Čekejte, prosím...
A A A
557/1990 Sb. znění účinné od 1. 1. 1998
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 134/1997 Sb.

1.1.1998

 

zákonem č. 235/1992 Sb.

30.6.1992

 

zákonem č. 578/1991 Sb.

1.1.1992

 

557

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České a Slovenské Federativní Republiky

ze dne 30. listopadu 1990

o mimořádném poskytováni starobního důchodu některým horníkům

 

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky nařizuje podle § 176 písm. a) a b) zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení (dále jen "zákon"):

§ 1

(1)

Toto nařízení upravuje podmínky mimořádného poskytování starobního důchodu občanům, kteří vykonávali vybraná zaměstnání v hornictví, byli zaměstnáni nejméně 25 roků a dosáhli věku 50 let do 31. prosince 2000.

(2)

Vybranými zaměstnáními v hornictví se pro účely tohoto nařízení rozumějí zaměstnání I. pracovní kategorie v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech 1 uvedená pod č. 1 až 7 a 11 v příloze č. 2 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 117/1988 Sb., o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení.

(3)

Za dobu zaměstnání I. pracovní kategorie v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech se pro účely tohoto nařízení považují

a)

doba výkonu zaměstnání uvedeného v odstavci 2 a

b)

doby uvedené v § 18 odst. 3 zákona a v § 5 odst. 1 písm. a) až f) nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 117/1988 Sb․, jestliže jsou obklopeny dobou výkonu zaměstnání uvedeného v odstavci 2.

§ 2

(1)

Občan uvedený v § 1 odst. 1 má nárok na starobní důchod, jestliže

a)

byl zaměstnán nejméně 15 roků ve vybraných zaměstnáních v hornictví,

b)

dosáhl nejvyšší přípustné expozice 2 a

c)

skončil výkon vybraného zaměstnání v hornictví do 31 . března 1991.

(2)

Občan uvedený v § 1 odst. 1 má nárok na starobní důchod též, jestliže

a)

byl zaměstnán nejméně 10 roků ve vybraných zaměstnáních v hornictví v uranových dolech,

b)

překročil nejvyšší přípustnou expozici 2 a

c)

skončil výkon vybraného zaměstnání v hornictví v uranových dolech do 31. prosince 1990 v souvislosti se snížením nejvyšší přípustné expozice 2

§ 3

Občan uvedený v § 1 odst. 1, který do 31. března 1991 nesplnil podmínku stanovenou v § 2 odst. 1 písm. a) nebo b), má nárok na starobní důchod, jestliže splnil chybějící podmínku a skončil výkon vybraného zaměstnání v hornictví do 31. prosince 1992.

§ 4

Začne-li občan uvedený v 1 odst. 1 po splnění podmínek uvedených v 2 nebo v 3 znovu vykonávat vybrané zaměstnání v hornictví, nárok na starobní důchod podle tohoto nařízení mu nevznikne, popřípadě zanikne, a to od prvního dne výkonu takového zaměstnání.

§ 5

Pro výši starobního důchodu podle tohoto nařízení se přičítá k získané době zaměstnání doba ode dne přiznání důchodu do dosažení věku 55 let jako doba zaměstnání III. pracovní kategorie.

§ 6

zrušen

§ 7

Splnil-li občan podmínky stanovené pro nárok na starobní důchod podle tohoto nařízení před 1. lednem 1991, vznikne mu nárok na tento důchod dnem 1. ledna 1991.

§ 8

Organizace, které zaměstnávají nebo zaměstnávaly pracovníky ve vybraných zaměstnáních v hornictví, jsou povinny zabezpečit vedení a předkládání záznamů o skutečnostech rozhodných pro nárok na starobní důchod podle tohoto nařízení na předepsaném tiskopise; jde-li o starobní důchod, na který vznikl nárok podle tohoto nařízení dnem 1. ledna 1991, je organizace povinna tak učinit nejpozději do 31. ledna 1991.

§ 9

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1991.

Čalfa v. r.

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
Čl. VIII odst. 2 zákona č.235/1992 Sb.30.6.1992
Čl. IV zákona č.235/1992 Sb.30.6.1992


Poznámky pod čarou:

§ 14 odst. 2 písm. a) zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení.

§ 4 odst. 1 zákona č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům, ve znění zákona č. 160/1989 Sb.

§ 4 odst. 1 zákona č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům, ve znění zákona č. 160/1989 Sb.

§ 4 odst. 1 zákona č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům, ve znění zákona č. 160/1989 Sb.

Poznámky pod čarou:
1

§ 14 odst. 2 písm. a) zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení.

2

§ 4 odst. 1 zákona č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům, ve znění zákona č. 160/1989 Sb.