Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

274/1999 Sb. znění účinné od 1. 12. 1999 do 22. 6. 2018

§ 12 odst. 11 nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001

274

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva obrany

ze dne 15. listopadu 1999,

kterou se stanoví druhy a kategorie vojenských vozidel, schvalování jejich technické způsobilosti,

provádění technických prohlídek vojenských vozidel a zkoušek technických zařízení vojenských vozidel

 

Ministerstvo obrany v dohodě s Ministerstvem dopravy a spojů stanoví podle § 32 odst. 3 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky:

ČÁST PRVNÍ

DRUHY A KATEGORIE

VOJENSKÝCH VOZIDEL (§ 1-10)

§ 1

Druhy vojenských vozidel,

vojenských nástaveb a vojenských pracovních strojů

(1)

Vojenská vozidla jsou vojenská bojová vozi-dla, vojenská zabezpečovací vozidla a vojenská zvláštní vozidla. Tato vozidla jsou určena k zabezpečení úkolů vojenských útvarů, vojenských zařízení a vojenských záchranných útvarů ozbrojených sil České republiky1 (dále jen "ozbrojené síly") a jsou registrována pod vojenskou poznávací značkou. Technickou způsobilost vojenských vozidel schvaluje Vojenská policie.2

(2)

Vojenským bojovým vozidlem se rozumí vozidlo, které je vyrobené a určené k výcviku a plnění bojových úkolů ozbrojených sil.

(3)

Vojenským zabezpečovacím vozidlem se rozumí vozidlo, které je vyrobené a určené k výcviku a dopravnímu zabezpečení bojových úkolů v ozbrojených silách.

(4)

Vojenským zvláštním vozidlem se rozumí vozidlo, které je vyrobené a určené k výcviku a k plnění záchranářských, diagnostických, ženijních a speciálních úkolů ozbrojených sil.

(5)

Vojenská pevná nebo výměnná nástavba je konstrukční celek vozidla, který se vyrábí zpravidla u jiného výrobce odděleně od vojenského vozidla a je s ním kompletován v prvovýrobě nebo ve výrobě ve více stupních. Vojenská nástavba může být nákladní všeobecného účelu, nákladní speciální nebo speciální.

(6)

Vojenský pracovní stroj nesený je určen pro provádění specifikovaných prací nebo činností a lze jej namontovat na vozidlo k tomu určené a uzpůsobené.

(7)

Vojenský pracovní stroj samojízdný je určen pro provádění specifikovaných prací nebo činností a není určen pro přepravní a dopravní činnost.

(8)

Vojenský pracovní stroj vlečený je vozidlo bez vlastního zdroje pohonu a je určen pro provádění specifikovaných prací nebo činností, lze jej připojit za vozidlo k tomu určené a uzpůsobené a není určen pro přepravní a dopravní činnost.

§ 2

Vojenská vozidla, vojenské nástavby a vojenské pracovní stroje uvedené v § 1 musí z hlediska konstrukce, provedení a výbavy splňovat technické podmínky stanovené v části druhé až čtvrté této vyhlášky.

Kategorie vojenských vozidel

§ 3

Vojenská vozidla se dělí pro účely stanovení technických podmínek do těchto kategorií:

a)

kategorie vojenských bojových vozidel - VBV

1.

vojenské bojové vozidlo - pásový bojový prostředek VBV - PBP,

2.

vojenské bojové vozidlo - pásový speciální prostředek VBV - PSP,

3.

vojenské bojové vozidlo - kolový bojový prostředek VBV - KBP,

4.

vojenské bojové vozidlo - kolový speciální prostředek VBV - KSP,

b)

kategorie vojenských zabezpečovacích vozidel

1.

kategorie VL - motorová vozidla, která mají dvě nebo maximálně čtyři kola,

2.

kategorie VM - motorová vozidla určená pro přepravu osob, která mají nejméně čtyři kola,

3.

kategorie VN - motorová vozidla určená pro přepravu nákladů, která mají nejméně čtyři kola,

4.

kategorie VT - traktory,

5.

kategorie VO - přípojná vozidla,

c)

kategorie vojenských zvláštních vozidel - VZV zahrnuje ostatní vozidla, která nelze zařadit do kategorií VL, VM, VN, VT , VO a do kategorie VBV,

1.

vojenské zvláštní vozidlo - kolový záchranářský prostředek VZV - KZP,

2.

vojenské zvláštní vozidlo - pásový záchranářský prostředek VZV - PZP,

3.

vojenské zvláštní vozidlo - speciální prostředek VZV - SP.

§ 4

Vozidla kategorie VL

Do kategorie VL patří motorová vozidla

a)

kategorie VL1 - dvoukolové nebo tříkolové vojenské vozidlo s motorem se zdvihovým objemem válců do 50 cm3 nebo lehká čtyřkolka s maximální konstrukční rychlostí do 45 km . h-1, při jakémkoli druhu pohonu,

b)

kategorie VL2 - dvoukolové vojenské vozidlo bez postranního vozíku nebo s ním, s motorem se zdvihovým objemem válců přesahujícím 50 cm3 nebo s maximální konstrukční rychlostí přesahující 45 km . h-1, při jakémkoli druhu pohonu,

c)

kategorie VL3 - tříkolové vojenské vozidlo s koly umístěnými souměrně k podélné střední rovině nebo čtyřkolka jiná než VL1 s motorem se zdvihovým objemem válců převyšujícím 50 cm3 nebo s maximální konstrukční rychlostí převyšující 45 km . h-1, při jakémkoli druhu pohonu, jehož hmotnost je menší než 400 kg nebo 550 kg u vozidel určených k přepravě výstroje a výzbroje․

§ 5

Vozidla kategorie VM

Do kategorie VM patří motorová vozidla

a)

kategorie VM1 - jsou určena pro přepravu jen sedících osob, jejich výstroje a výzbroje, a která mají nejvýše osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče,

b)

kategorie VM2 - mají více než osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a jejichž celková hmotnost nepřevyšuje 5 000 kg, například midibus,

c)

kategorie VM3 - mají více než osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a jejichž celková hmotnost převyšuje 5 000 kg, například autobus.

