Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

309/1999 Sb. znění účinné od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2023
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 277/2019 Sb.

31.12.2019

zákonem č. 24/2017 Sb.

21.2.2017

zákonem č. 131/2015 Sb.

1.1.2016

Více...

309

 

ZÁKON

ze dne 11. listopadu 1999

o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Sbírka zákonů

§ 1

Právní předpisy vyhlašované ve Sbírce zákonů

(1)

Ve Sbírce zákonů se vyhlašují uveřejněním jejich plného znění

a)

ústavní zákony,

b)

zákony,

c)

zákonná opatření Senátu,

d)

nařízení vlády,

e)

právní předpisy vydávané ministerstvy a ostatními ústředními správními úřady; právní předpisy jiných správních úřadů a právnických osob, pokud na základě zvláštního zákona vydávají právní předpisy s celostátní působností

(dále jen "právní předpisy").

(2)

Právní předpisy uvedené v odstavci 1 písm. e) se označují názvem „vyhláška“.

§ 2

Další akty státních orgánů vyhlašované ve Sbírce zákonů

(1)

Ve Sbírce zákonů se dále vyhlašují:

a)

nálezy Ústavního soudu a rozsudky Nejvyššího správního soudu, pokud tak stanoví zákon,1

b)

sdělení Ústavního soudu, jestliže o jejich vyhlášení Ústavní soud rozhodne,

c)

usnesení Poslanecké sněmovny o zákonném opatření Senátu, anebo sdělení předsedy Poslanecké sněmovny, že se Poslanecká sněmovna na své první schůzi o zákonném opatření Senátu neusnesla,

d)

rozhodnutí prezidenta republiky, oznámení prezidenta republiky o výsledku referenda, usnesení komor Parlamentu a usnesení vlády, pokud tak stanoví zvláštní zákon nebo jestliže o jejich vyhlášení tyto orgány rozhodnou,

e)

rozhodnutí předsedy Senátu, a není-li funkce předsedy Senátu obsazena, předsedy Poslanecké sněmovny, o vyhlášení volby prezidenta republiky,

f)

sdělení ministerstev, jiných ústředních správních úřadů, Státní volební komise, České národní banky nebo Národní rozpočtové rady o skutečnostech a přijatých rozhodnutích, pokud povinnost vyhlásit je ve Sbírce zákonů stanoví zvláštní zákon,

g)

úplná znění ústavních zákonů a zákonů, zmocňuje-li k vyhlášení jejich úplného znění předsedu vlády ústavní zákon nebo zákon,

(dále jen „další právní akty“).

(2)

Ve Sbírce zákonů se vyhlašují též sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby (§ 11).

§ 3

Platnost a účinnost právních předpisů

(1)

Právní předpisy nabývají platnosti dnem jejich vyhlášení ve Sbírce zákonů.

(2)

Dnem vyhlášení právního předpisu je den rozeslání příslušné částky Sbírky zákonů, uvedený v jejím záhlaví.

(3)

Není-li dále stanoveno jinak, nabývají právní předpisy účinnosti k 1. lednu nebo k 1. červenci kalendářního roku.

(4)

Vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem, lze ve zvlášť výjimečných případech stanovit dřívější den nabytí účinnosti než stanovený v odstavci 3, nejdříve však počátkem dne následujícího po dni vyhlášení právního předpisu. Vyhlašuje-li se nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav nebo vydává-li se právní předpis v souvislosti s ním anebo jedná-li se o zákonodárný proces ve stavu legislativní nouze4, lze stanovit, že právní předpis nabude účinnosti vyhlášením. Není-li účinnost v právním předpisu vyhlášeném ve Sbírce zákonů stanovena, nabude právní předpis účinnosti k nejbližšímu 1. lednu nebo k nejbližšímu 1. červenci kalendářního roku.

(5)

Právní předpisy uvedené v § 1 odst. 1 písm. d) a e) mohou být vyhlášeny nejdříve dnem, v němž je vyhlášen zákon, k jehož provedení jsou vydány; účinnosti mohou nabýt nejdříve dnem, k němuž nabývá účinnosti zákon, k jehož provedení jsou vydány.

(6)

Je-li stanoven den nabytí účinnosti, který předchází dni vyhlášení právního předpisu ve Sbírce zákonů, právní předpis vyhlášený ve Sbírce zákonů nabývá účinnosti k nejbližšímu 1. lednu nebo k nejbližšímu 1. červenci kalendářního roku.

§ 4

Právní předpis uvedený v § 1 odst. 1 písm. e) podepisuje příslušný ministr, vedoucí jiného ústředního správního úřadu, předseda Rady Energetického regulačního úřadu nebo guvernér České národní banky.

Sbírka mezinárodních smluv

§ 5

Vyhlašování mezinárodních smluv, jiných skutečností důležitých pro jejich provádění a rozhodnutí mezinárodních orgánů a organizací

(1)

Ve Sbírce mezinárodních smluv se vyhlašují sdělením Ministerstva zahraničních věcí

a)

platné mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána (dále jen „mezinárodní smlouvy“),

b)

oznámení o výpovědi mezinárodních smluv a o jiných skutečnostech důležitých pro provádění jednotlivých mezinárodních smluv,

c)

rozhodnutí přijatá mezinárodními orgány a orgány mezinárodních organizací, jimiž je Česká republika vázána (dále jen „rozhodnutí mezinárodních orgánů a organizací“)․

(2)

Mezinárodní smlouvy se vyhlašují uveřejněním jejich plného znění. Mezinárodní smlouvy, které nejsou schvalovány Parlamentem a týkají se pouze malého počtu fyzických a právnických osob, mohou být vyhlášeny bez uveřejnění plného znění jejich příloh; v tomto případě Ministerstvo zahraničních věcí ve sdělení uvede rovněž výčet příloh mezinárodní smlouvy a údaj o tom, kde lze do těchto příloh nahlédnout a pořizovat si z nich opisy a výpisy.

(3)

Rozhodnutí mezinárodních orgánů a organizací se vyhlašují uveřejněním jejich plného znění. Pokud se rozhodnutí mezinárodních orgánů a organizací týká pouze malého počtu fyzických a právnických osob, jeho plné znění se nevyhlašuje a Ministerstvo zahraničních věcí ve sdělení pouze uvede název tohoto rozhodnutí, včetně označení orgánu, který je vydal, den, kdy bylo vydáno, popřípadě den, kdy nabylo účinnosti, a údaj o tom, kde lze do tohoto rozhodnutí nahlédnout a pořizovat si z něj opisy a výpisy.

(4)

Ve Sbírce mezinárodních smluv se vyhlašují též sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby nebo o opravě překladu do českého jazyka (§ 11).

§ 6

Jazyk, v němž se vyhlašují mezinárodní smlouvy a rozhodnutí mezinárodních orgánů a organizací

(1)

Mezinárodní smlouvy se ve Sbírce mezinárodních smluv vyhlašují vždy ve znění rozhodném podle mezinárodního práva pro jejich výklad a zároveň v překladu do českého jazyka, není-li znění mezinárodní smlouvy v českém jazyce rozhodné podle mezinárodního práva pro výklad mezinárodní smlouvy.

(2)

Má-li mezinárodní smlouva více znění v cizích jazycích, rozhodných pro její výklad, vyhlašuje se pouze v jednom z nich, a patří-li k nim znění v anglickém jazyce, vyhlásí se mezinárodní smlouva v tomto znění. Je-li znění mezinárodní smlouvy v českém jazyce rozhodné podle mezinárodního práva pro výklad mezinárodní smlouvy, vyhlásí se mezinárodní smlouva pouze v tomto znění.

(3)

Překlad do českého jazyka se pořizuje ze znění mezinárodní smlouvy, která jsou podle mezinárodního práva rozhodná pro její výklad.

(4)

V případě rozdílu mezi překladem do českého jazyka a zněním, které je rozhodné podle mezinárodního práva pro její výklad, má přednost toto znění.

