Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

63/1999 Sb. znění účinné od 1. 1. 2017

Ustanovení části první bodů 1, 6, 8, 12 až 15, 17 a 29, části druhé a části třetí nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2000.

Částka Sbírky č. 26/1999 byla rozeslána přednostně před částkou 25/1999

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 186/2016 Sb.

1.1.2017

63

 

ZÁKON

ze dne 11. března 1999,

kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách,

ve znění pozdějších předpisů, a o změně dalších zákonů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

zrušena

ČÁST DRUHÁ

ZMĚNA ZÁKONA Č. 586/1992 Sb.,

O DANÍCH Z PŘÍJMŮ,

VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č․ 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb. a zákona č. 333/1998 Sb., se mění takto:

1.

V § 4 odst. 1 písm. f) se slova „ , s výjimkou ceny ze spotřebitelské soutěže,2c)“ včetně poznámky pod čarou č. 2c) zrušují.

 

2.

V § 19 odst. 1 písm. g) se slova „písm. a)“ zrušují.

 

3.

V § 36 odst. 2 písm. b) bodě 1 se slova „včetně spotřebitelské soutěže2c)“ zrušují.

ČÁST TŘETÍ

ZMĚNA ZÁKONA Č. 368/1992 Sb.,

O SPRÁVNÍCH POPLATCÍCH,

VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb. a zákona č. 167/1998 Sb., se mění takto:

Příloha k zákonu č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb. a zákona č. 167/1998 Sb., „Sazebník správních poplatků“, se mění takto:

1.

V položce 20 se písmeno g) zrušuje.

 

2.

V položce 20 v poznámkách se bod 4 zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení, s výjimkou části první bodů 1, 6, 8, 12 až 15, 17 a 29, části druhé a části třetí, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2000.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.