Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

300/1990 Sb. znění účinné od 19. 7. 1990 do 31. 12. 2013

300

 

ZÁKON

ze dne 19. července 1990,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 83/1990 Sb.,

o sdružování občanů

 

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se mění a doplňuje takto:

 

 

1.

Za § 9 se vkládá nový § 9a, který zní:

"§ 9a

 

(1) Odborová organizace a organizace zaměstnavatelů se stává právnickou osobou dnem následujícím poté, kdy příslušnému ministerstvu ( § 7 odst․ 1) byl doručen návrh na její evidenci.

(2) Pro evidenci odborové organizace a organizace zaměstnavatelů platí obdobně ustanovení § 6 odst. 2, § 7 odst. 1 a § 9 odst. 2; ustanovení § 6 odst. 1, § 7 odst. 2 a 3, § 8 a § 9 odst. 1 se na odborové organizace a organizace zaměstnavatelů nevztahují.".

 

2.

V § 16 odst. 2 poslední věta zní: "Pro svaz platí obdobně ustanovení tohoto zákona; jde-li o svaz odborových organizací nebo svaz zaměstnavatelů platí obdobně ustanovení § 9a.".

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášeni.

Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.