Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

35/1990 Sb. znění účinné od 15. 2. 1990 do 31. 12. 1990

35

 

VYHLÁŠKA

Federálního cenového úřadu,

ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky

a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky

ze dne 1.února 1990

o smluvních cenách

 

Federální cenový úřad podle § 104 zákona č. 194/1988 Sb., o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy, ministerstvo financí, cen a mezd České socialistické republiky podle § 6 zákona České národní rady č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen, úplné znění č. 23/1989 Sb. a ministerstvo financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona Slovenské národní rady č. 135/1973 Sb., o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v oblasti cen, úplné znění č. 27/1989 Sb., stanoví:

Č Á S T P R V N Í

(§ 1-2)

§ 1

Rozsah platnosti a účel

(1)

Vyhláška upravuje postup organizací a občanů (fyzických osob) jako dodavatelů nebo odběratelů při uplatňování, usměrňování a rozšiřování smluvních cen výrobků a výkonů, prací a služeb (pro výkony, práce a služby dále jen "výkony") a smluvních přirážek a srážek. Seznam uvedený v příloze (dále jen "seznam") určuje výrobky a výkony, u kterých se uplatňují smluvní ceny za tuzemskou měnu.

(2)

Účelem smluvních cen je působit

a)

na účinnější stimulaci podnikavosti v zájmu lepšího zabezpečování společenských potřeb,

b)

na vytváření těsnější a pružnější vazby cen se společenskou užitečností produkce, zejména k plnějšímu vyjadřování konkrétních podmínek jednotlivých dodávek a vytváření souladu nabídky a poptávky výrobků ve všech cenových polohách.

§ 2

Obecná ustanovení

(1)

Smluvními cenami jsou ceny sjednané mezi dodavatelem a odběratelem za podmínek dále uvedených. Uplatňují se při tvorbě a změnách všech druhů cen, za které se výrobky a výkony dodávají, tj. u cen velkoobchodních, nákupních, velkoobchodních s daní z obratu, obchodních a maloobchodních. 1 /2/ V případech, kdy je pro jiné účely než pro fakturaci nebo zaplacení třeba použít i jiný druh ceny, než který byl sjednán, odvozuje se tento jiný druh ceny od ceny smluvní připočtením nebo odečtením příslušných složek tohoto druhu ceny. Tento postup neplatí pro smluvní kupní ceny, které se uplatňují v případech, kdy to je v příslušné položce seznamu uvedeno.

(2)

Smluvní přirážky a srážky se uplatňují k nákupním, velkoobchodním a obchodním cenám stanoveným cenovým orgánem nebo pověřenou organizací. Sjednávají se samostatně v rozsahu a za podmínek stanovených v seznamu, uvádějí se samostatně ve faktuře a u cen s daní z obratu nejsou součástí základu pro její výpočet. Pokud nedojde k dohodě o uplatnění přirážky nebo srážky, nebo o její výši, uskutečňují se dodávky za stanovené ceny.

(3)

Smluvní ceny a smluvní přirážky a srážky (dále jen "smluvní ceny") se sjednávají

a)

jako volné, které jsou plně regulované trhem, nebo

b)

v rámci centrálně usměrňovaného vývoje úrovně cen.

(4)

Do smluvních cen mohou být zařazovány

a)

objemově méně významné výrobky a výkony, kde smluvní ceny mohou přispět k vytvoření rovnováhy nabídky a poptávky,

b)

významnější obory a skupiny výrobků a výkonů, u nichž je dlouhodobější globální i strukturální rovnováha nabídky a poptávky a u nichž existuje reálné soutěžní prostředí, nebo má-li odběratel reálnou možnost uspokojovat svoji potřebu ekonomicky výhodnějším dovozem nebo jinými zaměnitelnými výrobky nebo výkony.

(5)

Je-li v této vyhlášce uveden

a)

"ústřední cenový orgán", rozumí se tím Federální cenový úřad nebo ministerstvo financí, cen a mezd České socialistické republiky nebo ministerstvo financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky v rozsahu jejich působnosti,

b)

"cenový orgán", rozumí se tím ústřední cenový orgán, národní výbor, popřípadě jiný orgán hospodářského řízení v rámci jeho pověření cenovou působností.

Č Á S T D R U H Á

PODMÍNKY UPLATŇOVÁNÍ A USMĚRŇOVÁNÍ SMLUVNÍCH CEN

U VÝROBKŮ A VÝKONŮ DODÁVANÝCH ORGANIZACEMI (§ 3-9)

Usměrňování smluvních cen

§ 3

(1)

Cenové orgány usměrňují vývoj úrovně smluvních cen pravidly, která jsou organizace povinny při sjednávání cen dodržovat; k tomu využívají evidenci, rozbory působení a kontrolu vývoje úrovně smluvních cen.

(2)

V závislosti na národohospodářském významu produkce, na směrech jejího užití a předpokladech dalšího vývoje cen stanoví cenové orgány pravidla usměrňování pro jednotlivé položky seznamu, zejména

a)

maximální, minimální nebo směrné ceny,

b)

vztah vnitřních cen k zahraničním cenám vývozu, nebo dovozu

c)

podmínku dohody o podílu přínosu vznikajícího u odběratele,

d)

maximální sazbu zisku; v těchto případech je dodavatel povinen na žádost odběratele předložit předběžnou kalkulaci doplněnou specifikací nákladu na přímý materiál a přímé mzdy v dohodnutém členění.

(3)

Případy, kdy se k usměrňování smluvních cen uplatňují maximální, minimální nebo směrné ceny, jsou uvedeny v příslušné položce seznamu. Takovými cenami jsou stanovené ceny uvedené v cenících,jejich dodatcích nebo v rozhodnutích cenových orgánů nebo pověřených organizací. Pro nové výrobky stanoví tyto ceny dodavatelské organizace; cenový orgán si zvláštním rozhodnutím může vyhradit jejich registraci. 3 Smluvní ceny se v těchto případech sjednávají v rámci

a)

maximální ceny, kdy dodavatel s odběratelem může sjednat cenu nižší; v případech, kdy maximální cena je vymezena jako maximální odchylka od stanovené ceny a nedohodne se zvýšení v rámci odchylky nebo snížení stanovené ceny, platí stanovená cena, nebo

b)

minimální ceny, kdy nelze sjednat cenu nižší, nebo

c)

směrné ceny, kdy se dodavateli a odběrateli ve stanoveném rozpětí umožňuje sjednat cenu vyšší nebo nižší, než je stanovená cena; nedohodne-li se dodavatel s odběratelem na odchylce, platí stanovená cena.

(4)

Součástí usměrňování vývoje smluvních cen, mohou být určené podmínky vyjadřující společenský přínos jejich uplatňování, zejména zvýšení nedostatkové výroby pro vnitřní trh nebo pro vývoz, zvýšení technické úrovně a jakosti, přizpůsobení struktuře poptávky, zvýšení efektivnosti výroby a vývozu.

(5)

K regulaci vývoje maloobchodních cen výrobků významných ve spotřebě obyvatelstva se stanoví u položek označených v seznamu znaménkem x) povinnost organizací státního a družstevního obchodu zabezpečit jednotnost maloobchodních cen.

§ 4

(1)

V případech, kdy uplatňování smluvních cen nesplňuje účely uvedené v § 1 odst. 2, nebo kdy nebudou dodrženy podmínky uvedené v § 3 odst. 2 až 5, použijí ústřední cenové orgány po projednání s příslušným orgánem hospodářského řízení v rámci usměrňování vývoje ekonomiky některé z těchto opatření:

a)

stanoví povinnost dodavateli předem oznamovat předpokládané zvýšení úrovně cen s tím, že ústřední cenový orgán je oprávněn jeho realizaci pozastavit,

b)

zavedou povinnost registrace 3 u příslušného ústředního cenového orgánu pro případy sjednání vyšší ceny

c)

provedou komplexní kontrolu ve spolupráci s orgány výborů lidové kontroly nebo cenové kontroly u dodavatelů, kteří požadují nebo sjednali výrazné zvýšení úrovně smluvních cen,

d)

zruší zařazení do smluvních cen nebo možnost jejich zvyšování.

(2)

Uplatňování smluvních cen nezakládá nárok na řešení jejich důsledků u dodavatelů ani odběratelů zejména poskytnutím nebo zvýšením dotace k velkoobchodním, nákupním nebo kupním cenám, poskytnutím úlevy z odvodových a daňových povinností, úpravou bankovních úvěrů, snížením kladné nebo zvýšením záporné sazby daně z obratu, ani na zvýšení cen u produkce odběratelů.

Postup při sjednávání cen nových výrobků a změn cen

§ 5

(1)

Dohoda o ceně je podstatnou náležitostí smlouvy 4 a sjednává se písemnou formou kromě případů dále uvedených. Musí obsahovat sjednanou výši ceny a vymezení kvalitativních a dodacích podmínek, zejména popis výrobku nebo výkonu vyjadřující jeho druh, provedení a jakost, obvykle používaný pro příslušnou položku seznamu. U opakovaných dodávek může též zahrnovat dobu platnosti sjednaných cen a u dodávek s delší dobou plnění též členění podle věcných nebo časových etap. 5 Dohodu o výši ceny lze nahradit písemnou dohodou o způsobu, jakým bude cena určena s uvedením všech odkladů, které budou sloužit pro určení ceny. Dohodnutý způsob musí být volen tak, aby poskytl odběrateli dostatečně přesnou informaci o výši ceny a vyloučil dodatečný spor. U tuzemských výrobků určených pro tržní fondy výrobní a obchodní organizace sjednávají písemnou formou obchodní ceny a mohou takto sjednávat i maloobchodní ceny; činí tak vždy v případech, kdy maloobchodní ceny musí být jednotné. Písemnou dohodu o ceně nahrazuje

a)

nákupní lístek, souhrnný nákupní lístek a nákupní list s úhrnnou cenou dodávky při nákupu zemědělských výrobků nákupní organizací,

b)

přepravní smlouva u silniční nákladní dopravy,

c)

zaplacení ceny při aukcích, dražbách a u dodávek v celkové ceně do 500,- Kčs.

(2)

Vzniká-li smlouva na základě plnění dodavatele, 6 platí za sjednanou výši ceny nebo za sjednaný způsob, kterým bude cena určena, cena nebo způsob uvedený odběratelem v návrhu smlouvy (objednávce).

(3)

Jestliže alespoň jedna ze smluvních stran má povinnost uzavřít smlouvu a dohoda o výši ceny nebo způsobu jejího dodatečného určení není uzavřena ani nahrazena podle odstavců l a 2, popřípadě podle zvláštního předpisu, platí za sjednanou cenu nejnižší cena, za níž byl stejný nebo podobný výrobek nebo výkon naposledy dodáván. U dovážených a vyvážených výrobků nebo výkonů v těchto případech za sjednanou platí běžná kupní cena, 7 popřípadě z ní odvozená velkoobchodní, obchodní nebo maloobchodní cena.

(4)

Cena podle odstavce 3 platí i pro povinnost nahradit cenu při vypořádání neoprávněného majetkového prospěchu. 8

(5)

Při dodávce za maloobchodní ceny se s odběratelem dohoda o ceně písemně

a)

uzavírá jen u výrobků a výkonů dodávaných podle individuálních požadavků konečného odběratele [při dodávkách občanům popřípadě jako cena určená odhadem 9 ],

b)

neuzavírá v ostatních případech; kvalitativní a dodací podmínky a ceny musí být sjednány při uzavření smlouvy; při okamžitém plnění se za dohodu považuje zaplacení ceny; jde-li o výrobky určené pro tržní fondy z dovozu nebo o výrobky, jejichž maloobchodní cena se nesjedná podle odstavce 1 s výrobní organizací, určí jejich maloobchodní cenu s přihlédnutím k podmínkám realizace obchodní organizace.

(6)

Smluvní maloobchodní ceny výrobků, u nichž podle příslušné položky seznamu musí být zabezpečena jednotnost maloobchodních cen, vyhlásí výměrem pověřená obchodní organizace. 10 Ostatní organizace jsou povinny se informovat u pověřené obchodní organizace o výši sjednané maloobchodní ceny. V případech, kde neplatí jednotnost maloobchodních cen, jsou organizace povinny vést o smluvních maloobchodních cenách evidenci.

(7)

Výměr a evidence o vyhlašovaných maloobchodních cenách obsahují minimálně tyto údaje

a)

číselný kód jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků, (jednotné klasifikace výkonů), název a druh výrobku,

b)

výši maloobchodní ceny,

c)

počátek, popřípadě dobu platnosti maloobchodní ceny,

d)

odkaz na smlouvu v případě tuzemských výrobků uvedených v odstavci 1.

§ 6

(1)

Ceny sjednané dodavatelem s týmž odběratelem lze po dohodě s ním snižovat nebo zvyšovat zejména v závislosti na změnách úrovně stanovených cen, změnách podmínek výroby nebo dovozu, sezónních vlivů a podmínek realizace. Pro postup při změnách cen výrobků a výkonu dodávaných občanům platí zvláštní předpis. 11

(2)

Organizace (kromě obchodních), které beze změny dále dodávají výrobek nakoupený za smluvní cenu, jejímž základem je velkoobchodní nebo nákupní cena, mohou jimi zaplacenou cenu zvýšit jen o odbytovou přirážku, pokud na ni mají nárok, nebo o daň z obratu, pokud je odběratel povinen dosud nezdaněný výrobek nakoupit za cenu s daní. V takovém případě se svými odběrateli cenu písemně nesjednávají. Tyto organizace mohou sjednávat ceny nižší, nebo na základě rozhodnutí ústředního cenového orgánu a stanovených podmínek mohou smluvní velkoobchodní ceny průměrovat a účtovat včetně případné odbytové přirážky.

