Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

357/1999 Sb. znění účinné od 30. 12. 1999 do 29. 8. 2003

357

 

ZÁKON

ze dne 9. prosince 1999,

kterým se mění zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin,

a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích,

ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o odrůdách, osivu

a sadbě pěstovaných rostlin (čl. 1)

Čl. I

Zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, se mění takto:

1.

V § 2 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:

"h)

šlechtitelským rozmnožovacím materiálem rozmnožovací materiál odpovídající popisu odrůdy v péči udržovatele odrůdy, který slouží k výrobě základního rozmnožovacího materiálu a nepodléhá uznávání. Na žádost udržovatele může být uznáván k využití pro výrobu certifikovaného rozmnožovacího materiálu,".

Dosavadní písmena h), i), j), k) a l) se označují jako písmena i), j), k), l) a m).

 

2.

V § 2 písm. i) se slova "Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (dále jen "ústav")" zrušují.

 

3.

V § 2 písm. j) se za slova "ze základního" vkládají slova "nebo z uznaného šlechtitelského" a slovo "ústavem" se zrušuje.

 

4.

V § 3 se slovo "Ústav2)" nahrazuje slovy "Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen "ústav")2)".

 

5.

V § 4 odst. 1 se slova "a jejich hybridů" zrušují.

 

6.

V § 6 odst. 2 písm. d) se za slovo "zemích" vkládají slova "a pod jakým názvem".

 

7.

V § 6 odst. 2 se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

"j)

informaci o tom, zda je odrůda určena výhradně pro vývoz.".

 

8.

V § 7 odst. 4 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

"h)

odrůdy, u kterých je vyžadována registrace pouze pro vývoz.".

 

9.

V § 7 se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Náklady za zkušební úkony spojené s registračním řízením hradí žadatel o registraci.".

 

10.

V § 9 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Zahraniční odrůdě se ponechává její původní název, pokud splňuje podmínky odstavce 1.".

 

11.

V § 12 odstavec 3 zní:

"(3) Ústav je povinen

a)

každoročně zveřejnit seznam všech odrůd zapsaných ve Státní odrůdové knize, včetně údajů o adresách jejich udržovatelů a osob majících práva k odrůdě podle zvláštního zákona,3)

b)

zveřejnit výsledky zkoušek užitné hodnoty nově registrovaných odrůd podle § 7 odst. 4.".

 

12.

V § 15 odst. 1 se za větu první vkládá nová věta, která zní: "Odrůdy ovocných a okrasných dřevin, chmele a vinné révy se registrují na dobu patnácti let.".

 

13.

V § 15 odstavec 4 zní:

"(4) Žádost o prodloužení registrace se předkládá ústavu nejpozději dva roky před uplynutím doby registrace.".

 

14.

V § 20 odst. 1 písm. a) se za slova "zjištěnými ústavem" doplňují slova "i s výsledky jejich zkoušek,".

 

15.

V § 20 odst. 1 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

 

16.

V § 20 odst. 2 se za slovy "aby se seznámila" předložka "s" nahrazuje předložkou "se" a slovo "polními" se zrušuje.

 

17.

V § 21 odst. 1 písm. a) se slovo "ústavem" zrušuje.

 

18.

V § 22 odst. 1 písmeno a) zní:

"a)

porostů sloužících k výrobě základního nebo certifikovaného rozmnožovacího materiálu; porost genetických komponent sloužící k výrobě hybridní odrůdy je ve smyslu tohoto zákona považován za předstupeň v kategorii základní rozmnožovací materiál, u zelenin za šlechtitelský materiál,"․

 

19.

V § 22 odst. 2 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

"g)

souhlas majitele šlechtitelského osvědčení,3) je-li odrůda chráněna, nebo souhlas udržovatele odrůdy nechráněné podle zvláštního zákona3) k výrobě základního nebo certifikovaného rozmnožovacího materiálu pro uvádění do oběhu; jestliže je udržovatelů více, postačí souhlas jednoho z nich.".

 

20.

V § 22 se doplňuje odstavec 13, který zní:

"(13) Náklady za odborné úkony spojené s uznáváním hradí žadatel o uznání.".

 

21.

V § 23 odstavec 1 zní:

"(1) Standardní rozmnožovací materiál musí být vyroben pod dohledem udržovatele.".

 

22.

V § 24 se v druhé větě slova "pro standardní rozmnožovací materiál" zrušují.

 

23.

V § 25 se odstavce 2 až 6 zrušují a zároveň se ruší označení odstavce 1.

 

24.

V § 26 odst. 1 se za slova "materiál směsi" vkládají slova "druhů a".

 

25.

V § 26 odst. 3 se slova "její množství," zrušují a za slova "jednotlivých druhů a" se vkládá slovo "názvy".

 

26.

V § 27 odstavce 1 a 2 včetně poznámky pod čarou č. 6) znějí:

"(1) Celní orgán propustí rozmnožovací materiál do celního režimu volného oběhu6) nebo aktivního zušlechťovacího styku,6) pokud při podání celního prohlášení deklarant6) předloží povolení k dovozu rozmnožovacího materiálu vydané ústavem. Povolení není nutné předkládat u dovozu rozmnožovacího materiálu

a)

odrůdy, která se může podle § 4 tohoto zákona v České republice uvádět do oběhu,

b)

druhů neuvedených v druhovém seznamu podle § 4 odst. 4.

(2) Povolení k dovozu rozmnožovacího materiálu, který bude na základě smlouvy upravován, rozmnožován nebo pěstován výhradně pro vývoz, vydá ústav na žádost osoby, která hodlá rozmnožovací materiál dovézt, (dále jen "dovozce"),

a)

je-li uhrazen správní poplatek, a

b)

je-li zabezpečen odběr vzorků ústavem pro následnou kontrolu.

__________

6)

Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.".

 

27.

V § 27 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:

"(4) Základní nebo certifikovaný rozmnožovací materiál může být dovezen a uveden do oběhu,6) jen je-li v zemi původu úředně uznán jako základní nebo certifikovaný a je opatřen příslušným úředním dokladem.

(5) Dovozce je povinen oznámit ústavu každý jednotlivý případ dovozu základního certifikovaného a standardního rozmnožovacího materiálu nejpozději do sedmi dnů od jeho dovozu.".

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 6.

 

28.

V § 28 odst. 3 se na konci písmene b) doplňují slova "nebo směs".

 

29.

V § 28 odst. 3 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

"i)

název osoby,1) která zajišťuje výrobu nebo dovoz rozmnožovacího materiálu.".

 

30.

V § 28 se na konci odstavce 4 doplňuje tato věta: "Náklady na pořízení úředních návěsek a pojistek hradí žadatel.".

 

31.

Nadpis pod § 31 zní: "Registrace činnosti, povinnost ohlašování a vedení záznamů".

 

32.

V § 31 odstavec 1 zní:

"(1) Osoba,1) která zajišťuje výrobu nebo dovoz rozmnožovacího materiálu za účelem jeho uvedení do oběhu,6) musí být pro tento účel registrována u ústavu. Ústav na základě žádosti registruje osobu,1) která

a)

prokáže odbornou způsobilost podle požadavků, které ministerstvo uveřejní ve věstníku,

b)

uhradí správní poplatek.4)".

 

33.

V § 31 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Při porušení zákona může být registrace zrušena.".

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

 

34.

V § 31 odst. 4 se slova "v odstavcích 1 a 2" nahrazují slovy "v odstavcích 1 a 3".

 

35.

V § 32 odstavec 1 zní:

"(1) Ministerstvo může, je-li vážně ohroženo zásobení trhu certifikovaným rozmnožovacím materiálem některých druhů uvedených v druhovém seznamu, stanovit a oznámit ve věstníku druhy, jejichž rozmnožovací materiál se smí po dobu jednoho roku ode dne oznámení ve věstníku uvádět do oběhu jako obchodní, stanovit vlastnosti, které musí mít, a způsob jeho kontroly.".

 

36.

V § 33 odst. 2 písm. a) se za slova "materiál vyrábí," vkládají slova "a na pozemky dotčené".

 

37.

V § 33 odst. 3 písm. a) se za slova "materiál vyrábí," vkládají slova "a na pozemky dotčené".

 

38.

V § 34 odst. 2 písm. e) se za slovo "nesplní" vkládají slova "registrační nebo".

 

39.

Příloha č. 1 včetně poznámky pod čarou č. 11) zní:

"Příloha č. 1 k zákonu č. 92/1996 Sb.

 

Druhový seznam podle § 4 odst. 1 zákona

 

Latinský název11)

Český název

Latinský název11)

Český název

Agrostis tenuis Sibth.

psineček tenký

Lolium x boucheanum Kunth.

jílek hybridní

Agrostis stolonifera L.

psineček výběžkatý

Lupinus albus L.

lupina bílá

Allium cepa L.

cibule

Lupinus luteus L.

lupina žlutá

Allium porrum L.

pór

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farwell

rajče

Allium sativum L.

česnek

Malus Mill.

jabloň

Alopecurus pratensis L.

psárka luční

Matricaria recutita L.

heřmánek pravý

Apium graveolens L.

celer

Medicago sativa L.

vojtěška setá

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv.

ovsík vyvýšený

Medicago x varia T. Martyn

vojtěška proměnlivá

Avena sativa L.

oves

Mentha x piperita L.

máta peprná

Beta vulgaris L.

řepa (mimo odrůdy mangoldu)

Papaver somniferum L.

mák

Brassicanapus L. (partim)

řepka

Petroselinum crispum (Mill.) Nym. ex A. W. Hill

petržel

Brassica oleracea L. convar.

 

Phacelia tanacetifolia Benth.

svazenka

oleracea L. var. gemmifera DC.

kapusta růžičková

Phaseolusvulgaris L.

fazol

acephala (DC.) Alef. var. sabellica L.

kadeřávek

Phleumpratense L.

bojínek luční

acephala (DC.) Alef. var. gongylodes L.

kedluben

Pisumsativum L.

hrách a peluška

capitata (L.) Alef. var. sabauda

kapusta hlávková

Poacompressa L.

lipnice smáčknutá

acephala (DC.) Alef. var. medullosaThell. + var. viridis L.

kapusta krmná

Poanemoralis L.

lipnice hajní

capitata (L.) Alef. var. capitata L.

zelí hlávkové

Poapratensis L.

lipnice luční

botrytis (L. ) Alef. var. botrytis L.

květák

PrunusamygdalusBatsch

mandloň

botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch.

brokolice

Prunusarmeniaca L.

meruňka

Brassicapekinensis (Lour.) Rupr.

zelí pekingské

Prunusavium L.

třešeň

Cannabissativa L.

konopí

Prunuscerasus L.

višeň

Capsicumannuum L.

paprika

Prunusdomestica L.

slivoň

Carumcarvi L.

kmín

Prunusmahaleb L.

mahalebka (jen odrůdy využívané jako podnože)

Cichoriumintybus L.

čekanka

Prunuspersica (L.) Batsch

broskvoň

Cucumissativus L.

okurka

Pyruscommunis L.

hrušeň

CydoniaoblongaMill.

kdouloň (jen odrůdy využívané jako podnože)

Raphanussativus L.

ředkev a ředkvička

Dactylisglomerata L.

srha laločnatá

Ribes L.

rybíz, angrešt

Daucuscarota L.

mrkev

Rubusfruticosus L.

ostružiník

Deschampsiacaespitosa (L.) P. Beauv.

metlice trsnatá

Rubusidaeus L.

maliník

Digitalissp.

náprstník

Secalecereale L.

žito

FestucaarundinaceaSchreb.

kostřava rákosovitá

Sinapis alba L.

hořčice bílá

Festucaovina L.

kostřava ovčí

Solanumtuberosum L.

brambor

FestucapratensisHuds.

kostřava luční

Spinaciaoleracea L.

špenát

Festucarubra L.

kostřava červená

Trifoliumhybridum L.

jetel švédský

X Festuloliumfestulolium (hybrid rodů Festuca x Lolium)

(hybrid rodů kostřava x jílek)

Trifoliumincarnatum L.

jetel nachový

Fragaria x ananassa Duch.

jahodník velkoplodý

Trifoliumpratense L.

jetel luční

Glycine max (L.) Merr.

soja

Trifoliumrepens L.

jetel plazivý

Helianthusannuus L.

slunečnice

Trisetumflavescens (L.) P. Beauv.

trojštět žlutavý

Hordeumvulgare L.

ječmen

TriticosecaleWittm.

tritikale

Humuluslupulus L.

chmel

Triticumaestivum L. emend. FiorietPaol.

pšenice obecná

Juglansregia L.

ořešák vlašský

TriticumdurumDesf.

pšenice tvrdá

Lactucasativa L.

salát

Triticum spelta L.

pšenice špalda

Lens culinaris Medik.

čočka

Vicia faba L.

bob

Linum usitatissimum L.

len

Vicia sativa L.

vikev setá

Lolium multiflorum Lam.

jílek mnohokvětý

Vicia villosa Roth

vikev huňatá

Lolium perenne L.

jílek vytrvalý

Vitis L.

vinná réva

 

 

Zea mays L.

kukuřice (mimo odrůdy pukancové a cukrové)

__________

11)

Názvy odpovídají "ISTA List of Stabilized Plant Names", 3. vyd., International Seed Testing Association (ISTA), Zurich, 1988.".

 

40.

Příloha č. 2 zní:

"Příloha č. 2 k zákonu č. 92/1996 Sb.

 

Seznam druhů, pro něž jsou vydávány Seznamy doporučených odrůd podle § 17 zákona

 

Latinský název

Český název

Latinský název

Český název

Latinský název

Obecný název

Phaseolus vulgaris L.

fazol

Allium cepa L.

cibule

Pisum sativum L.

hrách a peluška

Avena sativa L.

oves

Prunus armeniaca L.

meruňka

Beta vulgaris L. var. altissima

cukrovka

Prunus avium L.

třešeň

Brassica napus L. (partim)

řepka

Prunus cerasus L.

višeň

Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. capitata L.

zelí hlávkové

Prunusdomestica L.

slivoň

Daucus carota L.

mrkev

Prunus persica (L.) Batsch

broskvoň

Helianthus annuus L.

slunečnice

Pyrus communis L.

hrušeň

Hordeum vulgare L.

ječmen

Secale cereale L.

žito

Malus Mill.

jabloň

Solanum tuberosum L.

brambor

 

 

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.

pšenice obecná

 

 

Vicia faba L.

bob

 

 

Vitis L.

vinná réva

 

 

Zea mays L.

kukuřice (mimo odrůdy pukancové a cukrové).

ČÁST DRUHÁ

PŘECHODNÉ USTANOVENÍ (čl. 2)

Čl. II

Osoby, které byly registrovány podle § 31 odst. 1 zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, musí požádat o registraci podle tohoto zákona do 60 dnů po nabytí jeho účinnosti, jinak registrace zaniká.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o správních poplatcích (čl. 3)

Čl. III

Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 223/1999 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 352/1999 Sb. a zákona č. 360/1999 Sb., se mění takto:

1.

V Sazebníku správních poplatků se v položce 87 písmeno c) částka "Kč 250,-" nahrazuje částkou "Kč 50,-".

 

2.

V Sazebníku správních poplatků se v položce 87 doplňuje písmeno d), které zní:

"d)

o registraci osoby k uvádění rozmnožovacího materiálu do oběhu (§ 31 odst. 1 zákona č. 92/1996 Sb., ve znění zákona č. 357/1999 Sb.)

Kč10 000,-".

 

3.

V Sazebníku správních poplatků se za položku 92 vkládá položka 92a, která zní:

"Položka 92a

Podání žádosti

a)

o registraci hnojiva, pomocné půdní látky, pomocného rostlinného přípravku nebo substrátu,

Kč 3 000,-

b)

o prodloužení platnosti rozhodnutí o registraci hnojiva, pomocné půdní látky, pomocného rostlinného přípravku nebo substrátu

Kč 500,-.".

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST (čl. 4)

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.