Čekejte, prosím...
A A A
393/1990 Sb. znění účinné od 1. 10. 1990 do 30. 6. 2006

393

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

zo 4. septembra 1990,

ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov konania o priestupkoch

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (ďalej len "zákon") ustanovuje:

§ 1

(1)

Paušálna suma trov konania o priestupkoch, ktorú je povinný uhradiť občan podľa § 79 ods. 1 zákona, je 150 Kčs.

(2)

Ak bol do konania o priestupkoch pribraný znalec, zvyšuje sa paušálna suma podľa odseku 1 o 200 Kčs; ak bol pribraný znalec z odboru psychiatrie, zvyšuje sa paušálna suma podľa odseku 1 o 350 Kčs.

§ 2

Podle ustanovení čl. 1 ústavního zákona č. 4/1993 Sb. byla tato vyhláška od 1. ledna 1993 na území České republiky nepoužitelná

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbrom 1990.

Minister:

Ing.Andráš v.r.