Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

312/1999 Sb. znění účinné od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2006

312

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 15. listopadu 1999,

kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů

a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí

a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů

 

Vláda nařizuje podle § 7 odst. 2 a podle § 14 odst. 2 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku:

Čl. I

Nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění nařízení vlády č. 308/1995 Sb., nařízení vlády č. 356/1997 Sb., nařízení vlády č. 318/1998 Sb. a nařízení vlády č. 132/1999 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 odstavec 1 zní:

(1) Výše minimálních mzdových tarifů odstupňovaných do 12 tarifních stupňů při stanovené týdenní pracovní době 42,5 hodiny činí:

 

Tarifní stupeň

Minimální mzdový tarif

 

v Kč za hodinu

v Kč za měsíc

1

22,30

4 000

2

23,20

4 150

3

24,30

4 350

4

25,70

4 600

5

27,30

4 900

6

29,30

5 250

7

31,50

5 650

8

34,00

6 100

9

36,80

6 600

10

40,20

7 200

11

44,60

8 000

12

50,20

9 000“.

 

2.

§ 3 včetně nadpisu zní:

§ 3

Charakteristiky tarifních stupňů

a příklady prací

 

Tarifní stupně jsou podle míry složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce vymezeny charakteristikami prací a příklady prací uvedenými v příloze č. 1 k tomuto nařízení.“.

 

3.

V § 4 větě první se částka „4,30 Kč“ nahrazuje částkou „4,80 Kč“.

 

4.

V § 5 se částka „4,30 Kč“ nahrazuje částkou „4,80 Kč“.

 

5.

Příloha č. 1 zní:

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 333/1993 Sb.

 

Charakteristiky tarifních stupňů a příklady prací

 

1. tarifní stupeň

 

Práce sestávající z jednoznačných opakujících se pracovních operací konané s jednotlivými předměty, jednoduchými pomůckami a ručními nástroji (úklid, mytí) bez vazeb na další procesy a činnosti, jednotlivé manipulační operace s jednotlivými kusy a předměty malé hmotnosti (do 5 kg) v příznivých vnějších podmínkách. Odpovědnost za snadno odstranitelné škody, které mohou vzniknout vlastní činností.

Běžné nároky na smyslové funkce. Běžná zátěž nervové soustavy a běžné nároky na soustředěnost, pohotovost a emocionální stabilitu. Práce bez rizika pracovního úrazu.

 

Příklady prací

 

1.

Kontrola příchodu a odchodu zaměstnanců a dalších osob, příjezdů a odjezdů vozidel, výdej klíčů.

2.

Provádění běžného úklidu, výměna prádla, vynášení odpadků, provádění dezinfekce, čištění koberců elektrickým vysavačem.

3.

Přípravné a dílčí práce v obchodním provozu včetně ruční přepravy zboží.

4.

Drobné šicí práce, našívání kapes, poutek, obrubování, přišívání knoflíků.

5.

Značkování a drobné opravy prádla a oděvů ručně i strojně, sestavování nebo vážení dávek pro určený způsob praní a typy praček.

6.

Pomocné práce při výrobě jídel, například sběr, mytí a čištění nádobí, obsluha ručních kuchyňských strojků.

7.

Ruční manipulace se zbožím, výrobky, materiálem, obaly a surovinami do 5 kg hmotnosti s případným využitím jednoduchých mechanizačních prostředků.

8.

Ošetřování veřejné zeleně zaléváním, okopáváním a podobně.

9.

Balení a příprava sazenic k expedici.

10.

Obsluha jednoduchých rozmnožovacích zařízení.

11.

Doručování různých druhů zásilek.

 

2. tarifní stupeň

 

Práce stejného druhu konané podle přesného zadání a s přesně vymezenými výstupy, s malou možností odchylky od stanoveného postupu a s rámcovými návaznostmi. Předmětem práce je více prvků tvořících celek nebo celky a sestavy s logickým (účelovým) uspořádáním bez vazeb. Provádění dalších úkonů, které jsou součástí širších procesů. S prací je spojena odpovědnost za bezpečnost spolupracovníků v rámci jednoho kolektivu.

Dlouhodobé a jednostranné zatížení drobných svalových skupin (prstů, zápěstí, předloktí, celých paží), při pracovní poloze vsedě nebo ve stoje, vnuceném pracovním rytmu a při mírně zhoršených (např. klimatických) vnějších podmínkách. Práce v prostředí s určitým specifickým vlivem na nervovou soustavu, například stejnorodé pracovní operace opakující se v rychlém sledu (monotóně). Práce s případným (ojedinělým) rizikem pracovního úrazu.

 

Příklady prací

 

1.

Provádění komplexního těžkého úklidu po malířích s případným použitím různých mechanizačních úklidových strojů nebo úklidu velkých ploch s použitím samohybných mechanizmů.

2.

Řízení a běžná údržba akumulátorových vozíků s provozem mimo veřejné komunikace včetně manipulace s náklady.

3.

Ruční manipulace s hmotami, materiály, polotovary a výrobky nebo zbožím o hmotnosti od 5 kg do 15 kg.

4.

Manipulace s nádobami při svozu tuhého komunálního odpadu.

5.

Obsluha výměníkových stanic bez automatické regulace a redukčních stanic dálkového vytápění.

6.

Provádění odečtů energií v podnicích i domácnostech.

7.

Kopáčské práce při hloubení stavebních rýh, jam a průkopů bez pažení.

8.

Přidavačské práce, například příprava maltovin, přesun stavebních hmot, obsluha jednoduchých stavebních mechanizmů, dopravních pásů, míchaček, mechanických lopat.

9.

Pomocné práce při ošetřování zvířat.

10.

Provádění terénních úprav svahů a příkopů u silnic a cest včetně odstraňování křovin a větví ručně.

11.

Ruční fyzicky namáhavé práce v zemědělství, obsluha jednoduchých závěsných zařízení, manipulační práce u zemědělských strojů.

12.

Mytí, mazání a konzervace silničních motorových vozidel.

13.

Obsluha pobočkových telefonních ústředen.

14.

Prodej vstupenek a propagačního materiálu na sportovní, kulturní nebo jiné akce včetně vyúčtování.

15.

Nabídka a prodej omezeného sortimentu nebo sortimentu s nižší náročností na jeho znalost, například tisku, cenin, tabákových výrobků, mražených výrobků, nápojů a suvenýrů ve stáncích i pochůzkovým prodejem․

16.

Samostatný prodej zboží a teplých jídel v kantýnách a bufetech spojený s úpravou na talíře.

17.

Výroba jednoduchých druhů teplých a studených jídel zhotovovaných z polotovarů podle stanovených pracovních postupů.

18.

Obsluha v závodních jídelnách a obdobných stravovacích zařízeních s případným inkasem.

19.

Vybírání poplatků za výkon úzkého okruhu služeb.

20.

Zapisování, příjem, výdej a třídění omezeného počtu sourodých položek, vedení jednoduchých evidencí, výkazů a seznamů.

 

3. tarifní stupeň

 

Stejnorodé práce s rámcovým zadáním a s přesně vymezenými výstupy, s větší možností volby jiného postupu a s rámcovými návaznostmi na další procesy (dále jen "dílčí odborné práce"), například jednoduchá obsluha pracovních strojů, skladování, expedice, technickoadministrativní činnosti, příprava podkladů k odborným pracím, jednoduché ošetřovatelské úkony. Předmětem práce jsou celky a sestavy několika jednotlivých prvků s logickým (účelovým) uspořádáním s dílčími vazbami na jiné celky (sestavy), například s penězi, závaznými doklady, složitými tabulkami. Práce předpokládají jednoduché pracovní vztahy v rámci odboru (oddělení), provozu, střediska nebo jiného organizačního celku nebo v rámci skladu, obchodní nebo jiné provozní jednotky, se zákazníky, pacienty, klienty nebo jednotlivými občany.

Dlouhodobé a jednostranné zatížení větších svalových skupin (paží a trupu) v podřepu, vleže nebo vkleče při rozdílné hmotnosti předmětů do 50 kg a ve zhoršených podmínkách, např. při zvýšené teplotě, ve výparech, kouři, v těsných prostorech, ve výškách, v podzemí apod. Mírně zvýšené psychické nároky spojené se samostatným řešením skupiny stejnorodých časově ustálených úkonů a pracovních operací podle daných postupů s případným rozhodováním mezi danými, přesně vymezenými možnostmi podle jednoznačného kritéria (výběr nástrojů, postupů), s nutností malého přizpůsobování vnějším podmínkám a s nároky na krátkodobou paměť.

 

Příklady prací

 

1.

Řízení silničních motorových vozidel s celkovou hmotností do 3,5 t.

2.

Nabídka a samostatný prodej zboží, přejímka, uskladňování, vystavení a aranžování zboží v prodejně, inkaso nebo vystavení dokladů pro pokladnu.

3.

Výroba a výdej běžných druhů teplých jídel například gulášů, polévek, ovocných knedlíků a příloh k hlavním jídlům.

4.

Příprava a kultivování půdy malou mechanizací, výsadba okrasných a ovocných stromů, provádění postřiků a dezinfekce půdy, ruční odvětvování.

5.

Obsluha secích strojů při setí kukuřice a obilí a obsluha adaptérů pro výsev jetelovin.

6.

Fotografování černobílých informativních a dokumentačních snímků s případným vyvoláváním filmů a zhotovováním fotografií.

7.

Provádění domovnických a školnických prací včetně drobné údržby.

8.

Obsluha teplovodního nebo horkovodního kotle systému ústředního vytápění o výkonu kotle do 5,8 MW nebo nízkotlakého parního kotle o jmenovitém výkonu do 8 t/h.

9.

Obsluha čistírny odpadních vod včetně čištění odpadních jímek.

10.

Ruční přesun hmot, polotovarů a výrobků o hmotnosti do 50 kg.

11.

Zajišťování ochrany objektů, zařízení, sbírek a podobně, zjišťování a předběžné šetření krádeží a poškození, spolupráce s policií.

12.

Samostatná kvantitativní, případně kvalitativní přejímka zboží, výrobků, materiálů a surovin, obsluha skladovacích mechanizmů s využitím výpočetní techniky, kompletace pro odběratele a expedice.

13.

Skladování tuhých komunálních odpadů na skládkách včetně inkasa poplatků.

14.

Opravy dlažeb chodníků a vozovek litým asfaltem, obalovanou drtí s případným použitím ručních stavebních strojů.

15.

Montáž a demontáž trubkových a podobných lešení do výšky 10 m.

16.

Vyzdívání příček ze všech druhů materiálů včetně provedení a oprav omítek zatřených na ostro.

17.

Truhlářské opravy kancelářského nábytku.

18.

Hoblování řeziva, přířezů, vlysů a plošných materiálů na tloušťkovacích tří- a čtyřstranných frézách (hoblovkách) a rovinných frézách včetně jejich seřizování.

19.

Obkládání stěn a stropů deskami, provádění záklopů a podbíjení z prken.

20.

Provádění a opravy vápenných, klihových a latexových maleb v bílých, světlých a polosvětlých tónech, maleb vzorkovaných válečkováním nebo jednoduchým šablonováním včetně škrábání.

21.

Řízení, obsluha a běžná údržba lopatkových rypadel do 2 m3.

22.

Strojní i ruční obrábění materiálů v dílenské toleranci IT 10 a vyšší s funkčním požadavkem.

