Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

129/1999 Sb. znění účinné od 1. 5. 2004

čl. III nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2000.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 237/2004 Sb.

1.5.2004

zákonem č. 354/2003 Sb.

1.1.2004

129

 

ZÁKON

ze dne 23. června 1999,

kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších

předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,

a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

zrušen

Čl. II

zrušen

Čl. III

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb. a zákona č. 63/1999 Sb., se mění takto:

1.

V § 16 odstavec 1 zní:

"(1) Daň ze základu daně sníženého o nezdanitelnou část základu daně (§ 15) a odpočitatelné položky od základu daně (§ 34) zaokrouhleného na celá sta Kč dolů činí:

 

Základ daně

Daň

Ze základu přesahujícího

od Kč

do Kč

0

102 000

15 %

 

102 000

204 000

15 300 + 20 %

102 000 Kč

204 000

312 000

35 700 + 25 %

204 000 Kč

312 000

a více

62 700 + 32 %

312 000 Kč․".

 

 

2.

V § 21 odstavec 1 zní:

"(1) Sazba daně s výjimkou uvedenou v odstavcích 2 a 4 činí 31 % ze základu daně sníženého o položky podle § 34 a § 20 odst. 7 a 8 a zaokrouhleného na celé tisíce korun dolů.".

 

3.

V § 36 odst. 2 písm. a) se slova "25 %" nahrazují slovy "15 %".

Čl. IV

Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), se mění takto:

1.

V § 9 odst. 1 se doplňuje druhá věta, která zní:*1"Denaturace musí být provedena za přítomnosti pověřeného zaměstnance finančního úřadu, pokud finanční úřad nerozhodne jinak.".

 

2.

V § 9 odst. 4 se doplňuje druhá věta, která zní:

"Záznam o denaturaci potvrdí finanční úřad.".

 

3.

V § 12 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

"(5) Ministerstvo financí může povolení vydané podle odstavce 1 zrušit nebo změnit, dojde-li ke změně okolností, za kterých bylo vydáno.".

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

 

4.

V § 17 odst. 1 písm. d) se za slova "v § 4 odst. 3" vkládají slova ", § 9 odst. 1".

Čl. V

Daňová povinnost u spotřebních daní vzniklá přede dnem účinnosti tohoto zákona se řídí dosavadními právními předpisy.

Čl. VI

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1999, s výjimkou čl. III, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2000.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.Poznámky pod čarou:

Poznámka redakce

Původní text zněl: "1. V § 9 odst. 2 se doplňuje druhá věta, která zní:"

Poznámky pod čarou:
*1

Poznámka redakce

Původní text zněl: "1. V § 9 odst. 2 se doplňuje druhá věta, která zní:"