(3)

Organizace, které dodávají za smluvní maloobchodní ceny, jsou povinny předem informovat příslušný ústřední cenový orgán o předpokádaném zvýšení maloobchodních cen oboru (skupin) výrobků nebo výkonů, jejichž celkový vliv na výdaje československých občanů propočtený na skutečné dodávky minulého roku bude v běžném roce činit více než + 10 % nebo přesahovat částku 1 mil. Kčs. V případě zvýšení maloobchodních cen, které musejí být jednotné, předkládá tuto informaci organizace uvedená v § 5 odst. 6. Informace obsahuje seznam skupin výrobků nebo výkonů, dosavadní a nové maloobchodní ceny reprezentativních výrobků nebo výkonů a celkový vliv zvýšení. Pokud se do 15 dnů od obdržení informace příslušný ústřední cenový orgán nevyjádří nebo neuplatní regulační opatření, může organizace maloobchodní ceny zvýšit.

§ 7

Kontrola smluvních cen

(1)

Kontrolu smluvních cen provádějí odběratelé, cenové orgány, krajské finanční správy, Finanční správa v hlavním městě Praze a Finanční správa hlavního města Slovenské socialistické republiky Bratislavy, vedoucí pracovníci, orgány a útvary organizací uvedené ve zvláštních předpisech․ 12 Předmětem kontroly je prověření, zda cena nového výrobku nebo výkonu nebo změna ceny již dodávaného výrobku nebo výkonu byla sjednána v souladu s postupem uvedeným v § 5 a 6 této vyhlášky a zda jsou dodržena pravidla stanovená v seznamu pro konkrétní položku. Prostředky získané v důsledku nedodržení pravidel se považují za neoprávněně získané a podléhají dodatkovému odvodu,popřípadě jeho zvýšení podle zvláštních předpisů. 13

(2)

Cenové orgány a krajské finanční správy, Finanční správa v hlavním městě Praze a Finanční správa hlavního města Slovenské socialistické republiky Bratislavy dále prověřují, zda dodavatel nevynucuje nepřiměřené podmínky pro dosažení vysokých cen, zejména nezneužívá svého převažujícího postavení k sjednávání neodůvodněně vysokých cen ve srovnání s cenami porovnatelných nebo zaměnitelných výrobků a výkonů. Při zjištění nesprávného postupu a na základě protokolu o tomto zjištění, přijme ústřední cenový orgán podle zvláštních předpisů 14 potřebná opatření.

§ 8

Postup při změnách seznamu

(1)

Orgány a organizace mohou navrhovat doplnění seznamu o další obory a skupiny výrobků nebo výkonů, pokud splňují podmínky uvedené v § 1 odst. 2, změnu některé položky, popřípadě pravidel usměrňování, nebo její vypuštění (dále jen "změna seznamu").

(2)

Návrh na změnu seznamu se předkládá příslušnému ústřednímu cenovému orgánu prostřednictvím orgánu hospodářského řízení k 31.3. a 31.8. běžného roku. Návrhy na zařazení do smluvních cen u národohospodářsky významných položek podle, § 2 odst. 4 písm. b) předkládají ústřední cenové orgány vládě Československé socialistické republiky a vládám republik spolu s návrhy na jejich usměrňování. V ostatních případech o změnách seznamu rozhodují ústřední cenové orgány, které také v případě potřeby určují pravidla usměrňování vývoje smluvních cen. Změny seznamu provádějí ústřední cenové orgány s platností od 1.7. běžného a od 1.1. následujícího roku.

(3)

Ve zdůvodnění žádosti je třeba zejména uvést rozbor vztahu nabídky a poptávky, podmínek pro soutěživost organizací, zhodnocení reálných možností náhradního dovozu, včetně úrovně současných cen dovozu a jde-li o vyváženou produkci, cen docilovaných ve vývozu; návrh výrobních organizací musí dále zahrnovat i odhad ročního objemu výrobků nebo výkonů, skutečnou sazbu zisku ke zpracovacím nákladům, plánovaný (předpokládaný) vývoj cen, který v případech uvažovaného zvýšení cen je nutno svázat s plněním věcných cílů sledovaných uplatněním smluvních cen. Nezbytnou součástí návrhů je i výsledek jejich projednání s hlavními odběrateli a dodavatelskými a odběratelskými orgány hospodářského řízení.

(4)

K vyhodnocení působení a vývoje smluvních cen vypracovávají orgány hospodářského řízení a organizace rozbory v souladu se zaměřením stanoveným ústředními cenovými orgány. K tomu využívají resortních výkazů 15 o změnách velkoobchodních, nákupních a maloobchodních cen a předkládají je ústředním cenovým orgánům do konce měsíce následujícího po termínu předložení výkazů.

§ 9

(1)

Dodavatelé jsou povinni uchovávat písemné dohody, výměry a evidenci o vyhlášených maloobchodních cenách podle § 5 odst. 1, 5 a 6 po dobu 3 let od ukončení dodávek za příslušnou cenu.

(2)

V pochybnostech, zda výrobek nebo výkon patří do příslušné položky seznamu, je rozhodující vymezení v rámci uvedené jednotné klasifikace a není-li uvedena, je rozhodující slovní označení.

Č Á S T T Ř E T Í

PODMÍNKY UPLATŇOVÁNÍ SMLUVNÍCH CEN U VÝROBKŮ A VÝKONŮ DODÁVANÝCH OBČANY (§ 10-13)

§ 10

Společná ustanovení

(1)

Výrobky a výkon dodávané občany se oceňují smluvními cenami, které občané sjednávají se svými odběrateli podle ustanovení § 11 a 12, a jsou-li stanoveny i podle podmínek uvedených v části I. seznamu. Kromě toho pro občany platí ustanovení § 3 odst. 3, § 5 odst. 1 a § 14 a 15.

(2)

Fyzické osoby, na které se při jejich individuálním podnikání podle zvláštního předpisu vztahují předpisy upravující práva a povinnosti organizací, se řídí ustanoveními části první a druhé této vyhlášky kromě ustanovení § 5 odst. 6 a 7, § 6 odst. 3 a § 8; dále se řídí ustanovením položky č. 271 části II. seznamu.

§ 11

Ceny výrobků, k jejichž prodeji není nutné povolení

(1)

Výrobky vlastní produkce, pěstitelské nebo chovatelské činnosti a další výrobky, jejichž prodeji nemusí mít občan povolení podle zvláštních předpisů, 16 dodávají občané organizacím za smluvní velkoobchodní ceny. Zemědělské výrobky, lesní plody a předměty získané sběrem dodávají za smluvní nákupní ceny.

(2)

Výrobky uvedené v odstavci 1 dodávají občané při přímém prodeji občanům za smluvní maloobchodní ceny při dodržení pravidel, pokud jsou uvedena v příslušné položce seznamu.

§ 12

Ceny výrobků a výkonů dodávaných občany na základě povolení

(1)

Výrobky vyráběné a prodávané občany na základě povolení národního výboru nebo jiného příslušného orgánu 17 se organizacím dodávají za smluvní velkoobchodní ceny. Je-li výrobek určen pro další prodej občanům prostřednictvím nakupující organizace v nezměněném stavu, sjedná se s organizací zároveň i maloobchodní cena. Výrobky dodávané přímo občanům se prodávají za maloobchodní ceny s nimi dohodnuté.

(2)

Ceny výkonů poskytovaných občany organizacím se považují za ceny velkoobchodní, ve vztahu k občanům za ceny maloobchodní. Tyto ceny se sjednávají dohodou v rámci pravidel stanovených v příslušné položce části I. seznamu.

(3)

Dohoda o velkoobchodní a maloobchodní ceně s organizací musí být uzavřena písemně podle § 5 odst. 1. Při dodávkách občanům se písemně sjednávají maloobchodní ceny v případech, kdy povinnost písemné formy pro uzavření smlouvy stanoví právní předpis nebo požádá-li o uzavření písemné dohody o ceně občan. V případech, kdy občan vydává písemné potvrzení 18 o přijetí věci k opravě, úpravě nebo ke zhotovení věci na zakázku, považuje se za dohodu o ceně převzetí tohoto potvrzení, obsahujícího údaje o ceně podle odstavce 4 písm. b) odběratelem. V ostatních případech se za sjednání maloobchodní ceny považuje její zaplacení.

(4)

Písemná dohoda o ceně uzavíraná s občany musí obsahovat

a)

vymezení předmětu a rozsahu dodávky (dobu výkonu, popř.lhůty dodávky),

b)

výši sjednané ceny, popř. výši ceny určené odhadem, nelze-li cenu sjednat při uzavření smlouvy, 19 nebo způsob, jakým bude výše ceny určena po splnění dodávky.

(5)

Dohody s organizacemi i občany je občan dodávající výrobky nebo výkony povinen uchovávat pro účely kontroly po dobu 5 let po skončení dodávek.

(6)

Občané vyrábějící výrobky nebo poskytující výkony nakupují od organizací suroviny, materiály, náhradní díly a výrobky za maloobchodní ceny, a to i v případech, kdy jde o výrobek, u nějž se uplatňuje záporná nebo rozdílová daň z obratu. 20 Nejsou-li maloobchodní ceny stanoveny, nebo dodávající organizace není oprávněna je stanovit, popřípadě jsou-li maloobchodní ceny určeny výhradně pro osobní spotřebu občanů, 21 nakupují za velkoobchodní ceny nebo kupní ceny s daní z obratu.

(7)

Občané, kteří prodávají výrobky nakoupené od organizací bez jejich úpravy, nakupují je za maloobchodní ceny snížené o celou obchodní srážku při nákupu od výrobce nebo o maloobchodní část obchodní srážky při nákupu ve velkoobchodě nebo v odbytové organizaci. Při nákupu v maloobchodní síti se mohou o dělbě maloobchodní části obchodní srážky dohodnout. Stejně nakupují výrobky občané, kteří provozují veřejné stravování.

(8)

Ceny uvedené v odstavci 6 jsou maximálními cenami, za které mohou občané materiál, díly a výrobky v nezměněném stavu prodat nebo připočítat k ceně poskytnutého výkonu v případech, kdy způsob sjednání ceny zahrnuje samostatnou úhradu spotřebovaného materiálu, dílů nebo výrobků. Při prodeji podle odstavce 7 je maximální cenou maloobchodní cena vytvořená z ceny, za kterou byl výrobek nakoupen, zvýšená o poskytovanou obchodní srážku.

§ 13

Kontrola cen

(1)

Kontrolu dodržování ustanovení této části vyhlášky a dodržování pravidel pro sjednávání cen provádí příslušný národní výbor, 22 popřípadě ústřední cenový orgán nebo orgán České obchodní inspekce nebo Slovenské obchodní inspekce nebo jiný příslušný orgán.

(2)

Při porušení ustanovení a pravidel pro sjednávání cen, zjištěném orgány uvedenými v odstavci 1, postupují tyto orgány podle zvláštních předpisů. 22

Č Á S T Č T V R T Á

Přechodná a závěrečná ustanovení (§ 14-16)

§ 14

Smluvní ceny podle tohoto předpisu se uplatňují až pro smlouvy uzavřené od účinnosti této vyhlášky. Jestliže organizace nebo občané dohodli smluvní ceny nebo smluvní přirážky nebo srážky u výrobků a výkonů uvedených v seznamu již pro dodávky od 1.ledna 1990, považuje se to za postup podle této vyhlášky.

§ 15

Zrušuje se výnos Federálního cenového úřadu, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu č. V-6/88 o cenách sjednávaných dohodou, uveřejněný v Cenovém věstníku částka 14/1988, registrovaný v částce 10/1988 Sb., ve znění výnosu Federálního cenového úřadu, ministerstva financí, cen a mezd ČSR a ministerstva financí, cen a mezd SSR č. V-7/88 zveřejněného v Cenovém věstníku částka 54/1988, registrovaného v částce 47/1988 Sb.

§ 16

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. února 1990.

Ministr pověřený řízením Federálního cenového úřadu:

Ing. Dvořák v. r.

Ministr financí, cen a mezd ČSR:

Ing. Nikodým v. r.

Ministr financí, cen a mezd SSR:

Ing. Kováč CSc. v. r.

Příloha vyhlášky č. 35/1990 Sb.

Čís.

pol.

Čís.

jed.

kód

klas.

Název položky

Část I.

Výrobky a výkony dodávané občany

1.

 

 

Výrobky a výkony dodávané občany do tuzemska podle § 11 a § 12

a) k jejichž prodeji není nutné povolení; jako maximální se uplatní

1. u ovoce a zeleniny z vlastní výroby (vlastních výpěstků) a lesních plodů při prodeji občanům maloobchodní ceny platné ve ve státních maloobchodních organizacích pro I. jakostní třídu v místě a době prodeje s možností zvýšení podle rozhodnutí okresního národního výboru až o 50 %. Toto rozhodnutí vydá okresní národní výbor po dohodě s místním (městským) národním výborem, který je povinen informovat občany o maximálních cenách v tržnicích a na tržištích zveřejněním těchto cen na trhových tabulích, vývěskách apod.

