Čekejte, prosím...
A A A
121/1990 Sb. znění účinné od 29. 5. 1992 do 31. 5. 1994
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 74/1994 Sb.

1.6.1994

zrušeno

zákonem č. 231/1992 Sb.

29.5.1992

 

nařízením č. 14/1991 Sb.

1.2.1991

 

121

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České a Slovenské Federativní Republiky

ze dne 23. dubna 1990

o pracovněprávních vztazích při soukromém podnikání občanů

 

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky nařizuje podle § 269 odst. 2 zákoníku práce, ve znění zákona č. 188/1988 Sb.(úplné znění č. 52/1989 Sb.):

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Na pracovněprávní vztahy, které vznikají při soukromém podnikání občanů, se vztahuje zákoník práce (dále jen "zákoník") pokud toto nařízení nestanoví jinak.

§ 2

Kde ze zákoníku vyplývají práva nebo povinnosti organizaci 1 nebo vedoucímu organizace, 2 rozumí se tím pro účely tohoto nařízení občan, který je oprávněn podnikat podle zvláštního předpisu 3 (dále jen "podnikatel").

§ 3

Jestliže u podnikatele působí odborová organizace, platí pro pracovněprávní vztahy ustanovení zákoníku, která upravují působnost odborů.

ODCHYLNÉ ÚPRAVY

§ 4

Pro pracovněprávní vztahy mezi podnikatelem a pracovníkem se nepoužijí tato ustanovení zákoníku: § 9 odst. 4, § 26, § 27 odst. 1, 3, 4 a 5, § 35 odst. 3, § 65, 68, § 74 písm. b), e) a g), § 85, 140, § 176 odst. 4, § 185 odst. 1, odst. 2 část věty za středníkem a odst. 5 věta druhá, § 186, 227, § 249 až 251 a § 269 odst. 1.

§ 5

zrušen

§ 6

zrušen

§ 7

zrušen

§ 8

Nedovoluje-li povaha práce nebo podmínky provozu, aby pracovní doba byla rozvržena rovnoměrně na jednotlivé týdny, může podnikatel s pracovníkem dohodnout rozvržení pracovní doby nerovnoměrně, popřípadě za podmínek stanovených v nařízení vlády Československé socialistické republiky 4 ( § 92 odst. 3 písm. b) zákoníku) dohodnout odchylně nepřetržitý odpočinek v týdnu; průměrná pracovní doba nesmí přitom v určitém období, zpravidla čtyřtýdenním nebo v období celého kalendářního roku, přesahovat hranici stanovenou pro týdenní pracovní dobu.

§ 9

zrušen

§ 10

zrušen

§ 11

zrušen

§ 12

zrušen

§ 13

zrušen

§ 14

Podnikatel může pracovníkům zabezpečovat stravování a vhodné nápoje přímo na pracovišti nebo v jeho blízkosti; přitom může pracovníkům poskytnout příspěvek až do výše 10 Kčs denně. Stravování podle předchozí věty musí odpovídat zásadám správné výživy.

§ 15

zrušen

§ 16

zrušen

§ 17

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Smrtí podnikatele přecházejí na jeho dědice práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů. 7

§ 18

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. května l990.

Čalfa v. r.

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
Čl. IV zákona č.231/1992 Sb.29.5.1992


Poznámky pod čarou:

§ 8 odst. 1 zákoníku práce.

§ 9 odst. 1 zákoníku práce.

Například zákon č. 105/1990 Sb․, o soukromém podnikání občanů.

§ 13 nařízení vlády ČSSR č. 223/1988 Sb., kterým se provádí zákoník práce.

§ 12 odst. 2 zákona č. 105/1990 Sb.

Poznámky pod čarou:
1

§ 8 odst. 1 zákoníku práce.

2

§ 9 odst. 1 zákoníku práce.

3

Například zákon č. 105/1990 Sb․, o soukromém podnikání občanů.

4

§ 13 nařízení vlády ČSSR č. 223/1988 Sb., kterým se provádí zákoník práce.

7

§ 12 odst. 2 zákona č. 105/1990 Sb.