§ 6

Vozidla kategorie VN

(1)

Do kategorie VN patří motorová vozidla

a)

kategorie VN1 - jejichž celková hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg,

b)

kategorie VN2 - jejichž celková hmotnost převyšuje 3 500 kg, avšak nepřevyšuje 12 000 kg,

c)

kategorie VN3 - jejichž celková hmotnost převyšuje 12 000 kg.

(2)

Do této kategorie se zahrnují též

a)

speciální automobily určené pro vykonávání určitých prací,

b)

tahače určené k tažení návěsů nebo přívěsů.

(3)

U tahače určeného ke spojení s návěsem se za hmotnost uvažovanou pro klasifikaci vozidla považuje hmotnost tahače v pohotovostním stavu zvětšená o hmotnost odpovídající maximálnímu statickému svislému zatížení, kterým působí návěs na tahač, a tam, kde to přichází v úvahu, zvětšená o maximální hmotnost vlastního nákladu tahače.

§ 7

Vozidla kategorie VT

Do kategorie VT patří vojenský traktor s koly nebo pásy, nejméně se dvěma nápravami, jehož funkce je dána tažnou silou, konstrukčně určený pro tažení, tlačení, nesení nebo pohon vojenských pracovních strojů nebo vojenských přípojných vozidel, s maximální konstrukční rychlostí mezi 6 až 45 km . h-1. Může být proveden pro přepravu doprovodné obsluhy.

§ 8

Vozidla kategorie VO

(1)

Vojenským přípojným vozidlem se rozumí vozidlo, které je určeno pro přepravu vojenského materiálu, případně osob, nemá vlastní zdroj pohonu a zpravidla nemá hnací nápravy. Je určeno k tažení motorovým vozidlem nebo tahačem, případně traktorem.

(2)

Do kategorie VO patří přípojná vozidla

a)

kategorie VO1 - s jednou nápravou, jejichž celková hmotnost nepřevyšuje 750 kg,

b)

kategorie VO2 - jejichž celková hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, pokud nepatří do kategorie VO1,

c)

kategorie VO3 - jejichž celková hmotnost převyšuje 3 500 kg, avšak nepřevyšuje 10 000 kg,

d)

kategorie VO4 - jejichž celková hmotnost převyšuje 10 000 kg.

(3)

Návěs je tažené vozidlo, jehož náprava nebo nápravy jsou umístěny za těžištěm vozidla při rovnoměrném rozložení nákladu a které je vybaveno spojovacím zařízením umožňujícím přenášet vodorovné a svislé síly na tažné vozidlo. Jedna nebo více náprav může být poháněna tažným vozidlem. Pro klasifikaci návěsů pro zařazení do příslušné kategorie je určující součet jeho povoleného zatížení náprav.

(4)

Přívěs je tažené vozidlo nejméně s jednou nápravou, vybavené spojovacím zařízením, které se může pohybovat svisle vzhledem k přívěsu a řídí směr přední nápravy nebo náprav a nepůsobí významným zatížením na tažné vozidlo. Jedna nebo více náprav může být poháněna tažným vozidlem.

(5)

Přívěs s centrální nápravou je tažené vozidlo vybavené tažným zařízením, které se nemůže pohybovat svisle vzhledem k přívěsu a mající nápravu nebo nápravy umístěny v blízkosti těžiště vozidla při rovnoměrném rozložení nákladu tak, aby na tažné vozidlo působilo jen malé statické svislé zatížení, a to nepřevyšující 10 % zatížení odpovídajícího celkové hmotnosti přívěsu nebo zatížení maximálně 10 kN, a to podle toho, která hodnota je menší.

(6)

Přípojná vozidla traktorů se dělí do těchto kategorií:

a)

kategorie VOT1 - jejichž celková hmotnost nepřevyšuje 1 500 kg,

b)

kategorie VOT2 - jejichž celková hmotnost převyšuje 1 500 kg, avšak nepřevyšuje 3 500 kg,

c)

kategorie VOT3 - jejichž celková hmotnost převyšuje 3 500 kg, avšak nepřevyšuje 6 000 kg,

d)

kategorie VOT4 - jejichž celková hmotnost převyšuje 6 000 kg.

§ 9

Vozidla kategorie VBV

Do kategorie VBV patří bojová vozidla nebo jejich strojové spodky, která jsou pro tyto účely speciálně vyrobena a nelze je zařadit do kategorií VL, VM, VN, VT a VO nebo VZV,

a)

vojenské bojové vozidlo - pásový bojový prostředek VBV - PBP - je vozidlo na pásovém podvozku se zbraňovým kompletem, které slouží k vedení bojové činnosti,

b)

vojenské bojové vozidlo - pásový speciální prostředek VBV - PSP - je vozidlo na pásovém podvozku se speciální účelovou nástavbou, které neslouží k přímému vedení bojové činnosti,

c)

vojenské bojové vozidlo - kolový bojový prostředek VBV - KBP - je vozidlo na kolovém podvozku se zbraňovým kompletem, které slouží k vedení bojové činnosti,

d)

vojenské bojové vozidlo - kolový speciální prostředek VBV - KSP - je vozidlo na kolovém podvozku se speciální účelovou nástavbou, které neslouží k přímému vedení bojové činnosti.

§ 10

Vozidla kategorie VZV

Do kategorie VZV patří ostatní vojenská vozidla, která jsou pro tyto účely speciálně vyrobena a nelze je zařadit do kategorií VL, VM, VN, VT ,VO a VBV,

a)

vojenské zvláštní vozidlo - kolový záchranářský prostředek VZV - KZP - je vozidlo na kolovém podvozku, které slouží k provádění záchranářských prací,

b)

vojenské zvláštní vozidlo - pásový záchranářský prostředek VZV - PZP - je vozidlo na pásovém podvozku, které slouží k provádění záchranářských prací,

c)

vojenské zvláštní vozidlo - speciální prostředek VZV - SP - je vozidlo postavené na strojovém spodku vojenského zabezpečovacího vozidla nebo vojenského bojového vozidla, které slouží k provádění speciálních úkolů v rámci ozbrojených sil.

ČÁST DRUHÁ

SCHVALOVÁNÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI (§ 11-15)

§ 11

Všeobecná ustanovení

(1)

Technickou způsobilost vojenských vozidel schvaluje Vojenská policie, která rozhoduje o zařazení vojenského vozidla do příslušné kategorie a o způsobu a rozsahu schvalovacích zkoušek.

(2)

Schvalovací zkoušky se provádí u zkušebny pověřené Ministerstvem obrany (dále jen "ministerstvo") podle příslušných právních předpisů. V případě potřeby lze nařídit provedení specifických zkoušek u právnické osoby pověřené k provádění homologačních a schvalovacích zkoušek vozidel podle zvláštního právního předpisu.3

(3)

Náklady spojené se schválením technické způsobilosti vojenského vozidla hradí dodavatel vojenského vozidla (dále jen "dodavatel").

§ 12

Schvalování technické způsobilosti

vojenského vozidla

(1)

Schválení technické způsobilosti vojenského vozidla se provádí podle konečného provedení prototypu nebo vojenského vozidla z ověřovací série nebo dovezeného vzorku vojenského vozidla, příslušné technické dokumentace a žádosti dodavatele.

(2)

Dodavatel k žádosti o schválení technické způsobilosti vojenského vozidla, která obsahuje základní údaje o dodavateli a o vojenském vozidle, předkládá dále

a)

celkový technický popis vojenského vozidla,

b)

základní technické údaje o vojenském vozidle, včetně stanovení užitečné a celkové hmotnosti a povoleného zatížení náprav,

c)

schéma elektrické instalace vojenského vozidla,

d)

schéma brzdové soustavy vojenského vozidla,

e)

schéma vzduchové (hydraulické) soustavy vojenského vozidla,

f)

seznam výbavy a výstroje (výzbroje) vojenského vozidla,

g)

příručku pro řidiče (návod pro obsluhu a údržbu),

h)

stanovené seřizovací a další hodnoty,

i)

hodnoty geometrie řízení,

j)

kopie homologačních protokolů,

k)

doporučující vyjádření materiálového hospodáře (uživatele) k předpokládanému počtu vojenských vozidel nakupovaných ministerstvem v daném roce, popřípadě v době platnosti schválení technické způsobilosti, k předpokládanému zařazení vojenského vozidla do ozbrojených sil a ke způsobu provozování vojenského vozidla po zavedení do ozbrojených sil.

(4)

Vojenská policie může požadovat další doklady a technickou dokumentaci podle upřesnění.

(5)

Ke schválení technické způsobilosti vojenského bojového vozidla nebo vojenského zvláštního vozidla předkládá dodavatel dokumentaci na základě upřesnění Vojenské policie, podle druhu a určení vojenského vozidla.

(6)

K ověření technických a provozních paramet-rů dodavatel poskytuje zkušební organizaci určené ministerstvem na dobu nutnou k provedení zkoušek vojenské vozidlo, které má být schváleno. Vojenská policie může vyžadovat provedení dalších zkoušek, včetně jízdních a provozních, a stanovit upřesňující podmínky pro jejich provedení.

(7)

Vojenská policie zahájí řízení o schvalování technické způsobilosti vojenského vozidla, jeho součástí, vybavení a příslušenství dnem, kdy byla Vojenské policii doručena žádost, která splňuje požadované náležitosti a která je doložena požadovanými doklady. Vojenská policie rozhodne o žádosti ve lhůtě 90 dnů od zahájení řízení nebo do 30 dnů od obdržení výsledků schvalovacích zkoušek.

(8)

Vojenská policie schválí technickou způsobilost vojenského vozidla za předpokladu

a)

splnění stanovených technických podmínek,

b)

kladného výsledku schvalovacích zkoušek u pověřené zkušebny, popřípadě u právnické osoby pověřené k provádění homologačních a schvalovacích zkoušek vozidel podle zvláštního právního předpisu.3

(9)

Vojenská policie na základě schválení technické způsobilosti vojenského vozidla vydá dodavateli osvědčení o technické způsobilosti vojenského vozidla, vojenské nástavby nebo vojenského pracovního stroje. Zároveň vystaví základní technický popis vojenského vozidla, vojenské nástavby nebo vojenského pracovního stroje.

(10)

Technická způsobilost vojenského vozidla, vojenské nástavby nebo vojenského pracovního stroje pro potřeby ozbrojených sil se uděluje zpravidla na 1 rok, nejdéle však na 3 roky. Stanovená doba platnosti technické způsobilosti se zapíše do osvědčení o technické způsobilosti vojenského vozidla, vojenské nástavby nebo vojenského pracovního stroje. Tuto lze prodloužit na základě žádosti dodavatele a za podmínek stanovených Vojenskou policií, a to včetně doplňkových zkoušek.