2. nákupní ceny zemědělských výrobků při prodeji organizacím,

b) na základě povolení; jejich ceny se sjednávají v rámci maximálních cen, jimiž jsou ceny

1. potravin uvedené v celostátně platných cenících výrobků potravinář- ských oborů a navazujících výměrech o stanovení cen nových výrobků,

2. ovoce, zeleniny a brambor, platné pro státní obchodní organizace,

3. stanovené cenovým orgánem, pokud je pro tento účel jako maximální stanoví,

c) neuvedené v písmenech a) a b) se maximálními cenami neomezují

2.

 

 

Výrobky a výkony pro vývoz dodávané občany podle § 11 a § 12 organizacím, popřípadě občanům oprávněným k zahraničně obchodní činnosti - uplatňují se smluvní kupní ceny

Část II.

Výrobky a výkony dodávané organizacemi

1.

003

003

111

112

Brambory velmi rané a rané - ceny se sjednávají a usměrňují v rámci pravidel stanovených rozhodnutím ústředních cenových orgánů republik 1)

2.

021

 

Ovoce - ceny se sjednávají a usměrňují v rámci pravidel stanovených rozhodnu- tím ústředních cenových orgánů republik 1)

3.

024

 

Zelenina čerstvá - ceny se sjednávají a usměrňují v rámci pravidel stanovených rozhodnutím ústředních cenových orgánů republik 1)

4.

 

 

Osiva a sadba - velkoobchodní ceny vybraných druhů se sjednávají v rámci ma- ximálních cen 2)

5.

 

 

Přirážky za drobné spotřebitelské baleni brambor, ovoce a zeleniny jen k nákup- ním a velkoobchodním cenám

6.

 

 

Loupaná nebo jinak upravená čerstvá zelenina a ovoce (kromě ořechů)

7.

026

 

Květiny - maloobchodní ceny vybraných druhů se sjednávají v rámci maximál- ních cen 3)

8.

027

 

Dřeviny ovocné - ceny se sjednávají v rámci maximálních cen 4)

9.

O31

2 - 4

Skot plemenný, chovný a zástavový - nákupní ceny vybraných kategorií se sjed- návají v rámci maximálních cen 5)

10.

O32

2 - 4

Prasata plemenná a užitková - nákupní ceny vybraných kategorií se sjednávají v rámci maximálních cen 6) , kromě cen prasat užitkových pro laboratorní účely

11.

033

62

Ovce užitkové - nákupní ceny vybraných kategorií se sjednávají v rámci maxi- málních cen 5)

12

. 041

3

Drůbež chovná - nákupní ceny vybraných druhů se sjednávají v rámci maximál- ních cen 7)

13.

041

7

Vejce slepičí násadová - nákupní ceny vybraných druhů se sjednávají v rámci ma- ximálních cen 7)

14

. 044

 

Zvířata laboratorní, domácí a zoologická a prostředky pro biologický boj proti škůdcům

15.

051

 

Výrobky pěstování lesa, osivo a sazenice lesních stromů a keřů

16.

052

21

Výřezy zvláště jakostní ořechové; u ostatních dřevin výřezy tzv. kořenicové, očkové, vlnité a květované

17.

052

9

Ostatní výrobky těžby dřeva

18.

055

 

Ostatní lesní výrobky, kromě vánočních stromků (055 2)

19.

058

 

Plody lesní a houby čerstvé - maloobchodní ceny uměle pěstovaných hub se sjednávají v rámci maximálních cen 8)

20.

059

 

Zvěř a zvěřina

21.

061

 

Práce výrobní povahy v zemědělské rostlinné výrobě a při pěstování lesa - ceny 067 se sjednávají v rámci maximálních cen 9) , pokud jsou stanoveny

22.

062

 

Práce výrobní povahy v zemědělské živočišné výrobě - ceny se sjednávají v rámci maximálních cen, 10) pokud jsou stanoveny

23.

 

 

Zemědělské výrobky určené ústředním cenovým orgánem, které dodávají vý- robci nad smlouvu nebo mimo smlouvu - ceny se sjednávají v rámci maximálních cen 11)

24.

 

 

Zemědělské výrobky, pro které nejsou ceny stanoveny

25.

082

5

Produkty vodárenské a čistírenské - vedlejší

26.

085

082 1

Čištění odpadních vod - kromě čištění vod zahrnutého v cenách za vypouštění vod do veřejné kanalizace

27.

103

 

Rašeliny, zahradnické zeminy a humusová hnojiva - kromě 103 71 průmyslové komposty Vitahum, volně ložené

28.

109

 

Produkty vedlejší při tepelném zpracování paliv tuhých a vosk montánní

29.

111

26

Oleje speciálních - ceny se sjednávají v rámci maximálních cen 12) s povolenou odchylkou do + 5 %

30.

111

91

Polotovary a zlepšovadla paliv a mazadel - ceny se sjednávají v rámci maximál- ních cen 12) s povolenou odchylkou do + 5 %

31.

116

13

Energie tepelná, získaná z výroby jako druhotný zdroj (odpadní teplo) za stanovených podmínek 13)

32.

161, 162 202, 204

 

Odlitky přesně lité, vyráběné metodou vytavitelného modelu; ceny se sjednávají v rámci směrných cen, jimiž jsou ceny propočtené podle ceníku 14) s povolenou odchylkou + - 30 % ze zpracovaných nákladů

33.

202

204

11, 12

11, 12

Odlitky ze slitin Al-Si, Al-Si-Ni a odlitky z cínových a červených bronzů, vyráběné do pískových forem ručně a strojně; ceny se sjednávají v rámci směr- ných cen, jimiž jsou ceny propočtené podle ceníku 15) s povolenou odchylkou + - 15 % z velkoobchodní ceny

34.

206

...

...

50

51, 52 a 54

Vyměnitelné břitové destičky ze slinutých karbidů vyráběné z nových ma- ., teriálů na bázi wolframu

35.

216

 

Pigmenty anorganické, barvy práškové a plnivo - ceny se sjednávají v rámci ma- ximálních cen 16) s povolenou odchylkou do + 10 %

36.

217

 

Technické a vzácné plyny - ceny se sjednávají v rámci maximálních cen 17) s povolenou odchylkou do + 10 %

37.

231

 

Plasty - polykondenzáty a polyadukty - ceny se sjednávají v rámci maximálních cen 18) s povolenou odchylkou do + 10 %

38.

232

232

111

21

Polyetylén vysokotlaký - jen speciální barevné typy Polyvinylchlorid - jen speciální typy pro zdravotnictví

39.

233

 

Plasty - ostatní hmoty (kromě syntetických pryskyřic)

40.

235

 

Plasty - syntetické pryskyřice - ceny se sjednávají v rámci maximálních cen 19) s povolenou odchylkou do + 10 %

41.

241

 

Výrobky chemické všeobecného charakteru

42.

244

 

Frity, glazury, smalty - ceny se sjednávají v rámci maximálních cen 20) s povolenou odchylkou do + 5 %

43.

245

 

Materiály pomocné chemické pro povrchovou úpravu a pro různé užití

44.

253

 

Čisté chemikálie - kromě výrobků uvedených v položce 45 - ceny se sjednávají v rámci maximálních cen 21) s povolenou odchylkou do + 10 %

45.

253

253

2

6

Chemikálie anorganické pro speciální účely Radionuklidy a stabilní nuklidy a jejich sloučeniny

46.

254

 

Výrobky fotochemické - ceny se sjednávají v rámci maximálních cen 22) s povolenou odchylkou do + 5 %

47.

258

258

258

331

611

811

Parfémy a deoparfémy Pleťové pudry Rtěnky

48.

261

 

Námelové očkovací látky a užitná námelovina

49.

262

 

Lučebniny farmaceutické - ceny se sjednávají v rámci maximálních cen 23) s povolenou odchylkou do + 10 %

50.

272

 

Výrobky těžké z pryže technické - kromě skupin 272 1 a 3 - ceny se sjednávají v rámci maximálních cen 24) s povolenou odchylkou do + 10 %

51.

273

 

Výrobky lehké z pryže technické

52.

274

274

274

124

135

2

Pláště pro závodní motocykly

a závodní automobily

Pláště protektorované

53.

275

 

Výrobky zdravotnické z pryže, jen

a) speciální zdravotnické výrobky přicházející do styku s tkání, krví a vnitřními orgány v živém organismu,

b) epitézy pro humánní medicínu,

c) speciální zdravotnické výrobky vyráběné v malých sériích do 500 kusů ročně

54.

283

1 - 2

Bloky a desky z plastů jednoduché a fólie z plastů a jednoduché výrobky z nich - ceny se sjednávají v rámci maximálních cen 25) s povolenou odchylkou do + 10 %

55.

283

3 - 8

Polotovary a některé jednoduché výrobky z plastů

56.

284

1 - 2

Podlahoviny z polyvinylchloridu bez a s textilní nášlapnou vrstvou

57.

284

6

Pásy dopravní a řemeny z plastů - ceny se sjednávají v rámci maximálních cen 26) s povolenou odchylkou do +10 %

58.

285

 

Výrobky pro zdravotnictví z plastů a kombinovaných materiálů

59.

286

 

Trubky, hadice a kompletační prvky pro potrubní systémy z plastů - ceny se sjednávají v rámci maximálních cen 27) s povolenou odchylkou do +10 %

60.

309

311

 

Součásti spojovací - jen

a) spojovací části vyráběné jednorázově podle individuálních požadavků podle výkresu, kromě dodávek do výrobního oboru 444,

b) vyráběné technologií víceoperačního objemového tváření, kromě výrobků se stanovenou cenou v platném ceníku; ceny se sjednávají v rámci maximál- ních cen, jimiž jsou ceny stejných součástí vyrobených technologií třískového obrábění

61.

348

1, 8 - 9

Svítidla pro byty a společenské místnosti a díly svítidel - ceny se sjednávají v rámci směrných cen 28) s povolenou odchylkou + - 20 %

62.

373

 

Obvody mikroelektronické - jen zákaznické integrované obvody

63.

384

5

Příslušenství magnetofonů a diktafonů, antény, jejich části a příslušenství

64.

389

 

Přístroje měřící elektrické - jen maloobchodní ceny

65.

391

 

Přístroje měřící elektronické a mikroskopy elektronové - jen maloobchodní ceny

66.

392

3, 4, 7

Kinopřístroje snímací, promítací, statické projektory, zařízení pro zpracování fotografického a filmového materiálu vyráběné s. o. filmový průmysl Praha podle individuálních požadavků odběratele - jen velkoobchodní ceny

67.

396

68

Přístroje pro indikaci, měření a kontrolu radioaktivního záření vyráběné organi- nizacemi výzkumné a vývojové základny

68.

409

61

Automaty měřící, kontrolní a třídicí pro měření geometrických veličin

69.

409

65

Měřidla pro aktivní kontrolu pro měření geometrických veličin

70.

409

81

Souřadnicové měřící stroje

71

413

7

Nářadí pro hospodářství a zemní práce - jen dodávané organizacemi v cenové 413 97 působnosti národních výborů

72.

415

858

450

Destičky z kubického nitridu boru

73.

416

416

416

1 - 4

6 – 7

9 - 0

Formy, modely, šablony a nástroje pro práškovou metalurgii; pro tyto ceny platí ustanovení § 3 odst. 2 písm. d), přičemž sazba zisku může činit maximálně 30 % ze zpracovacích nákladů

74.

416

8

Formy tlakové licí a příslušenství slévárenské nenormalizované; tyto ceny se sjednávají v rámci směrných cen, jimiž jsou ceny propočtené podle ceníku 29) s povolenou odchylkou + - 30 % ze zpracovacích nákladů

75.

444

39

Automobily speciální (účelové) ostatní - jen automobily závodní a jejich komponenty

76.

445

43

Automobily pro čištění měst a komunikací - jen dodávané organizacemi v ce- nové působnosti národních výborů

77.

 

 

Mimořádné luxusní výbavy osobních automobilů Škoda dodávané výhradně ob -chodním domům PRIOR a značkovým prodejnám s. p. AZNP, Mladá Boleslav

78.

451

5

Vozidla motorová jednostopá zvláštní - jen motocykly závodní a jejich komponenty, kromě plochodrážních motocyklů a jejich komponentů

79.

516

86

Práce prováděné technologií vysokotlakého kapalinového paprsku a výkony související se zaváděním této technologie u odběratelů

80.

536

 

Stroje a zařízení pro zemědělství - jen nesené pluhy závodní

81.

537

 

Prostředky technické pro hromadnou zábavu

82.

541

52

Tyče topné elektrické

83.

543

1

Kola jízdní - jen speciální kola závodní

84.

545

 

Zbraně lovecké a sportovní

85.

546

1, 2, 5

Náboje pro zbraně lovecké, obranné a sportovní, výrobky pyrotechnické ostatní

86.

548

 

Součásti a výrobky drobné kovové - jen

548 1 Výrobky jehlařské - jen dodávky do tržních fondů

548 2 Nýty duté, plomby, knoflíky nýtovací, štítky

548 3 - 4 Kování a potřeby obuvnické, pro koženou galanterii, potřeby sedlář- ské, brašnářské a čalounické

548 7 - 8 Zboží kovové kromě skupiny 548 88

548 9 - 0 Díly rozebíratelné a nerozebíratelné

87.

