Čekejte, prosím...
A A A
29/1998 Sb. znění účinné od 1. 1. 1997

29

 

SDĚLENÍ

 

Ministerstva zahraničních věcí

 

 

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že na Společném zasedání znalců Mezinárodního železničního řádu pro přepravu nebezpečného zboží (RID) a Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), které se konalo v Ženevě ve dnech 16. - 20. září 1996, byly přijaty změny a doplňky Přílohy I - Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží (RID) Přípojku B - Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží (CIM) k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), přijaté v Bernu dne 9. května 1980.1)

 

Změny a doplňky Přílohy I - Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží Přípojku B vstoupily v platnost dnem 1. ledna 1997 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku.

 

Český překlad úplného znění Přílohy I - Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží se vyhlašuje současně.

 

Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)

Přípojek B - Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní

železniční přepravě zboží (CIM)

Text přílohy je vzhledem k jeho velkému rozsahu uveden pouze v aktualizovaném znění

 

Poznamky pod čarou:

1)Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) ze dne 9. května 1980 včetně pozdějších změn a doplňků byla vyhlášena pod č. 8/1985 Sb., č. 61/1991 Sb․, č. 251/1991 Sb. a č. 274/1996 Sb.