Čekejte, prosím...
A A A
114/1999 Sb. znění účinné od 19. 12. 2003 do 31. 12. 2009
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 40/2009 Sb.

1.1.2010

zrušeno

nařízením č. 444/2003 Sb.

19.12.2003

nařízením č. 40/2002 Sb.

1.2.2002

114

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 10. května 1999,

kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy, nakažlivé choroby a škůdce

 

Vláda nařizuje k provedení § 195 odst. 2 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 167/1998 Sb.:

§ 1

(1)

Za jedy ve smyslu § 187, 187a188 trestního zákona, nejde-li o léčiva,1 se považují

a)

chemické látky uvedené v příloze č. 1 (dále jen "látky"),

b)

chemické přípravky, které obsahují nejméně 7 % látky.

(2)

Za nakažlivé lidské choroby ve smyslu § 189190 trestního zákona se považují choroby uvedené v příloze č. 2.

(3)

Za nakažlivé choroby domácích nebo jiných hospodářsky důležitých zvířat ve smyslu § 191 trestního zákona se považují choroby uvedené v příloze č. 3.

(4)

Za nakažlivé choroby nebo škůdce užitkových rostlin ve smyslu § 192 trestního zákona se považují choroby a škůdci uvedení v příloze č. 4.

§ 2

Nařízení vlády č. 10/1999 Sb․, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy, se mění takto:

§ 2 a přílohy č. 1 a 2 se zrušují.

§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

 

Ministr zdravotnictví:

MUDr. David, CSc. v. r.

 

Ministr průmyslu a obchodu:

doc. Ing. Grégr v. r.

 

Ministr zemědělství:

Ing. Fencl v. r.

 

Ministr životního prostředí:

RNDr. Kužvart v. r.Poznámky pod čarou:

Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů.

Poznámky pod čarou:
1

Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů.