Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

105/1990 Sb. znění účinné od 1. 1. 1992 do 30. 4. 2004
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 85/2004 Sb.

1.5.2005

zrušuje § 12a až 12e dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost 1. května 2005.

zákonem č. 455/1991 Sb.

1.1.1992

zákonem č. 219/1991 Sb.

1.7.1991

105

 

ZÁKON

ze dne 18. dubna 1990

o soukromém podnikání občanů

 

Federální shromáždění Československé federativní republiky se usneslo na tomto zákoně:

ČÁST I

(§ 1-5)

§ 1

zrušen

§ 2

zrušen

§ 3

zrušen

§ 4

zrušen

§ 5

zrušen

ČÁST II

(§ 6-12)

§ 6

zrušen

§ 7

zrušen

§ 8

zrušen

§ 9

zrušen

§ 10

zrušen

§ 11

zrušen

§ 12

zrušen

ČÁST II A

ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA PROVOZOVANÁ

SAMOSTATNĚ

HOSPODAŘÍCÍMI ROLNÍKY (§ 12a-12h)

§ 12a

(1)

Zemědělskou výrobou provozovanou podnikatelem (dále jen „samostatně hospodařící rolník“), jehož či nnost spočívá v provozování zemědělské výroby včetně hospodaření v lesích a na vodních plochách (dále jen „zemědělská výroba“), se podle tohoto zákona rozumí činnost fyzické osoby, která osobně, nebo pomocí jiných osob

a)

vyrábí výrobky zemědělské výroby za účelem získání trvalého zdroje příjmů, zejména jejich prodejem, popřípadě

b)

provádí úpravu nebo jiné zpracování své zemědělské produkce; pokud je třeba k této činnosti souhlasu podle zvláštních předpisů,9a jen s tímto souhlasem nebo

c)

poskytuje příležitostně práce nebo výkony v souvislosti se zemědělskou výrobou, při nichž využívá prostředků a zařízení sloužících zemědělské výrobě, zpravidla v době, kdy nejsou pro tuto výrobu plně využívány, nebo dobývá nevyhrazené nerosty.

(2)

Samostatně hospodařící rolník provozuje zemědělskou výrobu vlastním jménem, na vlastní účet a odpovědnost.

§ 12b

(1)

Příslušný orgán České republiky nebo Slovenské republiky9b zapíše samostatně hospodařícího rolníka do evidence na základě jeho ohlášení.

(2)

V evidenci podle odstavce 1 je uvedeno jméno a příjmení samostatně hospodařícího rolníka, místo jeho trvalého bydliště, rodné číslo, popřípadě údaje o zvláštním oprávnění nebo povolení, pokud se k určitému druhu činnosti podle zvláštních předpisů vyžadují,9a a den zápisu do evidence.

(3)

Samostatně hospodařící rolník ohlásí příslušnému orgánu do 15 dnů změnu skutečností vedených v evidenci, jakož i ukončení své zemědělské výroby.

§ 12c

(1)

O zápisu do evidence vydá příslušný orgán samostatně hospodařícímu rolníkovi osvědčení․ Současně vyrozumí příslušný orgán vykonávající správu daně, příslušnou pojišťovnu, příslušný orgán státní statistiky a příslušný orgán provádějící sociální zabezpečení; stejně se postupuje při změně a zániku skutečností vedených v evidenci a při ukončení zemědělské výroby.

(2)

Na základě vyrozumění podle odstavce 1 přidělí příslušný orgán státní statistiky samostatně hospodařícímu rolníkovi identifikační číslo, které orgán uvedený v § 12b odst. 1 zapíše do evidence.

§ 12d

(1)

Jednotlivě hospodařící rolník vedený doposud v evidenci obecního úřadu9b podle dosavadních předpisů9c se považuje dnem účinnosti tohoto zákona za samostatně hospodařícího rolníka s právy a povinnostmi v tomto zákoně vymezenými.

(2)

Samostatně hospodařící rolníci nakupují výlučně pro potřebu svého hospodářství za ceny bez daně z obratu výrobky uvedené ve zvláštním předpisu.9d

§ 12e

Samostatně hospodařící rolník vedený v evidenci podle § 12b se může zapsat do podnikového rejstříku. N ávrh na zápis může v takovém případě podat k začátku kalendářního roku, nejpozději do 15. února běžného roku, a současně je povinen o této skutečnosti vyrozumět orgán příslušný k evidenci.

§ 12f

zrušen

§ 12g

zrušen

§ 12h

zrušen

ČÁST III

(§ 13-27)

§ 13

zrušen

§ 14

zrušen

§ 15

zrušen

§ 16

zrušen

§ 17

zrušen

§ 18

zrušen

§ 19

zrušen

§ 20

zrušen

§ 21

zrušen

§ 22

zrušen

§ 23

zrušen

§ 24

zrušen

§ 25

zrušen

§ 26

zrušen

§ 27

zrušen

ČÁST IV

(§ 28)

§ 28

zrušen

ČÁST V

(§ 29-35)

§ 29

zrušen

§ 30

zrušen

§ 31

zrušen

§ 32

zrušen

§ 33

zrušen

§ 34

zrušen

§ 35

zrušen

Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.Poznámky pod čarou:

Například zákon č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 86/1972 Sb., o plemenitbě hospodářských zvířat, zákon SNR č. 110/1972 Sb., o plemenitbě hospodářských zvířat, zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění zákona č. 102/1988 Sb. a zákona č. 113/1990 Sb., vyhláška ministerstva zdravotnictví ČSR č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem a vyhláška ministerstva zdravotnictví SSR č. 103/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem.

Zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Zákon SNR č. 369/1990 Sb., o obecním zřízení.

Například zákon č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 86/1972 Sb., o plemenitbě hospodářských zvířat, zákon SNR č. 110/1972 Sb., o plemenitbě hospodářských zvířat, zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění zákona č. 102/1988 Sb. a zákona č. 113/1990 Sb., vyhláška ministerstva zdravotnictví ČSR č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem a vyhláška ministerstva zdravotnictví SSR č. 103/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem.

Zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Zákon SNR č. 369/1990 Sb., o obecním zřízení.

Směrnice ministerstva zemědělství a výživy ČSR k zajištění nákupu zemědělských výrobků od jednotlivě hospodařících rolníků do státních fondů ze dne 18. května 1970, registrované v částce 20/1970 Sb.

Opatření federálního ministerstva financí o nákupu výrobků jednotlivě hospodařícími rolníky. Finanční zpravodaj č. 21/1990, částka 8.

Poznámky pod čarou:
9a

Například zákon č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 86/1972 Sb., o plemenitbě hospodářských zvířat, zákon SNR č. 110/1972 Sb., o plemenitbě hospodářských zvířat, zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění zákona č. 102/1988 Sb. a zákona č. 113/1990 Sb., vyhláška ministerstva zdravotnictví ČSR č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem a vyhláška ministerstva zdravotnictví SSR č. 103/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem.

9b

Zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Zákon SNR č. 369/1990 Sb., o obecním zřízení.

9c

Směrnice ministerstva zemědělství a výživy ČSR k zajištění nákupu zemědělských výrobků od jednotlivě hospodařících rolníků do státních fondů ze dne 18. května 1970, registrované v částce 20/1970 Sb.

9d

Opatření federálního ministerstva financí o nákupu výrobků jednotlivě hospodařícími rolníky. Finanční zpravodaj č. 21/1990, částka 8.