23.

Lisování součástek z plastických hmot včetně doseřízení stroje.

24. Tváření kovových materiálů o tloušťce nad 8 mm postupovými nástroji.

25.

Svařování elektrickým obloukem nebo plamenem ocelí jakostních tříd 10, 11, 12 ve všech polohách.

26.

Opravy elektrických rotačních a tepelných spotřebičů, například mixérů, vysavačů, žehliček, kuchyňských robotů, kávovarů a grilů.

27.

Základní kominické práce při čištění kotlů, pecí, komínů, topenišť, kamen, jejich opravy včetně vložkování komínů.

28.

Obsluha soukacích strojů.

29.

Tkaní stuh a popruhů.

30.

Kompletní sesazování jednoduchých galantérních výrobků.

31.

Běžné odborné holičské a kadeřnické práce.

32.

Dozor nad provozem sportovních a rekreačních center včetně dohledu při aplikaci cvičebních plánů.

33.

Poskytování různorodých informací, informačních a jiných písemností a materiálů podle obecně daných postupů.

 

4. tarifní stupeň

 

Dílčí odborné práce vykonávané s mnoha vzájemně provázanými prvky, které jsou součástí určitého systému, například pořizování jednoduché technické dokumentace, příprava, příp. jednoduché zpracování ekonomických, obchodních, výrobních a provozních dokladů, evidencí a jiné dokumentace, běžné opravy a údržba složitých strojů a zařízení, řízení jednoduchých technologických procesů, ošetřovatelská činnost pod odborným dohledem, jednoduché odborné pěstitelské a chovatelské práce, příprava hlavních jídel. Usměrňování jednoduchých rutinních a manipulačních prací nebo procesů v proměnlivých skupinách, týmech a jiných nestálých organizačních celcích a bez organické podřízenosti skupiny zaměstnanců spojené s odpovědností za škody, které nelze odstranit vlastními silami a v krátké době.

Zvýšené psychické nároky vyplývající ze samostatného řešení úkolů, kde jsou převážně zastoupeny konkrétní jevy a procesy různorodějšího charakteru s menší časovou proměnlivostí, z nutnosti provádění určitých dílčích běžných změn ve stanoveném postupu v důsledku působení vnějších podmínek podle jednoznačně stanovených několika kritérií a s nároky na dlouhodobější paměť, dílčí představivost a předvídavost, schopnost srovnávání, pozornost a operativnost. Přesné rozlišování drobných detailů, odstínů jednotlivých barev, zraková kontrola kvality (např. povrchu), výskytu závad apod. na pohybujících se předmětech (kontrola kvality předmětů). Značně zvýšené nároky na hloubkové vidění, značně zvýšené nároky na okohybné svaly, sledování zrakových informací se složitějším způsobem kódování, přesné rozlišování sluchových informací (různé významy frekvencí apod.). Dlouhodobé, jednostranné a nadměrné zatížení svalových skupin pracemi vykonávanými v nefyziologických polohách, při špatných úchopových možnostech, s rizikem pádu a za trvale zhoršených podmínek.

 

Příklady prací

 

1.

Řízení silničních motorových vozidel o celkové hmotnosti od 3,5 t do 12 t.

2.

Ošetřování a regulace rychleného růstu rostlin nebo ošetřování tropických druhů rostlin.

3.

Provádění výchovného a udržovacího řezu dřevin podle druhů nebo odrůd a klasifikace školkařských výpěstků. Aplikace chemických prostředků a přihnojování všech zahradnických kultur.

4.

Řízení a údržba kolových traktorů.

5.

Samostatné ošetřování zvířat včetně krmení, odborná pomoc při veterinárních zákrocích.

6.

Samostatný prodej zboží nebo služeb vyžadující speciální odborné znalosti, samostatné vyřizování reklamací.

7.

Výroba technologicky náročných teplých jídel, například svíčkové, plněných mas nebo specialit studené kuchyně.

8.

Opracování a úprava jatečního masa, stahování, kuchání drůbeže a ryb pro kuchyňské zpracování včetně třídění podle druhů.

9.

Organizace a zajišťování úklidových prací a doplňkových služeb v ubytovacích provozech.

10.

Obsluha provozu parního kotle o jmenovitém nebo přepočteném výkonu do 60 t/h nebo horkovodního kotle o jmenovitém nebo přepočteném výkonu do 35 MW.

11.

Montáž a opravy funkčních částí motorových vozidel, například karburátorů, převodovek, rozdělovačů, startérů a náprav včetně seřízení geometrie.

12.

Ozbrojený doprovod peněžních zásilek a cenin.

13.

Fotografování barevných snímků včetně reportážních.

14.

Vyvolávání negativů pro barevnou fotografii včetně přípravy vyvolávacích roztoků a provádění negativní retuše.

15.

Vyvětvování stromů spojené s výstupem do korun, kácení stromů ve ztížených podmínkách.

16.

Zdění lícového zdiva z cihel, tvárnic i luxférů.

17.

Dlaždičské práce při kladení řádkových, kroužkových nebo litých asfaltobetonových dlažeb.

18.

Provedení a opravy jednovrstvých hladkých omítek.

19.

Provádění a opravy krytin na různých vazbách šikmých střech.

20.

Řízení, obsluha a běžná údržba dozerů, skrejprů, grejdrů, silničních fréz a podobně s motorem o výkonu do 132 kW.

21.

Strojní i ruční obrábění materiálů v toleranci IT 8 až IT 10 bez dalších zvláštních požadavků.

22.

Tavení litiny v klasických kuplovnách o průměru nístěje do 1 150 mm.

23.

Tryskání odlitků v uzavřené komoře v ochranném oděvu.

24.

Ruční kování v rozsahu jedné až dvou kovářských prací, např. pěchování, prodlužování, ohýbání, nakrucování, sekání apod., s požadavkem na dodržování tolerancí.

