Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

305/1990 Sb. znění účinné od 1. 1. 1991
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 575/1990 Sb.

1.1.1991

305

 

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

předsednictva České národní rady

ze dne 20. července 1990

o zřízení ministerstva strojírenství a elektrotechniky

České republiky a o vymezení jeho působnosti

 

Předsednictvo České národní rady se usneslo podle čl. 121 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:

Čl. I

(1)

zrušen

(2)

Pokud obecně závazné právní předpisy svěřují působnost federálním ústředním orgánům státní správy ve věcech strojírenství, elektrotechniky, elektroniky, těžby, úpravy a zušlechťování rud a magnezitu, vykonává tuto působnost v rozsahu příslušejícím České republice ministerstvo strojírenství a elektrotechniky․

Čl. II

Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění zákona České národní rady č. 34/1970 Sb., zákona České národní rady č. 60/1988 Sb., zákona České národní rady č. 173/1989 Sb., zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., zákona České národní rady č. 126/1990 Sb., zákona České národní rady č. 203/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 288/1990 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.

V § 1 se za bod 11 vkládá nový bod 12, který zní:

"12.

ministerstvo strojírenství a elektrotechniky".

Dosavadní body 12 až 15 se označují jako body 13 až 16.

 

2.

Za § 13 se vkládá nový § 14, který zní:

 

"§ 14

 

Ministerstvo strojírenství a elektrotechniky je ústředním orgánem státní správy pro strojírenství, elektrotechniku a elektroniku a pro těžbu, úpravu a zušlechťování rud a magnezitu.".

Čl. III

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Burešová v. r.

Pithart v. r.