2

3

4

5

vícesložková hnojiva s:

k označení typu musí být připojen údaj:

údaj o rozpustnosti podle tab.č. 2 (poř. číslo)

minimální hodnota rozpustnosti v % hmot.

hnojivo nesmí obsahovat

a) méně než 2 % vodorozpustného fosforečnanu jako P2O5 1)b) 2 a více % vodorozpustnéhofosforenčnanu jako P2O51)

 

21,3

 

Thomasovu moučku, kalcinovaný fosfát, fosforečnan hlinitovápenatý , částečně rozložený fosfát , přírodní měkký fosforit

přírodním měkkým fosforitem

" s přírodním měkkým fosforitem"

134

2,552

Thomasovu moučku, kalcinovaný fosfát, fosforečnan hlinitovápenatý

částečně rozloženým fosfátem

" s částečně rozloženým fosfátem"

134

2,552

Thomasovu moučku, kalcinovaný fosfát, fosforečnan hlinitovápenatý

fosforečnanem hlinitovápenatým

" s fosforečnanem hlinitovápenatým"

1 2)7

25 3)

Thomasovu moučku, kalcinovaný fosfát, fosforečnan hlinitovápenatý , částečně rozložený fosfát , přírodní měkký fosforit

termofosfátem

"s termofosfátem"

5

 

jiné druhy fosfátů

Thomasovou moučkou

" s Thomasovou moučkou"

6

 

jiné druhy fosfátů

přírodním měkkým fosforitem

" s přírodním měkkým fosforitem"

8

 

jiné druhy fosfátů

 

1)

Množství fosforečnanu rozpustného výlučně v minerálních kyselinách jako P2O5 nesmí být vyšší než 2 %.

2)

U hnojiva obsahujícího výlučně fosforečnan hlinitovápenatý smí být uvedena pouze rozpustnost 7 (podle tab. č. 2).

3)

po odečtení vodorozpustného obsahu.

 

Tabulka č. 4

Údaje o obsahu a další požadavky na fosforečnou složku minerálních vícesložkových hnojiv, které nesplňují požadavky jako EU hnojivo.

 

1

2

3

4

5

vícesložková hnojiva s:

k označení typu musí bát připojen údaj:

údaj o rozpustnosti podle tab. č. 2 (poč. číslo)

min. hodnota obsahu rozpustnosti v % hmot.

hnojivo nesmí obsahovat

a) méně než 2% vodorozpustného fosforečnanu jako P2O5b) 2 a více % vodorozpustného fosforečnanu jako P2O5

 

21,3

 

Thomasovu moučku, termofosfát, fosforečnan hlinitovápenatý, částečně rozložený fosfát, přírodní měkký foosforit

přírodním měkkým fosforitem s vodorozpustným podílem

"přírodní měkký fosforit s vodorozpustným podílem"

9

rozpustnost 1:2

jiné druhy fosfátů

Thomasovou moučkou vedle termofostátu , monokalciumfosfátu, či dikalciumfosfátu

" s upotřebitelným fosfátem"

10

 

jiné než ve sloupci 1 uvedené druhy fosfátů

dikalciumfosfátem

" s dikalciumfosfátem"

5

 

jiné druhy fosfátů

 

Tabulka č. 5

jemnost mletí (vyjádřená podsítným podílem)

 

název

podsítný podíl v hmotnostních %

velikost otvorů síta v mm

fosforečnan hlinitovápenatýtermofosfátčástečně rozložený fosfátThomasovamoučkapřírodní měkký fosforit

9075907590

0,160,160,160,160,063

 

Minerální vícesložková hnojiva

 

NKP hnojiva

 

číslo typu

označení typu

minimální obsah živin

součásti určující typ, formy a rozpustnost živin

hodnocení součástí a další požadavky

složení, způsob výroby

zvláštní ustanovení

1

2

3

4

5

6

7

5.1

NPK hnojivo

3 % N5 % P2O55 % K2 O živiny celkem 20%

dusík ve formách 1až 5fosforečnan ve formách rozpustnosti 1 až 8vodorozpustný oxid draselný

u forem dusíku 2 až 5 se obsah uvádí jen v případě , že je nejméně 1 %údaje o obsahu a další požadavky podle tabulky číslo 3, jemnost mletí fosfátu podle tabulky číslo 5

výrobek získaný chemickou reakcí, či mísením bez přídavku látek živočišného nebo rostlinného původu