25.

Údržbářské práce elektro, strojního nebo stavebního charakteru, truhlářské, lakýrnické, malířské, instalatérské a údržbářské práce včetně provedení méně náročných oprav.

26.

Řízení vysoušecích procesů při sušení řeziva, hranolků a vlysů včetně obsluhy mechanizmů sušáren a provádění váhových zkoušek.

27.

Pletení vrchního ošacení na kotonových žakárových strojích.

28.

Řízení kontinuálních linek pro přípravu textilního materiálu k předení.

29.

Zhotovování a šití kalhot (celý výrobek).

30.

Opravy domácích šicích a pletacích strojů a jízdních kol.

31.

Kompletní sesazování galantérních výrobků strojním šitím nebo zakládáním přes hrany.

32.

Napínání kožešinových výrobků.

33.

Provádění plastického nebo tupého střihu vlasů, speciálních módních střihů podle požadavků zákazníka.

34.

Samostatné přijímání a vyřizování objednávek ubytovacích a jiných hotelových služeb, inkaso valut a úvěrových karet.

35.

Sázení, předpékání a vypékání chleba a pečiva v sázecích a vytahovacích pecích, příprava a obsluha pecí.

36.

Opravy elektrických instalací v průmyslových objektech a občanské vybavenosti.

37.

Pokladní manipulace s peněžní hotovostí.

38.

Samostatné práce na počítačích v prostředí databázových systémů, tabulkových procesorů, textových editorů apod.

 

5. tarifní stupeň

 

Různorodé, rámcově vymezené práce se zadáním podle obvyklých postupů, se stanovenými výstupy, postupy a značnými vazbami na další procesy (dále jen "odborné práce"), které se provádějí s ucelenými systémy složenými z mnoha prvků s dílčími vazbami na malý okruh dalších systémů, například řízení a koordinace jednoduchých pracovních nebo technologických úseků (čistění, manipulace, nakládka), odborné práce na konvenčních obráběcích strojích, nastavování parametrů a opravy složitých dopravních prostředků, pracovních a jiných strojů, příprava speciálních pokrmů, práce na přesných měřicích zařízeních, vedení jednotlivých účtů, příprava dokladů v rámci odborných agend, zpracovávání technických podkladů, zajišťování provozuschopnosti jednoduchých provozních a výrobních zařízení, zajišťování dílčích agend. Koordinace prací v proměnlivých skupinách, týmech a jiných nestálých organizačních celcích. Odpovědnost za zdraví dalších osob nebo za škody odstranitelné pouze skupinou dalších zaměstnanců nebo za škody osob jednajících na základě chybných příkazů nebo opatření odstranitelné za delší období.

Zvýšené psychické nároky vyplývající ze samostatného řešení úkolů s různorodými konkrétními jevy a procesy s větší časovou proměnlivostí nebo z nutnosti provádění určitých běžných změn ve stanoveném postupu. Značná zraková náročnost a značně zvýšené nároky na hloubkové vidění, na okohybné svaly, sledování zrakových informací se složitějším způsobem kódování. Značná zátěž velkých svalových skupin, výkon prací v nefyziologických polohách, v podřepu, vleže nebo vkleče, včetně případného používání celotělových ochranných oděvů.

 

Příklady prací

 

1.

Výroba technologicky náročných specialit teplé kuchyně, například speciálních rolád, atypických jídel ze zvěřiny a ryb, složitých plněných a zapékaných minutek.

2.

Pěstování okrasných druhů rostlin, jejich roubování a očkování, ošetřování zvlášť náročných druhů, například kaktusů, včetně případného setí.

3.

Řízení výlovů rybníků včetně přípravy (strojení) rybníků k výlovům.

4.

Lámání včetně korektur časopisů jedno i dvousloupečných kombinovaných s obrázky, vzorci, tabulkami a podobně s dokreslováním netypických znaků a cizích liter.

5.

Provádění středních a generálních oprav automobilů včetně seřízení chodu motoru, opravy a seřízení vzduchových, hydraulických a elektrických systémů.

6.

Vyzdívání zdiva z kamene včetně jeho opracování, vyzdívání režného zdiva a jednoduchých kleneb.

7.

Provedení a opravy kombinovaných vnitřních dlažeb a obkladů všemi druhy materiálů.

8.

Výroba, opravy a montáž tvarově nejsložitějších klempířských výrobků, například střešních žlabů, krytiny a dalších prvků z měděného a hliníkového plechu.

9.

Zhotovování a osazování krovů a nosníků sedlových a pultových střech.

10.

Strojní i ruční obrábění materiálu v toleranci nižší než IT 8 bez dalších zvláštních požadavků.

11.

Svařování ocelí jakostních tříd 15 a 17 s požadavkem kontroly svaru RTG nebo ultrazvukem.

12.

Zjišťování poruch, opravy a seřizování agregátů plynového topení.

13.

Instalační a topenářské práce, například samostatná montáž domovních plynovodů s příslušenstvím, samostatná montáž a opravy systémů ústředního vytápění s kotelnami, montáž a opravy potrubí domovních vodovodů s příslušenstvím, včetně provádění zkoušek.

14.

Kolaudační prohlídky komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

15.

Tkaní velmi náročných tkanin na stavech s listovkou nebo žakárem, např. smyčkových tkanin, těžkých brokátů, dvojplyšů, krojových šátků.

16.

Montáž rukávů do společenských a vycházkových oděvů s ohledem na rozdílnost materiálů a na tvar oděvů včetně vytvarování průramků.

17.

Zajišťování pohostinského provozu s výrobou teplých jídel, vedení administrativně ekonomické agendy.

18.

Vykonávání odborných knihařských prací na knižních vazbách a převazbách, zpracování neprůmyslové vazby včetně zhotovení desek ručně, kartonážní a řezačské práce.

19.

Tapetování členitých stěn textilem (brokátem), sesazování vzorů na tapetě.

20.

Ošetřování a kování koňských kopyt, úprava podkov, kování zdravých a nedeformovaných kopyt.

21.

Soustřeďování dříví mechanizačními prostředky (traktory, vyvážecí soupravy) včetně mechanizovaného shrnování klestu a jeho zpracování po těžbě.

22.

Řízení, údržba a opravy silničních motorových vozidel s více než 9 místy k sezení včetně řidiče nebo vozidel o celkové hmotnosti nad 12 t.

23.

Řízení a obsluha souprav vlaků metra při přepravě osob.

24.

Porážení skotu a jateční zpracování masa.

25.

Opravy a seřizování závodních a jiných speciálních kol, např. horských.

26.

Celková oprava jednoduchých náramkových hodinek.

27.

Zajišťování příjmu, uložení a výdeje ve skladech. Inventarizace majetku.

28.

Zajišťování oprav, údržby a uvádění do provozu jednoduchých strojních, dopravních, mechanizačních a jiných technických a provozních zařízení včetně zajišťování servisních činností nebo organizace provozu.

 

6. tarifní stupeň

 

Zajišťování širšího souboru prací s rámcově stanovenými vstupy a způsobem vykonávání a vymezenými výstupy, které jsou organickou součástí širších procesů (dále jen "odborné specializované práce"), například specializované nebo umělecké řemeslné práce, instruktáž, výcvik, zajišťování činnosti obchodního úseku s úzkým sortimentem a méně položkami, dílčí části odborných agend, prováděcí analýza, oživování elektronických systémů strojů, činnost středních zdravotnických zaměstnanců pod odborným dohledem. Práce se konají v rámci komplexních systémů s vnitřním členěním na ucelené subsystémy s úzkými vazbami na další systémy s vnitřním členěním i mimo rámec organizace, například zajišťování činnosti lokální počítačové sítě, vyučování v rekvalifikačním kurzu, správa souboru technických, provozních a jiných zařízení, pomůcek, nástrojů a postupů.

Zvýšená psychická námaha vyplývající ze samostatného řešení úkolů, kde jsou rovnoměrně zastoupeny konkrétní a abstraktní jevy a procesy různorodého charakteru a proměnlivé v čase, z nároků na operativnost, aplikační schopnosti a přizpůsobivost různým podmínkám, na logické myšlení a určitou představivost, s nutností provádět a rozhodovat o změnách podle rozhodovacích kritérií různé povahy (příp. i rozporných) z několika variant. Vysoké nároky na identifikaci velmi malých detailů, znaků nebo jiných zrakově důležitých informací s často se vyskytujícími změnami a obtížně rozlišitelnými na pozadí (malé kontrasty) nebo s výskytem různých kontrastů a jasů. Nároky na rozlišování tónových charakteristik (hudebníci, ladiči) a zvýšené nároky na vestibulární aparát. Při výkonu prací se předpokládá dlouhodobé, jednostranné a nadměrné zatížení velkých svalových skupin, např. trupu v kombinaci s pažemi nebo drobnými svalovými skupinami spojené s častou změnou pracovního místa, výkon prací v trvale nefyziologických polohách těla a pod trvalým vlivem podmínek, které značně zvyšují fyzickou zátěž.

 

Příklady prací

 

1.

Výroba náročných specialit české kuchyně i kuchyní cizích národů, výroba specialit studené kuchyně pro bankety a recepce včetně sestavování vlastních receptur.

2.

Samostatné laboratorní práce ve výzkumných laboratořích včetně dokumentace, provádění analýz nestandardních látek na nejsložitějších přístrojích.

3.

Komplexní ošetřování vzácných a ohrožených druhů zvířat včetně umělého odchovu jejich mláďat.

4.

Řízení, obsluha a seřizování samojízdných strojů a zařízení a kombinovaných sklízečů pro sklizeň píce, slámy, technických plodin, okopanin, zeleniny apod.

5.

Rozměřování a zakládání všech druhů zdiva s členitými základy podle stavebních výkresů, vynášení výšek, provádění a kontrola zdiva při křížení a podobně.

6.

Provádění a opravy venkovních obkladů kamennými deskami.

7.

Zhotovování, montáž a opravy krytin zvláštních tvarů střech, například jehlanových, kuželových, kopulí, bání, uměleckých nebo slohových nástavců a prvků podle historických předloh.

8.

Řízení, údržba a opravy automatických zařízení s měřicí, regulační a signalizační technikou s aplikovanou mikroelektronikou.

9.

Broušení na rovinných a hrotových bruskách nebo bruskách na díry v přesnosti IT 4 - 2.

10.

Frézování tvarových závitů v přesnosti 5 h a vyšší.

11.

Hoblování v přesnosti IT 6 při používání dělicího přístroje.

12.

Obrábění na konvenčních soustruzích včetně svislých, revolverových a vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 5.

13.

Řezání vnějších vícechodých tvarových závitů o délce do 500 mm.

14.

Vystružování děr v přesnosti IT 7 a vyšší při obrábění čtyř a více průměrů a obrábění ve čtyřech a více polohách.

15.

Opravy závad, nastavování hodnot a oživování televizního přijímače pro příjem barevného signálu.

16.

Instalační a topenářské práce, například samostatná montáž a opravy rozvodů a zařízení ve složitých redukčních stanicích nebo kotelnách s kombinovaným rozvodem instalací a provedení zkoušek s vyregulováním a uvedením zařízení do provozu.

17.

Zhotovování fraků, smokingů, historických oděvů, sak a plášťů podle individuální míry v modelové a zakázkové výrobě.

18.

