Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

162/1990 Sb. znění účinné od 24. 6. 1991 do 31. 12. 1991
změněnos účinností odpoznámka

nařízením č. 513/1992 Sb.

1.1.1992

zrušen

zákonem č. 229/1991 Sb.

24.6.1991

162

 

ZÁKON

ze dne 3. května 1990

o zemědělském družstevnictví

 

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

HLAVA PRVNÍ

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (§ 1-42)

§ 1

Účel zákona

Účelem zákona je upravit postavení, právní poměry a zásady činnosti zemědělských družstev (dále jen „družstvo“) a jiných zemědělských družstevních organizací.

§ 2

Družstvo

(1)

Družstvo je dobrovolným sdružením občanů (dále jen „členové“), kteří společně provozují zemědělskou výrobu, potravinářskou výrobu; další hospodářské a jiné činnosti a k uspokojování a podpoře svých zájmů. Hospodaří na zemědělské půdě a též v lesích, vodních plochách a rybnících s chovem ryb, které užívá.

(2)

Družstvo je právnickou osobou; neodpovídá za závazky jiných právních subjektů.

(3)

Záležitosti družstva řídí členové prostřednictvím členské schůze a volených orgánů družstva v souladu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami družstva a jinými vnitrodružstevními předpisy.

(4)

Družstvo provozuje svou činnost samostatně a na vlastní účet; přitom na sebe bere přiměřené hospodářské riziko.

§ 3

Vznik družstva

(1)

Ke vzniku družstva je třeba

a)

usnesení ustavující schůze o jeho založení,

b)

přijetí stanov družstva,

c)

zvolení orgánů družstva.

(2)

Družstvo může nabývat práv a zavazovat se ode dne zápisu do podnikového rejstříku.

(3)

Návrh na zápis družstva do podnikového rejstříku podává družstvo; k návrhu je povinno připojit stanovy družstva a usnesení ustavující schůze o jeho založení.

(4)

Činnost, k níž je třeba povolení podlé zvláštních předpisů, může družstvo vykonávat jen s tímto povolením.

§ 4

Stanovy družstva

(1)

Základním vnitrodružstevním předpisem jsou stanovy družstva (dále jen „stanovy“). Stanovy musí obsahovat

a)

název družstva, ve kterém musí být výslovně uvedeno, že jde o družstvo,

b)

sídlo družstva,

c)

předmět činnosti družstva,

d)

ustanovení o vzniku a zániku členství, o právech a povinnostech členů, jakož i o postupu vůči členům, kteří neplní své členské povinnosti

e)

ustanovení o výši a způsobu určení výše členského podílu popřípadě základního členského vkladu nebo jiné majetkové účasti, druhy a způsoby jejich tvorby a užití, zhodnocení, popřípadě amortizace, způsob jejich upsání (vložení) a jejich vypořádání při zániku členství,

f)

způsob a rozsah ručení člena za případnou ztrátu družstva,

g)

podrobnější ustanovení o orgánech družstva, jejich složení, délce funkčního období, způsobu jejich volby a rozhodování o tom, kdo organizuje a řídí běžnou činnost družstva (§ l6 odst. 5, § 22),

h)

ustanovení o péči o členy - důchodce a zabezpečení podmínek pro společenské a pracovní uplatnění členů se změněnou pracovní schopností.

(2)

Stanovy nesmějí být v rozporu s tímto zákonem a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

(3)

Stanovy a jejich změny se přikládají k návrhu na zápis do podnikového rejstříku.

§ 5

Majetek družstva

(1)

Majetkem družstva se rozumí věci, k nimž má družstvo vlastnické právo, a majetková práva, kterých družstvo nabylo.

(2)

Majetek družstva se vytváří sdružením prostředků členů (zápisné, členské podíly, vklady, materiálové přínosy a jiné ocenitelné nehmotné, hmotné a finanční vklady) a z výsledků činnosti družstva, popřípadě z jiných zdrojů. Majetek lze družstvu odejmout jen v případech stanovených zákonem.

§ 6

Hospodaření družstva

(1)

Družstvo hradí své potřeby a náklady z příjmů získaných především ze své činnosti, jakož i z dalších zdrojů.

(2)

Ze svého zisku družstvo platí přednostně daně a odvody. Zbylý zisk využívá družstvo samostatně a nelze mu jej odejmout.

(3)

Odpisy ze základních prostředků zůstávají družstvu v plné výši a družstvo je využívá samostatně.

(4)

Pro financování svého rozvoje může družstvo vydávat obligace; způsob jejich vydávání, nakládání s nimi a jejich zhodnocení určí a vyhlásí členská schůze v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

(5)

Družstvo může hospodařit též s majetkem jiných právnických osob nebo občanů, a to na základě smlouvy uzavřené v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Zánik družstva

§ 7

(1)

Členská schůze se může usnést, že se družstvo zruší s likvidací nebo bez likvidace. Družstvo zaniká dnem jeho výmazu z podnikového rejstříku.

(2)

Družstvo zanikne bez likvidace sloučením, splynutím nebo rozdělením.

(3)

Družstvo, na které přešel majetek a závazky zaniklého družstva, je povinno neprodleně vyrozumět jiné právní subjekty, které jsou zánikem družstva dotčeny, o zániku družstva a o přechodu jeho majetku a závazků; při likvidaci má tuto povinnost likvidátor․

§ 8

Sloučení a splynutí

(1)

Majetek a závazky slučovaného družstva přecházejí na přejímající družstvo.

(2)

Při splynutí družstev přechází jejich majetek a závazky na nově vzniklé družstvo dnem, ke kterému bylo nově vzniklé družstvo zapsáno do podnikového rejstříku.

(3)

Členové zaniklých družstev se stávají členy přejímacího, popřípadě nově vzniklého družstva.

§ 9

Rozdělení

(1)

Členská schůze rozdělovaného družstva určí, jak se družstvo rozdělí, jak se rozdělí jeho majetek a závazky.

(2)

Družstvo se rozdělí i tehdy požádá-li o to menšina jeho členů, kteří mají zájem vytvořit družstvo podle tohoto zákona.

(3)

Rozdělované družstvo zaniká a jeho majetek a závazky přecházejí na nová družstva dnem, ke kterému byla zapsána do podnikového rejstříku, a to v rozsahu určeném členskou schůzí rozdělovaného družstva. Tímto dnem se členové rozdělovaného družstva stávají členy nových družstev.

Likvidace družstva

§ 10

(1)

Pokud členská schůze rozhodne o zrušení družstva s likvidací, ustanoví likvidátora.

(2)

Návrh zápisu do podnikového rejstříku o tom, že družstvo vstupuje do likvidace a kdo je jeho likvidátorem, podává družstvo.

(3)

Dnem, ke kterému byl proveden zápis do podnikového rejstříku podle odstavce 2, zanikají, s výjimkou členské schůze, funkce všech orgánů družstva.

§ 11

(1)

Likvidátor je oprávněn jednat jménem družstva ve věcech spojených s likvidací.

(2)

Likvidátor neprodleně vyrozumí o vstupu družstva do likvidace všechny organizace, orgány a jiné osoby, které jsou tím dotčeny.

(3)

Ke dni zahájení likvidace sestaví družstvo účetní závěrku a účetní výkazy a předá je likvidátorovi.

§ 12

(1)

Likvidátor sestaví do jednoho měsíce po svém ustavení do funkce zahajovací rozvahu a předloží ji členské schůzi spolu s likvidačním plánem, rozpočtem likvidace a s inventarizačním zápisem o mimořádné inventarizaci hospodářských prostředků provedené ke dni zahájení likvidace.

(2)

Likvidátor v průběhu likvidace zejména

a)

soustředí peněžní prostředky na jednom účtu u jednoho peněžního ústavu,

b)

dokončí běžné záležitosti spojené s činností družstva

c)

zpeněží co nejvýhodněji majetek družstva nebo s ním naloží i jinak v souladu s obecně závaznými právními předpisy,

d)

uspokojí z výtěžku likvidace postupně pohledávky státu na odvodech, daních a poplatcích, dále pohledávky členů a pracovníků družstva včetně vypořádání členských podílů a dalších majetkových vkladů (účastí členů) a vrátí prostředky poskytnuté družstvu ze státních zdrojů na investice za posledních pět let před likvidací a dále uspokojí ostatní pohledávky.

§ 13

(1)

Likvidátor ke dni skončení likvidace sestaví účetní závěrku a předloží ji spolu s konečnou zprávou o průběhu likvidace a s návrhem na rozdělení případného likvidačního přebytku ke schválení členské schůzi.

(2)

Likvidační přebytek se rozdělí členům podle členských podílů nebo jejich majetkových vkladů.

(3)

Likvidátor podá návrh na výmaz družstva z podnikového rejstříku a zajistí bezpečné uložení spisového materiálu a účetních písemností na dobu stanovenou zvláštním předpisem.

HLAVA DRUHÁ

ORGÁNY DRUŽSTVA (§ 14-23)

§ 14

Orgány družstva jsou

a)

členská schůze,

b)

představenstvo,

c)

kontrolní komise,

d)

další orgány družstva podle tohoto zákona a stanov.

§ 15

Členská schůze

(1)

Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze, na níž členové uplatňují své právo rozhodovat o záležitostech družstva.

(2)

Členská schůze se schází ve lhůtách určených stanovami, nejméně jednou za rok.

(3)

Členská schůze musí být svolána, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina všech členu družstva nebo kontrolní komise, jakož i v dalších případech uvedených ve stanovách.

(4)

Do působnosti členské schůze družstva patří

a)

přijímat a měnit stanovy,

b)

volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise

c)

schvalovat roční účetní závěrku, rozdělení a užití zisku, popřípadě způsob úhrady ztráty,

d)

rozhodovat o zásadních změnách v půdním fondu,

e)

rozhodovat o rozdělení, sloučení, splynutí a zrušení družstva.

(5)

Členská schůze rozhoduje o dalších záležitostech týkajících se družstva a jeho činnosti, pokud tak stanoví tento zákon, stanovy, popřípadě pokud si rozhodování o některé věci vyhradila a tyto záležitosti nejsou svěřené zákonem jiným orgánům družstva.

(6)

Stanovy družstva mohou určit, že členské schůze budou konány formou dílčích členských schůzí.

(7)

Není-li vzhledem na rozsah družstva dobře možné svolávat členskou schůzi, mohou stanovy určit, že namísto členské schůze se svolává shromáždění (sbor, konference) delegátů volených členy družstva. Stanovy současně určí bližší podmínky volby delegátů.

§ 16

Představenstvo

(1)

Představenstvo řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou tímto zákonem, stanovami nebo rozhodnutím členské schůze vyhrazeny jinému orgánu. Za svou činnost odpovídá členské schůzi.

(2)

Představenstvo zabezpečuje a kontroluje plnění usnesení členské schůze, pravidelně jí podává zprávy o své činnosti a o činnosti družstva; svolává členskou schůzi a připravuje její jednání.

(3)

Představenstvo se schází podle potřeby, zpravidla jednou za měsíc. Musí se sejít do 10 dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k odstranění nedostatků.

(4)

Představenstvo volí ze svých členů předsedu družstva (představenstva), popřípadě místopředsedu (místopředsedy), pokud stanovy neurčují, že jsou voleni členskou schůzí.

(5)

Předseda družstva jako předseda představenstva organizuje a řídí jednání představenstva. Určují-li tak stanovy, organizuje a řídí i běžnou činnost družstva [§ 4 odst. 1 písm. g)].

§ 17

Kontrolní komise

(1)

Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva; projednává stížnosti jeho členů, a pokud tak určí stanovy, též pracovníků. Odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech družstva.

(2)

Kontrolní komise se vyjadřuje k roční účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty družstva.

(3)

Na zjištěné nedostatky upozorňuje kontrolní komise příslušné vedoucí organizačních jednotek a orgány družstva a vyžaduje zjednání nápravy.

(4)

Kontrolní komise se schází podle potřeby; nejméně jednou za tři měsíce.

(5)

Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu, popřípadě místopředsedu, pokud stanovy neurčují, že jsou voleni členskou schůzí.

Společná ustanovení o orgánech družstva

§ 18

(1)

Do orgánů družstva mohou volit a být voleni nebo ustavováni jen členové družstva starší 18 let.

(2)

Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou neslučitelné. Další případy neslučitelnosti funkcí určuje tento zákon, popřípadě stanovy.

(3)

Funkční období volených orgánů družstva je 5 let, pokud stanovy neurčí kratší funkční období; volené orgány však setrvávají ve svých funkcích do zvolení nových orgánů.

§ 19

(1)

Členská schůze, představenstvo a kontrolní komise jsou způsobilé se usnášet, jestliže je přítomna nadpoloviční většina všech jejich členů nebo delegátů.

(2)

Usnesení, včetně voleb orgánů družstva, je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných, pokud tento zákon neurčuje jinak.

(3)

K platnosti usnesení o přijetí stanov a jejich změn a o zániku družstva (§ 7) je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů nebo delegátů, s výjimkou případů uvedených v § 9 odst. 2.

(4)

Podrobnosti o volbách orgánů družstva, o jejich jednání a ověřování zápisů upraví volební a jednací řád; způsob jeho schvalování upravují stanovy.

§ 20

V družstvu, které má méně než 50 členů (dále jen „malé družstvo“), mohou stanovy určit, že působnost představenstva a kontrolní komise plní členská schůze, která volí z členů družstva předsedu, popřípadě i místopředsedu.

§ 21

Statutární orgán

(1)

Statutárním orgánem1 malého družstva (§ 20) je předseda. U ostatních družstev určí stanovy, zda je statutárním orgánem předseda nebo představenstvo. Je-li statutárním orgánem představenstvo, určí stanovy, jakým způsobem jedná navenek.

(2)

O udělení prokury2 rozhoduje představenstvo.

§ 22

Ředitel

(1)

Stanovy mohou určit, že běžnou činnost družstva organizuje a řídí ředitel, jmenovaný a odvolávaný představenstvem. Působnost představenstva družstva tím není dotčena.

(2)

Postavení, činnost a úkoly ředitele určují stanovy.

§ 23

Vnitřní organizace družstva

Vnitřní organizaci družstva upravuje organizační řád, popřípadě jiný vnitrodružstevní organizační předpis. Vnitřní organizační jednotka družstva nesmí být sama označena jako družstvo.

HLAVA TŘETÍ

ČLENSTVÍ (§ 24-40)

§ 24

Vznik členství

(1)

Podmínky vzniku členství určují zákon a stanovy. Členem družstva, kde je součástí členství pracovní vztah, se může stát občan, který dosáhl 15 let věku a ukončil povinnou školní docházku.

(2)

Pokud není ve stanovách určeno jinak a družstvo nedohodne se členem den, k němuž členství vzniká, vzniká členství na základě podané přihlášky rozhodnutím představenstva o jeho přijetí; v případech, kde součástí členství je pracovní vztah, členství vzniká dnem, který byl sjednán jako den nástupu do práce v písemné dohodě o pracovních podmínkách (dále jen „dohoda o pracovních podmínkách“).

(3)

V dohodě o pracovních podmínkách může být sjednána zkušební doba, a to až na 3 měsíce. Sjednanou zkušební dobu nelze prodloužit. Ve zkušební době může družstvo i člen kdykoli písemně zrušit členství bez uvedení důvodu. Zkušební doba musí být sjednána písemně, jinak je její sjednání neplatné.

(4)

Doba překážek v práci, pro které člen nemůže během zkušební doby konat práci v družstvu, se započítává do zkušební doby v rozsahu nejvýše 10 pracovních dnů.

§ 25

Základní práva a povinnosti člena družstva

(1)

Člen má tato základní práva:

a)

podílet se na řízení a kontrole činnosti družstva přímo nebo prostřednictvím volených orgánů,

b)

volit a být volen do orgánů družstva,

c)

předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, vznášet připomínky a dotazy na orgány družstva a být o jejich vyřízení informován,

d)

podílet se na výhodách, které družstvo poskytuje svým členům podle stanov a obecně závazných právních předpisů.

(2)

Člen má tyto základní povinnosti:

a)

dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů družstva,

b)

sdružit prostředky v rozsahu podle stanov nebo zákona,

c)

ručit za případnou ztrátu družstva způsobem upraveným ve stanovách,

d)

upevňovat a rozvíjet družstevní hospodářství, chránit a zvelebovat majetek družstva.

(3)

Je-li součástí členství pracovní vztah, má člen též právo a povinnost pracovat podle sjednaných podmínek.

(4)

Při rozhodování orgánu družstva včetně voleb má každý člen jeden hlas.

§ 26

Zánik členství

(1)

Členství v družstvu zaniká

a)

dohodou

b)

vystoupením

c)

vyloučením,

d)

úmrtím,

e)

zánikem družstva likvidací.

(2)

V družstvu, kde je součástí členství pracovní vztah, členství zaniká též

a)

zrušením ve zkušební době,

b)

okamžitým vystoupením,

c)

zrušením.

§ 27

Dohoda

(1)

Dohodne-li se družstvo a člen na skončení členství, končí členství sjednaným dnem.

(2)

Dohodu o skončení členství uzavírají družstvo a člen písemně. Na žádost člena musí být v ní uvedeny důvody, pro které dochází ke skončení členství. Jedno vyhotovení dohody o skončení členství vydá družstvo členovi.

§ 28

Vystoupení

(1)

Člen může z družstva vystoupit na základě písemné odhlášky z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu. Členství zaniká uplynutím doby šesti měsíců. Tato doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné odhlášky člena družstvu.

(2)

Odhláška může být odvolána členem jen písemně a se souhlasem družstva.

§ 29

Vyloučení

(1)

Představenstvo může rozhodnout o vyloučení člena

a)

byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, který spáchal proti družstvu,jeho majetku nebo v souvislosti s výkonem práce v družstvu,

b)

porušil-li závažným způsobem nebo opětovně své členské povinnosti určené zákonem nebo stanovami.

(2)

Představenstvo může rozhodnout o vyloučení člena pouze do dvou měsíců ode dne, kdy zjistilo důvod k vyloučení, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod vznikl.

(3)

Je-li jednání člena, v němž lze spatřovat důvod k vyloučení podle odstavce 1 písm. b), předmětem šetření jiného orgánu, počíná lhůta dvou měsíců podle odstavce 2 dnem, kdy se družstvo dovědělo o výsledku tohoto šetření.

(4)

V rozhodnutí o vyloučení člena z družstva musí být uveden důvod podle odstavce 1, který nemůže být dodatečně měněn; členství zaniká dnem, kdy bylo doručeno rozhodnutí představenstva o vyloučení členovi.

§ 30

Okamžité vystoupení

(1)

Člen může z družstva vystoupit okamžitě,

a)

jestliže podle lékařského posudku nemůže dále konat práci v družstvu bez vážného ohrožení svého zdraví a družstvo ho nepřevedlo v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku na jinou pro něho vhodnou práci,

b)

jestliže družstvo porušilo závažným způsobem podstatnou povinnost, kterou má vůči němu podle dohody o pracovních podmínkách, stanov nebo obecně závazných právních předpisů, a to pouze v době do jednoho měsíce ode dne, kdy se člen o tomto důvodu k okamžitému vystoupení dověděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod vznikl,

c)

jestliže nechce být členem žádného z družstev vzniklých podle § 9, a to do 1 měsíce ode dne, kdy mu rozhodnutí o rozdělení družstva bylo oznámeno,

d)

jestliže byl odvolán z funkce podle § 39 odst. 1 a nesouhlasí se svým pracovním zařazením podle § 39 odst. 2, a to pouze v době do jednoho měsíce ode dne, kdy rozhodnutí družstva bylo doručeno členovi.

(2)

Člen, který okamžitě vystoupil z družstva z důvodů uvedených v odstavci 1 písm. a) a b), má nárok na náhradu odměny za práci v družstvu ve výši průměrného měsíčního výdělku za dobu dvou měsíců.

§ 31

Zrušení

(1)

Představenstvo může rozhodnout o zrušení členství, jehož součástí je pracovní vztah, jestliže člen

a)

nesplňuje předpoklady stanovené obecně závaznými právními předpisy pro výkon dohodnuté práce, nebo nesplňuje bez zavinění družstva požadavky, které jsou nezbytnou podmínkou pro řádný výkon jeho práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích člena, je možno zrušit členství jen, jestliže byl družstvem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a člen je v přiměřené době neodstranil,

b)

stane se pro družstvo nadbytečným v důsledku změny úkolu organizační jednotky, ve které je zařazen, jejího technického vybavení nebo jiných organizačních změn družstva; to neplatí, jde-li o člena, který je vlastníkem sdružených pozemků.

(2)

Písemné rozhodnutí o zrušení členství podle odstavce 1 písm. a) a b) doručí družstvo členovi.Členství v tomto případě zaniká uplynutím doby 2 měsíců. Tato doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení rozhodnutí o zrušení členství.

(3)

Představenstvo může rozhodnout o zrušení členství též v případě, jestliže člen nenastoupí do práce v den, který byl sjednán v dohodě o pracovních podmínkách, aniž by mu v tom bránila překážka v práci. Členství zaniká dnem doručení písemného rozhodnutí představenstva členovi. V rozhodnutí o zrušení členství musí být uveden důvod tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem. Důvod uvedený v rozhodnutí o zrušení nesmí být dodatečně měněn.

(4)

Rozhodnutí o zrušení členství, které bylo členovi doručeno, může být odvoláno pouze s jeho písemným souhlasem.

(5)

Družstvo může zrušit členství z důvodů uvedených v odstavci 1 písm. a) pouze tehdy, jestliže

a)

člen není ochoten přejít na jinou pro něho vhodnou práci, kterou mu družstvo nabídlo, nebo se podrobit předchozí průpravě pro tuto jinou práci,

b)

nemůže mu nabídnout práci přiměřenou jeho schopnostem, kterou by i při těchto nedostatcích mohl zastávat.

§ 32

Zákaz zrušení členství

(1)

Družstvo nesmí z důvodu uvedeného v § 31 odst. 1 písm. a) a b) zrušit členství, jehož součástí je též pracovní vztah,

a)

těhotné ženě, ani člence nebo osamělému členovi, pokud trvale pečují o dítě mladší než 3 roky,

b)

v době, kdy je člen uznán dočasně neschopným práce pro nemoc nebo úraz, pokud si tuto nemoc úmyslně nevyvolal nebo nezpůsobil v opilosti nebo po požití jiných omamných prostředků, a v době od podání návrhu na ústavní ošetřování nebo od povolení lázeňského léčení až do dne jejich ukončení; při onemocnění tuberkulózou se tato ochranná doba prodlužuje o 6 měsíců po propuštění z ústavního ošetřování,

c)

při povolání ke službě v ozbrojených silách ode dne, kdy byl členovi doručen povolávací rozkaz nebo kdy byla uveřejněna vyhláška obsahující hromadný povolávací rozkaz, až do uplynutí 15 dnů po jeho propuštění z takové služby,

d)

při výkonu civilní služby člena,

e)

v době, kdy je člen dlouhodobě uvolněn z družstva pro výkon veřejné funkce.

§ 33

Soudní ochrana

(1)

Nesouhlasí-li člen s rozhodnutím představenstva o zrušení členství nebo s rozhodnutím o vyloučení, nebo družstvo s okamžitým vystoupením člena mohou do jednoho měsíce od doručení písemného rozhodnutí nebo od doručení odhlášky podat u soudu návrh na určení, že zrušení nebo vyloučení nebo okamžité vystoupení je neplatné.

