Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

472/1990 Sb. znění účinné od 14. 11. 1990 do 23. 7. 1996

472

 

Zákon

Slovenskej národnej rady

z 29. októbra 1990

o organizácii miestnej štátnej správy

 

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

OKRESNÉ ÚRADY A OBVODNÉ ÚRADY (§ 1-8)

§ 1

Základné ustanovenie

(1)

Miestnu štátnu správu patriacu podľa osobitných predpisov do pôsobnosti Slovenskej republiky (ďalej len "štátna správa") vykonávajú okresné úrady a obvodné úrady; iným štátnym orgánom ju môže zveriť len osobitný zákon. Štátnu správu vykonávanú okresnými úradmi a obvodnými úradmi riadi a kontroluje vláda Slovenskej republiky (ďalej len "vláda").

(2)

Okresné a obvodné úrady spolupracujú s inými štátnymi orgánmi a s obcami pri plnení ich spoločných úloh, najmä pri dodržiavaní zákonnosti a verejného poriadku, pri ochrane práv a právom chránených záujmov obyvateľstva a zabezpečovaní starostlivosti o zdravé životné podmienky obyvateľstva.

(3)

Okresné a obvodné úrady sa vo svojej činnosti spravujú všeobecne záväznými právnymi predpismi a v ich medziach uzneseniami vlády, smernicami a inými opatreniami ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy (ďalej len "ministerstvá").

§ 2

Územné obvody okresných a obvodných úradov

(1)

Okresné a obvodné úrady vykonávajú štátnu správu v územných obvodoch. Územným obvodom okresného úradu je okres. Územný obvod obvodného úradu tvoria obce, ktoré určí okresný úrad po prerokovaní s dotknutými obcami.

(2)

Na priblíženie štátnej správy občanom alebo z iného dôvodu môže okresný úrad zriadiť v obci, ktorá nie je sídlom obvodného úradu, stále alebo dočasné pracovisko obvodného úradu.

(3)

Ak ide o štátnu správu, ktorá nevyžaduje styk s občanmi, alebo sa vyskytuje zriedkavo, môže okresný úrad poveriť jeden obvodný úrad jej výkonom aj pre územný obvod iného susediaceho obvodného úradu.

(4)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo vnútra") môže v súčinnosti s príslušným ministerstvom poveriť jeden okresný úrad výkonom niektorých špecializovaných agend aj pre územný obvod iného susediaceho okresného úradu․

§ 3

Sídla okresných a obvodných úradov

(1)

Sídla okresných a obvodných úradov ustanovuje vláda nariadením. Určenie alebo zmenu sídla okresného alebo obvodného úradu, ako aj zriadenie alebo zrušenie stáleho alebo dočasného pracoviska obvodného úradu a zmenu územného obvodu obvodného úradu treba vopred prerokovať s dotknutými obcami.

(2)

Obec, ktorá je sídlom okresného alebo obvodného úradu alebo jeho pracoviska, zabezpečí na jeho umiestnenie kancelárske miestnosti a iné potrebné nebytové priestory. 1

(3)

Zoznam obcí tvoriacich územný obvod obvodného úradu, ako aj zmeny v týchto zoznamoch uverejňuje ministerstvo vnútra v Zbierke zákonov. 2

§ 4

Financovanie úradov

Okresné a obvodné úrady sú financované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (ďalej len "štátny rozpočet"). Na plnenie svojich úloh používajú predovšetkým majetok vo vlastníctve Slovenskej republiky.

§ 5

Pôsobnosť obvodného úradu

(1)

Obvodný úrad vykonáva štátnu správu na jednotlivých úsekoch, ktorú podľa osobitných predpisov vykonávali ku dňu účinnosti tohto zákona národné výbory všetkých stupňov, ak ju zákon nezveruje inému orgánu štátnej správy alebo obci. 3

(2)

Na konanie, v ktorom o právach, o právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach fyzických a právnických osôb v oblasti štátnej správy rozhodujú orgány štátnej správy (ďalej len "správne konanie"),4 sú v prvom stupni vecne príslušné obvodné úrady, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

(3)

Obvodný úrad

a)

zastupuje štát pri schvaľovaní územných plánov obcí a koncepcií rozvoja jednotlivých oblastí života obcí,

b)

poskytuje obciam údaje zo všetkých evidencií, ktoré vedie,

c)

plní úlohy v oblasti štatistiky podľa osobitných zákonov a je zberným miestom údajov pre automatizovaný systém údajov štátnej správy,

d)

pomáha obciam pri plnení ich úloh, najmä im radí vo veciach aplikácie právnych predpisov a vykonávania administratívnych prác, oznamuje im údaje použiteľné pre správu obcí a upozorňuje ich na nedostatky, ktoré v ich činnosti zistí,

e)

organizačne a materiálno-technicky zabezpečuje voľby do zákonodárnych orgánov a do orgánov samosprávy obcí a voľby sudcov z ľudu,

f)

zabezpečuje a plní úlohy civilnej obrany.

(4)

Okresný úrad môže na návrh obce rozhodnúť, že obvodný úrad bude dočasne plniť sčasti alebo celkom niektoré úlohy patriace do pôsobnosti obce. Toto opatrenie možno uskutočniť, ak ide o obec, ktorá má menej ako 600 obyvateľov a úlohu, ktorej racionálne plnenie vzhľadom na potrebu vysokej odbornosti nemôže obec zabezpečiť ani združením s inými obcami, ani za inej formy pomoci zo strany obvodného úradu. Zverené úlohy obvodný úrad plní v spolupráci s orgánom samosprávy obce.

§ 6

Organizácia obvodného úradu

(1)

Na čele obvodného úradu je prednosta, ktorého na základe voľby starostami obcí územného obvodu obvodného úradu vymenúva prednosta okresného úradu.

(2)

Prednosta je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych veciach 5, týkajúcich sa činnosti obvodného úradu a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obvodného úradu. 6

(3)

Obvodný úrad sa vnútorne člení spravidla na oddelenia a referáty.

(4)

Vnútornú organizáciu určuje prednosta okresného úradu.

(5)

Obvodný úrad je osobným úradom pracovníkov obvodného úradu.

§ 7

Pôsobnosť okresného úradu

(1)

Okresný úrad vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach uvedených v prílohách tohto zákona (§ 14).

(2)

Okresný úrad vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni konajú obvodné úrady. Okresný úrad

a)

je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v správnom konaní rozhodovala v prvom stupni obec. 7

b)

hospodári s majetkom vo vlastníctve Slovenskej republiky, ktorý slúži na výkon štátnej správy vykonávanej obvodnými úradmi v okrese a okresným úradom, ako aj s ďalším majetkom vo vlastníctve Slovenskej republiky podľa osobitných predpisov a hospodári tiež s prostriedkami štátneho rozpočtu určenými na krytie jeho potrieb a potrieb obvodných úradov v okrese,

c)

plní úlohy v oblasti štatistiky podľa osobitných zákonov,

d)

koordinuje súčinnosť obvodných úradov v okrese s inými štátnymi orgánmi v okrese v oblasti plnenia spoločných úloh štátu,

e)

riadi výkon štátnej správy a spisovej služby uskutočňovanej obvodnými úradmi,

f)

zriaďuje a kontroluje rozpočtové a príspevkové organizácie slúžiace na plnenie úloh štátnej správy vykonávanej okresným a obvodným úradom,

g)

plní úlohy civilnej obrany a úlohy spojené s mobilizačnými prípravami štátu.

(3)

Okresný úrad spolupracuje s obcami a s ich združeniami vo veciach týkajúcich sa rozvoja okresu, umiestňovania štátnych investícií, uskutočňovania regionálnej politiky, zmien v usporiadaní a umiestnení obvodných úradov.

(4)

Okresný úrad koordinuje činnosť orgánov štátnej správy v okrese pri zabezpečovaní úloh súvisiacich s ekonomickým a sociálnym rozvojom územia, najmä pri uskutočňovaní koncepcií rozvoja jednotlivých oblastí života v okrese, pri utváraní a ochrane podmienok zdravého spôsobu života a práce, pri rozvoji vzdelanosti, kultúry, telesnej výchovy, športu a rekreácie a pri starostlivosti o mládež.

(5)

Okresný úrad koordinuje súčinnosť všetkých štátnych orgánov a obcí v okrese počas ohrozenia života alebo zdravia občanov alebo majetku v dôsledku živelnej pohromy, veľkého požiaru alebo rozsiahlej havárie, ktorých pôsobenie alebo následky nie je možné likvidovať prostriedkami a silami štátnych orgánov, obcí a iných právnických osôb alebo občanov. Počas trvania uvedených udalostí je prednosta okresného úradu oprávnený ukladať úlohy a vydávať príkazy vedúcim štátnych orgánov, starostom obcí, štatutárnym orgánom právnických osôb i jednotlivým občanom, ktoré smerujú k zamedzeniu pôsobenia alebo k odstráneniu následkov uvedených udalostí alebo k ochrane osôb alebo majetku.

(6)

Okresný úrad je osobným úradom pracovníkov okresného úradu.

(7)

V rozsahu svojej pôsobnosti môže okresný úrad vydávať pre územie okresu všeobecne záväzné vyhlášky za podmienok ustanovených zákonom. 8

(8)

neplatil

§ 8

Organizácia okresného úradu

(1)

Na čele okresného úradu je prednosta, ktorého vymenúva vláda na návrh ministerstva vnútra po vyjadrení konferencie starostov príslušného regiónu.

(2)

Prednosta je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych veciach 5), týkajúcich sa zvereného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky a činnosti okresného úradu v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov okresného úradu. 6

(3)

Okresný úrad sa vnútorne člení spravidla na oddelenia a referáty.

DRUHÁ ČASŤ

MINISTERSTVÁ (§ 9-10)

§ 9

Pôsobnosť ministerstva vnútra

Ministerstvo vnútra

a)

spolupracuje s Ministerstvom financií Slovenskej republiky pri určovaní systemizácie aparátu okresných a obvodných úradov,

b)

spravuje rozpočtové prostriedky určené na činnosť okresných a obvodných úradov,

c)

zabezpečuje v spolupráci s príslušnými ministerstvami odbornú prípravu pracovníkov okresných a obvodných úradov a určuje skladbu pracovných funkcií okresných a obvodných úradov,

d)

riadi a kontroluje spisovú službu na okresných a obvodných úradoch,

e)

koordinuje podľa pokynov vlády činnosť ministerstiev pri riadení a kontrole výkonu štátnej správy uskutočňovanej okresnými a obvodnými úradmi.

§ 10

Pôsobnosť iných ministerstiev

Ministerstvá, do ktorých pôsobnosti patria úseky štátnej správy vykonávané okresnými a obvodnými úradmi,

a)

riadia a kontrolujú výkon štátnej správy uskutočňovanej okresnými a obvodnými úradmi v jednotlivých úsekoch štátnej správy vydávaním všeobecne záväzných predpisov a smerníc, zjednocovaním postupu pri ich používaní, vypracúvaním koncepcií rozvoja úseku štátnej správy a preskúmavaním rozhodnutí podľa osobitných predpisov,9

b)

spolupracujú s ministerstvom vnútra pri hodnotení činnosti okresných a obvodných úradov, pri príprave opatrení týkajúcich sa ich výstavby a činnosti, pri odbornej príprave odborných pracovníkov okresných a obvodných úradov a pri určovaní skladby pracovných funkcií na okresných a obvodných úradoch,

c)

zabezpečujú odbornú stránku činnosti rozpočtových a príspevkových organizácií riadených okresnými úradmi.

TRETIA ČASŤ

SPLNOMOCŇOVACIE, PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA (§ 11-17)

§ 11

Splnomocňovacie ustanovenie

Vláda ustanoví nariadením predpoklady pre výkon funkcií v okresných a obvodných úradoch, ktoré vyžadujú osobitnú odbornú spôsobilosť.

Prechodné ustanovenia

§ 12

(1)

Poslancom národných výborov, ktorí boli dlhodobe uvoľnení na výkon funkcie v národnom výbore a ktorí sa vracajú do svojho predošlého zamestnania alebo nastupujú do nového zamestnania, poskytne okresný úrad príspevok vo výške rozdielu medzi ich mzdou 10 v organizácii a doterajšou vyššou odmenou za výkon funkcie.

(2)

Príspevok podľa odseku 1 sa poskytuje po dobu šesť mesiacov začínajúc mesiacom nasledujúcim po skončení výkonu funkcie v národnom výbore a vypláca sa prostredníctvom organizácie. Dlhodobe uvoľneným poslancom, ktorí skončili výkon funkcie v období dvoch rokov pred dosiahnutím veku potrebného pre vznik na starobný dôchodok, poskytuje sa príspevok po dobu jedného roka.

§ 13

(1)

Okresné a obvodné úrady podľa tohto zákona sa zriadia 1. januárom 1991 z doterajších národných výborov v sídlach okresných a obvodných úradov.

(2)

Do zriadenia okresných a obvodných úradov plnia ich úlohy podľa tohto zákona, ako aj úlohy národných výborov podľa osobitných predpisov (§ 14) odbory a správne komisie národných výborov jednotlivých stupňov a druhov. V tejto dobe

a)

organizuje a zjednocuje plnenie úlohy odborov a správnych komisií 11 tajomník národného výboru alebo iný člen rady poverený radou okresného národného výboru,

b)

plní úlohy súvisiace s likvidáciou a prevodom majetku národných výborov a s pracovnoprávnymi vzťahmi pracovníkov národných výborov likvidátor vymenovaný ministrom vnútra; v majetkovoprávnych veciach týkajúcich sa likvidácie a prevodu majetku má postavenie štatutárneho orgánu 12 a v pracovnoprávnych veciach pracovníkov postavenie vedúceho organizácie. 13

zákona plní úlohy v organizačných veciach, v majetkovoprávnych veciach a v pracovnoprávnych vzťahoch súvisiacich so zriadením okresného a obvodných úradov prednosta okresného úradu; v majetkovoprávnych veciach súvisiacich so zriadením okresného a obvodných úradov má postavenie štatutárneho orgánu 12 a v pracovnoprávnych vzťahoch prijímaných pracovníkov postavenie vedúceho organizácie. 13

§ 14

(1)

Pôsobnosť krajských národných výborov uvedená v prílohe A tohto zákona prechádza na okresné úrady.

(2)

Pôsobnosť krajských národných výborov uvedená v prílohe B tohto zákona prechádza na obvodné úrady.

(3)

Pôsobnosť okresných národných výborov uvedená v prílohe C tohto zákona prechádza na okresné úrady.

(4)

Pôsobnosť okresných národných výborov uvedená v prílohe D tohto zákona prechádza na obecné úrady.

(5)

Pôsobnosť miestnych (mestských) národných výborov uvedená v prílohe E tohto zákona prechádza na obvodné úrady.

(6)

Pôsobnosť miestnych (mestských) národných výborov uvedená v prílohe F tohto zákona prechádza na okresné úrady.

(7)

Pôsobnosť krajských národných výborov uvedená v prílohe G tohto zákona prechádza na ministerstvá.

§ 15

Veci, ktoré patrili do pôsobnosti národných výborov a neboli vybavené podľa § 13 ods. 2 tohto zákona do 31. decembra 1990, vybavia okresné a obvodné úrady príslušné podľa tohto zákona (5, 7 a 14), ak ich nevybavenie podľa osobitného zákona nepatrí iným orgánom štátnej správy alebo obciam. 3

§ 16

Zrušuje sa úprava Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky z 30. októbra 1984 č. LP-175/1983 o osobitnej odbornej spôsobilosti pracovníkov národných výborov na výkon niektorých funkcií (reg. v čiastke 1/1985 Zb.).

§ 17

Podle ustanovení čl. 1 ústavního zákona č. 4/1993 Sb. byl tento zákon od 1. ledna 1993 na území České republiky nepoužitelný

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vykonania volieb do orgánov samosprávy obcí.

F. Mikloško v.r

V. Mečiar v.r.Poznámky pod čarou:

§ 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 129/1990 Zb. o pôsobnosti národných výborov pri vykonávaní niektorých ustanovení zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov.

§ 9 zákona č. 131/1989 Zb. o Zbierke zákonov.

§ 7 ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 176/1989 Zb. o vyhlasovaní všeobecne záväzných právnych predpisov a iných opatrení orgánov Slovenskej socialistickej republiky v Zbierke zákonov.

§ 28 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

§ 1 ods. 1 a § 5 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

§ 20 Občianskeho zákonníka.

§ 24f ods. 2 Hospodárskeho zákonníka.

§ 9 ods. 1 Zákonníka práce.

§ 27 bod 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.

Čl. 139a ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení ústavného zákona č. 294/1990 Zb.

§ 9 ods. 1 Zákonníka práce.

Zákon č. 71/1967 Zb.

§ 112 ods. 1 Zákonníka práce.

§ 46 ods. 1 a § 62 písm. a) a b) zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch (úplné znenie č. 157/1988 Zb.).

§ 20 Občianskeho zákonníka.

§ 24f ods. 2 Hospodárskeho zákonníka.

§ 9 ods. 1 Zákonníka práce.

§ 20 Občianskeho zákonníka.

§ 24f ods. 2 Hospodárskeho zákonníka.

§ 9 ods. 1 Zákonníka práce.

§ 28 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Poznámky pod čarou:
1

§ 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 129/1990 Zb. o pôsobnosti národných výborov pri vykonávaní niektorých ustanovení zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov.

2

§ 9 zákona č. 131/1989 Zb. o Zbierke zákonov.

§ 7 ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 176/1989 Zb. o vyhlasovaní všeobecne záväzných právnych predpisov a iných opatrení orgánov Slovenskej socialistickej republiky v Zbierke zákonov.

3

§ 28 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

4

§ 1 ods. 1 a § 5 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

5

§ 20 Občianskeho zákonníka.

§ 24f ods. 2 Hospodárskeho zákonníka.

6

§ 9 ods. 1 Zákonníka práce.

7

§ 27 bod 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.

8

Čl. 139a ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení ústavného zákona č. 294/1990 Zb.

9

Zákon č. 71/1967 Zb.

10

§ 112 ods. 1 Zákonníka práce.

11

§ 46 ods. 1 a § 62 písm. a) a b) zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch (úplné znenie č. 157/1988 Zb.).

12

§ 20 Občianskeho zákonníka.

§ 24f ods. 2 Hospodárskeho zákonníka.

13

§ 9 ods. 1 Zákonníka práce.