Čekejte, prosím...
A A A
160/1999 Sb. znění účinné od 23. 7. 1999 do 13. 3. 2000

160

 

ZÁKON

ze dne 30. června 1999,

kterým se mění zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných

informačních prostředcích, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 81/1966 Sb․, o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích, ve znění zákona č. 84/1968 Sb., zákona č. 127/1968 Sb., zákonného opatření č. 99/1969 Sb. a zákona č. 86/1990 Sb., se mění takto:

 

1.

V § 13 se odstavec 3 zrušuje.

 

2.

V § 14 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.