Čekejte, prosím...
A A A
426/1990 Sb. znění účinné od 15. 11. 1990 do 9. 12. 1992

426

 

ZÁKON

ze dne 23. října 1990,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 131/1989 Sb., o Sbírce zákonů

 

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon č. 131/1989 Sb., o Sbírce zákonů, se mění a doplňuje takto:

 

 

1.

§ 11 odst. 1 zní:

"(1) Sbírka zákonů se vydává v postupně číslovaných částkách, z nichž každá obsahuje v záhlaví označení dne, kdy byla rozeslána; tento den je dnem vyhlášení právních předpisů a opatření, které jsou v částce obsaženy.".

 

2.

§ 12 zní:

"§ 12

 

Redakci Sbírky zákonů zabezpečuje federální ministerstvo vnitra, které dbá, aby právní předpisy byly uveřejňovány bez průtahů nejpozději do 30 dnů od doručení redakci, a odpovídá za správnost údajů o datech rozeslání jednotlivých částek Sbírky zákonů․".

 

3.

§ 13 zní:

"§ 13

 

Obce jsou povinny si opatřit alespoň jeden výtisk Sbírky zákonů a zajistit, aby byla každému přístupna.".

 

4.

§ 15 zní:

"§ 15

 

Federální ministerstvo vnitra může stanovit právním předpisem podrobnosti o redakci Sbírky zákonů, o podávání žádostí o uveřejnění právních předpisů a o zajišťování tisku a distribuce Sbírky zákonů.".

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 15. listopadu 1990.

Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.