Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

128/1999 Sb. znění účinné od 1. 9. 1999

128

 

 

ZÁKON

 

ze dne 9. června 1999,

 

kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě,

ve znění pozdějších předpisů

 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb. a zákona č. 169/1993 Sb., se mění takto:

 

1.

V § 3 se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

"j)

práce na zpřístupnění starých a opuštěných důlních děl a práce na jejich udržování v bezpečném stavu․".

 

2.

V § 44 odst. 1 se částka "100 000 Kčs" nahrazuje částkou "1 000 000 Kč".

 

3.

V § 44 odst. 4 se částka "5 000 Kčs" nahrazuje částkou "50 000 Kč".

 

4.

V § 44 odst. 6 se částka "200 Kčs" nahrazuje částkou "2 000 Kč".

 

5.

V § 44 se doplňuje odstavec 12, který včetně poznámky pod čarou č. 20a) zní:

"(12) Orgán státní báňské správy, který pokutu uložil v prvním stupni, ji vybírá a vymáhá podle zákona o správě daní a poplatků.20a)

 

20a) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.".

Čl. II

Přechodné ustanovení

Jestliže k porušení povinností, za které lze pokutu uložit, došlo před nabytím účinnosti tohoto zákona, uloží se pokuta ve výši podle dosavadních předpisů.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce po dni vyhlášení.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.