 

5.2

NPK hnojivo

3 % N 5 % P2O55 % K2Oživiny celkem 20%

dusík ve formách 6až 9 , a také dusík ve formách 1až 5fosforečnan ve formách rozpustnosti 1až 3, 8 a 9vodorozpustný oxid draselný

u forem dusíku 2 až 9se obsah uvádí jen v případě , ze je nejméně 1 %údaje o obsahu a další požadavky podle tabulky číslo 4

výrobek získaný chemickou reakcí, či mísením

 

 

NPK hnojiva

 

číslo typu

označení typu

minimální obsah živin

součásti určující typ, formy a rozpustnost živin

hodnocení součásti a další požadavky

složení, způsob výroby

zvláštní ustanovení

1

2

3

4

5

6

7

5.5

NPK hnojivo-suspenzní

3 % N4 % P2O54 % K2Oživiny celkem 20%

dusík ve formách 1až 4fosforečnan ve formách rozpustnosti 1až 3vodorozpustný oxid draselný

u forem dusíku 2 až 4 se obsah uvádí jen v případě, že je nejméně 1 % ; nejvyšší obsah biruetu: obsah močoviny x 0,026údaje o obsahu a další požadavky podle tabulky číslo 3

výrobek získaný chemickou reakcí a vytvořením suspenze ve vodě bez přídavku živin živočišného nebo rostlinného původu

hnojivo může být označeno údajem "s nizkým obsahem biuretu" , pokud obsah biuretu nepřekročí 0,2%

5.6

NPKhnojivo obsahující krotonylidendi-močovinu nebo isobutylidendimo-čovinu nebo močo-vinu formal-dehyd

5 % N5 % P2O55 % K2Oživiny celkem 20%

dusík ve formách 1až 8 s vyjímkou formy 5fosfor ve formách rozpustnosti 1až 3vodorozpustný oxid draselný

u forem dusíku 2 až 4 se obsah uvádí jen v případě , že je nejméně 1 % ; minimálně 25 % celkového obsahu dusíku musí být vázáno ve formách 6,7 nebo 8; minimálně 60% dusíku ve formě 7 musí být rozpustné v horké vodě.údaje o obsahu a další požadavky podle tabulky číslo 3

výrobek získaný chemickou reakcí bez přídavku živin zvířecího nebo rostlinného původu obsahující krotolidendimočo-vinu nebo isobutylidendi-močovinu nebomočovinoformal-dehyd

ke stanovení rozpustnosti (2) a (3) se navažuje 1g

 

NP hnojiva

 

číslo typu

označení typu

minimální obsah živin

součásti určující typ, formy a rozpustnost živin

hodnocené součásti a další požadavky

složení , způsob výroby

zvláštní ustanovení

1

2

3

4

5

6

7

6.1

NP hnojivo

3 % N5 % P2O5živiny celkem 18%

dusík ve formách 1až 5fosforečnan ve formě rozpustnosti 1až 8

u forem dusíku 2 až 5 se obsah uvádí jen tehdy , je-li více jak 1%údaje o obsahu a další požadavky podle tabulky číslo 3 a 4

výrobek získaný chemickou cestou či mícháním ; bez přídavku živin živočišného či rostlinného původu

 

6.2

NP hnojivo-roztokové

3 % N5 % P2O5živiny celkem 18%

dusík ve formách 1 až 4fosforečnan ve formě rozpustnosti 1

u forem dusíku 2 až 4 se obsah uvádí jen tehdy, je-li více než 1 %;nejvyšší obsah biuretu : obsah močovinového dusíku x 0,026

výrobek získaný chemickou cestou a rozpuštěním ve vodě; stálý za atmosférického tlaku ; vyrobený bez přídavku živin zvířecího či rostlinného původu

hnojivo může být označeno údajem" s nízkým obsahem biueretu",, pokud obsah biuretuneprokročí 0,2%

6.3

NP hnojivo-suspenzní

3 % N5 % P2O5živiny celkem 18%

dusík ve formách 1 až 4fosforečnan ve formě rozpustnosti 1až 3

u forem dusíku 2 až 4 se obsah uvádí jen tehdy, je-li více než 1 %;nejvyšší obsah biuretu : obsah močovinového dusíku x 0,026údaje o obsahu a další požadavky podle tabulky číslo 3

výrobek získaný chemickou cestou a rozpuštěním ve vodě; stálý za atmosférického tlaku ; vyrobený bez přídavku živin zvířecího či rostlinného původu

hnojivo může být označeno údajem" s nízkým obsahem biueretu",, pokud obsah biuretuneprokročí 0,2%

6.4

NP hnojivo s krotonylidendi-močovinou nebo isobutylidendi-močovinou nebo močovinoformal-dehydem

5 % N5 % P2O5živiny celkem 18 %

dusík ve formách 1 až 8 s vyjmenováním formy 5

u forem dusíku 2 až 4 se obsah uvádí jen v případě , že je nejméně 1 % ; minimálně 25% celkového obsahu dusíku musí být vázáno ve formách 6,7 nebo 8; minimálně 60% dusíku ve formě 7 musí být rozpustné v horké voděúdaje o obsahu a další požadavky podle tabulky číslo 3

výrobek získaný chemickou reakcí bez přídavku živin zvířecího nebo rostlinného původu obsahující krotonylidendimo-čovinu nebo isobutylidendimo-čovinu nebo močovinoformal-dehyd

ke stanovení rozpustnosti (2) a (3) se navazuje 1 g

7.1

NK hnojivo

3 % N5 % K2Oživiny celkem 18%

dusík ve formách 1až 5vodorozpustný oxid draselný

u forem dusíku 2až 5 smí být obsah uváděn, je-li více než 1 %

produkt získaný chemickou reakcí nebo mícháním;bez přídavku živin zvířecího nebo rostlinného původu

 

7.2

NK hnojivo - roztokové

3 % N5 % K2Oživiny celkem 15%

dusík ve formách 1až 4vodorozpustný oxid draselný

u forem dusíku 2 až 4 smí být obsah uváděn, je-li více než 1 %; nejvyšší obsah biuretu : obsah močovinového dusíku x 0,026

produkt získaný chemickou reakcí a rozpuštěním ve vodě; stálý za atmosferického tlaku; bez přídavku živin živočišného či rostlinného původu

 

7.3

NK hnojivo suspenzní

3 % N5 % K2Oživiny celkem 15%

dusík ve formách 1 až 4vodorozpustný oxid draselný

u forem dusíku 2 až 4 smí být obsah uváděn, je-li více než 1 %; nejvyšší obsah biuretu : obsah močovinového dusíku x 0,026

výrobek získaný chemickou cestou a vytvořením suspenze ve vodě; bez přídavku živin živočišného či rostlinného původu

hnojivo může být označeno údajem " s nízkým obsahem obsah biuretu "pokud obsah biuretu nepřekročí 0,2 %

7.4

Nk hnojivo s krotonylidendi-močovinou nebo isobutylidendi-močovinou nebo močovinoformal-dehydem

5 % N5 % K2Oživiny celkem 18%

dusík ve formách 1 až 8 s vyjmenováním formy 5vodorozpustný oxid draselný

u forem dusíku2 až 4 se obsah uvádní jen v případě , že je nejméně 1 % ; minimálně 25%celkového obsahu dusíku musí být vázáno ve formách 6,7 nebo 8; minimálně 60% dusíku ve formě 7 musí být rozpustné v horké vodě

výrobek získaný chemickou reakcí ;bez přídavku živin zvířecího nebo rostlinného původu; obsahující krotonylindendi-močovinu nebo isobutylidendi- močovinu nebo močovinoformal-dehyd

 

8.1

PK hnojivo

5 % P2O55 % K2Oživiny celkem 18%

fosforečnan ve formách rozpustnosti l až 9vodorozpustný oxid draselný

údaje o obsahu a další požadavkypodle tabulky číslo 3 a 4

produkt získaný chemickoureakcí nešlo mícháním;bez přídavku živin zvířecíhoči rostlinného původu

 

8.2

PK hnojivo roztokové

5 % P2O55 % K2Oživiny celkem 18%

fosforečnan ve formě rozpustnosti 1vodorozpustný oxid draselný

 

produkt získaný chemickou reakcí a rozpuštěním ve vodě; bez přídavku živin rostlinného či živočišného původu

 

8.3

PK hnojivo - suspenzní

5 % P2O55 % K2Oživiny celkem 18%

fosforečnan ve formách rozpustnosti 1 až 3vodorozpustný oxid draselný

údaje o obsahu a další požadavky podle tabulky číslo 3

výrobek získaný chemickou cestou a vytvořením suspenze ve vodě; bez přídavku živin živočišného či rostlinného původu

 

 

Přídavek stopových živin k minerálním jednosložkovým a vícesložkovým hnojivům - tabulky typů číslo 1 až 8

 

číslo typu

označení typu

minimální obsah živin

součásti určující typ, formy a rozpustnost živin

hodnocení součásti a další požadavky

složení , způsob výroby

zvláštní ustanovení

1

2

3

4

5

6

7

9.

typové označení hnojiv podle předchozích částí doplněné údajem " se stopovými živinami" nebo doplněné údajem " s " , jakož i jménem stopové živiny nebo jejím chemickým symbolem v pořadí sloupce 3

a) pro ornou půdu a pastviny 0,01 % B0,002 % Co0,01 % Cu0,05 % Fe0,1 % Mn0,001 Mo0,01 % Znb) pro zahradnictví nebo hnojení na list 0,01 % B0,002 % Co 1)0,002 % Cu0,02 % Fe0,01 % Mn0,002% Zn1) ne pro zahradnictví

bor,

kobalt,

měď,

železo,

mangan,

molybden nebozinek

stopové živiny vyjádřené jako celkové nebo vodorozpustné

jako v předchozí části;s přídavkem stopových živin

musí být uveden odkaz na rozsah a způsob použití podle sloupce 2;pro stopové živiny, které jsou přírodními doprovodnými látkami hnojiv podle části l nebo 2, je údaj o obsahu libovolný pokud jsou splněny ve sloupci 2 požadované minimální hodnoty ; při údajích o obsahu musí být uvedeno : a) při ne zcela vodorozpustných živinách celkový obsah, a je-li nejméně 1/2 celkového obsahu vodorozpustná, vodorozpustný obsah,b) při plné vodorozpustnostivodorozpustný obsah.

 

Hnojiva, která jako součásti určující typ obsahují jen stopové živiny

 

Bór

 

číslo typu

označení typu

minimální obsah živin

součásti určující typ, formy a rozpustnost živin

hodnocení součásti a další požadavky

složení, způsob výroby

zvláštní ustanovení

1

2

3

4

5

6

7

10.1

kyselina boritá

14 % B

vodorozpustný bór

bór vyjádřený jako vodorozpustný B

vyrobená z boritanu působením kyselin

 

10.2

boritan sodný

10 % B

vodorozpustný bór

bór vyjádřený jako vodorozpustný B

boritan sodný

 

10.3

boritan vápenatý

7 % B

bór

bór vyjádřený jako celkový , jemnost mletí 98% pod 0,063 mm

boritan vápenatý z kolemanitu nebo pandermitu

 

10.4

boretanolamin

8 % B

vodorozpustný bór

bór vyjádřený jako vodorozpustný B

vyrobený reakcí kyseliny borité s etanolaminem

 

10.5

bór - roztokové hnojivo

2 % B

vodorozpustný bór

bór vyjádřený jako vodorozpustný B

roztok boretanolaminu , boritanu sodného neb kyseliny borité ve vodě

 

10.6

bór - suspenzní hnojivo

2 % B

vodorozpustný bór

bór vyjádřený jako vodorozpustný B

vytvořením suspenze z boretanolaminu, boritanu sodného či kyseliny borité ve vodě

 

 

Kobalt

 