(2)

Při vyslovení neplatnosti zániku členství podle odstavce 1 vzniká poškozenému právo na náhradu způsobené škody.

§ 34

Vyúčtování

Dojde-li k zániku členství, provede družstvo vyúčtování vzájemných práv a závazků nejpozději do jednoho měsíce po schválení závěrky za kalendářní rok, v němž členství zaniklo, nejpozději do 30. dubna následujícího kalendářního roku. Podrobnosti o vyúčtování a vypořádání určí stanovy [§ 4 odst. 1 písm. e)].

Členství s pracovním vztahem

§ 35

Pracovní vztahy

(1)

Obsah členství, kde je součástí pracovní vztah určují tento zákon a stanovy; v tomto případě vykonávají práci v družstvu jeho členové; družstvo s nimi uzavírá dohodu o pracovních podmínkách, která musí obsahovat

a)

druh práce, kterou bude člen vykonávat,

b)

místo výkonu práce (obec, organizační jednotka nebo jinak určené místo),

c)

den nástupu do práce,

d)

rozsah pracovní účasti člena v průběhu kalendářního roku, nemá-li konat práci v družstvu po celý rok nebo na plný úvazek,

pokud tyto náležitosti nejsou určeny volbou nebo jmenováním.

(2)

V dohodě o pracovních podmínkách lze dále sjednat

a)

výhody, které bude družstvo poskytovat členovi,

b)

další podmínky, na nichž má družstvo nebo člen zájem a na kterých se dohodnou.

(3)

Dohoda o pracovních podmínkách a její změny se uzavírají písemně. Jedno vyhotovení musí být vydáno členovi.

(4)

Pracovní vztahy mezi družstvem a členem se řídí tímto zákonem; zákoníkem práce a jeho prováděcími předpisy se řídí v rozsahu vymezeném tímto zákonem. Není-li příslušná otázka upravena stanovami nebo jinými vnitrodružstevními předpisy, platí zákoník práce. Zákoníkem práce se pracovní vztahy řídí v částech upravujících

a)

bezpečnost a ochranu zdraví při práci,

b)

pracovní podmínky žen a mladistvých

c)

odpovědnost za škodu,

d)

náhrady při překážkách v práci na straně člena z důvodu obecného zájmu,

e)

pracovní posudky a potvrzení o zaměstnání,

f)

zaznamenávání vzniku a skončení členství, jehož součástí je pracovní vztah, do osobních dokladů člena.

(5)

Podrobnosti o pracovních vztazích členů může upravit v souladu s odstavcem 4 pracovní řád družstva, který schvaluje členská schůze.

(6)

Družstvo může též zaměstnávat občana v pracovním poměru nebo v jiném pracovněprávním vztahu. O přijetí do pracovního poměru nebo jiného pracovněprávního vztahu rozhoduje představenstvo; jde-li o pracovní poměr nepřesahující dobu jednoho měsíce, může rozhodnout předseda nebo pověřený vedoucí.

§ 36

Vedlejší pracovní úvazek

(1)

Družstvo může se členem sjednat vedlejší pracovní úvazek na výkon prací jiného druhu, než je sjednán v dohodě o pracovních podmínkách, mimo určenou pracovní dobu, a to na výkon prací, které není možné nebo účelné zabezpečovat podle předcházejících ustanovení zákona. Dohoda o vedlejším pracovním úvazku je součástí dohody o pracovních podmínkách, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(2)

Se souhlasem družstva může člen konat práci za pomoci svých rodinných příslušníků nebo jiných osob uvedených v dohodě.

(3)

Za škody způsobené družstvu těmito osobami odpovídá člen; družstvo těmto osobám odpovídá za škodu podle občanského zákoníku.3

§ 37

Práce v družstvu

(1)

Nemůže-li družstvo poskytnout svému členovi práci pro něho vhodnou celoročně nebo na plný pracovní úvazek, je povinno mu umožnit, aby dočasně pracoval pro jinou organizaci.

(2)

Družstvo je povinno uvolnit člena z výkonu práce na jeho žádost z důvodů denního studia, výkonu veřejné funkce, při vzniku nároku na starobní nebo invalidní důchod a také členku nebo osamělého člena z důvodu péče o dítě. V tomto případě zaniká dohoda o pracovních podmínkách.

§ 38

Odměňování

(1)

Člen má nárok na odměnu za výsledek práce v družstvu, jejíž výše je závislá na hospodářských výsledcích družstva a osobním podílu člena na nich.

(2)

Odměňování upraví družstvo ve svých vnitrodružstevních předpisech v souladu s obecně závaznými právními předpisy o usměrňování mzdových prostředků.

Jmenování a odvolávání

§ 39

(1)

Vedoucí určené stanovami jmenuje a z funkce odvolává představenstvo. Doručením písemného vyhotovení rozhodnutí představenstva o jmenování do funkce členovi, popřípadě dnem v něm určeným, se mění sjednaný druh práce, popřípadě místo výkonu práce.

(2)

Odvoláním z funkce nezaniká členství v družstvu; představenstvo dohodne s členem další pracovní zařazení odpovídající jeho schopnostem, kvalifikaci a možnostem družstva. Nedohodnou-li se člen a představenstvo na pracovním zařazení, převede ho představenstvo na jinou práci odpovídající jeho kvalifikaci, zdravotnímu stavu a možnostem družstva.

§ 40

Člen, který je do své funkce volen nebo jmenován, může z funkce rezignovat. Je však povinen oznámit svou rezignaci orgánu, jehož je členem, nebo orgánu, který jej do funkce zvolil nebo jmenoval. Výkon funkce končí dnem, kdy rezignaci vzal na vědomí orgán k tomu příslušný podle tohoto zákona nebo stanov. Tento orgán musí projednat rezignaci na svém nejbližším zasedání poté,kdy mu byla rezignace doručena, nejpozději do 15 dnů.

HLAVA ČTVRTÁ

SDRUŽOVÁNÍ (§ 41-42)

§ 41

Družstva se mohou sdružovat mezi sebou i s jinými československými a zahraničními právnickými osobami nebo občany, a to na základě dobrovolnosti a společného zájmu, přičemž bez omezení mohou využívat všech forem sdružování přípustných československým právním řádem.

§ 42

Zájmové organizace

(1)

K prohloubení vzájemné pomoci a spolupráce a na podporu svých profesních a jiných zájmů mohou družstva na základě dobrovolnosti vytvářet své zájmové organizace, zejména svazy družstev (dále jen „svazy“); členem svazu může byt i jiná právnická osoba nebo občan, pokud tak určují stanovy svazu.

(2)

Ke vzniku svazu podle odstavce 1 je třeba usnesení shromáždění zmocněných zástupců právnických osob zakládajících svaz, jednoznačně vyjadřující rozhodnutí o jeho založení, přijetí stanov a vytvoření orgánů, jakož i zápis svazu do podnikového rejstříku.

(3)

Svaz je právnickou osobou;vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

(4)

Stanovy svazu upraví zejména vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů, činnost a úkoly svazu, orgány svazu a jejich působnost, způsob hospodaření, zásady tvory, užití a správy společných účelových fondů a majetkové důsledky zániku svazu.

(5)

Svaz může zaniknout usnesením shromáždění zmocněných zástupců členů svazu o jeho rozdělení sloučení, splynutí nebo likvidaci. Zaniká dnem výmazu z podnikového rejstříku.

HLAVA PÁTÁ

§ 43

Družstevní podnik

(1)

Družstevní podnik (dále jen „podnik“) může být založen družstvem nebo svazem družstev (dále jen „zakladatel“).

(2)

Podnik je právnickou osobou; vzniká na základě rozhodnutí zakladatele dnem zápisu do podnikového rejstříku.

(3)

Podnik hospodaří s majetkem zakladatele, který mu byl svěřen, a s majetkem, kterého nabyl svou činností; k tomuto majetku má právo hospodaření.4

(4)

Návrh na zápis podniku do podnikového rejstříku podává zakladatel. K návrhu je povinen připojit

a)

zakládací listinu,

b)

povolení s předmětem podnikání (činnosti), pokud zvláštní předpisy takové povolení vyžadují.

(5)

Zakládací listina, kterou vydává zakladatel, musí obsahovat

a)

označení zakladatele,

b)

název a sídlo podniku; název musí vylučovat možnost záměny s názvy jiných organizací a musí být z něho zřejmé, že jde o družstevní podnik, a identifikační číslo organizace,

c)

vymezení základního předmětu podnikání (činnosti), popřípadě v jeho rámci vymezení povinného předmětu podnikání (činnosti),

d)

určení majetku svěřeného podniku při jeho založení, popřípadě ustanovení o přechodu práv a povinností, pokud na zakládaný podnik přecházejí,

e)

vymezení doby, na kterou je podnik zakládán, popřípadě vymezení úkolu, ke kterému je zakládán,

f)

vymezení vztahů, včetně finančních, mezi zakladatelem a podnikem a rozsahu odpovědnosti zakladatele za závazky při likvidaci podniku.

(6)

Podnik neodpovídá za závazky zakladatele; zakladatel ručí za závazky svého podniku do výše hodnoty svěřeného majetku. Účetní závěrku a rozdělení zisku (ztráty) podniku schvaluje zakladatel.

(7)

V čele podniku je ředitel (popřípadě jiný vedoucí) jmenovaný a odvolávaný zakladatelem, který řídí činnost podniku a je za ni a za její výsledky odpovědný zakladateli; jako stutární orgán jedná jménem podniku ve všech věcech.

(8)

Podnik zaniká na základě rozhodnutí zakladatele výmazem z podnikového rejstříku.

(9)

Práci v podniku vykonávají jeho pracovníci v pracovním poměru nebo na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

ČÁST DRUHÁ

VZTAHY DRUŽSTVA A STÁTU (§ 44)

§ 44

(1)

Stát vytváří podmínky pro činnost družstva a tuto činnost reguluje obecně závaznými právními předpisy.

(2)

Činnost a územní působnost družstva lze omezovat nebo do nich zasahovat pouze za podmínek a způsobem stanoveným zákonem.

(3)

Proti zásahům orgánů hospodářského řízení do své činnosti, které jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, se družstvo může domáhat ochrany u hospodářské arbitráže za podmínek stanovených zákonem.

(4)

Orgán hospodářského řízení, který svým zásahem do činnosti družstva způsobí majetkovou újmu, je povinen ji nahradit. Podmínky a rozsah náhrady majetkové újmy, jakož i případy, kdy se náhrada neposkytuje, stanoví zákon.5

(5)

Způsobí-li družstvo svou činností majetkovou újmu státu nebo jinému subjektu, je povinno ji nahradit za podmínek a v rozsahu stanoveném zákonem.

(6)

Ústřední orgány státní správy projednávají se zájmovými organizacemi, vytvořenými na úrovni federace a republik podle jejich příslušnosti návrhy zákonů, jiných obecně závazných právních předpisů a zásadních opatření dotýkajících se zemědělského družstevnictví.

(7)

Kontrolní činnost mohou v družstvu provádět pouze orgány, jejichž kontrolní funkce jsou upraveny zákonem. Státní orgány vykonávají tuto činnost za účasti kontrolních komisí.

(8)

Družstvo je při své hospodářské a sociální činnosti povinno co nejúčinněji chránit životní prostředí a přírodní prostředí před škodlivými vlivy, které jsou jeho činností vyvolávány, a zejména dbát toho, aby neohrožovalo zdraví občanů. Z vlastních zdrojů financuje a uskutečňuje opatření zaměřená na odstranění škod vzniklých jeho činností a opatření k tvorbě a ochraně všech složek životního a přírodního prostředí, ohrožovaných jeho činností. Družstvo je povinno budovat zařízení na ochranu životního a přírodního prostředí uvádět tato zařízení do provozu společně s příslušným výrobním nebo nevýrobním zařízením a trvale zajišťovat jejich plynulý a účinný chod.

ČÁST TŘETÍ

§ 45

Sdružování pozemků (§ 46-51)

(1)

Členové sdružují v rozsahu určeném stanovami ke společnému družstevnímu hospodaření pozemky (včetně lesních pozemků, vodních ploch a rybníků s chovem ryb), které vlastní v době vstupu do družstva, jakož i pozemky, které získají později za trvání členství.

(2)

Povinnost sdružit pozemky vzniká dnem vzniku členství, v případě sjednání zkušební doby v dohodě o pracovních podmínkách však až jejím uplynutím, pokud nebylo členství ve zkušební době zrušeno.

(3)

Ke společnému družstevnímu hospodaření se nesdružují

a)

pozemky, které jsou v užívání družstva nebo jiné zemědělské organizace již v době vstupu člena do družstva,

b)

pozemky zastavěné obytnými budovami a hospodářskými budovami spolu s nádvořím, jakož i zahrady.

Právo družstevního užívání

§ 46

Obsah práva

(1)

K pozemkům sdruženým ke společnému družstevnímu hospodaření, popřípadě k pozemkům daným za ně do náhradního užívání při provedené hospodářskotechnické úpravě pozemků (dále jen „sdružené pozemky“), má družstvo právo družstevního užívání.

(2)

Právo družstevního užívání je bezúplatné; opravňuje družstvo k tomu, aby s péčí řádného hospodáře užívalo sdružené pozemky pro plnění všech úkolů především pro zajištění zemědělské výroby.

(3)

Družstvo může

a)

provádět na sdružených pozemcích úpravy potřebné k zajištění nebo zvýšení zemědělské výroby,

b)

měnit podstatu sdružených pozemků a čerpat z ní,

c)

zřizovat na sdružených pozemcích stavby potřebné pro činnost družstva.

(4)

Veškeré porosty na sdružených pozemcích jsou ve vlastnictví družstva.

(5)

Družstvo má právo domáhat se ochrany proti neoprávněným zásahům do jeho práva družstevního užívání; toto právo nezaniká uplynutím času.

§ 47

Přenechání sdružených pozemků

(1)

V odůvodněných případech může družstvo přenechat se souhlasem vlastníka k užívání písemnou smlouvou

a)

sdružené pozemky jiné zemědělské organizaci nebo organizaci založené podle § 41,

b)

sdružené lesní pozemky organizaci lesního hospodářství,

c)

sdružené rybníky s chovem ryb organizaci státního rybářství, popřípadě rybářského svazu,

d)

sdružené pozemky, na nichž byly nebo mají být zřízeny malé vodní elektrárny, organizaci nebo občanovi.

(2)

Pro užívání sdružených pozemků podle odstavce 1 platí § 44 odst. 2 až 5 obdobně.

§ 48

Vrácení přenechaných pozemků

(1)

Smlouvu o přenechání sdružených pozemků k užívání lze vypovědět s roční výpovědní lhůtou ke dni 31.prosince běžného roku, nestanoví-li smlouva něco jiného.

(2)

Pozemek, na kterém byla zřízena po dobu užívání trvalá stavba, zůstává v užívání organizace, která stavbu zřídila,pokud se družstvo a tato organizace nedohodnou jinak; to platí i v případě, pokud stavbu zřídil občan.

§ 49

Dočasné užívání sdružených pozemků

(1)

Sdružené pozemky může družstvo se souhlasem vlastníka přenechat písemnou smlouvou občanům a organizacím k zemědělskému využití; organizacím lze přenechat pozemky výjimečně i k nezemědělskému využití.

(2)

Uživatel, jemuž byly přenechány pozemky do dočasného užívání k zemědělskému využití, může na nich provádět úpravy a zřizovat na nich dočasné stavby potřebné z hlediska zemědělského využití jen s předchozím souhlasem vlastníka pozemku a družstva. Souhlas vlastníka pozemku a družstva je podkladem, bez něhož nemůže stavební úřad vydat územní rozhodnutí, stavební povolení nebo sdělení, že proti provedení stavby nemá námitek.6 Porosty, které v době dočasného užívání na pozemku vzešly, jsou majetkem uživatele.

(3)

Ve smlouvě o přenechání pozemku k dočasnému užívání může být dohodnuta i přiměřená úplata a způsob majetkového vypořádání po skončení dočasného užívání.

(4)

Dočasné užívání skončí uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno. Není-li doba sjednána, skončí uplynutím doby, v níž bylo anebo mohlo být dosaženo účelu, ke kterému byl pozemek do dočasného užívání přenechán. Užívání může skončit výpovědí s šestiměsíční výpovědní lhůtou k 31.prosinci běžného roku, pokud obecně závazný právní předpis nebo dohoda účastníků nestanoví jinak.

(5)

Smlouvu lze vypovědět okamžitě v případě, že uživatel užívá pozemek v rozporu s tím, co bylo sjednáno.

(6)

Ke dni skončení užívání je uživatel povinen uvést pozemek do původního stavu, nevyplývá-li ze smlouvy o přenechání pozemku do dočasného užívání nebo z pozdějšího ujednání něco jiného; přitom je nutno dbát, aby nedocházelo k neodůvodněným hospodářským ztrátám.

§ 50

Zánik práva družstevního užívání

(1)

Právo družstevního užívání zaniká převodem nebo přechodem sdruženého pozemku do vlastnictví družstva nebo státu a zaniká též zánikem družstva s likvidací.

(2)

zrušen

(3)

Družstvo se vzdá práva družstevního užívání k pozemkům ve prospěch vlastníka sdružených pozemků, který je členem družstva, v rozsahu určeném stanovami. K pozemku v družstevním užívání, který je podle zvláštních předpisů7 určen k zastavění se družstvo na žádost vzdá práva družstevního užívání ve prospěch vlastníka sdruženého pozemku, který je členem družstva, a to nejpozději k počátku stavebního využití.

(4)

zrušen

(5)

zrušen

(6)

Družstvo je povinno ohlásit zánik práva družstevního užívání podle odstavců 3,4 a 5 orgánu geodézie a kartografie.