549

 

Kování a zámky - jen

549 4 - 5 Kování a závěsy nábytkové, zámky a uzávěry a klíče nábytkové - jen pro dodávky do tržních fondů

549 53 Klíče pro zámky a uzávěry nábytkové

549 66 Zámky vložkové visací

549 68 Klíče vložkové ostatní

549 7 Zámky a klíče ostatní - jen pro dodávky do tržních fondů, kromě skupiny

549 71 zámky visací, u níž se smluvní ceny uplatňují pro všechny druhy dodávek

549 8 Kování různá ostatní - jen pro dodávky do tržních fondů

549 9 - 0 Díly nerozebíratelné a rozebíratelné

88.

559

7

Pomůcky kuchyňské

89.

583

313

Štěrkopísky těžené z místních zdrojů organizacemi v cenové působnosti národních výborů, kromě s. p. Silnice v ČSR, s. p. Pražské silniční a vodohospodářské stavby a s. p. Cestné stavby v SSR - jen velkoobchodní ceny

90.

583

 

Kámen přírodní a štěrkopísky - jen nerosty pro účely výuky a 583 89 výrobky kamenické ostatní dodávané zahraničním fyzickým osobám

91.

583

993

Zkušební kámen pro stanovení ryzosti drahých kovů ve slitinách

92.

589

3

Směsi pro výrobu betonu dodávané servisními výrobnami určenými ministerstvem výstavby a stavebnictví ČSR - jen velkoobchodní ceny

93.

597

22

Kamenina zahradní

94.

606

1

Dýhy z ořechu tuzemského

95.

608

91

Výrobky dřevěné impregnované pro zemědělství

96.

611

 

Výrobky stavebně truhlářské - jen

611 14 Okna celodřevěná - zdvojená speciální konstrukce

611 24 Okna kombinovaná ze dřeva a z hliníku - zdvojená speciální konstrukce

611 34 Okna kombinovaný ze dřeva a z plastů - zdvojená speciální konstrukce

611 44 Okna z plastů - zdvojená speciální konstrukce - kromě dodávek pro komplexní bytovou výstavbu

97.

613

51 - 2

Obaly celodřevěné z jehličnatých a listnatých dřevin rozvážkové - jen sbíjené lísky

98.

613

91 - 2

Obaly celodřevěné z jehličnatých a.listnatých dřevin ostatní - jen bedny na vývoz živých hlemýžďů

99.

614

 

Výrobky dřevařské ostatní - kromě

614 33 Výrobky dřevařské pro potřebu automobilového průmyslu

614 35 Výrobky dřevařské pro výrobu stavebních hmot i pro stavebnictví

100.

616

 

Výrobky kartáčnické

101.

618

 

Výrobky košíkařské

102

632

632

632

246

417

432

Strojní trubice čiré borokřemičité

Automaticky vyráběné varné sklo

Odměrné válce a sklenky

103.

635

6

Lahvičky pro kosmetiku

104.

637

 

Užitkové sklo sodnodraselné; pro skupinu 637 9 - sklo křišťálové mechanicky tvarované a zdobené vybranou technikou platí znaménko x)

105.

638

 

Užitkové sklo olovnaté

106.

643

 

Keramika užitková, ozdobná a lidová - kromě skupin 643 1 až 3

107.

644

 

Porcelán užitkový a ozdobný

108.

645

 

Výrobky hrnčířské - kromě podskupin 645 21 a 22

109.

647

 

Bižuterie

110.

654

2

Kapesníky bavlnářské a soupravy kapesníků - jen z přízí česaných jemnosti 7, 4 - 12 tex

111.

658

 

Brokáty krojové a stylové x)

112.

659

 

Vázanky hedvábnické, dodávané v množství do 200 kusů od jednoho dezénu

113.

687

 

Polotovary a výrobky kloboučnické - jen zakázková výroba pro divadla, film a umělecké skupiny

114.

702, 704 705, 706, 708

 

Výrobky pro vrcholový a výkonostní sport prodávané formou katalogového prodeje nebo podle individuálních požadavků tělovýchovným orgánům a organizacím, pokud nejsou dodávány k běžnému prodeji do maloobchodních prodejen

115.

702, 703, 705, 706, 707, 687

 

Zakázková výroba vyšívaných, pletených a háčkovaných výrobků a ručně pletené a háčkované výrobky

116.

703, 713, 714 715, 717

 

Výrobky šité pro zvířata

117.

703

7 - 8

Oděvy pletené z hladkých a objemových syntetických vláken - ceny se sjedná vají v rámci maximálních cen 30) s povolenou odchylkou do + 10 %

118.

704

 

Pletené košile pro chlapce staršího školního věku a pro dospělé x)

119.

705

 

Zdravotnické textilie vyráběné ve Výzkumném ústavu pletařském v Brně

120.

707

 

Pletené záclony žakárské x) - ceny se sjednávají v rámci směrných cen 31) s povolenou odchylkou + - 30 %

121.

708

18

Etiketovky tkané x)

122.

709

 

Výrobky síťované

123.

711

4

Zapínadla konfekční nitěná

124.

713

16

Prádlo elastické bavlněné a z hladkých a objemových syntetických vláken - ceny

713 713

76 86

 

se sjednávají v rámci maximálních cen 32) s odchylkou do + 25 %

125.

715, 701, 702,

703, 711, 713,

716, 717, 687

 

Zakázkové šití oděvů, osobního prádla a zakázková výroba doplňků k těmto oděvům

126.

715, 702, 703 711, 713, 716 717, 687, 727 729 733

 

Modelové výrobky - maximálně do 200 kusů výrobků od jednoho vzoru bez ohledu na barvy a velikosti

127.

716

 

Oděvy z usní a jejich imitací - kromě 716 4 oděvy ochranné pracovní z usní

128.

723

 

Zakázková výroba sedlářských a brašnářských výrobků

129.

724

 

Výrobky galanterní z usní a jiných hmot vyráběné v množství do 2500 kusů (párů) od jednoho druhu bez ohledu na velikosti, včetně zakázkové výroby - kromě školních aktovek, školních penálů, pracovních rukavic, dětských rukavic a dětských kufrů

130.

727, 728, 729, 731, 733

 

Zakázková výroba kožišinových výrobků a obuvi - kromě ortopedické

131.

733

3

Výrobky kožišnické z kožišin klasických - kromě králičin, ovčin a ledvinových pásů z kočky přírodní

132.

735

 

Výrobky polygrafické - jen:

735 1 Publikace periodické

735 2 Publikace neperiodické kromě

735 23

735 31 Knižní výrobky mimonakladatelské (z výjimkou telefonních seznamů a jízdních řádů)

735 341 Plakáty; velkoobchodní ceny se sjednávají v rámci maximálních cen 33) s povolenou odchylkou do + 15 %

133.

735

 

Výrobky vyráběné na speciálních strojích pro tisk známek včetně jejich dalšího zpracování Správou pošt a telekomunikací - jen velkoobchodní ceny.

134.

738

97

Číslovačky, datumky a razítka

135.

739

 

Zařízení jevištní a předměty divadelní, kromě paruk dodávaných na poukazy OÚNZ

136.

741

 

Hračky a společenské hry x) vyráběné s. p. Čs. hudební nástroje, Hradec Králové

137.

742

 

Hudební nástroje x)

138.

745

 

Výrobky zlatnické a šperkařské x) - kromě snubních prstenů a dětských náušnic

139.

746

 

Výrobky ozdobnické - kromě epitafních desek

140.

747

 

Výrobky užitého umění

141.

748

 

Zařízení pro výstavy, veletrhy, kulturní a komerční propagaci a reklamu; pro tyto ceny platí ustanovení § 3 odst. 2 písm. d), přičemž sazba tisku může činit maximálně 30 % ze zpracovacích nákladů

142.

751

9

Výrobky mlýnské z prosa a pohanky

143.

753

9

Sušené cukrovarské řízky vyslazené, řízky a skrojky z cukrovky a krmné řepy a jejich směsi, sušené cukrovkové řízky a skrojky

144.

761

 

Produkty moře - jen velkoobchodní ceny

145.

762

 

Rybí výrobky dovážené 34) výhradně od firmy Frionor a prodávané v prodejnách Frionor

146.

765

89

Zabité perličky, nutrie, holubi a hlemýždi a výrobky z nich

147.

767

 

Výrobky mlékárenské vyrobené výlučně z kozího mléka - jen nákupní a velkoobchodní ceny

148.

780

 

Pěstitelské pálení ovocných destilátů, lisování ovocných šťáv a moštování

149.

783

 

Víno vyráběné pro církevní obřady

150.

783

 

Vína a ochucovadla dovážená výhradně pro Interhotely - jen maloobchodní 786 273 ceny

151.

791

 

Krmiva průmyslová, jen krmné pasty a krmiva tekutá z odpadních surovin

152.

793

3

Obruby brýlové - kromě tuzemských dětských obrub a obrub pro OÚNZ - ceny se sjednávají v rámci maximálních cen 35) s povolenou odchylkou do + 10 %; maximální ceny se nevztahují na dovážené výrobky

153.

793

4

Brýle protisluneční nedioptrické - kromě dětských protislunečních brýlí

154.

903

1

Stravování restaurační v provozovnách výběrové, I. a II. skupiny, zařazených d

155.

 

 

Vedlejší služby poskytované v zařízeních restauračního stravování a přechodného ubytování, zařazených do kategorie, třídy a skupiny podle oborových norem ON 73 5412 včetně dodatku a ON 73 5413. V případě pronájmu místnosti za účelem konání akce organizace nebo orgánu Národní fronty, politické strany nebo občanské iniciativy registrované příslušným ministerstvem vnitra platí pro sjednání ceny ustanovení položky 252

156.

905

5

Zpravodajství a informace poskytované ČTK

157.

906

 

Projektové práce a činnosti inženýrské - sjednávají se v rámci maximálních cen 36)

973

61-3

 

 

158.

907

92

Výkony při provozu závlahových zařízení; pro tyto ceny platí ustanovení § 3 odst. 2 písm. d), přičemž sazba zisku může činit maximálně 30 % ze zpracovacích nákladů

159.

911-921

 

Přirážky k velkoobchodním cenám dílenských oprav - kromě oprav oborů 915, 917 22, oprav výrobků oborů speciální techniky a oprav, které jsou ve státním plánu uvedeny jako jmenovitý úkol, a kromě oprav uvedených v položkách 160 a 161; přirážky se sjednávají maximálně do 30 % ze stanovených cen oprav 37)

160.

911

811

Chemické čištění kotlů a teplovodních zařízení

161.

914

919

921

921

921

921

83

2

19

5

6

95

Opravy chladírenského nábytku pro distribuci

Opravy vah

Opravy sifonových lahví z kovu

Opravy a údržba strojů a zařízení pro veřejné stravování a prodej

Opravy a údržba strojů a zařízení pro komunální služby

Opravy tresorů

162.

925

925

1

4

Opravy výrobků sedlářských, brašnářských a kožišnických

163.

926

 

Opravy výrobků kulturní spotřeby a ostatních průmyslových výrobků - kromě skupin

926 3 - Opravy hraček a her společenských

926 5 - Opravy potřeb a zařízení sportovních

926 7 - Opravy a údržba pomůcek učebních

926 9 - Opravy a údržba výrobků kulturní spotřeby ostatní

164.

932

11

Doprava nákladů železniční veřejná vnitrostátní - jen dovozné podle tarifů TR I - TVZ sjednává se s organizacemi v rámci směrných cen s povolenou odchylkou +/- 10 %, s občany v rámci maximálních cen uvedených v tomto tarifu

165.

932

2

Doprava nákladů silniční vnitrostátní - jen

a) dovozné podle tarifu TR 4 sazebníků S - 11, S - 12 a S - 22 (kromě svozu a rozvozu mléka, nápojů a potravin) sjednává se s organizacemi v rámci směrných cen s povolenou odchylkou +/- 15 %, s občany v rámci maximálních cen uvedených v těchto sazebnících

b) přeprava nadměrných a těžkých nákladů vyžadujících použití jízdních souprav nad 80 t

166.

932

31

Doprava nákladů letecká vnitrostátní – jen nepravidelná

167.

932

932

932

113

213

413

Přirážky a srážky k dovoznému vypočtenému podle kontejnerového přepravního systému

168.

932

911-2

Doprava nákladů zvířecími potahy

169.

932

99

Výkony pomocné v dopravě nákladní ostatní - jen doprava nákladů balónem a čištění nákladových prostorů říčních plavidel a přilehlých manipulačních prostorů, prováděné plavebním podnikem místo příjemce zboží

170.

936

 

Destrukční práce na letounech

171.

942

1

Odbytové přirážky u osiv a sadby

172.

942

1-7

Odbytové srážky z platných velkoobchodních cen za výkony odbytu a zásobování, pro které není stanovena odbytová přirážka

173.

942

..1

Skladování výrobků u výrobců nebo u ostatních organizací, poskytujících tyto výkony mimo obvyklou činnost, a to na základě smlouvy o skladování

174.

942

..1

Výkony spojené s provozem konsignačních skladů na území ČSSR, poskytované provozovatelem skladu organizaci oprávněné k zahraničně obchodní činnosti podle smlouvy o zřízení konsignačního skladu

175.

943

1

Obchodní srážky organizací oprávněných k zahraničně obchodní činnosti (při vývozu) - sjednávají se v rámci směrných cen,38) přičemž odchylka může být maximálně + 30 % a snížení se neomezuje

176.

943

2

Obchodní přirážky organizací oprávněných k zahraničně obchodní činnosti (při dovozu) - sjednávají se v rámci maximálních cen 38)

177.

 

 

Obstaravatelská činnost organizace oprávněné k zahraničně obchodní činnosti vykonávaná pro výrobní organizace a obstaravatelská činnost organizace vnitřního obchodu při prodeji výrobků výrobních organizací ve vnitřním obchodě (komisionářský prodej) - ceny se sjednávají v rámci maximálních cen, jimiž jsou stanovené obchodní přirážky a srážky, 39) s možností odchylky při vývozu podle položky č. 175

178.

 

 

Zprostředkování prodeje a nákupu nevyužitých zásob; uplatnění této ceny nesmí zvýšit platnou cenu výrobku

179.

943

974

9

1

Zřizování periodických a příležitostných veletrhů a výstav

180.

945

 

Obchodní srážky organizací vnitřního obchodu - jen u výrobků se smluvními maloobchodními cenami, které zahrnují sazbovou daň z obratu - sjednávají se v rámci směrných cen 40) s povolenou odchylkou +/- 20 %, přičemž nesmí vzniknout záporný cenový rozdíl

181.

945

2

Přirážka k platným maloobchodním cenám materiálů prodávaných drobnými provozovnami národních výborů pro stavební činnost občanů; může činit:

a) 3 % z maloobchodní ceny materiálu vedle vyúčtovaných prokazatelně vynaložených nákladů nebo

b) 5 % z maloobchodní ceny materiálu, nelze-li zjistit prokazatelně vynaložené náklady

182.

 

 

Výrobky drobných provozoven národních výborů - ceny potravin se sjednávají v rámci maximálních cen, jimiž jsou ceny uvedené v celostátně platných cenících výrobků potravinářských oborů a navazujících výměrech o stanovení cen nových výrobků, dále ceny ovoce, zeleniny a brambor se sjednávají v rámci maximálních cen, jimiž jsou ceny platné pro státní obchodní organizace

183.

951

 

Doprava osob vnitrostátní - jen historickými dopravními prostředky, balónem, zvířaty a zvířecími potahy, lodní rekreační a místní, letecká nepravidelná a letištní taxa za používání letiště cestujícími čs. provozovatelů letadel, taxislužba při přepravě osob mimo území ČSSR hrazená v čs. měně

184.

952

953

2

4

Užívání obytných místností v zařízeních určených k trvalému bydlení, dále k ubytování v ubytovnách národních výborů, podnikových ubytovnách včetně ubytovacích zařízení v objektech zařízení staveniště - ceny se sjednávají v rámci maximálních cen určených podle rozhodnutí ústředních cenových orgánů 41)

185.

953

1

Služby přechodného ubytování poskytované v hotelích třídy A* de Luxe a A*, v hotelích třídy ***** a třídy ****, v hotelích třídy *** v Praze a Bratislavě, v hotelích třídy *** určených příslušným krajským národním výborem v místech soustředěného cestovního ruchu. Pro zařazování do tříd platí oborová norma ON 73 5412 a její I. dodatek.

186.

953

1-2

Služby přechodného ubytování poskytované zahraničním návštěvníkům ve všech kategoriích a třídách ubytovacích zařízení

187.

954

 

Služby zahraničního cestovního ruchu a zprostředkování přechodného ubytování pro zahraniční návštěvníky příslušnými cestovními kancelářemi

188.

955

 

Provozní výkony městského hospodářství – jen skupiny

955 29 Služby pro hygienu životního prostředí jiné

955 32 Služby parkovišť

955 32 Služby skladištní

955 34 Služby vážní;

ceny se sjednávají v rámci maximálních cen, pokud je pro tento účel cenový orgán stanoví

189.

 

 

Kursy, školení, kongresy, konference, sympózia a přednášky; je-li plátcem občan, platí pro tyto ceny ustanovení § 3 odst. 2 písm. d), přičemž sazba zisku může činit maximálně 15 % z úplných vlastních nákladů

190.

962

 

Vstupné na akce spadající do oboru 962 - výkony kulturní činnosti - kromě vstupného do kin; pořadatelé jsou povinni poskytnout snížení vstupné podle rozhodnutí ústředních cenových orgánů republik. 42) Vstupné se sjednává v rámci maximálních cen, pokud je pro tento účel cenový orgán stanoví.

191.

962

962

962

211-3

221-4

23

Koncerty symfonické, komorní a sborového zpěvu, představení operní, baletní, činoherní a operetní, dále programy zábavní, estrády a pásma

192.

962

839

Činnost péče památkové ostatní - z toho uměleckořemeslné výkony stavební povahy

193.

962

84

Restaurátorské výkony - souhrn specifických výtvarných, uměleckořemeslných, řemeslných a technických prací, zaměřených na obnovu nebo konzervaci památek a respektujících technickou nebo výtvarnou strukturu originálu; pro tyto ceny platí ustanovení § 3 odst. 2 písm. d), přičemž sazba zisku může činit maximálně 30 % ze zpracovacích nákladů; organizace mohou dohodnout i způsob ověření předběžné kalkulace a s tím související úpravu sjednané ceny

194.

964

 

Zdravotnická péče poskytovaná za úhradu cizím státním příslušníkům zdravotnickými zařízeními, lázeňskými organizacemi a ústavy léčebné kosmetiky

195.

964

7

Péče lázeňská a ostatní výkony poskytované za úhradu čs. státním občanům z jejich vlastních prostředků tzv. "samoplátcům" v období od 1. 10. do 30. 4.; ceny se sjednávají v rámci maximálních cen, jimiž jsou ceny stanovené pro samoplátce v době sezóny 43)

196.

968

1

Holičské, kadeřnické, kosmetické a pedikérské služby - jen v exkluzivních provozovnách

197.

968

968

55

65

Služby úschoven

Služby dozorců a hlídačů

198.

968

9

Služby pohřební - jen balzamování a líčení a služby pohřební pro cizí státní příslušníky

199.

 

 

Půjčování movitých věcí a zvířat – kromě multiservisu (obor 969 53)

200.

969

7

Služby provozů samoobslužných

201.

971

 

Výkony při strojním zpracování údajů

202.

973

2,4

Služby investorské a technické

203.

973

93

Služby prověrkové, technického charakteru prováděné Správami radiokomunikací Praha a Bratislava

204.

974

 

Obchodní a zprostředkovatelské služby – kromě 974 79 zprostředkování výkonů a služeb neproduktivních jiných a kromě pronájmů místností z podskupiny 974 77

205.

974

79

Přirážka za obchodní a zprostředkovatelské služby ČSA pro organizace ČSSR

206.

976

 

Projektování automatizovaných systémů a tvorba programového vybavení, pokud nejsou součástí řešení úkolu plánu rozvoje vědy a techniky a pokud předané výsledky nejsou podklady k využívání objevů, vynálezů, zlepšovacích návrhů a průmyslových vzorů 44)

207.

984

 

Geodetické a kartografické výkony - jen

a) výkony podrobného měření a zobrazování při tvorbě účelových map s nenormalizovanou přesností a obsahem nebo měřítkem,

b) výkony inženýrské geodezie při montáži a kontrole uložení technologických celků, při kalibraci velkokapacitních nádrží, při zaměřování geometrie radarových antén, při zaměřování současného stavu stavebních objektů,

c) výkon funkce odpovědného geodeta,

d) kartografické výkony při tvorbě tiskových podkladů účelových map nenormalizovanou přesností, obsahem nebo měřítkem a inženýrsko-geologických map středních měřítek,

e) výkony dálkového průzkumu země – kromě výkonů oceňovaných podle tabulky č. 832 ceníku VC - 20/103/89

208.

986

 

Výkony vědy a technického rozvoje

1. Dodavatel a odběratel, popř. realizátor, jestliže odběratel sám nezavádí výsledky řešení, sjednávají

a) výši předběžné ceny vytvořené na základě předběžné kalkulace, v níž sazba zisku může činit maximálně 20 % ze zpracovacích nákladů u hospodářské organizace, 15 % u příspěvkové organizace a u rozpočtové organizace se zisk nekalkuluje,

b) výši přirážek a srážek v závislosti na přínosu řešení a délce doby řešení a podmínky pro jejich uplatnění s tím, že výše přirážek nesmí činit více než 20 % předběžné ceny; dosažení přínosu musí být potvrzeno odběratelem,

c) dobu a způsob zpřesnění předběžné ceny.

2. Sjednat konečnou výši ceny bez pravidel uvedených v odstavci 1 lze u výkonů rozvoje vědy a techniky , jejichž doba řešení od uzavření smlouvy do data dodání není delší než jeden rok, nebo jestliže cena řešení nečiní více než 500 tis. Kčs

209.

987

987

987

1

3

6

Informace vědeckotechnické, normalizace technická a výkony překladatelské vědeckotechnické

210.

989

2

Ostatní služby báňských záchranných stanic

211.

989

9

Záchranné práce systému NAREX a záchranné práce při odstraňování havárií ohrožujících životní prostředí

212.

993

22

Služby kanceláří sňatkových

213.

993

3

Služby překladatelské

214.

 

 

Díla výtvarných umění (originály nebo omezený počet kopií) 45)

215.

 

 

Starožitnosti a ostatní předměty pro sběratelské účely

216.

 

 

Známkový materiál čistý a orazítkovaný, obálky prvního vydání (FDC), nálepní listy, známkové sestavy určené pro sběratelské účely a jejich zpracování, filatelistické katalogy a speciální tuzemské i dovážené filatelistické potřeby

217.

 

 

Výrobky určené k ověření poptávky na vnitřním trhu

a) dodávané výrobními organizacemi do vlastních prodejen, popř. do prodejen jiných výrobců v rámci akciové společnosti nebo sdružení nebo dodávané na základě smlouvy o obstarání prodeje (komisionářský prodej) obchodním organizacím, a to nejdéle po dobu jednoho roku,

b) textilní a oděvní výrobky oborů 683, 697, 702 až 706, 713 a 715 dodávané výrobními organizacemi obchodním organizacím řízeným ministerstvy obchodu a cestovního ruchu republik x) podle dohodnutých podmínek ověřování a případného vypořádání, při dodržení ročního objemu takto ověřovaných výrobků, stanoveného ústředními cenovými orgány

218.

 

 

Výrobky vyráběné k obohacení vnitřního trhu organizacemi, jejichž technologická zařízení jsou určena pro výrobu výrobních prostředků, a které běžně nedodávají výrobky do tržních fondů; sjednávají se maloobchodní ceny, z nichž se odvozují velkoobchodní ceny

219.

 

 

Maloseriová výroba textilních, oděvních a kožišnických výrobků vyráběných v počtu do 500 kusů zakázkovými provozovnami organizací v cenové působnosti národních výborů v rámci využití volné kapacity, pokud u zakázek jsou plněny dodací lhůty stanovené národním výborem

220.

 

 

Použité, partiové nebo neplnohodnotné výrobky (dále jen "neplnohodnotné") s výjimkou neplnohodnotných výrobků, pro něž jsou stanoveny ceny nebo srážky. Jimi se rozumějí

a) výrobky s vadami vzniklými při výrobě, skladování či manipulacemi,

b) zbytky metrového a kilogramového textilního zboží, metrových podlahových a stolních krytin a tapet,

c) výrobky s prošlou záruční dobou, dobou použití nebo minimální trvanlivostí, jež nebrání jejich používání,

d) výrobky neprodané v doprodejových akcích,

e) výrobky, které byly již používány. Pro tyto účely se sjednává cena přiměřeně nižší, než je cena plnohodnotného nebo nepoužitého výrobku, s ohledem na rozsah jeho znehodnocení, nebo opotřebení. Organizace určené k nákupu a prodeji neplnohodnotných výrobků tvoří maloobchodní cenu pro jejich prodej z ceny dohodnuté při nákupu zvýšené o stanovenou obchodní srážku, popř. cenový rozdíl, který při nákupu od občanů smí činit maximálně 5 % maloobchodní ceny

221.

 

 

Přirážky a srážky k velkoobchodním nebo nákupních cenám u výrobků dodávaných výrobními organizacemi obchodním a opravárenským organizacím – organizace mohou dohodnout s dodavateli smluvní přirážky nebo srážky, zejména ve vztahu k množství dodávek, lhůtám dodávek a zabezpečení požadovaného podílu výrobků jednotlivých cenových poloh. Tyto přirážky a srážky nelze zahrnout do maloobchodní ceny výrobku ani do ceny opravy nebo do ceny materiálu samostatně účtovaného odběratelům

222.

 

 

Přirážky k velkoobchodním cenám dílů dodávaných pro náhradní spotřebu (dále jen "náhradní díly") vymezených v 34 odst. 1 vyhlášky o tvorbě a kontrole cen – kromě náhradních dílů oborů 531, 532, oborů speciální techniky, náhradních dílů, které mají stanovené maloobchodní ceny, a náhradních dílů uvedených v položce 246; přirážky se sjednávají maximálně do 3O % ze stanovených velkoobchodních cen dílů pro výrobní spotřebu

223.

 

 

Přirážky a srážky ke stanoveným velkoobchodním nebo nákupních cenám výrobků za odchylky od podstatných kvalitativních nebo dodacích podmínek, jde-li o jednorázové individuální požadavky odběratelů a přirážka nepřesáhne 1O % platné ceny; pro sjednání přirážky za odchylky od podstatných kvalitativních podmínek platí ustanovení § 3 odst. 2 písm. d), přičemž sazba zisku může činit maximálně 20 % ze zpracovacích nákladů; přirážky za odchylky od podstatných dodacích podmínek sjednané podle této položky nelze zahrnovat do cen navazujících výrobků; přirážky nebo srážky se nesjednávají, pokud jejich druh a výše je stanoven v cenících nebo rozhodnutích

224.

 

 

Výrobky určené výhradně pro vývoz (exportní souběhy), pokud jsou výjimečně dodávány do tuzemska - při sjednávání cen se přihlíží k úrovni porovnatelných výrobků dodávaných do tuzemska

225.

 

 

Výrobky z pokusné a vývojové výroby (kromě humánních a veterinárních léčiv), jejichž možnosti použití se ověřují ve výrobním procesu - není rozhodující, zda pokusná a vývojová výroba probíhá ve výzkumné organizaci nebo ve výrobní organizaci – pro tyto ceny platí ustanovení § 3 odst. 2 písm. d), přičemž sazba zisku může činit maximálně 3O % ze zpracovacích nákladů; ceny těchto výrobků nelze sjednávat po ukončení pokusné a vývojové výroby a stanovení ceny

226.

 

 

Prototypy výrobků - kromě prototypů vynálezů, zlepšovacích návrhů a průmyslových vzorů. 44) Prototypem je výrobek zhotovený v jednom nebo několika kusech podle potřeb výzkumu, vývoje, vyzkoušení a vyhodnocení v rámci plánu rozvoje vědy a techniky. Pro tyto ceny platí ustanovení § 3 odst. 2 písm. d), přičemž sazba zisku může činit maximálně 3O % ze zpracovacích nákladů

227.

 

 

Modely, vzory a vzorky, včetně tzv. inspiračních vzorků, nových výrobků – kromě modelů vynálezů, zlepšovacích návrhů a průmyslových vzorů 44) - sloužící jako vzor funkčních, estetických a dalších podstatných kvalitativních a dodacích podmínek, a to jen v dohodnutém množství potřebném pro účely technického, obchodního a cenového řízení

228.

 

 

Opakovaně dodávané výrobky vyráběné v rámci ověřovacích serií, za ceny sjednané maximálně do výše stanoveného cenového limitu,pokud je povinnost jej stanovit. Uplatňuje se u výrobků vyráběných na základě plánu rozvoje vědy a techniky po dobu dohodnutou s odběratelem, nejdéle 12 měsíců

229.

 

 

Spotřebitelské obaly vysoké technické úrovně a kvality určené pro výrobky, u nichž se uplatňují smluvní ceny

230.

 

 

Opotřebení vratných obalů a vratných upevňovacích a zabezpečovacích zařízení, které není započteno v ceně výrobků. 46) Ceny se sjednávají v rámci maximálních cen, jimiž jsou velkoobchodní ceny obalů nebo upevňovacích a zabezpečovacích zařízení, zvýšené o zaplacené odbytové přirážky, dopravné a náklady na opravy, dělené dohodnutým počtem obrátek do vyřazení

231.

 

 

Výrobky a výkony, pro jejichž ceny platí ustanovení § 3 odst. 2 písm. d), přičemž sazba zisku se uplatní v průměrné skutečné výši za celou organizaci, nebo ve výši odpovídající sazbě zisku použité při poslední centrální úpravě velkoobchodních cen, je-li vyšší než skutečný zisk organizace, maximálně však 30 % ze zpracovacích nákladů, a to:

1. výrobky a výkony dodávané uvnitř organizace pro výstavbu, opravy a údržbu, které se podle směrnic k účtovým osnovám oceňují velkoobchodními cenami,

2. průmyslové práce výrobní povahy – kromě oboru 547 montáže technologických zařízení,

3. výrobky vyráběné organizacemi výzkumné a vývojové základny,

4. výrobky odvětví strojírenství, elektrotechnického a kovodělného průmyslu, vyráběné organizacemi

a) ministerstev školství, mládeže a tělovýchovy republik včetně výrobků dřevozpracujícího průmyslu,

b) ministerstev zdravotnictví a sociálních věcí republik,

c) ministerstev zemědělství a výživy republik, s výjimkou oborů 527, 555 a 563 vyráběných s. p. Strojobal, Hradec Králové, s. p. Strojírně potravinárskeho priemyslu, Bratislava a dále s výjimkou oborů 445, 531, 532 a 536 vyráběných Státním podnikem zemědělské techniky, Praha 9 - Vinoř, Speciálním podnikem zemědělské techniky, Praha 10, Malešice, Výskumno-výrobným podnikom poľnohospodárskej techniky, Rovinka, Opravárensko výrobným podnikom poľnohospodárskej techniky, Nitra,

d) ministerstev výstavby a stavebnictví republik s výjimkou oborů 316, 357, 424, 429, 463, 468, 471, 533, 535, 553 (kromě 553 822 a 553 823) a 562 vyráběných státními podniky Stavokonstrukce Praha, Stavební stroje Praha, Stavební strojírenství Brno, Kovona Karviná, Strojstav Bratislava, Montostroj Bratislava, Ocelové konstrukce Žilina,

e) ministerstev průmyslu republik, kromě oboru 348 a výrobků vyráběných státními podniky Sklostroj Turnov a Strojte Dvůr Králové nad Labem,

f) ministerstva lesního a dřevozpracujícího průmyslu ČSR a ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu SSR,

g) ministerstev obchodu a cestovního ruchu republik,

h) geologických úřadů republik,

ch) ústředního ředitelství Československých státních drah a Železničné stavby a montáže, kombinát Bratislava, včetně výrobků dřevozpracujícího průmyslu,

5. obaly a skříně přepravní dřevěné (obor JKPOV 613) kromě těch, které se vyrábějí podle ČSN 49 3321, 49 3320, 49 3324, 77 6110, 77 6111, 26 9110, 49 3156 a 49 3157,

6. čištění cisteren a sudů s výjimkou výkonů prováděných v souvislosti s dopravou a oceňovaných podle tarifů platných pro obor 932 - nákladní doprava,

7. vedle výrobků uvedených v bodech 1 až 6 též výrobky a výkony zejména jiných odvětví než je hlavní činnost organizace, jestliže roční objem veškeré produkce podle tohoto bodu nepřesáhne 5 % celkového ročního objemu výroby zboží, není-li, objemu výkonů, jestliže nejde o výkony obchodní, odbytové nebo zásobovací, stavební nebo montážní práce nebo výrobky oborů 592, 593 a 595; organizace je povinna vést evidenci těchto cen a objemu výroby zboží takto oceněné. Při překročení tohoto objemu nelze pro nové výrobky nebo výkony ceny sjednávat.

Tato položka neplatí pro výrobky a výkony organizací v cenové působnosti národních výborů. Maximální sazby zisku neplatí pro ceny náhradních dílů, pokud budou podle této položky sjednávány, a pro případy, kdy se sjedná použití stanovené ceny uvedené v platném ceníku nebo rozhodnutí

232.

 

 

Výrobky a výkony dodávané uvnitř zemědělské organizace pro výstavbu, opravy a údržbu, které se podle směrnice k účtovým osnovám oceňují velkoobchodními cenami; pro tyto ceny platí ustanovení § 3 odst. 2písm. d), přičemž sazba zisku může činit maximálně 30 % ze zpracovacích nákladů

233.

 

 

Průmyslové práce výrobní povahy - kromě oboru 547 montáže technologických zařízení - dodávané organizacemi v cenové působnosti národních výborů

234.

 

 

Výkony společných podniků agrochemických služeb (kromě stavebních a montážních prací, přepravních výkonů a výkonů odbytu a zásobování). Pro dodávky členským podnikům se ceny sjednávají v rámci maximálních cen. Pro dodávky organizacím, které nejsou členy, se sjednávají ceny jen na výkony, pro které nejsou ceny stanoveny

235.

 

 

Zkoušky výrobků, kromě schvalování, certifikace a hodnocení podle zákona o státním zkušebnictví

236.

 

 

Poradenské a konzultační služby, odborné posudky, expertizy a rešerše, pokud není zvláštním předpisem stanoveno jinak. Pro účely vyhlášky se odborným posudkem rozumí provedení výkonu v souladu se sjednaným předmětem, způsobem a rozsahem posouzení a předání výsledků; expertizou se rozumí posouzení a hodnocení činnosti nebo záměrů zadavatele, např. záměrů rozvoje, koncepcí návrhů řešení a studií; rešerší se rozumí zpráva o výsledku šetření, zejména zpracování dokumentů podle požadavku formou seznamů dokumentů, s případným úvodním rozborem problematiky

237.

 

 

Výkony kovářství a podkovářství

238.

 

 

Výrobky vyráběné podle individuálních výtvarných návrhů pro originální projektová řešení; pro tyto ceny platí ustanovení § 3 odst. 2 písm. d), přičemž sazba zisku může činit maximálně 30 % ze zpracovacích nákladů

239.

 

 

Dělení, popřípadě jiné úpravy hutního materiálu při jeho prodeji v odbytových nebo obchodních organizacích

240.

 

 

Vytváření povrchových vrstev a jejich modifikací mimořádných technických vlastností za použití unikátních zařízení (laser, plazma, elektronový a iontový svazek apod.)

241.

 

 

Likvidace toxických průmyslových odpadů

242.

 

 

Střihová služba - jen individuální střih z materiálu zákazníka

243.

 

 

Výkony spojené se zajišťováním záručních oprav

244.

 

 

Opravy a údržba pro smluvně vymezený a opakovaně prováděný rozsah činností za dohodnuté období mezi socialistickými organizacemi za paušální úhradu; v těchto případech se neuplatňují ceny za jednotlivé výkony

245.

 

 

Opravy výrobků, pro něž již neplatí povinnost zajišťovat náhradní díly a individuálně dovážených výrobků; pro tyto ceny platí ustanovení § 3 odst. 2 písm. d), přičemž sazba zisku může činit maximálně 20 % ze zpracovacích nákladů

246.

 

 

Náhradní díly

a) k výrobkům, pro něž již neplatí povinnost zajišťovat náhradní díly,

b) pro havarijní opravy strojů a zařízení, dodávané ve sjednaných zkrácených lhůtách,

c) renovované, přičemž jejich cena nemusí přesáhnout 80 % ceny nového náhradního dílu nebo kazety,

d) k výrobkům, jejichž ceny byly sjednány dohodou dodavatele s odběratelem, jestliže tyto náhradní díly nemají stanovenou cenu, a to do doby, než bude pro tyto výrobky stanovena cena

247.

 

 

Odpady - kromě oboru 691 odpady textilní a velkoobchodních cen normalizovaných druhů kovového odpadu uvedeného v položce 248 ceny se sjednávají v rámci maximálních cen, jimiž jsou ceny materiálu, z něhož odpad vznikl, má-li stejné vlastnosti jako výchozí materiál a lze-li jej jako plnohodnotný použít k další výrobě; pro sjednávání cen v ostatních případech se pravidla nestanoví

248.

 

 

Odpad normalizovaných druhů železných a neželezných kovů (kromě drahých kovů) - velkoobchodní ceny se sjednávají v rámci minimálních cen při nákupu a maximálních při prodeji 47)

249.

 

 

Sběrné suroviny - jen nákupní ceny; ceny se sjednávají v rámci minimálních cen 48)

250.

 

 

Další předání projektové nebo výrobní dokumentace nebo výsledků řešení úkolu plánu technického rozvoje, jestliže náklady spojené s řešením úkolu byly hrazeny dodavatelem řešení a předané výsledky nejsou podklady k využívání objevů, vynálezů, zlepšovacích návrhů a průmyslových vzorů. Projektovou dokumentací se rozumí dokumentace, studie (mimo typizační studie) a katalogové projekty (mimo katalogové projekty rodinných domků) oceňované podle ceníku - 20/100/89. Cena se sjednává podle nákladů vynaložených na další předání, tj. vyhledávání, vyhotovení, případnou úpravu, technický dohled apod. a podle dohodnuté části ekonomického přínosu vznikajícího u odběratele

251.

 

 

Úplatné převody vlastnictví nebo práva hospodaření k nemovitosti mezi socialistickými organizacemi - nemovitosti se pro potřeby této vyhlášky rozumějí pozemky, trvalé porosty, vodní plochy a stavby převáděné mezi socialistickými organizacemi podle části desáté hospodářského zákoníku

252.

 

 

Úplatné užívání nemovitostí mezi socialistickými organizacemi včetně služeb s užíváním spojených, není-li zvláštními předpisy stanoveno jinak; 49) při úplatném užívání nemovitostí za účelem konání akce organizace nebo orgánu Národní fronty, politické strany nebo občanské iniciativy registrované příslušným ministerstvem vnitra (např. schůze, volby, slavnostní zasedání) nesmí sjednaná cena přesáhnout výši úplných vlastních náklad§ a zisk ve výši 10 % z těchto nákladů. Toto omezení se netýká akcí zábavního charakteru, při kterých se vybírá vstupné

253.

 

 

Příležitostný prodej výrobků, jímž se rozumí ojedinělý prodej plnohodnotného výrobku, který organizace původně nakoupila pro sovu potřebu nebo nakoupila a dodala podle požadavků jiné organizace. Ceny se sjednávají v rámci maximálních cen, jimiž jsou ceny stanovené nebo sjednané, za které byly výrobky původně nakoupeny, zvýšené o zaplacenou daň z obratu nebo odbytovou přirážku, a dále přirážku ke krytí veškerých nákladů s příležitostným prodejem spojených, nejvíce 3 % z původní ceny. Při prodeji občanům je maximální vždy maloobchodní cena stanovená nebo zaplacená smluvní maloobchodní cena a pokud nebyla maloobchodní cena s daní z obratu. U výrobku, jehož původní velkoobchodní cena není uvedena v ceníku nebo není původně sjednaná cena již známa, je maximální velkoobchodní cenou ta, kterou je výrobek oceněn v evidenci podniku

254.

 

 

Handlingové služby prováděné ČSA pro čs. provozovatele letadel

255.

 

 

Homologační řízení pro zařízení určené pro přenos dat prováděné v souladu s Řádem přenosu dat

256.

 

 

Zajišťování radioamatérské činnosti (QSL služby) za roční úhrady

257.

 

 

Odstřel zvěře loveckými hosty 50)

258.

 

 

Módní přehlídky a vstupné na módní přehlídky

259.

 

 

Výrobky a výkony Křesťanské mírové konference

260.

 

 

Výrobky a výkony Mezinárodní organizace novinářů

261.

 

 

Výrobky Dior, Schwarzkopf a Biersdorf vyráběné v licenci

262.

 

 

Výrobky prodávané výhradně v prodejnách Milford a Paris-Praha

263.

 

 

Výkony a potravinářské výrobky vlastní výroby o. p. Dodávková služba Praha

264.

 

 

Výrobky a výkony podniků Svazu invalidů

265.

 

 

Výrobky a výkony škol, školských zařízení, sociálních a výchovných zařízení – kromě zemědělských a potravinářských výrobků školních podniků vysokých škol a školních hospodářství v působnosti národních výborů

266.

 

 

Vedlejší produkty z výroby Veterinárních asanačních ústavů ČSR a asanačních podniků SSR, které nejsou součástí centrálního zdroje krmiv a jejichž ceny nejsou uvedeny v příslušných cenících

267.

 

 

Přirážky za zprostředkování veřejných vystoupení zahraničních a tuzemských umělců

268.

 

 

Výkony telekomunikací - jen zřízení, popřípadě přeložení telefonní stanice bezdrátovou cestou a údržba nestandardních telekomunikačních zařízení v majetku účastníků telekomunikačního provozu; pro tyto ceny platí ustanovení § 3 odst. 2 písm. d), přičemž sazba zisku může činit maximálně 30 % z úplných vlastních nákladů 269. Výkony Mezinárodní odúčtovny spojů, Praha

270.

 

 

Výrobky a výkony základních organizací společenských organizací (kromě výkonů obchodních) pokud mohou svým jménem nabývat práv a zavazovat se a jestliže si cenový orgán stanovení jejich cen nevyhradí. Výše ceny se sjednává za podmínek uvedených v položce 271. Tato položka se nevztahuje na podniky a hospodářská zařízení společenských organizací s vlastní právní subjektivitou

271.

 

 

Výrobky a výkony (kromě velkoobchodních cen výrobků zařazených do centrálně regulovaných dovozů a maloobchodních cen, jejichž stanovení si vyhradí (cenový orgán) dodávané v tuzemsku

a) čs. organizacemi v rámci přímých vztahů se zahraničními organizacemi, společnými podniky se zahraniční majetkovou účastí, 51) fyzickými osobami, na které se vztahují předpisy upravující práva a povinnosti organizací, a zahraničními organizacemi 51)

b) ostatními organizacemi v rámci kooperací, vazbových obchodů a výměnných akcí, nejde-li o výrobky určené pro tržní fondy. Ceny těchto výrobků a výkonů se sjednávají maximálně do výše odpovídající tuzemské úrovni cen porovnatelných nebo obdobných výrobků a výkonů s vyjádřením rozdílů v technické úrovni, jakosti a dodacích podmínkách. U výrobků nakupovaných v tuzemsku pro svou výrobní spotřebu mohou tyto organizace ke stanoveným cenám sjednávat přirážky a srážky

272.

 

 

Výrobky dovážené organizacemi vnitřního obchodu v rámci družebních výměnných akcí včetně bezdevizových přímých výměn spotřebního zboží za výrobky vyvážené z jejich zásob při vzájemné hodnotové vyrovnanosti vývozu a dovozu v maloobchodních cenách. Dovážené a vyvážené výrobky oceňují smluvními maloobchodními cenami čs. organizace vnitřního obchodu provádějící tyto výměny s partnerskými zahraničními organizacemi na základě oprávnění federálního ministerstva zahraničního obchodu a zásad stanovených orgány hospodářského řízení. Náklady spojené s touto činností se hradí z obchodních srážek zahrnutých do maloobchodních cen těchto výrobků

273.

 

 

Výrobky zemědělských podniků dodávané prostřednictvím organizací určených ministerstvy zemědělství a výživy republik pro vývoz na výměnné akce nebo kooperační smlouvy bez finanční účasti státního rozpočtu

274.

 

 

Výrobky a výkony, u nichž lze při dodávkách mezi tuzemskými organizacemi a organizacemi, popřípadě občany, oprávněnými k zahraničně obchodní činnosti uplatnit smluvní kupní ceny:

1. 021,024 vývoz a dovoz ovoce a čerstvé zeleniny

2. 583 968 89 9 výrobky kamenické ostatní dodávané v rámci služeb pohřebních pro zahraniční subjekty

3. 647 vývoz bižuterie dodávané drobnými výrobci

4. 735 1 dovoz odborných periodických publikací

5. 737 1 vývoz a dovoz osvětlených filmů a kopií, včetně autorských práv a s tím spojených výkonů

6. 746,747 vývoz výrobků ozdobnických a výrobků užitého umění

7. 752,753 vývoz sladu a cukru do nesocialistických států

8. vývoz a dovoz děl výtvarných umění (originálů nebo omezeného počtu číslovaných kopií)

9. vývoz a dovoz starožitností a ostatních předmětů pro sběratelské účely

10. vývoz poštovních známek

11. vývoz použitých, partiových nebo neplnohodnotných výrobků

12. vývoz obchodních vzorků a reklamních předmětů

13. vývoz a dovoz nahraných audio a video pásek a s tím spojených výkonů

14. plánované reexporty zboží, které neprocházejí územím ČSSR

15. výkony v oblasti spedice - jen pro veletržní akce

16. výkony inspektorské a kontrolní, související se zahraničně obchodní činností - kromě preventivních kontrol podle zvláštního předpisu

17. výrobky nakupované pro vývoz v rámci výměnných akcí prováděných podle zásad stanovených federálním ministerstvem zahraničního obchodu

18. 943 9 výkony čs. reklamních agentur 974 1 - subdodávky od tuzemských dodavatelů se uskutečňuje za platné tuzemské ceny, tarify apod.

19. vývoz a ekvivalentní dovoz totožných nebo zaměnitelných výrobků uskutečňovaný OZO Chemapol, Petrimex a Kerametal, kromě výrobků zařazených do centrálně regulovaných dovozů; podmínkou je, aby vzájemný dovoz a vývoz byly hmotně vyrovnané a devizově výhodné, nebo aby umožňovaly snížení dopravních nebo skladovacích nákladů; ceny se vyrovnávají v rámci maximálních cen, jimiž jsou platné velkoobchodní ceny

20. restaurátorské výkony vymezené v položce 193

275.

 

 

Přenechání dopravních prostředků a zařízení, dále stavebních a montážních strojů nebo mechanismů bez osádky k dočasnému užívání; za osádku se u dopravních prostředků a zařízení nepovažují pracovníci, kteří zabezpečují chod přídavných zařízení

276.

 

 

Výkony dopravních prostředků a zařízení, dále stavebních a montážních strojů nebo mechanismů s osádkou, nejde-li o výkony přepravní a dopravní, stavební a montážní nebo výkony oboru 901 a 955

277.

 

 

Přirážky za zkrácení lhůt výstavby – při sjednávání se postupuje podle zvláštního rozhodnutí 52)

278.

 

 

Výpomoc dodávkami materiálů, energie, služeb a zapůjčením strojů s osádkou i bez osádky poskytované vzájemně dodavatelskými organizacemi zúčastněnými na jedné stavbě; takto sjednané ceny nesmějí zvyšovat stanovené (dohodnuté) náklady stavby nebo ceny stavby

279.

 

 

Stavby, pro něž je vypsána mezinárodní soutěž organizací zahraničního obchodu; cena se sjednává v rámci maximální ceny, jíž je nejnižší zahraniční nabídka přepočtená na čs. měnu; sjednaná cena, pokud převyšuje platnou úroveň cen, nabývá platnosti teprve registrací ústředním cenovým orgánem na návrh dodavatele

280.

 

 

Stavební a montážní práce na stávajících stavebních objektech a provozních souborech (tj. modernizace, rekonstrukce, opravy a údržba) oceňované podle zásad nové oceňovací soustavy v investiční výstavbě; ceny se sjednávají za podmínek stanovených zvláštním rozhodnutím 53)

281.

 

 

Stavební a montážní práce při rekonstrukci, modernizaci, opravách a údržbě stavebních objektů a provozních souborů zastupitelských úřadů, prováděné pro federální ministerstvo zahraničních věcí mimo území ČSSR; pro tyto ceny platí ustanovení § 3 odst. 2 písm. d), přičemž sazba zisku může činit maximálně 10 % ze zpracovaných nákladů

282.

 

 

Opravy a kontroly primární části bloků jaderných elektráren prováděné externím způsobem podle zvláštního rozhodnutí; 54) pro tyto ceny platí ustanovení - 3 odst. 2 písm. d), přičemž sazba zisku může činit maximálně 10 % ze zpracovacích nákladů; součástí předběžné kalkulace bude i specifikace režijních nákladů

283.

 

 

Stavební a montážní práce při haváriích a živelných pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu; pro tyto ceny platí ustanovení § 3 odst. 2 písm. d),. přičemž sazba zisku může činit maximálně 10 % ze zpracovacích nákladů; kalkulaci lze vypracovat po zahájení prací na základě jejich zjištěného rozsahu

284.

 

 

Cenové zvýhodnění výrobků x) - kromě případů, kdy si cenový orgán vyhradí jeho stanovení; podmínky uplatnění stanoví rozhodnutí ústředních cenových orgánů 55)

 

Poznámky pod čarou:

x) U takto označeného výrobku musí organizace státního a družstevního obchodu zabezpečit jednotnost maloobchodních cen podle § 3 odst. 5.

1) Výměr MFCM ČSR a MFCM SSR č. 1650/1482/1989 o určení závazných pravidel pro tvorbu cen v oborech 021 - ovoce, O24 - zelenina, 003 111 a 112 rané brambory.

2) Výměr č. 2 s. p. Oseva Praha a s. p. Slovosivo Bratislava.

3) Výměr ČCÚ a SCÚ č. 514/1129/83.

4) Ceník č. 3/V - s. p. Sempra Praha a s. p. Semex Bratislava.

5) Výměr Státních plemenářských podniků č. 1/1989.

6) Výměr Státních plemenářských podniků č. 1/1989 a ceník NC 18/1/1989 - selata užitková.

7) Ceník NC 18/1/1989.

8) Výměr ČCÚ a SCÚ č. 107/1024/1985 a č. 1143/822/1985 - maloobchodní ceny uměle pěstovaných žampiónů a hlívy ústřičné.

9) Ceník VC 18/2/89, díl. I. až III. a ceník VC 21/33/89.

10) Ceník VC 18/3/89, díl. I.

11) Výměr FCÚ č. 8846/421/88 o stanovení podmínek pro sjednávání cen dohodou dodavatele s odběratelem při nákupu drůbeže jatečné a vajec slepičích konzumních nad a mimo smlouvu, Cenový věstník částka 44/1988, ve znění výměru FCÚ č. 7156/2.3/89, Cenový věstník částka 41/1989 a výměr FCÚ, ČCÚ a SCÚ č. 073/84 o stanovení MC jatečných zvířat

12) Ceník VC - 2/1/89; Ceník VC 30/2/89

13) Výměr FCÚ č. 1044/07.1/82 o stanovení závazného způsobu tvorby konečného cenového limitu a velkoobchodní ceny tepelné energie získané z výroby jako druhotný zdroj (odpadní teplo),Cenový věstník částka 5 - 8/1982

14) Ceník VC - 4/18/88; Ceník VC 30/1/89

15) Ceník VC - 4/15/88; Ceník VC 30/1/89

16) Ceník VC - 6/4/89; Ceník MC - 4/11/79; Ceník VC 30/2/89

17) Ceník VC - 6/5/89

18) Ceník VC - 6/12/89; Ceník VC 30/2/89

19) Ceník VC - 6/16/89; Ceník VC 30/2/89

20) Ceník VC - 6/21/89

21) Ceník VC - 6/27/89; Ceník VC 30/2/89

22) Ceník VC - 6/28/89; Ceník VC 30/2/89

23) Ceník VC - 6/33/89

24) Ceník VC - 6/38/89; Ceník VC 30/28/89

25) Ceník VC - 6/46/89; Ceník VC - 3O/3/89

26) Ceník VC - 6/49/89; Ceník VC - 30/3/89

27) Ceník VC - 6/51/89; Ceník VC 30/3/89

28) Ceník VC - 7/28/89; Ceník VC 30/21/89

29) Ceník VC - 7/68/D1/88 - II. díl; Ceník VC 30/23/89

30) Ceník VC 12/31 a Ceník MC 2/31; Ceník VC 30/14/89

31) Ceník VC 12/29/89 a Ceník MC 2/12

32) Ceník VC 13/3/89; Ceník MC 2/30; Ceník VC 30/14/89; Ceník VC 30/13/89

33) Ceník VC 15/1

34) Platí jen pro výrobky poprvé dovezené od 15. 7. 1989

35) Ceník VC 17/2/89 a Ceník MC 13/1/85

36) Ceník projektových prací a inženýrské činnosti ve výstavbě VC 20/100/89

Ceník kompletační činnosti ve výstavbě VC 20/102/89

37) Ceníky VC - 7/188-0, VC - 7/189/89, VC - 7/190-0/89, VC - 7/191-O/89, VC - 7/193-0/89, VC - 7/194-0/89, VC - 7/196-0/89, VC - 7/207/89, VC - 7/213-0/89, VC - 7/197-0/89, VC - 7/198-0/89, VC - 7/199-0/89

38) Sazebník obchodních přirážek a srážek organizací zahraničního obchodu OPS-22/1,2/90.

39) Sazebník obchodních přirážek a srážek organizací zahraničního obchodu OPS-22/1,2/90 a Sazebník obchodních srážek OPS-22/3/89.

40) Sazebník obchodních srážek organizací vnitřního obchodu OPS-22/3/89, Cenový věstník 30-31/1988

41) Výměr FCÚ, MFCM ČSR a MFCM SSR č. 06/1990, kterým se stanoví Pravidla tvorby cen za užívání obytných místností a ubytovacích zařízeních neveřejných.

42) Výměr ČCÚ č. 707/25/1982 a výměr SCÚ č. 669/1979 o poskytování slev ze stanoveného vstupného na kulturní produkce a sportovní podniky (je k dispozici na krajských národních výborech, Národním výboru hlavního města Prahy a Národním výrobu hlavního města SSR Bratislavy).

43) Ceník MC - 14/30/89

44) § 123 zákona č. 84/1972 Sb., o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech.

45) Sazebník daně z obratu platný od 1. 1. 1990 odvětví XIV. odst. 5 zvláštních ustanovení.

Vyhláška č. 149/1961 Sb., o nákupu, zadávání a prodeji děl výtvarných umění a o některých jiných opatřeních v oboru výtvarných umění, ve znění pozdějších předpisů.

46) § 19 vyhlášky Státní arbitráže ČSSR č. 4/1986 Sb., o hospodaření s obaly při dodávkách výrobků.

47) Ceny podle Ceníku VC - 4/2/88 - I. díl a Ceníku VC - 5/2/88 - I. díl, přepočtené stanoveným indexem.

48) Ceník NC-VC-30/19/89.

49) Vyhláška č. 200/1956 Ú. l., o nájemném z pozemků, na nichž se těží písky, Vyhláška č. 119/1988 Sb., o hospodaření s národním majetkem,

Vyhláška č. 98/1967 Sb., o úhradě za užívání nebytových prostor.

50) Vyhláška č. 4/1967 Sb., o hájení a o době, způsobu a podmínkách lovu některých druhů zvěře, ve znění vyhlášek č. 10/1975 Sb. a č. 172/1975 Sb.

51) Podle platných předpisů federálního ministerstva zahraničního obchodu a federálního ministerstva financí.

52) Výměr FCÚ č. 5013/5/90 o podmínkách sjednávání přirážek za zkrácení lhůt výstavby.

53) Výměr FCÚ č. 5012/5/90 o podmínkách uplatnění smluvních cen stavebních a montážních prací prováděných při rekonstrukcích, modernizacích, opravách a údržbě.

54) Opatření FMHTS č. 12/1984, FMEP č. 19/1984 a FMPE č. 14/1984, kterým se vydávají podmínky dodávek typových generálních oprav technologických uzlů sekundární části a vybraných prací a výkonů při opravách a kontrolách primární části bloků JE typu VVER 440.

55) Výměr FCÚ, MFCM ČSR a MFCM SSR č. 01/90 o metodice tvorby cen, Cenový věstník částka 8/1990.Poznámky pod čarou:

§ 2 odst. 1 vyhlášky Federálního cenového úřadu, ministerstva financí, cen a mezd ČSR a ministerstva financí, cen a mezd SSR č. 22/1990 Sb., o tvorbě a kontrole cen.

§ 6 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 112/1985 Sb., o státním řízení cen.

§ 6 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 112/1985 Sb., o státním řízení cen.

§ 9 vyhlášky federálního ministerstva financí č. 154/1975 Sb., o fakturování a placení dodávek neinvestiční povahy. § 7 vyhlášky federálního ministerstva financí č. 37/1983 Sb., o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací.

§ 153 odst. 3 písm. b) hospodářského zákoníku.

§ 24 vyhlášky č. 22/1990 Sb.

Výměr FCÚ, MFCM ČSR a MFCM SSR č. 05/90 o gescích a působnosti ve stanovení maloobchodních cen, Cenový věstník částka 54/1989.

§ 9 odst. 2 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 112/1985 Sb.

§ 3 odst. 7 zákona České národní rady č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen, v úplném znění č. 23/1989 Sb.

§ 3 odst. 8 zákona Slovenské národní rady č. 135/1973 Sb., o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v oblasti cen, v úplném znění č. 27/1989 Sb.

§ 10 až 12 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 112/1985 Sb. § 2 a 3 nařízení vlády České socialistické republiky č. 117/1985 Sb., o provádění dodatkových odvodů národními výbory a rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi řízenými ústředními orgány České socialistické republiky a národními výbory v oblasti cen.

§ 2 a 3 nařízení vlády Slovenské socialistické republiky č. 118/1985 Sb., o provádění dodatkových odvodů národními výbory a rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi řízenými ústředními orgány Slovenské socialistické republiky a národními výbory v oblasti cen.

Výkazy o tvorbě cen, o cenovém zvýhodnění a znevýhodnění a o změnách cen.

§ 23 odst. 2 zákona České národní rady č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě.

§ 23 odst. 2 zákona Slovenské národní rady č. 130/1981 Sb., o vnitřním obchodě.

§ 53 vyhlášky ministerstva obchodu České socialistické republiky č. 93/1982 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě.

§ 53 vyhlášky ministerstva obchodu Slovenské socialistické republiky č. 100/1982 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona Slovenské národní rady č. 130/1981 Sb., o vnitřním obchodě.

Nařízení vlády České socialistické republiky č. 1/1988 Sb., o prodeji zboží a poskytování jiných služeb občany na základě povolení národního výboru.

Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky č. 2/1988 Sb., o prodeji zboží a poskytování jiných služeb občany na základě povolení národního výboru.

§ 43 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Nařízení vlád České socialistické republiky č. 63/1984 Sb., o poskytování dočasného ubytování v soukromí se souhlasem národního výboru.

Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky č. 64/1984 Sb., o poskytování dočasného ubytování v soukromí se souhlasem národního výboru.

§ 6 odst. 2 písm. c) nařízení vlády České socialistické republik č. 1/1988 Sb.

§ 6 odst. 2 písm. c) nařízení vlády Slovenské socialistické republiky č. 2/1988 Sb.

Seznam položek a skupin výrobků, u nichž se vypočítává daň rozdílem mezi maloobchodní cenou, popřípadě sníženou o obchodní srážku nebo odbytovou přirážku, a velkoobchodní cenou, uvedený v Sazebníku daně z obratu část III. odd. B., vydávaném federálním ministerstvem financí.

Např. ceník VC-MC 17/9/89, vodárenství a kanalizace.

Zákon České národní rady č. 134/1973 Sb., v úplném znění č. 23/1989 Sb.

Zákon Slovenské národní rady č. 135/1973 Sb., v úplném znění č. 27/1989 Sb.

Zákon České národní rady č. 127/1981 Sb., v úplném znění č. 142/1988 Sb.

Zákon Slovenské národní rady č. 130/1981 Sb. , v úplném znění č. 158/1988 Sb.

Zákon České národní rady č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci.

Zákon Slovenské národní rady č. 71/1986 Sb., o Slovenské obchodní inspekci.

Zákon České národní rady č. 134/1973 Sb., v úplném znění č. 23/1989 Sb.

Zákon Slovenské národní rady č. 135/1973 Sb., v úplném znění č. 27/1989 Sb.

Zákon České národní rady č. 127/1981 Sb., v úplném znění č. 142/1988 Sb.

Zákon Slovenské národní rady č. 130/1981 Sb. , v úplném znění č. 158/1988 Sb.

Zákon České národní rady č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci.

Zákon Slovenské národní rady č. 71/1986 Sb., o Slovenské obchodní inspekci.

Poznámky pod čarou:
1

§ 2 odst. 1 vyhlášky Federálního cenového úřadu, ministerstva financí, cen a mezd ČSR a ministerstva financí, cen a mezd SSR č. 22/1990 Sb., o tvorbě a kontrole cen.

3

§ 6 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 112/1985 Sb., o státním řízení cen.

4
5

§ 9 vyhlášky federálního ministerstva financí č. 154/1975 Sb., o fakturování a placení dodávek neinvestiční povahy. § 7 vyhlášky federálního ministerstva financí č. 37/1983 Sb., o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací.

6

§ 153 odst. 3 písm. b) hospodářského zákoníku.

7

§ 24 vyhlášky č. 22/1990 Sb.

8
9
10

Výměr FCÚ, MFCM ČSR a MFCM SSR č. 05/90 o gescích a působnosti ve stanovení maloobchodních cen, Cenový věstník částka 54/1989.

11
12

§ 9 odst. 2 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 112/1985 Sb.

§ 3 odst. 7 zákona České národní rady č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen, v úplném znění č. 23/1989 Sb.

§ 3 odst. 8 zákona Slovenské národní rady č. 135/1973 Sb., o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v oblasti cen, v úplném znění č. 27/1989 Sb.

13

§ 10 až 12 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 112/1985 Sb. § 2 a 3 nařízení vlády České socialistické republiky č. 117/1985 Sb., o provádění dodatkových odvodů národními výbory a rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi řízenými ústředními orgány České socialistické republiky a národními výbory v oblasti cen.

§ 2 a 3 nařízení vlády Slovenské socialistické republiky č. 118/1985 Sb., o provádění dodatkových odvodů národními výbory a rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi řízenými ústředními orgány Slovenské socialistické republiky a národními výbory v oblasti cen.

14
15

Výkazy o tvorbě cen, o cenovém zvýhodnění a znevýhodnění a o změnách cen.

16

§ 23 odst. 2 zákona České národní rady č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě.

§ 23 odst. 2 zákona Slovenské národní rady č. 130/1981 Sb., o vnitřním obchodě.

§ 53 vyhlášky ministerstva obchodu České socialistické republiky č. 93/1982 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě.

§ 53 vyhlášky ministerstva obchodu Slovenské socialistické republiky č. 100/1982 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona Slovenské národní rady č. 130/1981 Sb., o vnitřním obchodě.

17

Nařízení vlády České socialistické republiky č. 1/1988 Sb., o prodeji zboží a poskytování jiných služeb občany na základě povolení národního výboru.

Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky č. 2/1988 Sb., o prodeji zboží a poskytování jiných služeb občany na základě povolení národního výboru.

§ 43 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Nařízení vlád České socialistické republiky č. 63/1984 Sb., o poskytování dočasného ubytování v soukromí se souhlasem národního výboru.

Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky č. 64/1984 Sb., o poskytování dočasného ubytování v soukromí se souhlasem národního výboru.

18

§ 6 odst. 2 písm. c) nařízení vlády České socialistické republik č. 1/1988 Sb.

§ 6 odst. 2 písm. c) nařízení vlády Slovenské socialistické republiky č. 2/1988 Sb.

19
20

Seznam položek a skupin výrobků, u nichž se vypočítává daň rozdílem mezi maloobchodní cenou, popřípadě sníženou o obchodní srážku nebo odbytovou přirážku, a velkoobchodní cenou, uvedený v Sazebníku daně z obratu část III. odd. B., vydávaném federálním ministerstvem financí.

21

Např. ceník VC-MC 17/9/89, vodárenství a kanalizace.

22

Zákon České národní rady č. 134/1973 Sb., v úplném znění č. 23/1989 Sb.

Zákon Slovenské národní rady č. 135/1973 Sb., v úplném znění č. 27/1989 Sb.

Zákon České národní rady č. 127/1981 Sb., v úplném znění č. 142/1988 Sb.

Zákon Slovenské národní rady č. 130/1981 Sb. , v úplném znění č. 158/1988 Sb.

Zákon České národní rady č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci.

Zákon Slovenské národní rady č. 71/1986 Sb., o Slovenské obchodní inspekci.