Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

184/1990 Sb. znění účinné od 1. 7. 1990 do 31. 12. 2020

184

 

VYHLÁŠKA

ministerstva spravedlnosti České republiky

ze dne 18. května 1990,

kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění vyhlášky č. 11/1985 Sb.

 

Ministerstvo spravedlnosti České republiky stanoví podle § 26 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících:

Čl. I

Vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění vyhlášky ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky č. 11/1985 Sb., se mění a doplňuje takto:

 

 

1.

Za část druhou se vkládá nová část třetí, která včetně nadpisu zní:

Část III

Odměňování ústavů

 

§ 15a

 

Ústavům a jiným pracovištím uvedeným v § 21 zákona (dále jen „znalecké ústavy“) náleží za výkon znalecké činnosti odměna a náhrada nákladů (dále jen „znalečné“) ve výši odpovídající stanoveným cenám 1) nebo smluvním cenám, které znalecké ústavy účtují na základě hospodářských smluv za odborné posudky, expertizy nebo obdobné výkony․ 2)

 

§ 15b

 

Stanoví-li zvláštní předpis 3) pro některé druhy znaleckých posudků paušální odměny a náhrady, znalecké ústavy podle tohoto zvláštního předpisu nepostupují.

 

§ 15c

 

Při rozhodování o znalečném platí ustanovení § 25 odst. 2. Státní orgán je oprávněn znalečné snížit, byl-li znalecký úkon proveden opožděně nebo nekvalitně.“.

 

2.

Dosavadní části III a IV se označují jako části IV a V.

 

3.

V § 25 se vypouští odstavec 6.

Čl. II

Za znalecké posudky, které byly doručeny státnímu orgánu přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, náleží znaleckým ústavům odměna a náhrada nákladů podle dosavadních předpisů.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1990.

Ministryně:

JUDr. Burešová v. r.