Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

358/1999 Sb. znění účinné od 14. 1. 2000

358

 

ZÁKON

ze dne 9. prosince 1999,

kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, a zákon č. 455/1991 Sb.,

o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, se mění takto:

1.

V § 19 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Rozsah a podmínky pojištění odpovědnosti za škodu z provozu plavidla podle odstavce 1 stanoví prováděcí předpis.“.

 

2.

V § 23 se doplňují odstavce 4 až 7, které včetně poznámky pod čarou č. 5a) znějí:

(4) Provozovatel plavidla, kterým se provádí koncesovaná vodní doprava, správce dopravně významné využívané vodní cesty a provozovatel pozemní části veřejného přístavu jsou povinni mít plavidla, plavební objekty nebo zařízení přístavu vybaveny rádiovými stanicemi, jejichž počet a provedení v závislosti na druhu plavidla a vodní cesty stanoví prováděcí předpis.

(5) Radiotelefonní provoz na vodních cestách se uskutečňuje v souladu se zvláštním předpisem5a) a v přiděleném kmitočtovém pásmu pro vnitrozemskou plavbu, které může být využíváno pouze pro spojení mezi plavidly navzájem, mezi plavidlem a pobřežní stanicí a v rámci pobřežní služby pro zajištění bezpečnosti plavebního provozu․

(6) Požadavky na radiotelefonní provoz a vybavení plavidel, plavebních objektů a přístavů rádiovými stanicemi, způsob využití přidělených kmitočtů pro konkrétní druh rádiového provozu a podrobné technické požadavky na rádiové stanice pro radiotelefonní provoz na vodních cestách stanoví prováděcí předpis.

(7) Schvalování rádiových stanic k provozu včetně přidělování kmitočtů a volacích znaků, požadavky na způsobilost a způsob ověřování způsobilosti osob pro obsluhu rádiových stanic stanoví zvláštní předpis.5a)

__________

5a)

Zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

3.

Za § 33 se vkládá § 33a, který včetně nadpisu zní:

§ 33a

Odborná způsobilost

 

(1) Odbornou způsobilost k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby prokazuje žadatel osvědčením o úspěšně vykonané zkoušce z předmětů, které se váží k provozování vnitrozemské vodní dopravy, složené před plavebním úřadem, a dokladem o vykonání pětileté praxe v oboru vodní dopravy. Bližší vymezení těchto předmětů stanoví prováděcí předpis.

(2) Osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce podle odstavce 1 nahrazuje vysvědčení o státní nebo maturitní zkoušce z předmětů stanovených prováděcím předpisem, pokud byly tyto předměty její součástí a pokud plavební úřad tuto zkoušku uzná z hlediska odborné způsobilosti podle tohoto zákona.

(3) Odbornou způsobilost, obsah a rozsah zkoušek a podrobnosti o skládání zkoušek podle odstavce 1 stanoví prováděcí předpis.“.

 

4.

V § 35 odstavci 2 se za slovem „tarif“ spojka „a“ nahradí čárkou a za slova „den zahájení provozu“ se vkládají slova „a rozsah bezbariérovosti.“.

 

5.

V § 43 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

h)

fyzické a právnické osobě uvedené v § 23 odst. 4, která poruší povinnost mít vybaveno plavidlo, plavební objekt nebo zařízení přístavu rádiovými stanicemi a provozovat je.“.

 

6.

V § 52 se slova „Ministerstvo dopravy“ nahrazují slovy „Ministerstvo dopravy a spojů“, slova „§ 19 odst. 1“ se nahrazují slovy „§ 19 odst. 1 a 3“, za slova „§ 21,“ se vkládají slova „§ 23 odst. 4 a 6,“ a za slova „§ 32 odst. 2“ se vkládají slova „, § 33a odst. 3.“.

V příloze č. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 286/1995 Sb., se ve skupině 314: „Ostatní“ u oboru Vnitrozemská vodní doprava dosavadní text ve sloupci 2 zrušuje a nahrazuje se tímto textem: „§ 33a zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb.

Čl. III

Přechodná ustanovení

1.

Provozovatelé plavidel, kteří provozují vodní dopravu pro cizí potřeby na základě koncese, jsou povinni do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona předložit příslušnému živnostenskému úřadu osvědčení o odborné způsobilosti vydané plavebním úřadem; nepředloží-li v této lhůtě osvědčení, jejich živnostenské oprávnění zaniká a tyto osoby jsou povinny neprodleně vrátit koncesní listinu živnostenskému úřadu.

2.

Fyzické a právnické osoby uvedené v § 23 odst. 4 jsou povinny zahájit rádiový provoz nejpozději do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni vyhlášení.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.