Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

459/1990 Sb. znění účinné od 30. 10. 1990 do 31. 12. 2011

459

 

ZÁKON

České národní rady

ze dne 30. října 1990,

o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení

 

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 125/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení a zákona České národní rady č․ 210/1990 Sb., o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení a o změně zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, se mění takto:

1.

V § 1 a 8 se slova "mateřský příspěvek", "mateřského příspěvku" a "mateřském příspěvku" nahrazují slovy "rodičovský příspěvek", "rodičovského příspěvku" a "rodičovskému příspěvku".

 

2.

V § 15 se vypouští písmeno ch); dosavadní písmena i) a j) se označují jako písmena ch) a i).

Čl. II

Působnost orgánů sociálního zabezpečení v řízení o mateřském příspěvku se řídí právními předpisy platnými před účinností tohoto zákona.

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Burešová v. r.

v z. Vlasák v. r.