Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

441/1990 Sb. znění účinné od 12. 6. 1951 do 23. 4. 2009

441

 

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

 

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. června 1935 byla na 19. zasedání generální konference Mezinárodní organizace práce přijata Úmluva o zaměstnávání žen podzemními pracemi v podzemí a dolech všech druhů (č. 45). Ratifikace Úmluvy Československou republikou byla zapsána dne 12. června 1950 generálním ředitelem Mezinárodního úřadu práce. Podle svého článku 5 Úmluva vstoupila pro Československou republiku v platnost dnem 2. června 1951.

 

Český překlad Úmluvy se vyhlašuje současně.

Úmluva č.45

Úmluva o zaměstnávání žen podzemními pracemi v podzemí

a dolech všech druhů (čl. 1-10)

Generální konference Mezinárodní organizace práce, svolána Správní radou Mezinárodního úřadu práce do Ženevy a tam se sešla dne 4. června 1935 na svém devatenáctém zasedání,

rozhoduvši se přijmout některé návrhy, týkající se zaměstnávání žen pracemi v podzemí v dolech všech druhů, jež jsou druhým bodem jednacího pořadu zasedání,

stanovivši, že tyto návrhy budou mít formu mezinárodní úmluvy,

přijímá dne 21. června 1935 tuto úmluvu, která bude označována jako Úmluva o pracích v podzemí (ženy), 1935:

Č l á n e k 1

Pro účely této úmluvy se výrazem "důl" rozumí každý podnik, ať veřejný nebo soukromý pro těžbu látek umístěných pod zemí.

Č l á n e k 2

Žádná osoba ženského pohlaví, ať kteréhokoli věku, nesmí být zaměstnávána pracemi pod zemí v dolech.

Č l á n e k 3

Vnitrostátní zákonodárství může z tohoto zákazu vyjmout:

a)

ženy, které zaujímají vedoucí postavení a neprovádějí ruční práci;

b)

ženy zaměstnané zdravotnickými a sociálními službami;

c)

ženy, které v průběhu jejich studia prodělávají období výcviku v podzemních částech dolu; a

d)

všechny ostatní ženy, které příležitostně musí sestoupit do podzemních částí dolu k výkonu povolání nikoli ručního.

Č l á n e k 4

Formální ratifikace této úmluvy budou oznámeny generálnímu řediteli Mezinárodního úřadu práce a jím zapsány.

Č l á n e k 5

1.

Tato úmluva zavazuje toliko členské státy Mezinárodní organizace práce, jejichž ratifikace byla zapsána generálním ředitelem.

2.

Nabude účinnosti dvanáct měsíců poté, kdy generální ředitel zapíše ratifikace dvou členských států.

3.

Pro každý další členský stát tato úmluva nabude účinnosti dvanáct měsíců od data, kdy jeho ratifikace byla zapsána.

Č l á n e k 6

Jakmile budou zapsány ratifikace dvou členských států Mezinárodní organizace práce, oznámí to generální ředitel Mezinárodního úřadu práce všem členským státům Mezinárodní organizace práce. Rovněž jim oznámí zápis všech ratifikací, které mu sdělí další členové organizace.

Č l á n e k 7

1.

Každý členský stát, který ratifikoval tuto úmluvu, může ji vypovědět po uplynutí deseti let ode dne, kdy tato úmluva poprvé nabyla účinnosti, písemným sdělením generálnímu řediteli Mezinárodního úřadu práce, který je zapíše. Výpověď nabude účinnosti jeden rok po dni, kdy byla zapsána.

2.

Každý členský stát, jenž ratifikoval tuto úmluvu a který nepoužije práva ji vypovědět podle tohoto článku během roku následujícího po uplynutí období deseti let, jak uvedeno v předchozím odstavci, bude vázán úmluvou na další desetileté období a poté ji bude moci vypovědět vždy po uplynutí desetiletého období za podmínek uvedených v tomto článku.

Č l á n e k 8

Vždy, bude-li to považovat za nutné, Správní rada Mezinárodního úřadu práce předloží generální konferenci zprávu o provádění úmluvy a přezkoumá, zda je záhodno dát na pořad jednání generální konference otázku její úplné nebo částečné revize.

Č l á n e k 9

1.

Přijme-li generální konference novou úmluvu revidující úplně nebo částečně tuto úmluvu a neustanoví-li nová úmluva jinak:

a)

ratifikace nové revidující úmluvy členským státem způsobí ipso iure okamžitou výpověď této úmluvy bez ohledu na ustanovení výše uvedeného článku 7, a to s výhradou, že nová revidující úmluva nabude účinnosti;

b)

od doby, kdy nová revidující úmluva nabude účinnosti, tato úmluva přestane být členským státům otevřena k ratifikaci.

2.

Tato úmluva však zůstane v platnosti co do formy a obsahu pro ty členské státy, které ji ratifikovaly a neratifikovaly revidující úmluvu.

Č l á n e k 1 0

Francouzské a anglické znění textu této úmluvy mají stejnou platnost.