§ 51

zrušen

ČÁST ČTVRTÁ

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ (§ 52-62)

§ 52

Smlouva mezi družstvem a jeho členem

nebo jiným občanem

Družstvo může se svými členy nebo jinými občany uzavřít smlouvu o společné výrobě nebo jiné hospodářské činnosti, kterou je družstvo oprávněno provozovat.

§ 53

Převod majetku ze státních podniků

Pro převod majetku, práv a závazků státních podniků, které vznikly z bývalých jednotných zemědělských družstev, jakož i pro převod organizačních jednotek státních podniků takto vzniklých na družstva, platí ustanovení zákona o státním podniku s tím, že se takto může převést i majetek, práva a závazky, se kterými hospodaří organizační jednotka státního podniku; k převodu se nevyžaduje souhlas zákonodárných sborů a tato opatření se mohou učinit i po 31. prosinci 1990.

§ 54

Svépomocné družstvo zemědělců

(1)

Občané, kteří provozují zemědělskou činnost, mohou založit v zájmu svého hospodaření svépomocná družstva zemědělců.

(2)

Pro tato družstva neplatí ustanovení tohoto zákona upravující sdružování pozemků a ustanovení, upravující právo družstevního užívání. Další ustanovení tohoto zákona se použijí přiměřeně.

(3)

Společenství jednotlivě hospodařících rolníků založená podle dřívějších předpisů se mohou bez likvidace změnit na svépomocná družstva zemědělců.

§ 55

(1)

Pokud je tímto zákonem v členských a pracovních vztazích stanovena forma právního úkonu je právní úkon při jejím nedodržení neplatný.

(2)

Cizinec nebo osoba bez státní příslušnosti může uzavřít dohodu o pracovních podmínkách s družstvem po udělení povolení k pobytu na území České a Slovenské Federativní Republiky, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak.

(3)

Dohoda o pracovních podmínkách uzavřená s cizincem nebo osobou bez státní příslušnosti zaniká

a)

dnem, kterým se má skončit jeho pobyt na území České a Slovenské Federativní Republiky podle vykonatelného rozhodnutí o odnětí povolení k pobytu,

b)

dnem, kterým nabyl právní moci rozsudek ukládající této osobě trest vyhoštění z území České a Slovenské Federativní Republiky.

§ 56

Družstva, která dosud neměla členské podíly, mohou ve svých stanovách přiznat členům práva vážící se na členské podíly, a to na základě sdružené půdy, jakož i výkonu práce v družstvu.

Přechodná ustanovení

§ 57

(1)

Pokud dále není uvedeno jinak, řídí se ustanoveními tohoto zákona i právní vztahy vzniklé před 15. květnem 1990, vznik těchto právních vztahů, jakož i nároky z nich vzešlé před 15.květnem 1990 se však posuzují podle dosavadních předpisů.

(2)

Jednotná zemědělská družstva vzniklá před účinností tohoto zákona jsou družstvy podle tohoto zákona.

(3)

Ustanovení stanov družstva a dalších vnitrodružstevních předpisů, která jsou v rozporu s tímto zákonem, jsou od účinnosti tohoto zákona neplatná. Nové stanovy přijmou družstva do 31. března 1991.

(4)

Rozhodčí řízení v jednotných zemědělských družstvech zahájené před účinností tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

(5)

Na zahradu sdruženou podle dřívějších předpisů, která by nepodléhala sdružení podle tohoto zákona, se od 15. května 1990 hledí, jako by nebyla sdružena, pokud k ní k tomuto dni má družstvo právo družstevního užívání.

§ 58

Společné podniky a kooperační sdružení zřízené podle dřívějších právních předpisů jsou společnými podniky a sdruženími podle zvláštních předpisů5 a musí být uvedeny do souladu s těmito předpisy, a to do šesti měsíců od účinnosti zákona.

§ 59

Členu, který do 31.srpna 1990 podá odhlášku z družstva za účelem zemědělského využívání svých pozemků, ukončí družstvo členství a vrátí sdružené pozemky (§ 50 odst. 4) do 14 dnů po skončení sklizně úrody, aby mohl provést podzimní polní práce.

§ 60

(1)

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky upraví nařízením finanční hospodaření družstev a jiných zemědělských družstevních organizací; vláda rovněž stanoví zásady pro rozdělení majetku a závazků při rozdělování družstva.

(2)

Federální ministerstvo zemědělství a výživy po projednání s ministerstvem zemědělství a výživy České republiky a ministerstvem zemědělství a výživy Slovenské republiky a v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí může obecně závaznými právními předpisy upravit pravidla pro usměrňování prostředků na odměny a mzdy v družstvech a organizacích působících v zemědělskopotravinářském komplexu.

§ 61

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1.

zákon č. 90/1988 Sb., o zemědělském družstevnictví

2.

§ 3 písm. a) vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 195/1989 Sb., o zabezpečení pracovníků při organizačních změnách a občanů před nástupem do zaměstnání.

§ 62

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 15.května 1990.

Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.Poznámky pod čarou:

§ 24f zákona č. 103/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník.

§ 241 a § 24m a násl. zákona č. 103/1990 Sb.

§ 95 odst. 1 hospodářského zákoníku.

Hospodářský zákoník.

Zákon č. 121/1962 Sb., o hospodářské arbitráži, ve znění pozdějších předpisů (§ 2a)

§ 39, § 57 odst. 2 a § 66 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Zákon č. 50/1976 Sb.

Hospodářský zákoník.

Zákon č. 121/1962 Sb., o hospodářské arbitráži, ve znění pozdějších předpisů (§ 2a)

Poznámky pod čarou:
1

§ 24f zákona č. 103/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník.

2

§ 241 a § 24m a násl. zákona č. 103/1990 Sb.

3
4

§ 95 odst. 1 hospodářského zákoníku.

5

Hospodářský zákoník.

Zákon č. 121/1962 Sb., o hospodářské arbitráži, ve znění pozdějších předpisů (§ 2a)

6

§ 39, § 57 odst. 2 a § 66 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

7

Zákon č. 50/1976 Sb.