(11)

Každé vojenské vozidlo odpovídající schválenému vojenskému vozidlu musí mít dodavatelem vystaven technický průkaz vojenského vozidla, kde je zápisem potvrzena shodnost vojenského vozidla se schváleným vojenským vozidlem. Technický průkaz vojenského vozidla a osvědčení o technickém průkazu vozidla ozbrojených sil jsou tiskopisy stanovené a vydávané Vojenskou policií.

(12)

Způsob vyplňování osvědčení o technické způsobilosti vojenského vozidla, základního technického popisu vojenského vozidla a technického průkazu vojenského vozidla, s využitím příslušných kategorií vojenských vozidel podle § 3 až 10, je obdobný jako způsob stanovený zvláštním právním předpisem.3

(13)

Vojenská policie při schvalování technické způsobilosti vojenského vozidla rozhodne, zda vojenské vozidlo vzhledem ke své konstrukci a jízdním vlastnostem bude označeno tabulkou s vojenskou poznávací značkou, nebo kmenovým číslem a smluveným (věžovým) číslem.

§ 13

Schvalování přestavby vojenského vozidla

(1)

Přestavbou vojenského vozidla se rozumí změna některé jeho podstatné části mechanismu nebo konstrukce nebo taková úprava provozovaného vojenského vozidla, při níž došlo ke změně jeho

a)

podvozkové části (řízení, brzd apod.),

b)

celkové hmotnosti,

c)

rozměrů nad 5 %, nesmí být však překročeny maximální přípustné rozměry,

d)

obsaditelnosti, druhu a užití,

e)

druhu pohonu motoru (změna druhu pohonných hmot),

f)

druhu karoserie nebo nástavby.

(2)

Při přestavbě vojenského vozidla spočívající ve výměně motoru nebo přestavbě motoru podle odstavce 1, u něhož jsou hodnoty parametrů vnější výkonové charakteristiky nově instalovaného nebo pře-stavěného motoru vyšší nejméně o 11 % původních hodnot, lze přestavbu povolit pouze se souhlasem výrobce vojenského vozidla.

(3)

Jestliže u vojenského vozidla byla provedena přestavba podle odstavce 1, musí být před jeho uvedením do provozu po této přestavbě opět schválena technická způsobilost přestavěné části vojenského vozidla. Při jejím schvalování se postupuje obdobně jako v § 12.

§ 14

Schvalování technické způsobilosti

nástavby vojenského vozidla

nebo vojenského pracovního stroje

(1)

Při schvalování technické způsobilosti vojenské nástavby nebo vojenského pracovního stroje se postupuje obdobně jako v § 12.

(2)

Při montáži schválené vojenské nástavby na vojenské vozidlo doplní výrobce dané nástavby potřebné údaje do technického průkazu vojenského vozidla vystaveného výrobcem strojového podvozku daného vojenského vozidla.

(3)

Vojenská nástavba nebo vojenský pracovní stroj, jejichž technická způsobilost byla samostatně schválena podle odstavce 1, mohou být použity jen na vojenském vozidle k tomuto účelu upraveném a schváleném a jako celek musí splňovat technické podmínky stanovené touto vyhláškou.

§ 15

Schvalování technické způsobilosti

součástí a příslušenství vojenského vozidla

(1)

Samostatnému schválení technické způsobilosti nepodléhá příslušenství, které je s vojenským vozidlem schváleno v rámci schváleného vojenského vozidla.

(2)

Doplňkovým příslušenstvím a výbavou se rozumí technický celek, ústrojí nebo díl vojenského vozidla, kterým je vojenské vozidlo opatřeno nad rámec jeho schválení a provedení a jehož použití na vojenském vozidle není povinně předepsáno mezinárodními předpisy, vojenskými normami nebo touto vyhláškou a které při provozu vojenského vozidla ovlivňují jeho aktivní a pasivní bezpečnost a životní prostředí. U doplňkového příslušenství a výbavy, které jsou samostatně homologovány podle zvláštního právního předpisu,4 Vojenská policie schválí jejich užití, umístění nebo zabudování na vojenském vozidle.

(3)

Vojenská policie schvaluje typ doplňkového příslušenství a výbavy vojenského vozidla podle odstavce 2 na žádost výrobce z hlediska jeho funkce, tvaru, zapojení, zástavby a podobně podle předložených vzorků a příslušné dokumentace.

(4)

K žádosti o schválení technické způsobilosti doplňkového příslušenství a výbavy vojenského vozi-dla výrobce předkládá

a)

celkový technický popis výrobku včetně jeho vyobrazení,

b)

výkresovou dokumentaci (sestava s kusovníkem),

c)

další technickou dokumentaci podle povahy a účelu výrobku (funkční schéma, elektrické schéma apod.),

d)

dokumentaci dodávanou s každým výrobkem, která musí obsahovat účel použití výrobku, návod k jeho montáži, schéma elektrického zapojení vlastního výrobku a jeho připojení k elektrickému systému vojenského vozidla, návod na obsluhu a údržbu, seznam záručních a pozáručních opraven nebo servisů,

e)

protokoly o technických zkouškách pro schválení technické způsobilosti provedených pověřenou zkušebnou,

f)

homologační protokol pověřené homologační zkušebny, pokud výrobek podléhá homologaci podle příslušných zvláštních právních předpisů,4

g)

prohlášení o tom, že výrobek splňuje technické podmínky stanovené touto vyhláškou, a pokud žádá výjimku z některých podmínek, pak její specifikaci se zdůvodněním,

h)

v případě dováženého výrobku doklad výrobce o shodnosti výrobku se schváleným (homologovaným) typem,

i)

návrh umístění schvalovací značky a štítku nebo dalšího značení výrobku.

Vojenská policie může požadovat předložení další technické dokumentace, zejména podrobných výkresů a výpočtů, stanoviska orgánů hygienické služby, protipožární ochrany, bezpečnosti práce, uložit provedení provozních zkoušek a stanovit podmínky pro tyto zkoušky.

