Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

352/1999 Sb. znění účinné od 1. 5. 2004
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 356/2003 Sb.

1.5.2004

zákonem č. 185/2001 Sb.

1.1.2002

352

 

ZÁKON

ze dne 9. prosince 1999,

kterým se mění zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích

a o změně některých dalších zákonů, a některé další zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

(čl. 1-2)

Čl. I

zrušeno

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Souhlas k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky, vydaný podle § 10 zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, se po dni nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za splnění ohlašovací povinnosti podle § 10 zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění tohoto zákona.

2.

Výrobce a dovozce chemického přípravku jsou povinni splnit povinnosti podle hlavy druhé a páté zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, do 1. července 2000.

3.

Správní řízení vedená podle § 10 zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, se ukončí ke dni účinnosti tohoto zákona․

4.

Výrobce, dovozce a distributor, kteří v době nabytí účinnosti tohoto zákona nakládají s chemickými látkami a chemickými přípravky, které byly vyrobeny přede dnem účinnosti tohoto zákona a jejichž expirační doba přesahuje dobu končící po účinnosti tohoto zákona, nejsou povinni plnit do 2 let od nabytí účinnosti tohoto zákona u těchto chemických látek a chemických přípravků povinnosti stanovené v § 1112 zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění tohoto zákona.

5.

Výrobce, který vyrobí a uvede na trh, a dovozce, který doveze nebezpečnou látku vyrobenou nebo dovezenou v množství vyšším než 1 000 t za kalendářní rok, splní první oznamovací povinnost podle tohoto zákona k 15. únoru roku 2001 (§ 22 odst. 2).

6.

Pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání provozující vázané živnosti ve skupině č. 207: Chemická výroba u oboru živnosti "Výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující" podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se od účinnosti tohoto zákona nepožaduje odborná způsobilost podle § 19 odst. 2 zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění tohoto zákona, a pro koncesované živnosti ve skupině č. 307: Výroba a prodej chemických výrobků u oboru živnosti "Výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí" se od účinnosti tohoto zákona nepožaduje odborná způsobilost podle § 19 odst. 2 zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o správních poplatcích (čl. 3)

Čl. III

Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 223/1999 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 357/1999 Sb. a zákona č. 360/1999 Sb., se mění takto:

V sazebníku správních poplatků se v položce 131a zrušuje písmeno b) a dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).

ČÁST TŘETÍ

(čl. 4)

Čl. IV

zrušeno

ČÁST ČTVRTÁ

ZMOCNĚNÍ K VYHLÁŠENÍ

ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ZÁKONA (čl. 5)

Čl. V

Předseda Poslanecké sněmovny se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených tímto zákonem.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST (čl. 6)

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.