Zhotovování slohového nábytku, kazetových stěn a stropů včetně zhotovování šablon a nábytku s výraznými uměleckými prvky včetně lidové umělecké výroby.

19.

Kontrola motorových vozidel po opravě nebo diagnostika závad a testování motorů a elektrického a elektronického příslušenství vozidel včetně odstranění závad.

20.

Řízení a údržba regenerační kolony a koordinace pracovních činností při opravě živičných povrchů vozovek.

21.

Řízení, obsluha, údržba a běžné opravy víceúčelových strojů pro těžbu dřeva.

22.

Řízení, obsluha a údržba hnacích vozidel osobních a nákladních vlaků na vedlejších železničních tratích.

23.

Provádění nejsložitějších výměn agregátů letecké techniky nebo jejich částí, vyhledávání závad a jejich odstraňování.

24.

Zmáhání dlouhých důlních děl se stupněm zaboření více než 1/3 profilu nebo zmáhání křížů, ochozů a ostatních velkoprostorových důlních děl.

25.

Čalounické opravy a renovace starožitností a uměleckých památkových předmětů.

26.

Komplexní zhotovování modelů složitých brašnářských výrobků, kabelek, kabel, míčů, hokejových nebo boxerských rukavic.

27.

Zhotovování modelů nebo individuálních zakázek kožešinových plášťů a palet.

28.

Samostatné řízení plavidel, řízení nakládky a vykládky zboží z a do plavidel, odborné a bezpečné ukládání nákladů a kapitánské práce na remorkérech.

29.

Provádění souhrnných odborných prací podle stanovených postupů, například v personální agendě, účetních prací za skupiny účtů, zajišťování realizace nákupu a prodeje jednotlivých dodávek nebo zakázek včetně vyřizování reklamací nebo řízení rozsáhlé expedice.

30.

Provádění dílčích odborných technických agend nebo provádění odborných provozních a technických prací, například kontrola realizace investic, provádění vstupní, mezioperační a výstupní kontroly kvality, řízení a usměrňování obslužných a pomocných výrob a provozů, zajišťování provozuschopnosti a správy jednodušších technických a technologických zařízení a staveb.

 

7. tarifní stupeň

 

Složité odborné specializované práce, například specializované umělecké práce, plánování, rozpočtování, bilanční činnost, majetková správa, technický dozor a revize, účtování, kalkulace, normování, normalizace, obrana, kontrola, zajišťování ucelených odborných ekonomických, obchodních, provozních, technických a jiných agend, specializovaná ošetřovatelská činnost, zajišťování účetního systému organizační jednotky, účetního úseku (provozního, materiálového, honorářového), zajišťování úvěru, zajišťování zásobování, výchovná zájmová mimoškolní činnost, vychovatelská činnost, pilotování (mimo pravidelný letecký provoz). Předmětem práce je komplexní samostatný systém složený z několika dalších sourodých celků, například rozsáhlý systém nákupu nebo prodeje, personální úsek, pružná provozní (výrobní) zařízení, soubor složitých technických, provozních a jiných zdravotnických zařízení, pomůcek, nástrojů a postupů (ošetřovatelský systém sestry), konkrétní vyučovací látka s danými pedagogickými postupy (učební obor), biologická laboratoř, počítačová síť (LAN), redakční kartografický systém (tématické mapy). Pracovní vztahy mezi právními subjekty. Řízení, koordinace a usměrňování odborných prací.

Psychická námaha vyplývající ze samostatného řešení soustavy úkolů, kde jsou spíše zastoupeny abstraktní jevy a procesy, s nároky na poznávání, chápání a interpretaci jevů a procesů a s nutností provádět a rozhodovat o změnách z několika variant postupů podle více rozhodovacích kritérií a s ohledem na možné důsledky a při plném respektování vnějších podmínek, s vysokými nároky na paměť, flexibilitu, schopnosti analýzy, syntézy a dílčího zobecňování, dedukce a obecného srovnávání. Práce v prostorech se zvláštními podmínkami a režimem osvětlení, práce v temných komorách (používání elektronových mikroskopů, radarových obrazovek, osciloskopů apod.). Vysoké nároky na vestibulární aparát (práce v kesonech) a v pracovním nebo společenském prostředí předpokládající vysoké nároky na soustředěnost, pohotovost a emocionální stabilitu v souvislosti s plněním úkolů v nejnáročnějších časových a prostorových souvislostech a s vysokou odpovědností mimořádně zatěžující nervovou soustavu. Případná značná rizika pracovního úrazu spojená s pracemi na pracovištích, kde i přes provedená zábranná opatření dochází k častým pracovním úrazům, které jsou ve svém důsledku častou příčinou velmi vážného a trvalého poškození zdraví včetně výskytu smrtelných úrazů.

 

Příklady prací

 

1.

Zhotovování prototypů výrobků.

2.

Zhotovování a restaurování náročných ornamentálních a figurálních intarzií včetně jejich oprav všemi technikami.

3.

Řízení zkoušek a oživování prototypových nejsložitějších systémů do provozu.

4.

Provádění oprav číslicových řídicích systémů.

5.

Vypracovávání návrhů a samostatné zhotovování vzorů umělecky náročných knihařských výrobků.

6.

Sázení prostorových matematických a chemických vzorců.

7.

Řízení procesu výroby ocelí různých jakostních tříd v ocelářských pecích (např. typu MB nebo v konvertorech) a kontrola technického stavu zařízení.

8.

Broušení čtyř a více ploch na rovinných bruskách v přesnosti IT 5 s výkresovým požadavkem dodržování rovinnosti, rovnoběžnosti nebo úhlové přesnosti.

9.

Frézování ozubení spirálově do šípu kuželových ozubených kol ve stupni přesnosti 5.

10.

Hoblování pěti a více různorodých ploch v přesnosti IT 6 při používání dělicího přístroje.

11.

Soustružení šesti a více průměrů na konvenčních soustruzích včetně svislých a revolverových v přesnosti IT 6 s přepínáním obrobků a výkresovým požadavkem dodržování odchylek tvarů nebo poloh.

12.

Řezání vnitřních vícechodých tvarových závitů o délce nad 500 mm.

13.

Dálkové řízení kontinuálního štěpení benzinu ve výrobě monomeru vinylchloridu na aceton a etylén a komprimování štěpného plynu.

14.

Zajišťování ucelených úseků personální a mzdové agendy za skupiny zaměstnanců.

15.

Zajišťování správy rozsáhlého majetku.

16.

Zajišťování bezpečnosti práce v rizikovém pracovním prostředí.

17.

Zajišťování zásobování a odbytu včetně provádění prací při průzkumu trhu.

18.

Zpracování projektových podkladů jednodušších sestav a konstrukčních řešení jednoduchých výrobků včetně stanovení technických podmínek.

19.

Stanovování technologických postupů podle rámcových pokynů nebo standardních postupů.

20.

Příprava nebo realizace investic menšího rozsahu nebo dílčích částí velkých investic.

21.

Řízení odborných prací na vymezeném technologickém výrobním nebo provozním úseku (mistr, dispečer).

22.

Odborné práce středních zdravotnických pracovníků.

 

8. tarifní stupeň

 

Zajišťování komplexu činností s obecně vymezenými vstupy, rámcově stanovenými výstupy, značnou variantností způsobu řešení a postupů a specifickými vazbami na široký okruh procesů (dále jen "systémové práce"), například provozní systémová činnost, oceňování, financování, odměňování, vzdělávání, audit, interpretace (uměleckého díla), obchodní činnost, technické činnosti, diagnostika, příprava a realizace investic. Předmětem práce jsou komplexní systémy složené ze samostatných různorodých dílčích systémů se zásadními určujícími vnitřními a vnějšími vazbami, například rozsáhlý personální systém, který se člení na organizačně samostatné úseky (oddělení), správní celopodnikový systém, který není hlavním předmětem činnosti organizace, investice nebo majetek (se stavební a technologickou částí). Provádění složitých odborných specializovaných prací, kde je předmětem činnosti složitý, komplexní a samostatný systém složený z dalších celků, například ekonomický celopodnikový systém malé organizace, složitý účetní systém, který se člení na samostatné účetní úseky (účtárny). Řízení, koordinace a usměrňování odborných specializovaných prací.

Odpovědnost za neodstranitelné a nenahraditelné škody, které mohou vzniknout vlastní činností, nebo za škody, které mohou vzniknout jednáním široké skupiny pracovníků mimo organizaci, v důsledku chybného rozhodnutí, příkazu nebo opatření, odstranitelné pouze za pomoci širokého kolektivu pracovníků (i mimo organizaci) za velmi dlouhé období. Odpovědnost za škody s negativními dopady na jednání širokých skupin osob, které nemají možnost jiné volby (postupují podle obecně závazného předpisu).

 

Příklady prací

 

1.

Komplexní správa (technická správa) značně rozsáhlých majetkových souborů.

2.

Zajišťování vnějších vztahů organizace.

3.

Komplexní zajišťování účetnictví v organizaci, daňové nebo cenové agendy anebo souhrnných činností ve finanční agendě.

4.

Zajišťování obchodní agendy organizace, zásobování a odbytu včetně průzkumu a vyhodnocování trhu.

5.

Zajišťování správy lokálních počítačových sítí, ochrany, údržby a aktualizace složitých databází, odborné práce při zavádění a aplikaci počítačových systémů.

6.

Samostatná řešení projektových úkolů méně složitých objektů nebo jednodušších ucelených částí staveb a konstrukčních řešení modelů, tvarů a vzorů výrobků nebo částí souborů a celků.

7.

Samostatné zajišťování technologické přípravy ucelených výrob nebo provozů.

8.

Řízení odborných specializovaných prací na vymezeném technologickém, výrobním nebo provozním úseku (mistr, dispečer).

9.

Zajišťování požadované úrovně kvality (jakosti).

 

9. tarifní stupeň

 

Složité systémové práce, dílčí metodické a koncepční práce, například komplexní zajišťování nejsložitějších úseků a agend, marketing, komplexní obchodní činnost, příprava a realizace investic, optimalizace uspořádání, právní činnost, vzdělávání, audit, kozultační a poradenská činnost. Předmětem práce jsou dílčí obory činností se širokou působností, například celopodnikové systémy jako ekonomický, obchodní, provozní, výrobní, správní nebo jiné soubory komplexních různorodých systémů nebo jinak složité systémy.

S výkonem prací je spojena značná psychická námaha vyplývající z velké složitosti poznávacích procesů a vyššího stupně abstraktního myšlení, z požadavků na představivost, generalizaci a z nutnosti rozhodování mezi značným počtem možných postupů podle různých kritérií nebo rozhodování o použití kritérií rozhodování, z vysokého stupně abstraktnosti užívaných jevů a ze značné míry jejich kombinovatelnosti a proměnlivosti.

 

Příklady prací

 

1. Stanovování programů rozvoje firemních soustav a systémů, například personálního, finanční nebo obchodní politiky a marketingu.

2. Komplexní zajišťování právní agendy.

3. Práce s technickými a programovacími prostředky osobních počítačů. Zajišťování správy jednotlivých aplikací systémů výpočetní techniky včetně metodického usměrňování uživatelů více systémů výpočetní techniky. Navrhování databází a zajišťování jejich ochrany a údržby. Zajišťování správy sítí.

