Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

276/1990 Sb. znění účinné od 9. 7. 1990 do 31. 12. 1990

276

 

VYHLÁŠKA

Federálního cenového úřadu,

ministerstva financí, cen a mezd České republiky

a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské republiky

ze dne 26. června 1990,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 35/1990 Sb.,

o smluvních cenách, ve znění vyhlášky č. 170/1990 Sb.

 

Federální cenový úřad podle § 104 zákona č. 194/1988 Sb., o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy, ministerstvo financí, cen a mezd České republiky podle § 6 zákona České národní rady č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen, úplné znění č. 23/1989 Sb., a ministerstvo financí, cen a mezd Slovenské republiky podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona Slovenské národní rady č. 135/1973 Sb., o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v oblasti cen, úplné znění č. 27/1989 Sb., stanoví:

Čl. 1

Seznam výrobků a výkonů, u nichž se uplatňují smluvní ceny a smluvní přirážky a srážky (dále jen „seznam“), který tvoří přílohu vyhlášky Federálního cenového úřadu, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky č․ 35/1990 Sb., o smluvních cenách, ve znění vyhlášky č. 170/1990 Sb., se v části II. doplňuje a mění takto:

 

 

1.

Za položku č. 89 se doplňuje položka č. 89a, která zní:

89a. 583 Kámen přírodní a štěrkopísky - jen velkoobchodní ceny, kromě velkoobchodních cen dodávek těch organizací, které ve skutečnosti roku 1989 dosáhly u tohoto oboru vyšší rentabilitu než 20 % ze zpracovacích nákladů - do smluvních cen lze kalkulovat sazbu zisku maximálně do výše 20 % ze zpracovacích nákladů“.

 

2.

Za položku č. 145 se doplňuje položka č. 145a, která zní:

145a. 764 151 Skopové maso (i kozí) v jateční úpravě

764 166 Maso koňské a hříběcí

764 167 Maso z jehňat z intenzívního a polointenzívního výkrmu

764 175 Syrový skopový lůj

764 176 Syrové koňské sádlo

764 241-3 Čerstvé, mražené a balíčkované skopové (i kozí) výsekové maso

764 3 Výseková masa z jiných zvířat

764 841 Skopové (i kozí) droby

764 861 Koňské droby“.

 

3.

Položka č. 146 zní:

146. 765 4 Zvěřina drobná upravená

765 5 Zvěřina dělená, porcovaná a jinak upravená

765 6 Zvířata zabitá drobná hospodářská (mimo drůbež) a výrobky z nich“.

 

4.

Za položku č. 146 se doplňuje položka č. 146a, která zní:

146a. 766 Vejce a vaječné výrobky“.

 

5.

Za položku č. 147 se doplňuje položka č. 147a, která zní:

147a. 773 4 Výrobky pekárenské extrudované - kromě skupiny 773 410 - extrudované výrobky z obilovin“.

 

6.

Položka č. 151 zní:

151. 791 Krmiva průmyslová - jen maloobchodní ceny;

toto omezení se nevztahuje na krmné pasty a krmiva tekutá z odpadních surovin“.

 

7.

Za položku č. 280 se doplňuje položka č. 280a, která zní:

280a. 1. Objekty a provozní soubory staveb s rozpočtovou dokumentací zpracovanou podle vyhlášky č. 5/1987 Sb., o dokumentaci staveb - ceny lze sjednávat při dodržení podmínky nepřekročení celkových rozpočtových nákladů hl. II až VIII souhrnného rozpočtu ve schváleném úvodním projektu

a)

v rámci maximálních cen, kterými jsou velkoobchodní ceny stavebních a montážních prací 53) platné v době sjednání smluvní ceny s dohodnutou odchylkou, nebo

b)

podle § 3 odst. 2 písm. d), přičemž sazba zisku může činit maximálně 12 % ze zpracovacích nákladů, nebo

c)

do výše schválených rozpočtových nákladů při respektování cen materiálů, výrobků a služeb platných v době sjednání smluvní ceny. Součástí podstatných kvalitativních a dodacích podmínek ceny je i termín dokončení objektu nebo provozního souboru respektující termín dokončení celé stavby 2. Stavby, objekty a provozní soubory s dokumentací zpracovanou podle vyhlášky č. 43/1990 Sb., o projektové přípravě staveb - ceny lze sjednávat a) je-li vypsána soutěž tuzemskou organizací (odběratelem), které se zúčastní alespoň dva uchazeči o dodávku stavby, objektu nebo provozního souboru, nebo b) nabídka vyššího dodavatele technologické části stavby obsahuje technicky nové řešení (zejména nové stroje a zařízení) a investorem odsouhlasený propočet rentability budoucí produkce je příznivější než rentabilita produkce porovnatelné, nebo c) nabídka vyššího dodavatele technologické části stavby je svojí cenou a lhůtami výstavby srovnatelná s nabídkou vyššího dodavatele akceptovanou v zahraničí nebo nabídkou zahraničního dodavatele přijatou v ČSFR, nebo d) v rámci maximálních cen, kterými jsou velkoobchodní ceny stavebních a montážních prací 53) platné v době sjednání smluvní ceny s povolenou odchylkou do +7%, nebo e) podle § 3 odst. 2 písm. d), přičemž sazba zisku může činit maximálně 12 % ze zpracovacích nákladů 3. Stavby, objekty a provozní soubory, pro které investor zabezpečuje účast zahraničního dodavatele (poddodavatele) a tuzemský dodavatel se zaváže v rámci podstatných kvalitativních a dodacích podmínek smluvní ceny, že splní podmínky dodávky jako zahraniční dodavatel - ceny se sjednávají v rámci maximálních cen, jimiž jsou ceny vypočtené podle zvláštních rozhodnutí. 53a) Při sjednání cen podle bodu 1 písm. a) a c), bodu 2 písm. d) lze uplatnit též přirážku za zkrácení lhůty výstavby podle položky č. 277. Dodavatel, který sjedná smluvní cenu s odběratelem (stavebníkem), může obdobně sjednávat smluvní cenu se svým poddodavatelem. Smluvní ceny sjednané podle bodu 1, bodu 2 písm. b) až e) a bodu 3 zasílá dodavatel, podle bodu 2 písm. a) odběratel, k evidenci 53b) příslušnému ústřednímu cenovému orgánu“.

 

8.

Doplňuje se položka č. 285, která zní:

285. Vývozní finální dodávky pro hlavního dodavatele, který oceňuje dodávku vývozního investičního celku kupní cenou a dodávky v navazujících poddodavatelských vztazích“.

Čl. 2

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 9. července 1990.

Ministr pověřený řízením Federálního cenového úřadu:

Ing. Dvořák v. r.

Ministr financí, cen a mezd ČR:

Ing. Nikodým v. r.

Ministr financí, cen a mezd SR:

Ing. Kováč CSc. v. r.