Čekejte, prosím...
A A A
245/1999 Sb. znění účinné od 10. 11. 1999

245

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravedlnosti

ze dne 21. října 1999,

 

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád

pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád)

 

Ministerstvo spravedlnosti stanoví po vyjádření České advokátní komory podle § 52 odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, (dále jen "zákon"):

Čl. I

Vyhláška č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád), se mění takto:

 

1.

V § 4 odst. 1 se za slova "v § 5 odst. 1 písm. c) zákona" vkládají slova "nebo v § 7 odst. 3 věta druhá zákona".

 

2.

V § 8 odst. 2 se za první větu vkládá tato věta: "Prospěchovým stupněm "advokátní zkoušku složil výtečně" lze však hodnotit pouze uchazeče, který byl hodnocen prospěchovým stupněm "prospěl výtečně" alespoň ve třech oborech.".

 

3.

§ 9 zní:

" § 9

 

Uchazeč, který zkoušku nesložil, avšak byl hodnocen alespoň ve třech oborech nejméně prospěchovým stupněm "prospěl", vykoná opakovanou zkoušku podle § 7 odst․ 2 zákona pouze v oborech, ve kterých byl při předchozí zkoušce hodnocen prospěchovým stupněm "neprospěl". Druhá opakovaná zkouška se však koná ze všech oborů.".

 

4.

V § 13 odstavec 3 zní:

 

"(3) Doba trvání uznávací zkoušky nemá přesáhnout dvě hodiny. Cizím jazykem, ve kterém lze uznávací zkoušku vykonat, se rozumí jazyk anglický, francouzský nebo německý.".

 

2.

V § 14 odst. 1 část věty za středníkem zní: "součástí přihlášky je volba cizího jazyka, ve kterém uchazeč hodlá zkoušku vykonat ( § 13 odst. 3), pokud uchazeč uznávací zkoušku nevykoná v jazyce českém nebo slovenském.".

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:

JUDr. Motejl v. r.