Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

201/1990 Sb. znění účinné od 18. 5. 1990 do 31. 12. 1992

201

 

ZÁKON

České národní rady

ze dne 17. května 1990,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 146/1984 Sb.,

o notářských poplatcích

 

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 146/1984 Sb.; o notářských poplatcích, se mění a doplňuje takto:

 

1.

§ 6 včetně nadpisu zní:

§ 6

Osvobození od poplatku

 

Od poplatku za notářské úkony jsou osvobozeny československý stát, rozpočtové a příspěvkové organizace a státní fondy.

 

2.

§ 22 včetně nadpisu zní:

§ 22

Rozdělení osob do skupin pro poplatkové účely

 

Pro účely poplatkového řízení jsou osoby zařazeny do tří skupin, a to:

a)

do I․ skupiny manžel, děti, vnuci a rodiče,

b)

do II. skupiny sourozenci, prarodiče a osoby, které s převodcem nebo zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem nebo smrtí zůstavitele ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na převodce nebo zůstavitele,

c)

do III. skupiny ostatní fyzické a právnické osoby.“.

 

3.

§ 23 odst. 5 se vypouští.

 

4.

§ 24 zní:

§ 24

 

Od poplatků z převodu nebo přechodu nemovitostí, z dědictví a z darování jsou osvobozeny československý stát, rozpočtové a příspěvkové organizace a státní fondy. Dále jsou osvobozeny převody nebo přechody nemovitostí na tyto subjekty.“.

Čl. II

Nastala-li před účinností tohoto zákona skutečnost, která byla důvodem zvýšení sazby poplatku podle § 23 odst. 5 zákona č. 146/1984 Sb., postupuje se podle tohoto dřívějšího předpisu i po nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Šafařík v. r.

Pithart v. r.