(5)

Ustanovení předchozích odstavců platí obdobně i pro jazyk, v němž jsou vyhlašována rozhodnutí mezinárodních orgánů a organizací.

§ 7

Dnem vyhlášení mezinárodní smlouvy, oznámení o výpovědi mezinárodní smlouvy a o jiných skutečnostech důležitých pro provádění jednotlivých mezinárodních smluv nebo rozhodnutí mezinárodních orgánů a organizací (§ 5 odst. 1) je den rozeslání příslušné částky Sbírky mezinárodních smluv uvedený v jejím záhlaví.

Vydávání Sbírky zákonů a vydávání Sbírky mezinárodních smluv

§ 8

Pravidla pro vydávání Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv

(1)

Každá z částek Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv obsahuje v záhlaví, vedle názvu příslušného publikačního prostředku, zejména velký státní znak,2 kalendářní rok, ve kterém je vydána, a datum, v němž je rozeslána.

(2)

Sbírka zákonů se vydává v postupně číslovaných částkách označených pořadovými čísly, jejichž řada se uzavírá koncem každého kalendářního roku. Číslování stran Sbírky zákonů se provádí od počátku kalendářního roku v souvislé řadě, která se uzavírá koncem každého kalendářního roku. Obdobně se postupuje i při vydávání Sbírky mezinárodních smluv.

(3)

Právní předpisy a další právní akty se ve Sbírce zákonů označují od počátku kalendářního roku pořadovými čísly v souvislé řadě, která se uzavírá koncem každého kalendářního roku. Obdobně se ve Sbírce mezinárodních smluv označují pořadovými čísly sdělení Ministerstva zahraničních věcí (§ 5 odst. 1).

(4)

Rozsáhlé přílohy právních předpisů je možno vyhlásit v samostatných přílohách částek Sbírky zákonů, vydaných současně s příslušnou částkou, v níž je vyhlašován text právního předpisu, o jehož přílohu se jedná. Strany těchto příloh se číslují v souvislé řadě navazující na číslování stran částky, jíž jsou přílohou. Obdobně to platí pro vyhlášení rozsáhlých příloh mezinárodních smluv a rozhodnutí mezinárodních orgánů a organizací ve Sbírce mezinárodních smluv.

§ 9

Ochrana názvu a citace

(1)

Název „Sbírka zákonů“ je dovoleno užívat pouze pro označení Sbírky zákonů podle tohoto zákona. Při citaci právních předpisů (§ 1 odst. 1) a dalších právních aktů (§ 2 odst. 1), vyhlašovaných ve Sbírce zákonů, se užívá zkratky „Sb.“.

(2)

Název „Sbírka mezinárodních smluv“ je dovoleno užívat pouze pro označení Sbírky mezinárodních smluv podle tohoto zákona. Při citaci mezinárodních smluv, oznámení o výpovědi mezinárodních smluv a rozhodnutí mezinárodních orgánů a organizací (§ 5 odst. 1), vyhlašovaných ve Sbírce mezinárodních smluv, se užívá zkratky „Sb. m. s.“.

§ 10

(1)

Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv vydává, zajišťuje její tisk a distribuci Ministerstvo vnitra.

(2)

Právní předpisy (§ 1 odst. 1) a další právní akty (§ 2 odst. 1) se vyhlašují neprodleně, nejpozději do 30 dnů ode dne jejich doručení Ministerstvu vnitra. Stejná lhůta platí pro vyhlášení sdělení podle § 5.

(3)

Za správnost textů právních předpisů a dalších aktů státních orgánů předaných k vyhlášení ve Sbírce zákonů odpovídá ten, kdo je Ministerstvu vnitra předal. Za správnost textů mezinárodních smluv, oznámení o výpovědi mezinárodních smluv a o jiných skutečnostech důležitých pro provádění jednotlivých mezinárodních smluv nebo rozhodnutí mezinárodních orgánů a organizací, jakož i za správnost jejich překladu do českého jazyka předaných k vyhlášení ve Sbírce mezinárodních smluv odpovídá příslušné ministerstvo, jiný příslušný ústřední správní úřad nebo Česká národní banka.

