Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

382/1990 Sb. znění účinné od 1. 4. 1992 do 30. 9. 1995
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 117/1995 Sb.

1.10.1995

zrušen

zákonem č. 117/1992 Sb.

1.4.1992

382

 

ZÁKON

ze dne 18.září 1990

o rodičovském příspěvku

 

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

§ 1

Ke zlepšení podmínek rodin pečujících o malé děti se poskytuje jako státní dávka rodičovský příspěvek (dále jen "příspěvek").

Podmínky nároku a doba poskytování

§ 2

(1)

Nárok na příspěvek má rodič, jestliže osobně celodenně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě ve věku

a)

do tří let nebo

b)

do sedmi let, jestliže jde o dítě, které podle posudku (rozhodnutí) příslušného státního orgánu 1 je dlouhodobě těžce zdravotně postižené a vyžaduje mimořádnou péči nebo mimořádnou péči zvlášť náročnou.

(2)

Podmínkou nároku na příspěvek též je, že rodič a dítě mají trvalý pobyt na území České a Slovenské Federativní Republiky

(3)

Rodičem se pro účely tohoto zákona rozumí též jiná osoba než matka nebo otec dítěte, pokud převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů. Za dítě převzaté do trvalé péče; nahrazující péči rodičů se považuje dítě osvojené, dítě, jež bylo převzato do této péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu, dítě, jehož rodič zemřel, a dítě manžela, které mu bylo svěřeno do výchovy rozhodnutím soudu.

§ 3

(1)

Příspěvek se poskytuje, jen jestliže rodič nemá v době péče o dítě nárok na mzdu (plat, pracovní odměnu) nebo jiný příjem z výdělečné činnosti ani nepobírá peněžité dávky nemocenského zabezpečení nahrazující příjem z výdělečné činnosti, hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání2 nebo příspěvky náležející občanům se změněnou pracovní schopností v době jejich pracovní rehabilitace, pokud se v následujících ustanoveních nestanoví jinak.

(2)

Jestliže rodič v době, kdy pečuje o dítě uvedené v § 2 odst. 1, má nárok na peněžité dávky nemocenského zabezpečení nahrazující příjem z výdělečné činnosti, hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání2 nebo příspěvky náležející občanům se změněnou pracovní schopností v době jejich pracovní rehabilitace,3 jejichž výše je nižší než činí příspěvek ( § 7 odst․ 1 a 2), příspěvek se poskytuje ve výši rozdílu mezi tímto příspěvkem a uvedenými dávkami (příspěvky).

§ 4

(1)

Příspěvek náleží, i když je rodič výdělečně činný, jestliže

a)

je zaměstnán po dobu sjednanou nejvýše na dvě hodiny denně nebo jeho příjem z výdělečné činnosti bez odečtení daně nepřesahuje 1000 Kčs měsíčně, nebo

b)

jde o rodiče svobodného, ovdovělého, rozvedeného nebo z jiných vážných důvodů osamělého, který nežije s druhem, a dítě, o něž pečuje, není umístěno v jeslích (v mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení, a rodič mu po dobu výdělečné činnosti zajistil potřebnou péči jinou osobou.

(2)

Příspěvek náleží, i když rodič pobírá peněžité dávky nemocenského zabezpečení nahrazující příjem z výdělečné činnosti uvedené v odstavci 1; § 3 odst. 2 zde neplatí.

(3)

Podmínka osobní celodenní péče o dítě se považuje za splněnou, jde-li o případy uvedené v odstavci 1 a též jde-li o žáky a studenty, kteří se soustavně připravují na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem s výjimkou studentů vojenských vysokých škol a studentů škol v zahraničí, pokud po dobu studia nejsou zaměstnáni nebo samostatně výdělečně činní a pokud dítě není umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení. Za umístění dítěte v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení se nepovažuje pravidelná návštěva léčebně rehabilitačních zařízení, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a u dítěte dlouhodobě těžce zdravotně postiženého ani pravidelná návštěva předškolních zařízení, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně.

§ 5

Je-li dítě ze zdravotních důvodů v ústavním ošetřování po dobu delší než tři měsíce, příspěvek počínaje čtvrtým měsícem nenáleží.

§ 6

(1)

Při péči o totéž dítě náleží příspěvek jen jednou; splňuje-li podmínky nároku na jeho přiznání více osob a nedohodnou-li se, která z nich bude příspěvek pobírat, náleží příspěvek přednostně v pořadí matka, otec, jiná žena.

(2)

Je-li v rodině více dětí uvedených v § 2 odst. 1, náleží při péči o tyto děti příspěvek jen jednomu z manželů; to platí obdobně, jde-li o ostatní oprávněné ( § 2 odst. 3).

§ 7

Výše a výplata

(1)

Příspěvek činí 1200 Kčs za každý kalendářní měsíc.

(2)

Náleží-li příspěvek jen po část kalendářního měsíce, činí jeho částka za jednotlivé kalendářní dny 40 Kčs.

(3)

Příspěvek se vyplácí měsíčně pozadu, a to nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byly splněny podmínky nároku na příspěvek.

(4)

Příspěvek se nevyplácí do ciziny.

(5)

Příspěvek nepodléhá dani a nelze jej také postihnout výkonem rozhodnutí nařízeným soudem nebo správním orgánem, pokud se v § 11 odst. 3 nestanoví jinak.

§ 8

Uplatnění nároku

(1)

Nárok na příspěvek uplatňují

a)

pracovník v pracovním poměru a osoby, které jsou účastny nemocenského pojištění jako pracovníci, u toho, kdo provádí jejich nemocenské pojištění,

b)

členové zemědělských družstev, u nichž obsahem členství je též pracovní vztah, u družstva, v němž jsou pracovně činní,

c)

vojákyně a vojáci v činné službě, policistky a policisté, příslušnice a příslušníci Federální bezpečnostní informační služby a sborů nápravné výchovy u orgánů, které provádějí jejich nemocenskou péči,

d)

ostatní osoby u příslušného státního orgánu. 4

(2)

Má-li rodič dvě nebo několik zaměstnání (výdělečných činností), zvolí si, u koho z těch, kdo provádí jeho nemocenské pojištění (zabezpečení), uplatní nárok na příspěvek.

§ 9

Zánik nároku

Nárok na příspěvek za kalendářní měsíc zaniká uplynutím tří let od posledního dne v měsíci, za který příspěvek náležel.

§ 10

Povinnosti při poskytování příspěvku

(1)

Rodič, který uplatňuje nárok na příspěvek podle tohoto zákona, je povinen prokázat skutečnosti, kterých je třeba k jeho přiznání.

(2)

Příjemce příspěvku je povinen oznámit plátci příspěvku do osmi dnů změny ve skutečnostech, které jsou rozhodné pro jeho poskytování.

§ 11

Změna a vrácení příspěvku

(1)

Změní-li se nebo odpadnou-li skutečnosti rozhodné pro nárok na příspěvek nebo jeho výši, anebo jestliže příspěvek byl přiznán neprávem nebo v nesprávné výši, příspěvek se odejme nebo sníží ode dne, kdy nastal některý z uvedených důvodů pro tato opatření; byl-li však již vyplacen, odejme se nebo sníží ode dne následujícího po posledním dnu, za nějž byl již vyplacen. Zvýšení příspěvku se provede ode dne, od něhož náleží.

(2)

Jestliže příjemce zavinil, že příspěvek byl vyplacen neprávem nebo v nesprávné výši,je povinen jej vrátit; to platí zejména, jestliže příspěvek vylákal, zamlčel některou rozhodnou skutečnost nebo nesplnil jinou povinnost uloženou tímto zákonem.O povinnosti vrátit přeplatek rozhoduje příslušný státní orgán. 5 Nárok na vrácení příspěvku poskytnutého neprávem nebo v nesprávné výši zaniká uplynutím jednoho roku ode dne, kdy příslušný státní orgán tuto skutečnost zjistil, nejpozději však uplynutím tří let ode dne výplaty příspěvku. Proti rozhodnutí o povinnosti vrátit přeplatek, které bylo vydáno v odvolacím řízení, lze podat opravný prostředek ke krajskému soudu. 6

(3)

Částky neprávem přijaté, pokud je příjemce povinen je vrátit na základě vykonatelného rozhodnutí, mohou být sraženy též z běžně vypláceného nebo později přiznaného příspěvku anebo ze mzdy (platu, pracovní odměny) nebo jiného příjmu z výdělečné činnosti; přitom platí obdobné předpisy o částkách, které nelze zabavit při výkonu soudních rozhodnutí srážkou ze mzdy. 7

§ 12

Řízení o příspěvku

(1)

O příspěvku rozhoduje orgán příslušný k provádění nemocenského zabezpečení, jehož je rodič účasten; pro rozhodování o příspěvku, pro řízení o něm a pro jeho výplatu platí obdobně předpisy o nemocenském zabezpečení.

(2)

V ostatních případech rozhoduje o příspěvku a vyplácí jej příslušný státní orgán [ § 8 odst. 1 písm. d)]; při tom postupuje podle správního řádu.

(3)

Pro úkoly organizací a příslušné státní orgány, jakož i pro vykazování, zúčtování a úhradu příspěvku mezi organizacemi a příslušnými státními orgány platí obdobně předpisy o nemocenském zabezpečení.

(4)

Byl-li příspěvek místo příslušného plátce vyplacen plátcem nepříslušným, nejedná se o přeplatek, pokud byl na výplatu v kalendářním měsíci nárok a příspěvek byl vyplacen ve výši, v které náležel, pouze jednou; v takovém případě se vyplacené částky mezi plátci příspěvku navzájem neuhrazují.

§ 13

Součinnost při poskytování příspěvku

Orgány, zařízení nebo osoby poskytující zdravotní, sociální nebo jinou péči o děti a mládež podávají v oboru své působnosti orgánům příslušným k rozhodování o nároku na příspěvek na jejich žádost zprávu o okolnostech, které jsou rozhodné pro vznik a trvání nároku na příspěvek.

§ 14

Odstraňování tvrdostí

(1)

Tvrdosti, které by se vyskytly při provádění tohoto zákona, mohou odstraňovat příslušné státní orgány,8 a jde-li o vojákyně (vojáky) v činné službě, policistky (policisty), příslušnice (příslušníky) Federální bezpečnostní informační služby a sborů nápravné výchovy, orgány příslušné k odstraňování tvrdostí na úseku nemocenské péče v ozbrojených silách.

(2)

Proti rozhodnutí podle předchozího odstavce není přípustné odvolání.

§ 15

Zmocňovací ustanovení

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky nařízením přiměřeně zvýší částky uvedené v § 4 odst. 1 písm. a) a v § 7 odst. 1 a 2, činí-li růst průměrné mzdy alespoň 5 %.

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 16

(1)

Příspěvek podle tohoto zákona nahrazuje mateřský příspěvek poskytovaný podle dosavadních předpisů.

 

(2)

Poskytuje-li se ke dni účinnosti tohoto zákona mateřský příspěvek ve výši 1300 Kčs měsíčné, náleží v této částce mateřský příspěvek i po tomto dni, a to podle předpisů platných přede dnem účinnosti tohoto zákona. Vzdá-li se však příjemce tohoto mateřského příspěvku, náleží příspěvek ve výši a za podmínek stanovených tímto zákonem.

(3)

O nárocích na mateřský příspěvek, jež vznikly přede dnem 1. října 1990 a o nichž nebylo do tohoto dne pravomocně rozhodnuto, se za dobu před 1. říjnem 1990 rozhodne podle předpisů platných před tímto dnem.

§ 17

Zrušuje se

 

1.

zákon č. 107/1971 Sb., o mateřském příspěvku, ve znění zákonného opatření předsednictva federálního shromáždění č. 8/1982 Sb., zákona č. 110/ 1984 Sb., zákona č. 50/1987 Sb. a zákona č. 180/ 1990 Sb.,

2.

vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 130/1984 Sb., kterou se provádí zákon o mateřském příspěvku, ve znění vyhlášky č. 56/ 1987 Sb. a vyhlášky č. 259/1990 Sb.

§ 18

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1.října 1990.

Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
§ 1 nařízení vlády č. 154/1993 Sb.1.4.1992


Poznámky pod čarou:

§ 8 písm. n) č. 4 zákona České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve zněni pozdějších předpisů.

§ 11 písm. b) č. 5 zákona Slovenské národní rady č: 106/1988 Sb., o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

§ 12 zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti.

§ 12 zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti.

§ 83 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení.

§ 119 a 120 vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1989 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení.

§ 8 zákona České národní rady č. 114/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 10 zákona Slovenské národní rady č. 106/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 8 písm. a) č. 6 zákona České národní rady č. 114/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 10 písm . a) č. 20 zákona Slovenské národní rady č. 106/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 244 a násl. občanského soudního řádu.

§ 276 a násl. občanského soudního řádu.

§ 2 odst. 3 zákona České národní rady č. 114/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 2 odst. 3 zákona Slovenské národní rady č. 106/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Poznámky pod čarou:
1

§ 8 písm. n) č. 4 zákona České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve zněni pozdějších předpisů.

§ 11 písm. b) č. 5 zákona Slovenské národní rady č: 106/1988 Sb., o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

2

§ 12 zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti.

3

§ 83 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení.

§ 119 a 120 vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1989 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení.

4

§ 8 zákona České národní rady č. 114/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 10 zákona Slovenské národní rady č. 106/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

5

§ 8 písm. a) č. 6 zákona České národní rady č. 114/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 10 písm . a) č. 20 zákona Slovenské národní rady č. 106/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

6

§ 244 a násl. občanského soudního řádu.

7

§ 276 a násl. občanského soudního řádu.

8

§ 2 odst. 3 zákona České národní rady č. 114/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 2 odst. 3 zákona Slovenské národní rady č. 106/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.