číslo typu

označení typu

minimální obsah živin

součásti určující typ, formy a rozpustnost živin

hodnocené součásti a další požadavky

složení, způsob výroby

zvláštní ustanovení

1

2

3

4

5

6

7

11.1

kobaltová sůl

19 % Co

vodorozpustný kobalt

kobalt vyjádřený jako vodorozpustný Co

sůl kobaltu

musí být uveden anion soli

11.2

chelát kobaltu

2 % Co

vodorozpustný kobalt

kobalt vyjádřenýjakovodorozpustný Co, minimálně 80% uvedeného obsahu kobaltu v chelátové formě

chelát kobaltu

musí být uvedeno činidlo a podíl vodorozpustného obsahu vázaného v chelátové formě

11.3

kobalt-roztokové hnojivo

2 % Co

vodorozpustný kobalt

kobalt vyjádřený jako vodorozpustný Co

roztok kobaltové soli nebo chelátu kobaltu ve vodě

musí být uveden anion soli;musí být uvedeno činidlo a podíl vodorozpustného obsahu vázaného v chelátové formě

 

Měď

 

číslo typu

označení typu

minimální obsah živin

součásti určující typ, formy a rozpustnost živin

hodnocené součásti a další požadavky

složení, způsob výroby

zvláštní ustanovení

1

2

3

4

5

6

7

12.1

sůl mědi

20 % Cu

vodorozpustná měď

měď vyjádřená jako vodorozpustnýCu

měďnatá sůl

musí být uveden anion použité soli

12.2

oxid měďnatý

70% Cu

měď

měď uvedená jako celková, jemnost 98% částic pod 0,063 mm

oxid měďnatý

 

12.3

hydroxid měďnatý

45 % Cu

měď

měď uvedená jako celková, jemnost 98% částic pod 0,063 mm

hydroxid měďnatý

 

12.4

chelátměďi

9 % Cu

vodorozpustná měď

měď vyjádřená jako vodorozpustnýCu, min.80 % uvedeného obsahu mědi je v chelátové formě

chelát mědi

musí být uvedeno chelátotvorné činidlo a podíl vodorozpustného obsahu vázaného v chelátové formě

12.5

hnojivo na bázi mědi

5 % Cu

měď

měď vyjádřená jako celková , jemnost mletí 98 % částic pod 0,063 mm

směs solí mědi, oxidu měďnatého , hydroxidu nebo chelátu měďnatého a také přídavek nezávadného nosiče

musí být uvedeno chelátotvorné činidlo a podíl z celkového obsahuvázaného v chelátové formě; může být uveden obsah vodorozpustné mědi, činí-li alespoň 1/4 celkového obsahu

12.6

měď - roztokové hnojivo

3 % Cu

vodorozpustná měď

měď vyjádřená jako vodorozpustnáCu

rozpuštění soli mědi , či chelátu mědi ve vodě

musí být uvedeno chelátotvorné činidlo a podíl vodorozpustnéhoobsahu vázaného v chelátové formě

12.7

oxichlorid mědi

50 % Cu

měď

měď vyjádřená jako celková, jemnost mletí 98 % částic pod 0,063mm

oxichlorid mědi

značení hnojiva musí obsahovat upozornění na herbicidní vlastnosti

12.8

oxichlorid mědi-suspenze

17 % Cu

měď

měď vyjádřená jako celková

suspenze oxichloridu mědi ve vodě

 

 

Železo

 

číslo typu

označení typu

minimální obsah živin

součásti určující typ , formy a rozpustnost živin

hodnocené sáčásti a další požadavky

složení, způsob výroby

zvláštní ustanovení

1

2

3

4

5

6

7

13.1

sůl železa

12 % Fe

vodorozpustné železo

železo vyjádřené jako vodorozpustnéFe

sůl dvojmocného železa

musí být uveden anion použité soli; značení hnojiva musí obsahovat upozornění na herbicidní vlastnosti

13.2

chelát železa

5 % Fe

vodorozpustné železo

železo vyjádřené jako vodorozpustnéFe, minimálně 80 % uvedeného obsahu železa musí být v chelátové formě

chelát železa

musí být uvedeno chelátotvorné činidlo a podíl vodorozpustného obsahu vázaného v chelátové formě

13.3

železo roztokové hnojivo

2 % Fe

vodorozpustnéželezno

železo vyjádřené jako vodorozpustnéFe

roztok soli železa nebo chelátu železa ve vodě

musí být uvedeno chelátotvorné činidlo a podíl vodorozpustného obsahu vázaného v chelátové formě

 

Mangan

 

číslo typu

označení typu

minimální obsah živin

součásti určující typ, formy a rozpustnost živin

hodnocené součásti a další požadavky

složení, způsob výroby

zvláštní ustnovení

1

2

3

4

5

6

7

14.1

sůl

17 % Mn

vodorozpustný mangan

mangan vyjádřený jako vodorozpustnýMn

sůl manganu ( s dvojmocným manganem)

musí být uveden anion použité soli

14.2

chelát manganu

5 % Mn

vodorozpustný mangan

mangan vyjádřený jako vodorozpustnýMn; minimálně 80 % uvedeného obsahu musí být v chelátové formě

chelát manganu

musí být uvedeno chelátotvorné činidlo a podíl vodorozpustného obsahu vázaného v chelátové formě

14.3

oxid manganu

40 % Mn

mangan

magnan vyjádřený jako celkový, jemnost mletí 80 % částic pod 0,063mm

oxid manganu

 

14.4

hnojivo na bázi manganu

17 % Mn

mangan

mangan vyjádřený jako celkový

směs soli manganu a oxidu manganu

obsah vodorozpustného manganu je možné uvést, tvoří-li alespoň 1/4 z celkového obsahu

14.5

mangan-roztokové hnojivo

3 % Mn

vodorozpustný mangan

mangan vyjádřený jako vodorozpustnýMn

roztok manganu nebo chelátu manganu ve vodě

musí být uvedeno chelátotvorné činidlo a podíl vodorozpustného obsahu vázaného v chelátové formě

 

Molybden

 

číslo typu

označení typu

minimální obsah živin

součásti určující typ, formy a rozpustnost živin

hodnocení, další požadavky

složení, způsob výroby

zvláštní ustanovení

1

2

3

4

5

6

7

15.1

molybden sodný

35 % Mo

vodorozpustný molybden

molybden vyjádřený jako vodorozpustnýMo

molybden sodný

 

15.2

molybden sodný

50 % Mo

vodorozpustný molybden

molybden vyjádřený jako vodorozpustnýMo

molybden amonný

 

15.3

hnojivo na bázi molybdenu

35 % Mo

vodorozpustný molybden

molybden vyjádřený jako vodorozpustnýMo

směs molybdenu sodného a molybdenu amonného

 

15.4

molybden-roztokové hnojivo

3 % Mo

vodorozpustný molybden

molybden vyjádřený jako vodorozpustnýMo

roztok molybdenanu sodného nebo melybdenanu amonného ve vodě

 

 

Zinek

 

číslo typu

označení typu

minimální obsah živin

součásti určující typ, formy a rozpusnost živin

hodnocené součásti a další požadavky

složení, způsob výroby

zvláštní ustanovení

1

2

3

4

5

6

7

16.1

sůl zinku

15 % Zn

vodorozpustný zinek

zinek vyjádřený jako vodorozpustnýZn

sůl zinku

musí být uveden anion použité soli

16.2

chelát zinku

5 % Zn

vodorozpustný zinek

zinek vyjádřený jako vodorozpustnýZn

chelát zinku

musí být uvedeno chelátotvorné činidlo a podíl vodorozpustného obsahu vázaného v chelátové formě

16.3

oxid zinečnatý

70 % Zn

zinek

zinek vyjádřený jako celkový, jemnost mletí : 80 % částic pod 0,063 mm

oxid zinečnatý

 

16.4

hnojivo na bázi zinku

30 % Zn

zinek

zinek vyjádřený jako celkový

směs soli zinku a oxidu zinečnatého

obsah vodorozpustného zinku je možné uvést, tvoří-lialespoň 1/4 z celkového obsahu

16.5

zinek- roztokovéhnojivo

3 % Zn

vodorozpustný zinek

zinek vyjádřený jako vodorozpustnýZn

roztok soli zinku nebo chelátu zinku ve vodě

musí být uvedeno chelátotvorné činidlo a podíl vodo-rozspustného obsahu vázaného v chelátové formě

 

Vápenatá a hořečnatovápenatá hnojiva

 

číslo typu

označení typu

minimální obsah živin

součásti určující typ , formy a rozpustnost živin

hodnocení součásti a další požadavky

složení, způsob výroby

zvláštní ustanovení

1

2

3

4

5

6

7

17.1.1

vápenec

65 % CaCO3 +MgCO3.z toho MgCO3max. 4,6 %relativních

uhličitan vápenatý auhličitan hořečnatý

vápník vyjádřen v CaCO3hořčík vyjádřen v MgCO3Velikost částic:Druh A:částice od 0,09 do 0,5 mm min. 90 %Druh B:částice pod 0,5 mm min. 90 %

uhličitan vápenatý a uhličitan hořečnatýmletím z uhličitanové horniny(přírodní vápenec)

Druh B nelze použít pro pneumatickérozmetáníautocisternami

17.1.2

dolomitický vápenec

65 % CaCO3 +MgCO3z toho MgCO34,6 až 22,9 %relativních

uhličitan vápenatý auhličitan hořečnatý

vápník vyjádřen v CaCO3hořčík vyjádřen v MgCO3Velikost částic:Druh A:částice od 0,09 do 0,5 mm min. 90 %Druh B:částice pod 0,5 mm min. 90 %

uhličitan vápenatý a uhličitan hořečnatýmletím z uhličitanové horniny(přírodní dolomitický vápenec)

Druh B nelze použít pro pneumatickérozmetáníautocisternami

17.1.3

vápnitý dolomit

65 % CaCo3+MgCo322,9 až 41,2 % relativních

uhličitan vápenatý a uhličitan hořečnatý

vápník vyjádřen v CaCo3hořčík vyjádřen v MgCO3Velikost částic: Druh A:částice od 0,09 do 0,5 mm min.90 %Druh B: částice pod 0,5 mm min. 90%

uhličitan vápenatý a uhličitan hořečnatý mletím z uhličitanové horniny (přírodní vápnitý dolomit)

Druh B nelze použít pro pneumatické rozmetání autocisternami

17.1.4

dolomit

65% CaCO 3 + MgCO3 z toho MgCO3 min. 41.2 % relativních

uhličitanvápenatý a uhličitan hořečnatý

vápník vyjádřen v CaCo 3hořčík vyjádřen vMgCO3Velikost částic: Druh A:částice od 0,09 do 0,5 mm min.90 %Druh B: částice pod 0,5 mm min. 90%

uhličitan vápenatý a uhličitan hořečnatý mletím z uhličitanové horniny (přírodní dolomit)

Druh B nelze použít pro pneumatické rozmetání autocisternami

17.1.5

dolomit

65% CaCO 3 + MgCO3 z toho MgCO3 min. 35,O % relativních

uhličitanvápenatý a uhličitan hořečnatý

vápník vyjádřen v CaCo 3hořčík vyjádřen vMgCO3Velikost částic: částice nad 3,15 mm max.1,0 %částice nad 1,0 mm max. 30%

uhličitan vápenatý a uhličitan hořečnatýtěžením ( bez sušení)uhličitanové horniny (přírodní dolomit)

 

17.2.1

vápno vzdušné bílé

55 % CaO + MgO z toho MgO max. 7,0 %

oxid vápenatý a oxid hořečnatý

vápník vyjádřen v CaOhořčík vyjádřen v MgOVelikostčásticDruh A:částice od 0,5 do 1,0 mm min. 90%Druh B: částice pod 1,0 mm min. 90%

oxid vápenatý a hořečnatý;z přírodní uhličitanové horniny pálením

Druh B nelze použít pro pneumatické rozmetání autocisternami

17.2.2

vápno vzdušné dolomitské

55 % CaO + MgO z toho MgO max. 7,0 %

oxid vápenatý a oxid hořečnatý

vápník vyjádřen v CaOhořčík vyjádřen v MgOVelikostčásticDruh A:částice od 0,5 do 1,0 mm min. 90%Druh B: částice pod 1,0 mm min. 90%

oxid vápenatý a hořečnatý;z přírodní uhličitanové horniny pálením

Druh B nelze použít pro pneumatické rozmetání autocisternami

 

Organická a organominerální hnojiva

 

číslo typu

označení typu

minimální obsah živin

součásti určující typ, formy a rozpustnost živin

hodnocené součásti a další požadavky

složení, způsob výroby

zvláštní ustanovení

1

2

3

4

5

6

7

18.1.118.1.2

organické hnojivo

organominerální hnojivo

a) 25 % spalitelných látek 0,06 % Nb) 50% spalitelných látek1 % N1 % P2O51 % K2Oc) 35 %spalitelných látek 1 % Nd) 70 % spalitelnýchlátek8 % z K2O70 %spalitelných látek3 % N3 % P2O5 7 % K2O

spalitelné látky

celkový dusík

spalitelné látky

celkový dusík

celkový fosfor

celkový draslík

spalitelné látky

celkový dusík

spalitelné látky celkový draslík spalitelné látky

celkový dusík celkový fosfor

celkový draslík

spalitelné látky v sušině hodnocené jako ztáta žíháním

spalitelné látky v sušině hodnocené jako ztráta žíháním

dusík hodnocený jako celkový dusík v sušiněfo

sfor hodnocený jako celkový P2O5v sušině

draslík hodnocený jako K2O v sušině

spalitelné látky v sušině hodnocené jako ztráta žíháním

dusík hodnocený jako celkový dusík v sušině

spalitelné látky v sušině hodnocené jako ztráta žíháním

draslík hodnocený jako K2O v sušině

spalitelné látky v sušině hodnocené jako ztráta žíháním

dusík hodnocený jako celkový dusík fosfor hodnocený jako celkový P2O5v sušině

draslík hodnocený

jako celkový K2O v sušině

průmyslový kompostze statkových hnojiv, termofilní aerobní fermentacíze statkových hnojiv, zpracováním žížalami Eiseniafoetidaz melasy po vydestilováním lihu , také "Melasové výpalky zahuštěné"z melasy po vydestilování lihu a přidání minerálních hnojiv , také "Melasové výpalky zahuštěné obohacené"

hodnocení mikrobiologického zničištění u balených hnojiv a hnojiv, která jsou určena k hnojení rekreačních a sportovních ploch a dětškých hřišť maximální dávky 10t/ha

Příloha č. 4

Označení živin

1.

 

slovně:

chemickým

slovně:

chemickým

 

symbolem:

 

symbolem:

Dusík

N

Anion síranový

SO42-

Fosfor

P

Bór

B

Oxid

 

 

 

fosforečný

P2O5

Železo

Fe

Draslík

K

Kobalt

Co

Oxid draselný

K2O

Měď

Cu

Vápník

Ca

Mangan

Mn

Oxid vápenatý

CaO

Molybden

Mo

Uhličitan

 

 

 

vápenatý

CaCO3

Zinek

Zn

Hořčík

Mg

Sodík

Na

Oxid hořečnatý

MgO

Síra

S

Uhličitan

 

 

 

hořečnatý

MgCO3

 

 

 

2.

U fosforu, draslíku, vápníku, hořčíku a síry se uvádí v názvu vedle oxidové nebo uhličitanové formy i obsah prvku. Obsahy prvků mají tyto přepočty:

 

P2O5

0,436

P

(fosfor)

K2O

0,830

K

(draslík)

CaO

0,715

Ca

(vápník)

CaCO3

0,400

Ca

(vápník)

CaCO3

0,560

CaO

(oxid

 

 

 

vápenatý)

MgO

0,603

Mg

(hořčík)

MgCO3

0,288

Mg

(hořčík)

MgCO3

0,478

MgO

(oxid

 

 

 

hořečnatý)

SO42-

0,333

S

(síra)

 

1) 5 mg/kg u hnojiv obsahujicích pouze zinek jako součást určující typ.

2) jabulka 5.2 přílohy 5.1 vyhlášky 5,13/1994 Sb․, kterou se upravuji některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu.

3) 1 mg/kg pro substráty určené k pěstování zeleniny a ovoce.