Čekejte, prosím...
A A A
10/1999 Sb. znění účinné od 15. 6. 1999 do 31. 12. 2009
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 40/2009 Sb.

1.1.2010

nařízením č. 114/1999 Sb.

15.6.1999

10

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 16. prosince 1998,

kterým se zrušuje nařízení vlády č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví,

ve znění pozdějších předpisů, a kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy

 

Vláda nařizuje podle čl. 67 odst. 1 Ústavy České republiky a podle § 195 odst. 2 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 167/1998 Sb.:

§ 1

(1)

Zrušuje se:

1.

Nařízení vlády č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví.

2.

Nařízení vlády č. 182/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví.

3.

Nařízení vlády č. 33/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění nařízení vlády č. 182/1990 Sb.

4.

Nařízení vlády č. 278/1993 Sb․, kterým se mění nařízení vlády č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění nařízení vlády č. 182/1990 Sb. a nařízení vlády č. 33/1992 Sb.

(2)

Na fyzické a právnické osoby, které do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení podléhaly režimu nařízení vlády č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění pozdějších předpisů, se vztahují dosavadní právní předpisy, a to do dne, kdy tyto osoby splní ve lhůtách stanovených zvláštním právním předpisem1 povinnosti, které jsou v tomto zvláštním právním předpise stanoveny.

§ 2

zrušen

§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

 

Ministr zdravotnictví:

MUDr. David, CSc. v. r.Poznámky pod čarou:

§ 31 zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů.

Poznámky pod čarou:
1

§ 31 zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů.