Čekejte, prosím...
A A A
520/1990 Sb. znění účinné od 1. 1. 1993 do 24. 1. 1994
změněnos účinností odpoznámka

nařízením č. 11/1993 Sb.

1.1.1993

nařízením č. 261/1992 Sb.

1.6.1992

nařízením č. 221/1991 Sb.

31.5.1991

520

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České republiky

ze dne 14. listopadu 1990

o odměnách členům zastupitelstev v obcích

 

Vláda České republiky nařizuje k provedení zákona České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení):

§ 1

(1)

Členům obecního zastupitelstva, kteří jsou pro výkon této funkce dlouhodobě uvolněni ze svého zaměstnání, přísluší od obce místo mzdy nebo jiné odměny za práci odměna určená v rámci rozpětí uvedených ve sloupci 1 nebo 2 přílohy 1 anebo ve sloupci 1, 2 nebo 3 přílohy 2 k tomuto nařízení.

(2)

Při určení výše odměny se přihlíží k náročnosti a odpovědnosti funkce, k osobním předpokladům a výsledkům práce člena obecního zastupitelstva a k tomu, zda obecní úřad v obci plní funkci pověřeného obecního úřadu. 1

(3)

Odměna se posuzuje jako mzda a obec ji vyplácí ze svých rozpočtových prostředků.

§ 2

Členům obecního zastupitelstva, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni ze svého zaměstnání, může obec ze svých rozpočtových prostředků poskytovat za výkon funkce starosty a zástupce starosty odměnu určenou v rámci rozpětí stanovených ve sloupcích 3 a 4 přílohy 1 k tomuto nařízení a za výkon funkce člena obecní rady , předsedy komise a předsedy zvláštního orgánu obce odměnu až do výše stanovené ve sloupci 5 přílohy 1 anebo ve sloupci 4 nebo 5 přílohy 2 k tomuto nařízení.

§ 3

Odměny podle § 1 nebo 2 přísluší i členům obecního zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru.

§ 4

Náhradu mzdy vyplácenou členovi obecního zastupitelstva, který není pro výkon své funkce uvolněn ze svého zaměstnání, uhrazuje obec jeho zaměstnavateli, jestliže o to zaměstnavatel požádal, měsíčně nebo čtvrtletně podle vzájemné dohody.

§ 5

Členům obecního zastupitelstva je možné podle výsledků jejich práce poskytovat jednorázové odměny; odměny lze poskytnout též dalším občanům za jejich práci jako členů komise a zvláštních orgánů obce.

§ 6

Členové obecního zastupitelstva, kteří jsou pro výkon této funkce dlouhodobě uvolněni ze svého zaměstnání, se posuzují, pokud jde o jejich pracovněprávní nároky, jako pracovníci obecního úřadu. Stejně tak se posuzují i členové obecního zastupitelstva, kteří vykonávají funkci dlouhodobě uvolněného člena zastupitelstva, a nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, ani nevykonávají výdělečnou činnost, při jejímž výkonu by se považovali pro účely nemocenského a důchodového zabezpečení za osoby samostatně výdělečně činné.

§ 7

Ustanovení tohoto nařízení se vztahují též na členy zastupitelstev v obcích, kteří jsou vojáky v činné službě, příslušníky Sboru národní bezpečnosti a Sboru nápravné výchovy České republiky.

§ 8

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem voleb do zastupitelstev v obcích v roce 1990.

Pithart v. r.

Příloha č. 1

Odměny členům zastupitelstev v obcích

 

Obec

(městský obvod, městská část)

Členové zastupitelstev v obcích dlouhodobě uvolněni pro výkon funkce

Členové zastupitelstev v obcích, kteří nejsou dlouhodobě uvolněni ze zaměstnání a vykonávají funkce

starosta

primátor

zástupce starosty

náměstek primátora

starosty

zástupce starosty

člena obecní rady předsedy komise nebo zvláštního orgánu

1

2

3

4

5

Kčs měsíčně

Kčs měsíčně

Kčs měsíčně

Kčs měsíčně

Kčs měsíčně

od

do

od

do

od

do

od

do

od

do

do 1500 obyvatel

4100 - 6750

3800 - 5850

1500 - 2250

1000 - 1800

180

nad 1500 do 3000 obyvatel

5100 - 7650

4800 - 7200

1800 - 2880

1600 - 2250

180

nad 3000 do 10 000 obyvatel

5700 - 9450

5300 - 8730

270

nad 10 000 do 20 000 obyvatel

6000 - 9900

5700 - 9450

270

nad 20 000 do 50 000 obyvatel

6500 - 11 250

6000 - 9900

450

nad 50 000 do 100 000 obyvatel

7000 - 11 700

6300 - 10 800

450

statutární města a města nad 100 000 obyvatel

8000 - 12 150

6500 - 11 700

720

 

Poznámka:

Pokud bude v obcích do 3000 obyvatel dlouhodobě uvolněn ze zaměstnání pro výkon své funkce pouze jeden člen obecního zastupitelstva jako zástupce starosty, odměňuje se podle sloupce 1․

Příloha 2

Odměny členům zastupitelstva hlavního města Prahy

 

Členové zastupitelstva hlavního města Prahy dlouhodobě uvolnění pro výkon funkce

Členové zastupitelstva hlavního města Prahy, kteří nejsou dlouhodobě uvolněni ze zaměstnání a vykonávají funkce

primátora

náměstka primátora

ostatních členů rady zastupitelstva

člena rady zastupitelstva

předsedy komise nebo předsedy zvláštního orgánu

1

2

3

4

5

Kčs měsíčně

od do

Kčs měsíčně

od do

Kčs měsíčně

od do

Kčs měsíčně

od do

Kčs měsíčně

od do

18 000 - 19 800

12 000 - 17 100

8000 - 11 700

2700

1800Poznámky pod čarou:

§ 60 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Poznámky pod čarou:
1

§ 60 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení).