Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

170/1990 Sb. znění účinné od 15. 5. 1990 do 31. 12. 1990

170

 

VYHLÁŠKA

Federálního cenového úřadu, ministerstva financí, cen a mezd České republiky

a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské republiky

ze dne 3. května 1990,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 35/1990 Sb., o smluvních cenách

 

Federální cenový úřad podle § 104 zákona č. 194/1988 Sb., o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy, ministerstvo financí, cen a mezd České republiky podle § 6 zákona České národní rady č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen, úplné znění č. 23/1989 Sb., a ministerstvo financí, cen a mezd Slovenské republiky podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona Slovenské národní rady č. 135/1973 Sb., o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v oblasti cen, úplné znění č. 27/1989 Sb., stanoví:

Čl. I

Seznam výrobků a výkonů, u nichž se uplatňují smluvní ceny a smluvní přirážky a srážky (dále jen „seznam“), který tvoří přílohu vyhlášky Federálního cenového úřadu, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky č․ 35/1990 Sb., o smluvních cenách, se mění a doplňuje takto:

 

1.

V části I. seznamu se doplňuje položka č. 3., která zní:

3. Nájem a podnájem nebytových prostor (dále jen „nájem“) ve vlastnictví občanů; cena (dále jen „nájemné“) včetně služeb s nájmem spojených se sjednává v rámci maximálních cen způsobem a za podmínek stanovených v položce č. 252a. části II. seznamu.“.

 

2.

V části II. seznamu se v položce č. 155. druhá věta vypouští.

 

3.

V části II. seznamu položka č. 251. zní:

251. Úplatné převody vlastnictví nebo práva hospodaření k nemovitosti, není-li zvláštními předpisy stanoveno jinak; 48a) jde-li o převod na československý subjekt se zahraniční účastí nebo jiný než československý subjekt, je smluvní cena platná až po její registraci 48b) ministerstvem financí, cen a mezd České republiky nebo ministerstvem financí, cen a mezd Slovenské republiky podle sídla nemovitosti. Nemovitostí se pro potřeby této vyhlášky rozumějí pozemky, trvalé porosty, vodní plochy a stavby již používané.“.

 

4.

V části II. seznamu položka č. 252. zní:

252. Úplatné užívání nemovitostí včetně služeb s ním spojených, není-li zvláštními předpisy 49) stanoveno jinak a kromě nájmu nebytových prostor oceňovaného podle položky č. 2 52a. tohoto seznamu.“.

 

5.

Část II. seznamu se doplňuje o položku č. 252a., která zní:

252a. 1. Nájem nebytových prostor včetně služeb s ním spojených. Nájemné podle této položky platí pro všechny formy vlastnictví,jakož i práva hospodaření s nebytovými prostory, pokud jsou nájemci československé subjekty. V případě pronájmu cizím státním občanům, zahraničním právnickým osobám, právnickým osobám se zahraniční účastí se nájemné sjednává dohodou. 49a) S rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi lze změnu dosud platného nájemného sjednat až pro období od 1.ledna 1991.

2. Nájemné (bez připočtení ceny služeb) se sjednává v rámci maximální výše vypočtené z ročních sazeb za 1 m2 podlahové plochy nebytového prostoru, jež činí pro účely

a) obchodní, restaurační, reprezentační, školské, zdravotnické, kancelářské a další prostory podobných užitných vlastností 190,- Kčs

b) výrobní, dílenské, skladové a pro účely garáží a další prostory podobných užitných vlastností 165,-Kčs

c) společenské, kulturní a další prostory podobných užitných vlastností 130,- Kčs

d) ostatní nebytové prostory, především provizoria 96,- Kčs.

3. Nájemné za užívání ateliérů umělci 49b) se sjednává do výše maximálních cen, jimiž jsou ceny určené podle předpisu o úhradě za užívání bytů. 49c)

4. Ceny služeb spojených s užíváním nebytového prostoru se sjednávají v případech, kdy pro příslušný výkon nejsou ceny stanoveny.

5. Místní národní výbor může s přihlédnutím k atraktivitě prostředí nebo výhodnosti polohy nebytového prostoru určit objekty, popř. lokality, kde lze sjednat nájemné bez omezení uvedeného v odstavci 2.

Čl. 2

Úplatné převody vlastnictví, popř. práva hospodaření k nemovitosti na československé subjekty se zahraniční účastí provedené před účinností tohoto předpisu jsou nabyvatelé povinni oznámit orgánu uvedenému v položce č. 251. nejpozději do 31.7.1990 zasláním opisu převodní smlouvy,

Čl. 3

Zrušuje se vyhláška ministerstva vnitra č. 98/1967 Sb., o úhradě za užívání nebytových prostor.

Čl. 4

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. května 1990.

Ministr pověřený řízením Federálního cenového úřadu:

Ing. Dvořák v.r.

Ministr financí, cen a mezd ČR:

Ing. Nikodým v.r.

Ministr financí, cen a mezd SR:

Ing. Kováč CSc. v.r.