Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

107/1990 Sb. znění účinné od 1. 5. 1990 do 31. 12. 1992

107

 

ZÁKON

ze dne 19. dubna 1990,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 73/1952 Sb., o dani z obratu

 

Federální shromáždění Československé federativní republiky se usneslo na tomto zákoně:

Článek I

Zákon č. 73/1952 Sb., o dani z obratu, se mění a doplňuje takto:

1.

§ 1 zní:

§ 1

 

Daň z obratu (dále jen „daň“) je nástrojem rozdělení a přerozdělení národního důchodu.“.

 

2.

§ 2 zní:

§ 2

Plátci daně

 

(1) Plátci daně 1) jsou:

a)

státní podniky, státní hospodářské organizace, sdružení s právní subjektivitou, akciové společnosti, obchodní společnosti, státní organizace Československé státní dráhy a specializované železniční organizace, bytová, spotřební, výrobní a jiná družstva, svazy družstev, Ústřední rada družstev, družstevní podniky a jednotná zemědělská družstva, společné podniky, podniky a hospodářská zařízení společenských organizací;

b)

podniky zahraničního obchodu, účelové zahraničně obchodní organizace, sdružení pro zahraniční obchod, podniky se zahraniční majetkovou účastí;

c)

fyzické osoby (podnikatelé), které byly zapsány do podnikového rejstříku;

d)

subjekty se sídlem v cizině provádějící hospodářskou činnost na území Československé federativní republiky․

(2) Daň vypořádávají též některé rozpočtové a jiné státní organizace a organizace s mezinárodním prvkem na území Československé federativní republiky, jestliže tak stanoví federální ministerstvo financí, pokud jde o subjekty v působnosti orgánů federace, a ministerstvo financí, cen a mezd České republiky a ministerstvo financí, cen a mezd Slovenské republiky, jde-li o ostatní subjekty.

(3) Používá-li se dále pojmu „podnik“, rozumějí, se jím subjekty uvedené v odstavcích 1 a 2.“.

__________

1)

Zákon č. 111/1990 Sb., o státním podniku.

Hospodářský zákoník č. 109/1964 Sb.,ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 104/1990 Sb., o akciových společnostech.

Zákon č. 68/1989 Sb., o organizaci Československé státní dráhy.

Zákon č. 94/1988 Sb., o bytovém, spotřebním a výrobním družstevnictví.

Zákon č. 90/1988 Sb., o zemědělském družstevnictví.

Zákon č. 42/1980 Sb. o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 173/1988 Sb., o podniku se zahraniční majetkovou účastí, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů.

3.

Název § 3 zní:

§ 3

Předmět daně“.

 

4.

V § 3 odst. 1 se za slova „vlastního nákupu“ doplňují slova „a zboží z dovozu“.

 

5.

§ 3 odst. 4 zní:

(4) Obrat z prodeje zboží do zahraničí nepodléhá dani.“.

 

6.

V § 3 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

(5) Dovoz neobchodního zboží nepodléhá dani; vztahují se na něj předpisy o cle.“.

 

7.

V § 4 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Zdanitelným obratem je rovněž prodejní cena zboží realizovaného na území Československé federativní republiky v jednotkách cizí měny.“.

 

8.

V § 4 dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3, v němž se slova „Zdanitelnost obratu“ nahrazují slovy „Zdanitelný obrat“.

 

9.

§ 5 se vypouští.

 

10.

§ 6 zní:

§ 6

Stanovení daně

 

Federální ministerstvo financí stanoví způsob výpočtu daně v prováděcí vyhlášce a sazby v Sazebníku daně z obratu.“.

 

11.

§ 8 odst. 1 zní:

(1) Podnik je povinen předložit místně příslušnému finančnímu orgánu 2) (dále jen „finanční orgán“) hlášení o dani z obratu (dále jen „hlášení“) na předepsaném tiskopisu ve lhůtách stanovených prováděcí vyhláškou. Podnik je povinen podat na vyzvání finančního orgánu vysvětlení, opravu nebo doplnění hlášení.“.

__________

2)

Zákon České národní rady č. 33/1970 Sb., o finančních správách.

Zákon Slovenské národní rady č. 115/1970 Sb., o finančních správách.

12.

§ 8 odst. 2 zní:

(2) Finanční orgán přezkouší hlášení, a odchyluje-li se daň jím vypočtená od daně podle hlášení, vyrozumí o rozdílu podnik.“.

 

13.

V § 8 odst. 3 se slova „okresnímu národnímu výboru“ nahrazují slovy „finančnímu orgánu“, slova „daňového“ a „daňové“ se vypouštějí a za slovy „kalendářního měsíce“ se doplňuje slovo v závorce „(čtvrtletí)“.

 

14.

§ 8 odst. 4 zní:

(4) Podnik je povinný podat do 31. ledna po uplynutí kalendářního roku vyúčtování daně příslušnému finančnímu orgánu na předepsaném tiskopise, ve kterém uvede daňovou povinnost a platby na daň. Finanční orgán přezkouší vyúčtování a v případě, že zjistí neshody, oznámí podniku do třiceti dnů ode dne podání vyúčtování rozdíly mezi vyúčtováním podniku a vyúčtováním finančního orgánu.“.

 

15.

§ 9 odst. 1 zní:

(1) Podniky jsou povinny přihlásit se k daňové registraci u místně příslušných finančních orgánů podle svého sídla. Finanční orgán vede pro účely daně katastr podniků, v němž vyznačuje daňově důležité skutečnosti a souvislosti.“.

 

16.

V § 9 odst. 2 se slova „okresnímu národnímu výboru“ nahrazují slovy „finančnímu orgánu“; poslední věta se vypouští.

 

17.

§ 10 zní:

§ 10

Použití účetnictví

 

Údaje účetnictví slouží i účelům daňovým.“.

 

18.

V § 12 se vypouští odstavec 1. Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

 

19.

V § 13 odst. 1 se slova „okresních a krajských národních výborů“ nahrazují slovy „finančních orgánů“ a slovo „daňových“ se vypouští.

 

20.

V § 13 odst. 2 se slovo „obyvatelé“ nahrazuje slovem „občané“ a slova „okresní a krajské národní výbory nebo ministerstvo financí“ se nahrazují slovy „finanční orgány“.

 

21.

Název § 14 zní:

§ 14

Penále a zvýšení daně“.

 

22.

V § 14 odst. 1 se slova „ve výši 0,05 %“ nahrazují slovy „ve výši 0,1 %“.

 

23.

V § 14 odst. 2 se slovo „daňové“ vypouští.

 

24.

V § 14 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Zjistí-li finanční orgán, že hlášení bylo nesprávné nebo neúplné, je oprávněn zkrácenou daň zvýšit o 20 %. Zjistí-li podnik nesprávnost nebo neúplnost sám a podá dodatečné hlášení, je finanční orgán oprávněn zkrácenou daň zvýšit o 10 %.“.

 

25.

§ 15 zní:

§ 15

Vymáhání daně

 

Nezaplatí-li podnik daň ve lhůtě, zašle finanční orgán příslušné bance nebo spořitelně příkaz k vybrání a současně o tom zpraví podnik. Tento příkaz provede banka nebo spořitelna přednostně.“.

 

26.

V § 17 se odstavec 1 vypouští; dále se vypouští označení odstavce 2.

Článek II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. května 1990.

Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.