4. Zpracovávání projektů stavebních a technologických částí. Navrhování architektonických a urbanistických řešení.

5. Navrhování složitých konstrukčních řešení, například strojů a zařízení řízených elektronickými systémy.

6. Komplexní technologická příprava výrob a provozů.

7. Řízení složitých odborných specializovaných prací na vymezeném technologickém výrobním nebo provozním úseku (mistr, dispečer). Řízení a koordinace systémových prací.

8. Komplexní usměrňování redaktorských prací.

9. Výchova a vzdělávání žáků základní školy.

 

10. tarifní stupeň

 

Komplex systémových činností s variantními obecnými vstupy, rámcově stanovenými výstupy a předem nespecifikovanými způsoby a postupy se širokými vazbami na další procesy (dále jen "systémové specializované práce"), například analytická činnost, metodická činnost, projektová činnost, tvůrčí umělecká interpretace, diagnostická, preventivní a léčebná činnost, vzdělávací, výchovná, vědecká, výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost na vysoké škole, nejnáročnější právní činnost, mezinárodní právní činnost. Předmětem práce jsou nejsložitější komplexní technické a technologické systémy, složitý technicko provozní systém složený ze subsystémů a s rozsáhlými vnějšími a vnitřními vazbami, obor vědeckovýzkumné nebo umělecké disciplíny, hudebně dramatické dílo, látka vysokoškolského studia, počítačový víceoborový systém (inženýrský, komunikační, informační, vědeckotechnický, grafický apod.), s mimořádným objemem dat a nejnáročnějšími způsoby jejich zpracování a přenosu. Práce předpokládají pracovní vztahy s proměnlivými skupinami právních subjektů na celostátní a mezinárodní úrovni. Řízení, komplexní koordinace a usměrňování systémových prací.

Vysoká psychická námaha vyplývající z vysokých nároků na tvůrčí myšlení, objevování nových postupů a způsobů. Přenos a aplikace metod a způsobů z jiných odvětví a oblastí. Prostor a volnost pro rozhodování v rámci značně kombinovatelných spíše abstraktních a různorodých jevů a procesů z různých odvětví a oborů.

 

Příklady prací

 

1.

Právní činnost ve složitých případech, například podle mezinárodního práva nebo práva cizí země.

2.

Stanovování finanční, personální, obchodní a jiné strategie organizace.

3.

Vývoj, hodnocení a stanovování nejúčinnějších programovacích prostředků. Komplexní správa nejsložitějších operačních systémů, aplikací, databází a sítí výpočetní techniky.

4.

Tvůrčí řešení konstrukcí a technologické přípravy nejsložitějších výrob a provozů.

5.

Projektování rozsáhlých a složitých investičních celků, jejich stavební i technologické části.

6.

Řízení a koordinace složitých systémových a dílčích metodických a koncepčních prací.

 

11. tarifní stupeň

 

Činnosti s nespecifikovanými vstupy, způsoby řešení a velmi rámcově vymezenými výstupy s velmi širokými vazbami na další procesy, tvůrčí rozvojová a koncepční činnost, systémová koordinace, například hodnotové řízení, výzkum, vývoj, nejsložitější vývojová koncepční projektová a architektonická činnost, nejsložitější diagnostická, preventivní a léčebná činnost, vrcholná tvůrčí umělecká činnost (dále jen "tvůrčí systémové práce"). Předmětem práce jsou nejsložitější systémy nebo soubor oborů činnosti s dopadem na široké skupiny obyvatelstva. Nejsložitější systémové specializované práce, jejichž předmětem jsou výzkumné, vývojové a vědecké obory, umělecké disciplíny, včetně jejich případného řízení, koordinace a usměrňování. Práce mají širokou (celostátní, příp. zahraniční) působnost. Odpovědnost za neodstranitelné škody, které mohou vzniknout v důsledku chybného rozhodnutí, příkazu nebo opatření činností široké skupiny osob, organizací nebo dalších subjektů. Odpovědnost za škody s negativními dopady na jednání na mezinárodní úrovni.

 

Příklady prací

 

1.

Řízení a koordinace systémových specializovaných prací.

2.

Stanovování zaměření a způsobů realizace podnikatelské filozofie organizace zásad tvorby marketingových strategií a tvorby a používání marketingových nástrojů.

3.

Projektování nových nebo zásadních úprav stávajících počítačových systémů, například operačních, multimediálních, pro řízení báze dat, komunikačních a informačních. Navrhování nových aplikací, například vědeckých, vědeckovýzkumných, technických, inženýrských, informačních.

4.

Tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo tvůrčí aplikace výsledků základního výzkumu. Tvůrčí činnosti v oblasti umění spojené s rozvíjením poznávacích a tvořivých schopností studentů a absolventů vysokých škol, organizování a vedení jejich účasti na výzkumu včetně přednášení a vedení přednášek.

 

12. tarifní stupeň

 

Nejsložitější tvůrčí systémové práce a činnosti s nespecifikovanými vstupy, způsobem řešení i výstupy s možnými vazbami na celé spektrum dalších činností, kde jsou předmětem jednotlivé vědní obory a disciplíny a jiné nejširší a nejnáročnější systémy.

Velmi vysoká psychická námaha vyplývající z vysokých nároků na převážně tvůrčí myšlení ve vysoce abstraktní rovině při značné variabilitě a kombinovatelnosti procesů a jevů a na schopnosti nekonvenčního systémového nazírání v nejširších souvislostech. Při výkonu prací nejsou stanoveny ani známy limitující podmínky a rozhodování vychází pouze z velmi obecných hypotéz.

Plnění hledisek složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce uvedených v nižších tarifních stupních se předpokládá i v tarifních stupních vyšších, pokud se u těchto druhů prací vyskytují.“.

Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2000.

Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

 

1. místopředseda vlády

a ministr práce a sociálních věcí:

PhDr. Špidla v. r.