(5)

Výrobce doplňkového příslušenství a výbavy vozidla podle odstavce 2 je povinen poskytnout ministerstvu výrobek s požadovanou dokumentací k provedení schvalovacích i kontrolních zkoušek u pověřené zkušebny. Tyto zkoušky se provádějí na náklady výrobce.

(6)

Každý výrobek podle odstavce 2, jehož technická způsobilost byla schválena jako typ a který se shoduje se schváleným typem, musí být opatřen minimálně znakem výrobce, označením výrobku a schvalovací značkou.

(7)

Ke každému výrobku, pokud to jeho povaha a určení vyžaduje, musí být přiložen v českém jazyce návod pro obsluhu a údržbu výrobku, návod k jeho montáži na vojenské vozidlo a schéma připojení k elektrickému systému vojenského vozidla, případně jiné podmínky stanovené při schvalování jeho technické způsobilosti, včetně potvrzení shodnosti se schváleným typem.

(8)

Zjistí-li Vojenská policie po schválení technické způsobilosti daného výrobku podle odstavce 2 jeho konstrukční nebo výrobní závady negativně ovlivňující bezpečnost silničního provozu nebo negativně působící na životní prostředí, uloží výrobci nebo dovozci jejich odstranění a určí k tomu přiměřenou lhůtu. Za tím účelem může uložit provedení kontrolních provozních zkoušek na náklady výrobce. Při zjištění nedostatků může Vojenská policie, v odůvodněných případech, pozastavit platnost nebo odebrat schválení technické způsobilosti a zakázat používání výrobku v ozbrojených silách.

ČÁST TŘETÍ

TECHNICKÉ PODMÍNKY, KONSTRUKCE

A PROVEDENÍ VOJENSKÝCH VOZIDEL (§ 16-19)

§ 16

Vojenská bojová vozidla

Vojenská bojová vozidla zaváděná do ozbrojených sil po dni účinnosti této vyhlášky musí splňovat technické podmínky stanovené vojenskými normami pro tato vozidla.

§ 17

Vojenská zabezpečovací vozidla

(1)

Vojenská zabezpečovací vozidla zaváděná do ozbrojených sil po dni účinnosti této vyhlášky musí splňovat technické podmínky stanovené zvláštním právním předpisem3 pro silniční vozidla. U těchto vozidel lze vzhledem k jejich určení a specifickým podmínkám jejich provozu v ozbrojených silách udělit výjimky za předpokladu, že jejich konstrukce a provedení zajistí i s udělenou výjimkou bezpečnost provozu.

(2)

Vzhledem ke specifickým podmínkám provozu vojenských zabezpečovacích vozidel v ozbrojených silách lze připustit zejména tyto výjimky:

 

Předmět výjimky

Kategorie vojenských vozidel

Poznámka

 

VM

VN

VO

VT

 

1. ovládací a kontrolní zařízení

X

X

 

 

EHS 78/316

2. homologace výhledů z místa řidiče

X

X

 

X

EHK 46, EHS 77/649

3. dálkové seřizování zpětných zrcátek

X

X

 

 

EHK 81

4. kryty kol a lapače nečistot

X

X

X

X

EHS 78/549,EHS 91/226

5. homologace kabiny a karoserie vozidla

X

X

X

 

 

6. homologace vnějších výčnělků

X

X

X

X

EHK 21, 61

7. homologace vnitřních výčnělků

X

X

 

X

EHK 26

8. homologace sedadel

X

X

 

X

EHK 17, 80

9. homologace světelných zařízení a jejich umístění na vozidle

X

X

X

X

EHK 7, 48

10. homologace světlometů

X

X

 

X

EHK 1, 5, 8, 20, 31, 98

11. vybavení vozidla tachografem

X

X

 

 

AETR,EHS 2135/98

12. homologace zajišťovacího zařízení proti neoprávněnému použití

X

X

 

X

EHK 18, 97

13. homologace nárazníků

X

X

 

 

EHK 93

14. homologace bezpečnostních pásů a jejich úchytů

X

X

 

 

EHK 16

15. vybavení vozidla homologovaným zařízením ke spojování vozidel

X

X

X

X

EHK 55

16. vybavení vozidla retardérem

 

X

 

 

 

17. hladina hluku

X

X

 

 

EHK 51

18. emise škodlivin

X

X

 

 

EHK 83

Význam symbolů v tabulce: X - uplatnění výjimky

§ 18

Vojenská zvláštní vozidla

(1)

Vojenská zvláštní vozidla zaváděná do ozbrojených sil po dni účinnosti této vyhlášky a postavená na strojových spodcích vojenských zabezpečovacích vozidel musí splňovat podmínky stanovené touto vyhláškou pro vojenská zabezpečovací vozidla.

(2)

Vojenská zvláštní vozidla postavená na strojových spodcích vojenských bojových vozidel kategorií VBV - PBP a VBV - PSP a zaváděná do ozbrojených sil po dni účinnosti této vyhlášky musí splňovat podmínky stanovené vojenskými normami pro tato vojenská vozidla.

§ 19

Výjimky

(1)

Žádost o povolení výjimky podle § 17 pro vojenské vozidlo musí obsahovat základní údaje o žadateli, údaje o vojenském vozidle, pro které se povolení výjimky žádá, z jaké technické podmínky se výjimka požaduje, a odůvodnění požadované výjimky.

(2)

Každá povolená odchylka nebo výjimka musí být stručně a výstižně vyznačena v technickém průkazu vojenského vozidla, pokud není v povolení výjimky stanoveno jinak.

(3)

Výjimku z technických podmínek pro brzdy a odrušení vojenského vozidla v kategorii vojenských zabezpečovacích vozidel nelze udělit.

ČÁST ČTVRTÁ

DOPLŇKOVÁ VÝSTROJ

A VYBAVENÍ VOZIDEL (§ 20-25)

§ 20

Ochranné přilby

Ochranné přilby řidiče a spolujezdců vozidel kategorie VL a jejich doplňkové příslušenství vyrobené po 1. lednu 1986 musí být homologovány podle zvláštního právního předpisu nebo doporučené technické normy.5

§ 21

Výrobní, tovární štítky,

výrobní čísla a homologační čísla

(1)

Vojenská zabezpečovací vozidla, jejichž technická způsobilost byla schválena, musí mít na snadno přístupném místě v přední části tohoto vozidla dobře čitelný a trvanlivý výrobní, tovární štítek s kódovým číselným a písmenným označením výrobce a typu vozidla VIN, který nesmí být snadno odstranitelný; dále musí být na štítku uvedeny zejména tyto údaje:

a)

celková hmotnost,

b)

celková hmotnost jízdní soupravy (u tažných vozidel),

c)

nejvyšší přípustná hmotnost připadající na jednotlivé nápravy (mimo vozidel kategorií VL1, VL2 a VL3),

d)

u vozidel kategorie VM1 celková hmotnost nebržděného přípojného vojenského vozidla,

e)

číslo schválení technické způsobilosti vojenského vozidla k provozu.

Pokud ve výrobním čísle VIN není zakódován rok výroby nebo modelový rok, je rok výroby nebo modelový rok uveden na výrobním štítku. Některé údaje mohou být uvedeny i na zvláštním samostatném štítku.

(2)

Na snadno přístupném místě vojenského vozidla musí být čitelně vyraženo výrobní číslo podvozku; na karoserii vojenských vozidel kategorie VM1 a vojenských vozidel bez samostatného podvozku výrobní číslo karoserie; na motoru výrobní číslo motoru.

(3)

Není-li výrobní číslo podvozku, karoserie nebo motoru čitelné nebo vůbec zjistitelné nebo nelze-li je bezpečně určit, musí být vyraženo nové číslo přidělené Vojenskou policií.

§ 22

Značení některých údajů na vojenském vozidle

(1)

Vojenská zabezpečovací vozidla, s výjimkou dvoukolových a jejich přípojných vojenských vozidel, vojenských přívěsů kategorií VO1 a VO2 a vojenských vozidel kategorie VT, mají na vhodném místě vyznačen předepsaný tlak v pneumatikách.

(2)

Vojenská zabezpečovací vozidla, která jsou vybavena spojovacím zařízením, musí mít v blízkosti tohoto zařízení zřetelně a kontrastně vyznačenu celkovou hmotnost vojenského přípojného vozidla, které je možno bezpečně táhnout za všech provozních podmínek.

(3)

Ostatní nápisy, které musí být vyznačeny na vnějším povrchu vojenských vozidel, musí mít rozměry písmen a číslic 24 mm až 35 mm a tloušťku 6 mm.

(4)

Štítky umístěné na vojenském vozidle, které jsou nezbytné pro obsluhu vozidla, pokud nejsou v provedení piktogramovém, musí být v českém jazyce.

§ 23

Hasicí přístroje

(1)

Vozidla kategorií VM, VN, VT musí být vybavena hasicími přístroji podle zvláštního právního předpisu.6

(2)

Vozidla kategorií VBV a VZV musí být vybavena minimálně jedním hasicím přístrojem, a to v závislosti na účelu použití daného vojenského vozidla.

§ 24

Přenosný výstražný trojúhelník

Pro vyznačení nouzového stání vojenského vozidla na pozemní komunikaci musí být vojenská motorová vozidla, s výjimkou dvoukolových vojenských vozidel, vybavena přenosným výstražným trojúhelníkem schváleného typu podle zvláštního právního předpisu.7

§ 25

Další výbava vojenských vozidel

(1)

Každé vojenské vozidlo musí být vybaveno prostředky a pomůckami, s jejichž pomocí je možno opravit běžné závady vzniklé na vojenském vozidle.

(2)

Vojenská vozidla kategorií VM a VN musí mít tuto minimální výbavu:

a)

náhradní elektrické pojistky, pokud jsou v elektrické instalaci používány, po jedné od každého užitého druhu,

b)

po jedné náhradní žárovce od každého druhu žárovky používané pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci vojenského vozidla,

c)

příruční zvedák schváleného typu o nosnosti rovnající se alespoň zatížení nejvíce zatížené nápravy vojenského vozidla nebo rovnající se hmotnosti zvedané části z celkové hmotnosti vojenského vozidla při zvedání této části způsobem stanoveným výrobcem pro použití zvedáku,

d)

klíč na matice (šrouby) kol,

e)

náhradní kolo (ráfek s pneumatikou) s takovým upevněním držáku, které zajišťuje, že síla při snímání kola z držáku nebo vkládání do držáku nepřesáhne 490 N; to se nevztahuje na vojenská vozidla, která mají opatřena všechna kola pneumatikami zvláštní konstrukce umožňující nouzové dojetí po defektu. Tahač návěsu může mít náhradní kolo umístěno na připojeném návěsu.

Pro vojenská vozidla kategorie VT platí ustanovení tohoto odstavce s výjimkou písmene e) obdobně.

(3)

Vojenské přívěsy o celkové hmotnosti větší než 750 kg a vojenské návěsy musí mít náhradní kolo s ráfkem a s pneumatikou předepsaného druhu a rozměru upevněné v držáku, který zajišťuje, že síla při snímání kola z držáku nebo vkládání do držáku nepřesáhne 490 N. Souprava vojenského tahače s návěsem může v případě stejných rozměrů pneumatik a stejného provedení kol mít jedno společné náhradní kolo.

