Čekejte, prosím...
A A A
520/1990 Sb. znění účinné od 25. 1. 1994 do 31. 12. 1994
změněnos účinností odpoznámka

nařízením č. 262/1994 Sb.

1.1.1995

zrušeno

nařízením č. 16/1994 Sb.

25.1.1994

nařízením č. 11/1993 Sb.

1.1.1993

Více...

520

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České republiky

ze dne 14. listopadu 1990

o odměnách členům zastupitelstev v obcích

 

Vláda České republiky nařizuje k provedení zákona České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení):

§ 1

(1)

Členům obecního zastupitelstva, kteří jsou pro výkon této funkce dlouhodobě uvolněni ze svého zaměstnání, přísluší od obce místo mzdy nebo jiné odměny za práci odměna určená v rámci rozpětí uvedených ve sloupci 1 nebo 2 přílohy 1 anebo ve sloupci 1, 2 nebo 3 přílohy 2 k tomuto nařízení.

(2)

Při určení výše odměny se přihlíží k náročnosti a odpovědnosti funkce, k osobním předpokladům a výsledkům práce člena obecního zastupitelstva a k tomu, zda obecní úřad v obci plní funkci pověřeného obecního úřadu. 1

(3)

Odměna se posuzuje jako mzda a obec ji vyplácí ze svých rozpočtových prostředků.

§ 2

Členům obecního zastupitelstva, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni ze svého zaměstnání, může obec ze svých rozpočtových prostředků poskytovat za výkon funkce starosty a zástupce starosty odměnu určenou v rámci rozpětí stanovených ve sloupcích 3 a 4 přílohy 1 k tomuto nařízení a za výkon funkce člena obecní rady , předsedy komise a předsedy zvláštního orgánu obce odměnu až do výše stanovené ve sloupci 5 přílohy 1 anebo ve sloupci 4 nebo 5 přílohy 2 k tomuto nařízení.

§ 3

Odměny podle § 1 nebo 2 přísluší i členům obecního zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru.

§ 4

Náhradu mzdy vyplácenou členovi obecního zastupitelstva, který není pro výkon své funkce uvolněn ze svého zaměstnání, uhrazuje obec jeho zaměstnavateli, jestliže o to zaměstnavatel požádal, měsíčně nebo čtvrtletně podle vzájemné dohody.

§ 5

Členům obecního zastupitelstva je možné podle výsledků jejich práce poskytovat jednorázové odměny; odměny lze poskytnout též dalším občanům za jejich práci jako členů komise a zvláštních orgánů obce.

§ 6

Členové obecního zastupitelstva, kteří jsou pro výkon této funkce dlouhodobě uvolněni ze svého zaměstnání, se posuzují, pokud jde o jejich pracovněprávní nároky, jako pracovníci obecního úřadu. Stejně tak se posuzují i členové obecního zastupitelstva, kteří vykonávají funkci dlouhodobě uvolněného člena zastupitelstva, a nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, ani nevykonávají výdělečnou činnost, při jejímž výkonu by se považovali pro účely nemocenského a důchodového zabezpečení za osoby samostatně výdělečně činné.

§ 7

Ustanovení tohoto nařízení se vztahují též na členy zastupitelstev v obcích, kteří jsou vojáky v činné službě, příslušníky Sboru národní bezpečnosti a Sboru nápravné výchovy České republiky.

§ 8

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem voleb do zastupitelstev v obcích v roce 1990.

Pithart v. r.

Příloha č. 1

Odměny členům zastupitelstev v obcích

 

Obec (městský obvod, městská část)

počet obyvatel

Členové zastupitelstev v obcích dlouhodobě uvolnění pro výkon funkce

Členové zastupitelstev v obcích, kteří nejsou dlouhodobě uvolněni ze zaměstnání a vykonávají funkce

Starosty primátora

zástupce starosty nám. primátora

starosty

Zástupce starosty

člena obecní rady, předsedy komise nebo předsedy zvláštního orgánu

1

2

3

4

5

Kč měsíčně

od - do

Kč měsíčně

od - do

Kč měsíčně

od - do

Kč měsíčně

od - do

Kč měsíčně

od - do

do 1000

4700 - 7800

4370 - 6730

1800 - 2800

1200 - 2100

200

nad 1000 do 3000

5860 - 8800

5520 - 8280

2100 - 3300

1800 - 2600

200

nad 3000

6560 - 10800

6100 - 10040

2500 - 4500

2000 - 4000

300

do 10000

 

 

 

 

 

nad 10000

6900 - 11400

6500 - 10870

 

 

300

do 20000

 

 

 

 

 

nad 20000

7480 - 12940

6900 - 11400

 

 

500

do 50000

 

 

 

 

 

nad 50000

8050 - 13460

7250 - 12420

 

 

600

do 100000

 

 

 

 

 

statutární města a města nad 100 000

9200 - 15000

7480 - 14400

 

 

900

 

Poznámka: Pokud bude v obcích do 3000 obyvatel dlouhodobě uvolněn ze zaměstnání pro výkon své funkce pouze jeden člen obecního zastupitelstva jako zástupce starosty, odměňuje se podle sloupce 1․

Příloha 2

Odměny členům zastupitelstva hlavního města Prahy

 

Členové Zastupitelstva hl. města Prahy dlouhodobé uvolnění pro výkon funkce

Členové Zastupitelstva hl. města Prahy, kteří nejsou dlouhodobě uvolněni ze zaměstnání a vykonávají funkce

primátora

náměstka primátora

ostatních členů Rady zastupitelstva a předsedy komise

Člena Rady zastupitelstva

předsedy komise nebo předsedy zvláštního orgánu

1

2

3

4

5

Kč měsíčně

od - do

Kč měsíčně

od - do

Kč měsíčně

od - do

Kč měsíčně

do

Kč měsíčně

do

20700 - 24300

13800 - 21000

9200 - 14000

3100

2100

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
Čl. II zákona č. 16/1994 Sb.25.1.1994


Poznámky pod čarou:

§ 60 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Poznámky pod čarou:
1

§ 60 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení).