Čekejte, prosím...
A A A
385/1990 Sb. znění účinné od 1. 4. 1997
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 49/1997 Sb.

1.4.1997

 

385

 

ZÁKON

ze dne 19. září 1990,

kterým se doplňuje zákon č. 40/1974 Sb., o Sboru národní bezpečnosti,

ve znění zákona č. 74/1990 Sb., a o některých opatřeních k vyřizování přestupků

v působnosti České a Slovenské Federativní Republiky

 

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon č. 40/1974 Sb., o Sboru národní bezpečnosti, ve znění zákona č. 74/1990 Sb., se doplňuje takto: Za § 31 se vkládá § 31a; který včetně nadpisu zní:

"§ 31a

Oprávnění při objasňování přestupků

 

(1) Příslušníci Sboru národní bezpečnosti jsou při objasňování přestupků oprávněni vyžadovat

a)

opis rejstříku trestů v případech, ve kterých by předchozí trestní postih mohl vést k posouzení skutku jako trestného činu,

b)

odborná vyjádření od příslušných orgánů,

c)

lékařské vyšetření, včetně odběru krve a moče ke zjištění množství alkoholu nebo jiné návykové látky, 1

d)

dále jsou oprávněni provádět ohledání místa přestupku, ohledání věci mající vztah ke spáchanému přestupku a v souvislosti s tím zjišťovat a zajišťovat stopy.

(2) Úkonům uvedeným v odstavci 1 písm. c) je osoba povinna se podrobit, jen není-li to spojeno s nebezpečím pro její zdraví.

(3) Vyšetření krve musí být provedeno, požádá-li o to osoba podezřelá ze spáchání přestupku".

Čl. II

1.

Ústředním orgánem státní správy v řízení o přestupcích v působnosti České a Slovenské Federativní Republiky je ten ústřední orgán státní správy České a Slovenské Federativní Republiky, do jehož působnosti náleží úsek státní správy, na němž došlo k porušení povinností zakládajících přestupek.

2.

V blokovém řízení mohou ukládat a vybírat pokuty za přestupky

a)

velitelé útvarů a jednotek Pohraniční stráže při plnění úkolů v souvislosti s ochranou státních hranic,

b)

příslušníci Sboru národní bezpečnosti plnící úkoly na úseku letištní kontroly a ochrany státních hranic,

c)

zrušeno

d)

náčelníci okresních (městských, obvodních) vojenských správ plnící úkoly na úseku obrany České a Slovenské Federativní Republiky.

3.

Orgány státní správy České a Slovenské Federativní Republiky oprávněné ukládat a vybírat pokuty v blokovém řízení odebírají pokutové bloky od příslušné okresní (obvodní) finanční správy.

4.

Výnos z pokut plyne do státního rozpočtu České a Slovenské Federativní Republiky.

5.

Na přestupky v oboru působnosti České a Slovenské Federativní Republiky a jejich projednávání orgány státní správy České a Slovenské Federativní Republiky se vztahují obecné předpisy o projednávání přestupků. 2

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1990.

Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.Poznámky pod čarou:

§ 6 zákona ČNR č. 37/1989 Sb․, o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. § 6 zákona SNR č. 46/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi.

Zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Zákon SNR č. 372/1990 Sb., o přestupcích.

Poznámky pod čarou:
1

§ 6 zákona ČNR č. 37/1989 Sb․, o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. § 6 zákona SNR č. 46/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi.

2

Zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Zákon SNR č. 372/1990 Sb., o přestupcích.