Čekejte, prosím...
A A A
121/1999 Sb. znění účinné od 24. 6. 1999 do 11. 11. 2000

121

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitra

ze dne 9. června 1999,

kterou se mění vyhláška č. 51/1998 Sb., kterou se stanoví předpoklady pro výkon funkcí

vyžadujících zvláštní odbornou způsobilost v okresních úřadech a obecních

úřadech (vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti)

 

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 61a zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 302/1992 Sb., podle § 16 odst. 1 zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona č. 18/1997 Sb., v dohodě s příslušnými ústředními orgány státní správy:

Čl. I

Ve vyhlášce č. 51/1998 Sb․, kterou se stanoví předpoklady pro výkon funkcí vyžadujících zvláštní odbornou způsobilost v okresních úřadech a obecních úřadech (vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti), se v § 3 na konci nahrazuje tečka čárkou a doplňuje se písmeno x), které zní:

x) nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky.“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:

PhDr. Grulich v. r.