Čekejte, prosím...
A A A
275/1998 Sb. znění účinné od 1. 11. 2017
změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 335/2017 Sb.

1.11.2017

 

vyhláškou č. 400/2004 Sb.

1.8.2004

 

vyhláškou č. 477/2000 Sb.

1.1.2001

 

275

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 12. listopadu 1998

o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků

 

 

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 16 písm. d) a e) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech):

§ 1

Odběr vzorků zemědělských půd

(1)

Půdní vzorky pro účely agrochemického zkoušení zemědělských půd se odebírají v období od 1. února do 31. května a v období od 1. července do 30. listopadu kalendářního roku.

(2)

Vzorek pro agrochemické zkoušení zemědělských půd se na zemědělské půdě odebírá výhradně sondovací tyčí, nejméně 30 vpichy rozmístěnými rovnoměrně po ploše pozemku se stejnou plodinou a jednotným hnojením.

(3)

Plocha a hloubka pro odběr jednoho vzorku agrochemického zkoušení zemědělských půd je v průměru

a)

u orné půdy v bramborářské a horské oblasti 7 ha a u orné půdy v řepařské a kukuřičné oblasti 10 ha. Odběr vzorku se provádí vždy na hloubku ornice, nejhlouběji však do hloubky 30 cm,

b)

u trvalých travních porostů v bramborářské a horské oblasti 7 ha a u travních porostů v řepařské a kukuřičné oblasti 10 ha. Odběr vzorku se provádí do hloubky 15 cm s tím, že drnová vrstva půdy se z použité sondovací tyče odstraňuje,

c)

u chmelnic 3 ha. Odběr vzorku se provádí do hloubky 40 cm s tím, že vrchní deseticentimetrová vrstva půdy se z použité sondovací tyče odstraňuje,

d)

u vinic 2 ha. Odběr vzorku se provádí odděleně z vrstev půdy do hloubky 30 cm a od 30 cm do 60 cm,

e)

u intenzivních sadů 3 ha. Odběr vzorku se provádí do hloubky 30 cm.

(4)

Monitoring zemědělských půd je tvořen sadou stálých monitorovacích ploch o velikosti 25 x 40 m. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ústav“) provádí odběr půdních vzorků z těchto ploch v pravidelných intervalech, a to ze dvou až tří horizontů v závislosti na kultuře. Základní interval pro vzorkování je 6 let. Ze všech monitorovacích ploch se odebírají 4 směsné půdní vzorky z každého horizontu.

(5)

Hloubka odběru půdních vzorků pro účely monitoringu zemědělských půd pro jednotlivé kultury

a)

u orné půdy se vzorky odebírají z ornice z hloubky 0 až 25 cm a z podorničí z hloubky 35 až 60 cm, přičemž přechodová vrstva mezi horizonty se z odběru vylučuje,

b)

u trvalých travních porostů se odběr provádí odděleně z vrstev půdy do 10 cm (poddrnová vrstva), přičemž svrchní drnová vrstva zeminy se z odběru odstraňuje, dále z vrstvy 11 až 25 cm a vrstvy 26 až 40 cm,

c)

u ovocných sadů a vinic se odebírá vzorek do hloubky 30 cm a druhý z hloubky 31 až 60 cm,

d)

u chmelnic se z odběru vylučuje svrchních 10 cm půdy a vzorek se odebírá z hloubky 11 až 40 cm a druhý z hloubky 41 až 60 cm.

(6)

Podrobnosti metod odběru vzorků ústav zveřejňuje na svých internetových stránkách.

Zjišťované vlastnosti zemědělských půd

§ 2

(1)

V půdních vzorcích pro agrochemické zkoušení zemědělských půd se zjišťuje

a)

půdní reakce, obsah uhličitanů a potřeba vápnění,

b)

obsah přístupného fosforu, draslíku, hořčíku a vápníku,

c)

kationtová výměnná kapacita součtovou metodou.

(2)

V půdních vzorcích z pozemků, kde jsou zvýšené nároky na odběr stopových prvků, se dále výběrově zjišťuje obsah mědi, zinku, manganu, železa, boru a molybdenu.

(3)

V půdních vzorcích z vybraných zájmových oblastí a intenzivně obhospodařovaných oblastí se výběrově stanovují parametry charakterizující organickou hmotu půdy.

(4)

Agrochemické zkoušení zemědělských půd a sledování rizikových prvků a rizikových látek zahrnuje

a)

zjišťování výsledků chemických rozborů jednotlivých zkoušených pozemků, včetně průměrných hodnot těchto výsledků,

b)

agronomické zhodnocení stavu jednotlivých zkoušených pozemků,

c)

zhodnocení vývoje agrochemických vlastností zkoušených zemědělských půd průběžně a za období 6 let,

d)

zjišťování aktuálního stavu kontaminace zemědělských půd, včetně vedení seznamu kontaminovaných pozemků,

e)

zjišťování a hodnocení průběžných výsledků monitoringu zemědělských půd se zaměřením na ochranu potravního řetězce před vstupy nežádoucích látek.

(5)

V případech stanovených zákonem o hnojivech agrochemické zkoušení zemědělských půd zahrnuje rovněž mikrobiologické a fyzikální rozbory.

(6)

V půdních vzorcích z monitoringu zemědělských půd a z pozemků s rizikem vstupu nežádoucích látek do potravního řetězce nebo hrozí-li poškození půdní úrodnosti, sleduje ústav vybrané rizikové prvky a rizikové látky uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce. Podle konkrétního rizika ústav posuzuje a vyhodnocuje i jiné parametry než uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 3

(1)

Pro chemické, fyzikální a mikrobiologické rozbory zemědělských půd se používají metody uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(2)

Pověřená osoba provádějící chemické rozbory půdních vzorků, pokud tyto rozbory nezajišťuje ústav, předá protokol o výsledcích rozborů ústavu ve formátu předepsaném ústavem do 1 měsíce po převzetí vzorků, protokolu o odběru vzorků a mapových podkladů.

(3)

Kritéria pro hodnocení výsledků chemických rozborů zemědělských půd jsou uvedena v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 4

Odběr půdních vzorků lesních pozemků

(1)

Z každého odběrového místa se minimálně odebere organická vrstva složená ze 3 horizontů (opad, fermentační a humusový horizont) z plochy 25 x 25 cm. Odběr se provádí kvantitativně až k rozhraní s minerální půdou.

(2)

Z minerální půdy se odebere ze stejného místa odděleně minimálně vzorek z hloubky do 10 cm a z hloubky od 10 cm do 40 cm.

(3)

Odebrané půdní vzorky včetně charakteristiky odběrového místa (souřadnice, popis porostu a stanovištních podmínek v místě odběru) se předávají ústavu k analýze.

§ 5

Zjišťované půdní vlastnosti lesních pozemků

(1)

Rozborem půdních vzorků se stanoví

a)

v organických horizontech váhové množství organické vrstvy, půdní reakce (pH), organická hmota půdy, fosfor, draslík, vápník a hořčík, případně další půdní vlastnosti, vyžadují-li to místní podmínky,

b)

v minerálních horizontech půdní reakce (pH), oxidovatelný uhlík, celkový dusík, přístupné živiny a případně další půdní vlastnosti, vyžadují-li to místní podmínky.

(2)

Pro chemické, fyzikální a mikrobiologické rozbory lesních pozemků se používají metody uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1999.

Ministr:

Ing. Fencl v. r.

Příloha č. 1

Rizikové prvky a rizikové látky sledované při agrochemickém zkoušení zemědělských půd a monitoringu zemědělských půd

1. Rizikové prvky a látky sledované při agrochemickém zkoušení zemědělských půd a při ohrožení kvality zemědělské půdy

 

As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, V, Zn

Polycyklické aromatické uhlovodíky - stanoveny jako součet 12 individuálních uhlovodíků: [naftalen, fenantren, antracen, fluoranten, pyren, benzo(a)antracen, chrysen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-cd) pyren]

Polychlorované bifenyly (PCB) Persistentní organochlorové pesticidy

Polychlorované dibenzodioxiny (PCDD) a dibenzofurany (PCDF) [suma PCDD a PCDF vyjádřená v toxických ekvivalentech Světové zdravotnické organizace (WHO) za použití WHO-TEF (toxických ekvivalenčních faktorů), 2005]

C10-C40

 

2. Parametry sledované při monitoringu půd

 

objemová vlhkost, objemová hmotnost redukovaná, pórovitost, maximální kapilární vodní kapacita, vzdušná kapacita, zrnitost

Rizikové prvky: As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, V, Zn, Hg Přístupné živiny: P, K, Mg, Ca a pH Přístupné mikroelementy: B, Mn, Zn, Cu, Fe

Stanovení organické hmoty půdy (Cox, Ctot, Ntot, glomalin, případně další markery) Dusík minerální Sorpční kapacita půdy Mikrobiologický rozbor

Polycyklické aromatické uhlovodíky - stanoveny jako součet 16 individuálních uhlovodíků: [naftalen, acenaftylen, acenaften, fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, pyren, benzo(a)antracen, chrysen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, dibenzo(ah)antracen, benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-cd)pyren] Polychlorované bifenyly (PCB) Perzistentní organochlorové pesticidy Rezidua pesticidů C10-C40

Příloha č. 2

Metody používané pro chemické, fyzikální a mikrobiologické rozbory zemědělských půd a lesních pozemků

Číslo postupu ústavu1

Název postupu

10600.1

Stanovení obsahu reziduí pesticidů metodou LC-MS

10610.1

Stanovení obsahu reziduí pesticidů metodou GC-MS

30010.1

Úprava půdních vzorků pro fyzikálně-chemické rozbory

30011.1

Úprava čerstvých půdních vzorků

30012.1

Úprava půdních vzorků lyofilizací

30013.1

Úprava půdních vzorků pro stanovení organických kontaminantů

30020.1

Stanovení vlhkosti gravimetricky

30030․1

Orientační stanovení obsahu uhličitanů

30033.1

Kvantitativní stanovení obsahu uhličitanů gravimetricky

30040.1

Stanovení výměnného pH půd extrakcí 0,01 M CaCI2

30068.1

Příprava půdního extraktu podle Mehlicha 3

30071.1

Stanovení vápníku a hořčíku v extraktu podle Mehlicha 3 metodou FAAS

30072.1

Stanovení fosforu v extraktu podle Mehlicha 3 spektrofotometricky

30073.1

Stanovení draslíku v extraktu podle Mehlicha 3 metodou FAES

30074.1

Analýza extraktu podle Mehlicha 3 metodou ICP-OES

30180.1

Stanovení potenciální kationtové výměnné kapacity podle Mehlicha

30181.1

Stanovení výměnného sodíku a draslíku v sorpčním komplexu půdy podle Mehlicha

30182.1

Stanovení výměnného hořčíku a vápníku v sorpčním komplexu půdy podle Mehlicha

30210.1

Stanovení kationtové výměnné kapacity součtovou metodou

30230.1

Příprava extraktu pro stanovení aktuální kationtové výměnné kapacity a výměnných kationtů

30234.1

Stanovení výměnné acidity titrací

30235.1

Výpočet aktuální kationtové výměnné kapacity a stupně nasycení

30236.1

Stanovení výměnných kationtů metodou ICP-OES

30240.1

Stanovení obsahu skeletu

30250.1

Stanovení zrnitostního složení

30260.1

Orientační určení druhu půdy hmatovou zkouškou

30270.1

Stanovení fyzikálních vlastností půd

30280.1

Příprava půdního extraktu DTPA-TEA

30282.1

Analýza půdního extraktu DTPA-TEA (podle Lindsaye a Norvella) metodou ICP-OES

30290.1

Příprava půdního extraktu vodou za varu (podle Bergera a Truoga)

30292.1

Stanovení boru metodou ICP-OES

30300.1

Příprava půdního extraktu AO-OA

30350.1

Extrakce půd lučavkou královskou

30360.1

Extrakce půd 2M kyselinou dusičnou

30460.1

Stanovení rtuti na přístroji AMA-254

30500.1

Analýza mineralizátů metodou ICP-OES

30600.1

Extrakce půd 1M roztokem dusičnanu amonného

30630.1

Analýza půdního extraktu metodou ICP-MS

30660.1

Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) metodou HPLC

30670.1

Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) metodou GC-MS/MS

30680.1

Stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB) metodou GC-MS/MS

30690.1

Stanovení organochlorových pesticidů (OCP) metodou GC-MS/MS

30720.1

Stanovení obsahu minerálního oleje (NEL) metodou GC/FID

30930.1

Příprava vzorků a extrakce pro stanovení dusičnanového a amonného dusíku

30932.1

Stanovení dusičnanového dusíku metodou UV spektrofotometrie

30936.1

Stanovení amonného dusíku spektrofotometricky

30980.2

Stanovení obsahu COX, CTOT, NTOT a glomalinu metodou NIRS

31050.1

Měření bazální respirace, substrátem indukované respirace a respiračních růstových křivek systémem OxiTop

31080.1,30934.1

Krátkodobá nitrifikační aktivita (SNA)

 

1 Jednotné pracovní postupy - Analýza půdy, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno

Příloha č. 3

Kritéria pro hodnocení výsledků chemických rozborů zemědělských půd

1. Kritéria hodnocení obsahu fosforu, draslíku a hořčíku (Mehlich III)

 

Orná půda

obsah

FOSFOR (mg.kg-1

DRASLÍK (mg.kg1)

HOŘČÍK (mg.kg -1

 

 

půda

půda

 

SP1)

ICP-OES2)

lehká

střední

těžká

lehká

střední

těžká

nízký

do 50

do 55

do 100

do 105

do 170

do 80

do 105

do 120

vyhovující

51-80

56-85

101-160

106-170

171-260

81-135

106-160

121-220

dobrý

81-115

86-125

161-275

171-310

261-350

136-200

161-265

221-330

vysoký

116-185

126-200

276-380

311-420

351-510

201-285

266-330

331-460

velmi vysoký

nad 185

nad 200

nad 380

nad 420

nad 510

nad 285

nad 330

nad 460

 

Trvalé travní porosty

obsah

FOSFOR (mg.kg -1

DRASLÍK (mg.kg -1

HOŘČÍK (mg.kg -1

 

 

půda

půda

 

SP

ICP-OES

lehká

střední

těžká

lehká

střední

těžká

nízký

do 25

do 25

do 70

do 80

do 110

do 60

do 85

do 120

vyhovující

26-50

26-55

71-150

81-160

111210

61-90

86-130

121170

dobrý

51-90

56-100

151-240

161-250

211-300

91-145

131-170

171-230

vysoký

91-150

101-165

241-350

25-1400

30-1470

146-220

171-245

231-310

velmi vysoký

nad 150

nad 165

nad 350

nad 400

nad 470

nad 220

nad 245

nad 310

 

Sady a vinice (speciální kultury)

obsah

FOSFOR (mg.kg-1

DRASLÍK (mg.kg -1

HOŘČÍK (mg.kg-1

půda

půda

SP

ICP-OES

lehká

střední

těžká

lehká

střední

těžká

nízký

do 55

do 60

do 100

do 125

do 180

do 80

do 105

do 170

vyhovující

56-100

61-110

10-1220

126-250

181-310

81-180

106-225

171-300

dobrý

101-170

111-185

221-340

251-400

311-490

181-320

226-365

301-435

vysoký

171-245

186-265

341-500

401-560

491-680

321-425

366-480

436-580

velmi vysoký

nad 245

nad 265

nad 500

nad 560

nad 680

nad 425

nad 480

nad 580

 

Chmelnice

obsah

FOSFOR (mg.kg-1

DRASLÍK (mg.kg-1

HOŘČÍK (mg.kg -1

půda

půda

SP

ICP-OES

lehká

střední

těžká

lehká

střední

těžká

nízký

do 155

do 170

do 170

do 220

do 290

do 135

do 160

do210

vyhovující

156-220

171-240

171-275

221-370

291-400

136-210

161-250

211-300

dobrý

221-290

241-315

276-400

371-515

401-570

211-300

251-350

301-395

vysoký

291-390

316-425

401-560

516-650

571-680

301-400

351-460

396-530

velmi vysoký

nad 390

nad 425

nad 560

nad 650

nad 680

nad 400

nad 460

nad 530

 

1)stanovení spektrofotometricky

2)stanovení metodou ICP-OES

 

2. Kritéria pro hodnocení obsahu uhličitanů v půdách

% uhličitanů

hodnocení obsahu uhličitanů

0

žádný

0,1-0,5

nízký

0,6-3,0

střední

3,1-5,0

vysoký

nad 5,0

velmi vysoký

 

3. Kritéria pro hodnocení půdní reakce

hodnota pH

půdní reakce

do 4,5

extrémně kyselá

4,0-5,0

sune kyselá

5,1-5,5

kyselá

5,6-6,5

slabě kyselá

6,6-7,2

neurální

7,3-77

alkalická

nad 7,7

silně alkalická

 

4. Potřeba vápnění

 

Orná půda a ovocné sady

lehká půda

střední půda

těžká půda

PH

t CaO.ha-1

PH

t CaO.ha1)

PH

t CaO.ha-1

do 4,4

1,20

do 4,5

1,50

do 4,5

1,70

4,6-5,0

0,80

4,6-5,0

1,00

4,6-5,0

1,25

5,1-5,5

0,60

5,1-5,5

0,70

5,1-5,5

0,85

5,6-5,7

0,30

5,6-6,0

0,40

5,6-6,0

0,50

 

 

6,1-6,5

0,20

6,1-6,5

0,25

 

 

 

 

6,6-6,7

0,20

 

Trvalé travní porosty

lehká půda

střední půda

těžká půda

PH

t CaO.ha1

PH

t CaO.ha1

PH

t CaO.ha1

do 4,5

0,50

do 4,5

0,70

do 4,5

0,90

4,6-5,0

0,30

4,6-5,0

0,50

4,6-5,0

0,70

 

Vinice

lehká půda

střední půda

těžká půda

PH

t CaO.ha1

PH

t CaO.ha1

PH

t CaO.ha1

do 4,5

0,60

do 4,5

1,00

do 4,5

1,30

4,6-5,0

0,45

4,6-5,0

0,70

4,6-5,0

0,90

5,1-5,5

0,30

5,1-5,5

0,50

5,1-5,5

0,60

5,6-6,0

0,20

5,6-6,5

0,30

5,6-6,5

0,40

 

 

 

 

6,6-6,9

0,20

 

Chmelnice

pH

lehká půda

střední půda

těžká půda

t CaO.ha1

do 4 5

0,60

1,00

1,30

4,6-5,0

0,45

0,70

0,90

5,1-5,5

0,30

0,50

0,60

5,6-6,5

0,20

0,30

0,40

6,6-6,9

0,20

0,20

0,20

Příloha č. 4

zrušena

Příloha č. 5

zrušena

Příloha č. 6

zrušena

Příloha č. 7

zrušena

Příloha č. 8

zrušena