(4)

Vozidla kategorií VL1, VL2 a VL3 musí mít tuto minimální výbavu:

a)

jednu náhradní pojistku,

b)

po jedné náhradní žárovce od každého druhu žárovky používané pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci vojenského vozidla.

(5)

Každé vojenské vozidlo poháněné vlastní motorickou silou musí být vybaveno příslušným druhem lékárničky podle zvláštního právního předpisu,3 a to podle druhu vozidla, pro poskytnutí předlékařské dočasné první pomoci. Obsah lékárničky musí být uložen v samostatném pouzdře s charakteristickým označením. Lékárnička musí být ve vozidle uložena v takovém prostoru, aby na ni nemohlo dopadat přímé sluneční světlo (záření). Úložný prostor pro lékárničku musí být suchý a čistý a musí být snadno přístupný. Provozovatel vozidla je povinen lékárničku udržovat v řádném stavu, přičemž doba použitelnosti jednotlivých druhů zdravotnických potřeb je omezena takto:

a)

dezinfekční roztoky a sterilní obvazové materiály dobou jejich expirace (životnosti),

b)

ostatní obvazové materiály nejdéle 5 let od data jejich expirace, pokud nemají porušený obal.

(6)

Jsou-li vojenská vozidla kategorií VN a VO vybavena vázací soupravou pro upevnění nákladu, musí být vázací souprava schválena.

ČÁST PÁTÁ

TECHNICKÁ NEZPŮSOBILOST VOZIDEL

K PROVOZU A ZÁKAZ PROVOZU

VOJENSKÝCH VOZIDEL (§ 26-27)

§ 26

(1)

Neodpovídá-li schválené vojenské vozidlo technickým podmínkám stanoveným pro jeho provoz v takové míře, že ohrožuje bezpečnost a plynulost provozu nebo bezpečnost osob a majetku nebo poškozuje pozemní komunikaci nebo znehodnocuje životní prostředí, nesmí být použito v provozu po dobu, pokud závady nejsou odstraněny.

(2)

Pro vojenská zabezpečovací vozidla se za závady podle odstavce 1 pokládají zejména

a)

nedosahuje-li účinek brzd stanoveného limitu nebo rozdíl brzdných sil na obvodu jednotlivých kol téže nápravy je větší než 30 % z vyšší hodnoty,

b)

je-li nutné opětovné sešlápnutí pedálu provozní brzdy před vyvoláním brzdného účinku,

c)

vůle řízení převyšující povolenou maximální hodnotu nebo deformace řídicího ústrojí,

d)

zjevné deformace náprav,

e)

podstatné poškození čelního skla (např. poškrábání stěrátky, u vrstveného skla popraskání),

f)

převyšuje-li opotřebení nebo poškození pneumatik přípustnou mez,

g)

poškozené pérování a tlumiče pérování,

h)

zjevné unikání paliva nebo oleje,

i)

nesvítí-li potkávací, obrysové nebo brzdové světlo u vozidla alespoň na straně přivrácené ke středu vozovky nebo směrová světla nebo nesplňují-li předepsanou svítivost,

j)

nemožnost přepnutí dálkových světel na potkávací,

k)

chybně seřízené nebo poškozené světlomety s potkávacími světly a světlomety a svítilny se světly do mlhy způsobující oslnění a chybně zapojená jednotlivá světla,

l)

použití jiného než schváleného bezpečnostního skla,

m)

poškození nebo deformace podvozku nebo karoserie, která mohou bezprostředně ohrozit bezpečnost provozu,

n)

převyšuje-li objemový obsah oxidu uhelnatého (CO) nebo koncentrace nespálených uhlovodíků (HC) ve výfukových plynech zážehového motoru anebo přípustná kouřivost vznětového motoru nebo vnější hluk vozidla povolenou hodnotu,

o)

pevně zabudované neschválené příslušenství ovlivňující aktivní bezpečnost vozidla a životní prostředí.

(3)

Pro vojenská bojová vozidla a vojenská zvláštní vozidla se za závady podle odstavce 1 pokládají zejména

a)

nedosahuje-li účinek brzd limitu stanoveného pro tato vozidla,

b)

je-li nutné opětovné sešlápnutí pedálu provozní brzdy před vyvoláním brzdného účinku,

c)

vůle řízení převyšující povolenou maximální hodnotu nebo deformace řídicího ústrojí,

d)

zjevné deformace náprav a pásového pohybového ústrojí,

e)

podstatné poškození čelního skla (např. poškrábání stěrátky, u vrstveného skla popraskání), podstatné poškození skel periskopů a výhledů z vozi-dla,

f)

převyšuje-li opotřebení nebo poškození pneumatik nebo pásového pohybového ústrojí přípustnou mez,

g)

poškozené pérování a tlumiče pérování,

h)

zjevné unikání paliva, oleje nebo jiných provoz-ních kapalin,

i)

nesvítí-li stanovené osvětlení vozidla,

j)

poškození nebo deformace podvozku nebo karoserie, která mohou bezprostředně ohrozit bezpečnost provozu,

k)

pevně zabudované neschválené příslušenství ovlivňující aktivní bezpečnost vozidla a životní prostředí.

§ 27

Zákaz provozu vojenského vozidla

(1)

Vojenskému vozidlu musí být dočasně zakázán provoz, pokud

a)

jsou na něm zjištěny závady podle § 26, v jejichž důsledku je vojenské vozidlo nezpůsobilé k provozu,

b)

nesouhlasí údaje uvedené v osvědčení o technickém průkazu vojenského vozidla se skutečností,

c)

jsou údaje v osvědčení o technickém průkazu vojenského vozidla nečitelné, přepisované nebo jsou-li tyto doklady značně poškozeny.

(2)

V případě, že vojenský policista zjistí, že vojenské vozidlo je nezpůsobilé k provozu podle § 26, zakáže další provoz vojenského vozidla a zadrží osvědčení o technickém průkazu vojenského vozidla.

ČÁST ŠESTÁ

PROVÁDĚNÍ PRAVIDELNÝCH

TECHNICKÝCH PROHLÍDEK,

MĚŘENÍ EMISÍ VOJENSKÝCH VOZIDEL

A PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK TECHNICKÝCH

ZAŘÍZENÍ VOJENSKÝCH VOZIDEL (§ 28)

§ 28

(1)

Provádění pravidelných technických prohlídek a měření emisí se vztahuje pouze na vojenská zabezpečovací vozidla.

(2)

Pravidelné technické prohlídky a měření emisí vojenských zabezpečovacích vozidel se provádí v termínech a zařízeních stanovených ministerstvem a pro jejich provádění platí obdobně zvláštní právní předpis.8

(3)

Zkoušky technických zařízení vojenských vozidel se provádí podle zvláštního právního předpisu.9

ČÁST SEDMÁ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ (§ 29-30)

§ 29

(1)

Bojová vozidla, která byla zavedena do provozu v ozbrojených silách do dne účinnosti této vyhlášky a splňují podmínky stanovené v technických přejímacích podmínkách určených pro jednotlivé typy zaváděných bojových vozidel, se považují ode dne účinnosti této vyhlášky za vojenské bojové vozidlo.

(2)

Vozidla určená k výcviku a dopravnímu zabezpečení bojových úkolů, která byla zavedena do provozu v ozbrojených silách do dne účinnosti této vyhlášky a splňují podmínky stanovené v technických přejímacích podmínkách určených pro jednotlivé typy zaváděných vozidel, se považují ode dne účinnosti této vyhlášky za vojenská zabezpečovací vozidla.

(3)

Vojenská zvláštní vozidla zavedená do ozbrojených sil do dne účinnosti této vyhlášky musí splňovat podmínky stanovené v technických přejímacích podmínkách, které byly určeny pro jednotlivé typy zaváděných vozidel.

(4)

Osvědčení o schválení technické způsobilosti typu vojenského vozidla, jednotlivého vojenského vozidla, vojenské nástavby nebo vojenského pracovního stroje, včetně jejich příloh - základních technických popisů vojenských vozidel, technické průkazy, osvědčení o technickém průkazu a osvědčení o registraci vydaná před nabytím účinnosti této vyhlášky se považují za vydaná podle této vyhlášky.

(5)

Výjimky z technických podmínek pro schválení technické způsobilosti vojenských vozidel k provozu udělené před účinností této vyhlášky zůstávají v platnosti i po účinnosti této vyhlášky.

§ 30

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1999, s výjimkou § 12 odst. 11, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.

Ministr:

 

RNDr. Vetchý, CSc. v. r.Poznámky pod čarou:

§ 2 odst. 1 až 4 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky.

§ 3 písm. k) zákona č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění zákona č. 39/1995 Sb.

Vyhláška č. 102/1995 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 299/1996 Sb. a vyhlášky č. 4/1998 Sb.

Vyhláška č. 102/1995 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 299/1996 Sb. a vyhlášky č. 4/1998 Sb.

Vyhláška č. 102/1995 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 299/1996 Sb. a vyhlášky č. 4/1998 Sb.

Například vyhláška č. 176/1960 Sb., o Dohodě o přijetí jednotných podmínek pro homologaci (ověřování shodnosti) a o vzájemném uznávání homologace výstroje a součástí motorových vozidel, Ženeva 1958.

Například vyhláška č. 176/1960 Sb., o Dohodě o přijetí jednotných podmínek pro homologaci (ověřování shodnosti) a o vzájemném uznávání homologace výstroje a součástí motorových vozidel, Ženeva 1958.

Vyhláška č. 102/1995 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 299/1996 Sb. a vyhlášky č. 4/1998 Sb.

Vyhláška č. 176/1960 Sb. (EHK č. 22).

§ 103 vyhlášky č. 102/1995 Sb.

Vyhláška č. 176/1960 Sb. (EHK č. 27).

Vyhláška č. 102/1995 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 299/1996 Sb. a vyhlášky č. 4/1998 Sb.

Vyhláška č. 103/1995 Sb., o pravidelných technických prohlídkách a měření emisí silničních vozidel.

Vyhláška č. 273/1999 Sb., kterou se vymezují určená technická zařízení používaná s vojenskou výstrojí, vojenskou výzbrojí, vojenskou technikou a ve vojenských objektech a provádění zkoušek určených technických zařízení.

Poznámky pod čarou:
1

§ 2 odst. 1 až 4 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky.

2

§ 3 písm. k) zákona č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění zákona č. 39/1995 Sb.

3

Vyhláška č. 102/1995 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 299/1996 Sb. a vyhlášky č. 4/1998 Sb.

4

Například vyhláška č. 176/1960 Sb., o Dohodě o přijetí jednotných podmínek pro homologaci (ověřování shodnosti) a o vzájemném uznávání homologace výstroje a součástí motorových vozidel, Ženeva 1958.

5

Vyhláška č. 176/1960 Sb. (EHK č. 22).

6

§ 103 vyhlášky č. 102/1995 Sb.

7

Vyhláška č. 176/1960 Sb. (EHK č. 27).

8

Vyhláška č. 103/1995 Sb., o pravidelných technických prohlídkách a měření emisí silničních vozidel.

9

Vyhláška č. 273/1999 Sb., kterou se vymezují určená technická zařízení používaná s vojenskou výstrojí, vojenskou výzbrojí, vojenskou technikou a ve vojenských objektech a provádění zkoušek určených technických zařízení.