§ 11

Vyhlášení opravy

(1)

Zjistí-li Ministerstvo vnitra rozdíl mezi textem právního předpisu předaným k vyhlášení a vyhlášeným textem takového předpisu, vyhlásí po tomto zjištění v nejbližší částce Sbírky zákonů opravu tiskové chyby. Ministerstvo vnitra postupuje obdobně v případě rozdílu mezi textem mezinárodní smlouvy nebo textem rozhodnutí mezinárodního orgánu a organizace, předaným k vyhlášení a vyhlášeným textem takové smlouvy či takového rozhodnutí.

(2)

Ustanovení odstavce 1 platí i pro postup Ministerstva vnitra v případě nesprávností ve vyhlášeném překladu mezinárodní smlouvy a rozhodnutí mezinárodních orgánů a organizací do českého jazyka. Než vyhlásí opravy překladu ve Sbírce mezinárodních smluv, vyžádá si stanovisko Ministerstva zahraničních věcí.

§ 12

(1)

Ministerstvo vnitra zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup3 stejnopis Sbírky zákonů vydávané po 4. květnu 1945 a Sbírky mezinárodních smluv.

(2)

Stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv podle odstavce 1 se nepovažuje za Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv.

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

§ 13

Společné ustanovení

(1)

Kraje a hlavní město Praha jsou povinny umožnit v pracovních dnech každému nahlížení do Sbírky zákonů, Sbírky mezinárodních smluv a Úředního věstníku Evropské unie.

 

(2)

Obce, městské obvody a městské části územně členěných statutárních měst jsou povinny umožnit nahlížení do Sbírky zákonů za stejných podmínek jako v odstavci 1.

(3)

Povinnost podle odstavce 2 se vztahuje vždy na celou částku s výjimkou příloh podle § 8 odst. 4.

§ 14

Přechodná ustanovení

(1)

Ve Sbírce zákonů lze nejpozději do 30. června 2002 vyhlašovat opatření ministerstev, jiných ústředních správních úřadů a České národní banky, vydaná na základě zmocnění obsažených ve zvláštních zákonech. Tato opatření se ve Sbírce zákonů vyhlašují uveřejněním jejich plného znění nebo oznámením o jejich vydání s uvedením orgánu, který je vydal, a s údajem, kde lze do nich nahlédnout. Vyhlášená opatření se ve Sbírce zákonů označují od počátku kalendářního roku pořadovými čísly v samostatné číselné řadě, uzavírané koncem každého kalendářního roku.

(2)

Opatření podle odstavce 1 a obdobná opatření ministerstev, jiných ústředních správních úřadů a České národní banky, vyhlášená ve Sbírce zákonů uveřejněním jejich plného znění nebo oznámením o jejich vydání do dne nabytí účinnosti tohoto zákona a k tomuto dni platná, pozbývají platnosti nejpozději dne 31. prosince 2003.

(3)

Právní předpisy, nálezy Ústavního soudu a mezinárodní smlouvy, vyhlášené ve Sbírce zákonů podle dosavadních právních předpisů a platné ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za právní předpisy, nálezy Ústavního soudu a mezinárodní smlouvy, vyhlášené podle tohoto zákona.

§ 15

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se zákon č. 545/1992 Sb., o Sbírce zákonů České republiky.

§ 16

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2000.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.Poznámky pod čarou:

§ 57 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu.

§ 99 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů

§ 2 odst. 1 a 2 a příloha č. 1 zákona č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky.

Zákon č. 68/1990 Sb., o užívání státního znaku, státní vlajky a ostatních státních symbolů České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

§ 2 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Poznámky pod čarou:
1

§ 57 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu.

2

§ 2 odst. 1 a 2 a příloha č. 1 zákona č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky.

Zákon č. 68/1990 Sb., o užívání státního znaku, státní vlajky a ostatních státních symbolů České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

3

§ 2 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

4

§ 99 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů