Čekejte, prosím...
A A A
50/1990 Sb. znění účinné od 1. 3. 1990 do 30. 9. 1992

50

 

ÚSTAVNÝ ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 1. marca 1990

o názve, štátnom znaku, štátnej vlajke, štátnej pečati a o štátnej hymne Slovenskej republiky

 

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:

Čl.1

(1)

Názov „Slovenská socialistická republika“ sa mení na „Slovenská republika“.

(2)

Ak je v doterajších ústavných a iných zákonoch uvedený názov Slovenská socialistická republika, rozumie sa tým Slovenská republika.

Čl.2

Štátny znak

(1)

Štátny znak Slovenskej republiky tvorí na červenom ranogotickom štíte dvojitý strieborný kríž vztýčený na strednom vyvýšenom vŕšku modrého trojvršia.

(2)

Vyobrazenie štátneho znaku Slovenskej republiky tvorí prílohu 1 tohto zákona.

Čl.3

Štátna vlajka

(1)

Štátna vlajka Slovenskej republiky sa skladá z troch rovnakých vodorovných pruhov bieleho, modrého a červeného, usporiadaných pod sebou. Jej rozmery sú 2:3.

(2)

Vyobrazenie štátnej vlajky Slovenskej republiky tvorí prílohu 2 tohto zákona.

Čl.4

Štátna pečať

(1)

Štátnu pečať Slovenskej republiky tvorí štátny znak Slovenskej republiky, okolo ktorého je do kruhu umiestnený nápis „Slovenská republika“. Priemer štátnej pečate je 45 mm.

(2)

Podrobné vyobrazenie štátnej pečate Slovenskej republiky tvorí prílohu 3 tohto zákona.

Čl.5

Štátna hymna

(1)

Štátnou hymnou Slovenskej republiky sú prvé dve slohy piesne Janka Matúšku „Nad Tatrou sa blýska“.

(2)

Text štátnej hymny Slovenskej republiky a jej notová osnova tvoria prílohu 4 tohto zákona.

Čl.6

Používanie štátneho znaku, štátnej vlajky, štátnej pečate a štátnej hymny Slovenskej republiky ustanovuje zákon Slovenskej národnej rady.

Čl.7

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

R. Schuster v. r.

M. Čič v. r.