Čekejte, prosím...
A A A
305/1999 Sb. znění účinné od 1. 1. 2010

Část druhá nabývá účinnosti až dnem 30 července 2000.

Částka 100/1999 byla rozeslána přednostně před částkami 95/1999 Sb., 96/1999 Sb., 97/1999 Sb.99/1999 Sb.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 41/2009 Sb.

1.1.2010

 

305

 

ZÁKON

ze dne 18. listopadu 1999

o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min

a o jejich zničení a o změně zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon,

ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

ZÁKAZ POUŽITÍ, SKLADOVÁNÍ, VÝROBY

A PŘEVODU PROTIPĚCHOTNÍCH MIN

A JEJICH ZNIČENÍ (§ 1-4)

§ 1

(1)

Zakazuje se vlastnit, držet a používat všechny typy protipěchotních min uvedených v Úmluvě o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a o jejich zničení (dále jen „protipěchotní miny“) nebo jejich součástky, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(2)

Zakazuje se vývoj, výroba, převod, skladování nebo shromažďování zásob protipěchotních min nebo jejich součástek.

(3)

Zakazuje se používat a převádět patentová práva na výrobu protipěchotních min nebo jejich součástek a práva k patentům na výrobní postupy určené pro výrobu protipěchotních min nebo jejich součástek.

§ 2

(1)

Každý, kdo má v držení protipěchotní miny nebo jejich součástky, je povinen ohlásit jejich počet Ministerstvu obrany (dále jen „ministerstvo“) do 180 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona a do 60 dnů po ohlášení je ministerstvu předat.

(2)

Majitelé patentů pro výrobu protipěchotních min nebo jejich součástek a majitelé patentů na výrobní postupy určené pro výrobu protipěchotních min nebo jejich součástek jsou povinni ohlásit tuto skutečnost ministerstvu do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 3

(1)

Do čtyř let ode dne účinnosti tohoto zákona zabezpečí ministerstvo zničení shromážděných zásob všech protipěchotních min.

(2)

Ministerstvo může mít v držení nebo může převést minimum protipěchotních min absolutně nezbytné pro účely vývoje a výuky techniky detekce min, odminování nebo jejich zničení.

§ 4

(1)

Každý, kdo má v držení protipěchotní miny nebo jejich součástky, podléhá dozoru nad dodržováním tohoto zákona. Dozor provádí ministerstvo.

(2)

Výkonu dozoru se spolu s kontrolními pracovníky mohou účastnit i členové mezinárodní vyšetřující mise v souladu se svým mandátem podle Úmluvy o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a o jejich zničení.

(3)

Každý, kdo má v držení protipěchotní miny nebo jejich součástky, je povinen umožnit kontrolním pracovníkům a členům mezinárodní vyšetřující mise přístup k požadovanému místu dozoru.

ČÁST DRUHÁ

zrušena (§ 5)

§ 5

zrušen

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST ZÁKONA (§ 6)

§ 6

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení, s výjimkou části druhé, která nabývá účinnosti po uplynutí 240 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.